Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên

49.000

Category:

Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên

Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên

fff

Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên

fff

Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên

fff

Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên

fff

Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên

fff

Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên

fff

LÒI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhàn, dược thực hiện dưới sự hướng dần khoa học cua PGS. TS Lê Thu Hoa.

(‘ác số liệu, nhùng kêt luận nghiên cứu được trình bày trong luận vàn là hoàn loàn trung thực.

TÒI xin chịu nách nhiệm về nghiên Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên cứu cua minh.

Hà Nội, ngày iháng ỉ 2 năm 20 ì 4

Người cam đoan

Nguyễn Thị Thanh l.an

LỜI C ẢM ON

Luận vàn này là kết quã của quá trình nghiên cứu và học lập tại khoa Quàn Lý Tài Nguyên MÔI Trường và Đô Thi. Viện dào tạo Sau đại học. trưởng Đại Học Kinh 1C Quốc Dân.

Với lình cám chân thành, lôi xin bày ló lông biêl on đên quý thây cò giáo đà tham Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên gia giảng dạy lớp cao học khóa 21 chuyên ngành quân lý kinh tế và các thành viên trong lóp CII21Q dà nhiệt tình giúp dờ. tạo diều kiện cho tôi trong quá trinh học lập và hoàn thành luận vàn này.

Đặc biệt, tôi xin bày tó lõng biết ơn sâu sắc dến PGS.TS Lê Thu Hoa. Lã người đà trực liềp hướng dan cho lôi thực hiện hoàn thành luận văn.

I ôi cùng xin câm on xí nghiệp XI màng Lưu xá. Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên I hái Nguyên đà giúp đờ đê tôi có dược những thông tin cần thiết phục vụ nội dung luận vãn.

Cuối cùng, lôi xin chân thành cám on gia đinh, bạn bè đà luôn động viên và ùng hộ đê lôi hoàn thành lót luận văn.

Tòi xin chân thành cam ơn!

nà Nội. ngày tháng 12 năm 2014

Học viên

Nguyễn ThỊ Thanh l.an

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC TỪ MÉT Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên TẤT

DANH MỤC BẢNG, HÌNH

TÓM TÁ I LUẬN VĂN

LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ Tllực TIÉN VẺ SẤN XUẤT SẠC H HƠN TRONG

CÔNG NGHIỆP SÀN XUẤT XI MĂNG

 • 1.2.1 .Thực trạng ngành xi màng trên the giới và ỡ Luận văn ứng dụng sản xuất

sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên Việt Nam hiện nay

1.2.2.SXSH irong ngành xi máng ớ việt Nam và trên the gicri

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG SẤN XUÁì KINH DOANH VÀ ÁP DỤNG SÀN XUẤT SẠC II HƠN TẠI NHÀ MẤY XI MÃNG Lưu XÁ THÁI NGUYÊN … 39

 • 2.1.2 rình hình sán xuầl và kinh doanh cúa nhà máy xi Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá,

thái nguyên                                           mángl.ưu Xá

 • 2.2 Quy trinh sàn xuất xi mảng và các vấn để môi trường lại      nhãmáy xi máng

Lưu Xá

 • 2.2.2. rình hình sữ dụng nguyên liệu, nàng lượng và các vân đê môi trường lại

nhà máy xi mảng Lưu Xá

 • 2.4. Đánh giá kết qua và hiệu qua Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên áp dụng SXSII tại nhà máy xi mãng Lưu Xá…. 60

 • 2.4.2 Nhùng hạn chế còn tồn tại trong quá trinh thực hiện SXSII cua nhà máy xi

mảng Lưu Xá

guyên nhàn của nhừng thành tựu và hạn chế

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỞNG VÀ GIÃI PHÁP DẲY MẠNH ÁP DỤNG SXSH ĐÔI VỚI NGÀNH CÔNG NGIIIẸP XI MÀNG ĐÉN NĂM 2020 Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên 70

 • 3.1 Các chiên lược và quy hoạch quốc gia thúc đây phát triên SXSH ừ Việt Nam …70

 • 3.1.3 Chiến lược sứ dụng công nghệ sạch giai doạn dến nãm 2020. tằm nhìn

dền nãm 2030

 • 3.1.5 Quy hoạch phát triền cồng nghiệp xi máng Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên Việt Nam giai đoạn 2011

2020 và định hướng đen nám 2030

 • 3.2.  Dinh hướng đây mạnh áp dụng SXSH đôi nhã máy xi màng Lưu Xá,

Thái Nguyên

 • 3.3.  Giãi pháp dẩy mạnh áp dụng SXSII dối vói nhà máy xi mãng Lưu Xá,

Thái Nguyên

 • 3.4.3 Kiến nghị dối với tinh Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên Thái Nguyên

86

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC Từ VIẾT TẤT

<<<123>>>

SXSH

Sân xuất sạch hơn

ƯNEP

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (United Nation Environmental Program)

CPI

IIợp phần SXSII trong công nghiệp (Cleaner Production in Industry component)

CN

(’ông nghiệp

TCVN

Ticu chuần việt Nam

DGTDMT

Dán 11 giá tác động môi trường

CBCNV

(‘án hộ công nhân vicn

DANTI MỤC BẢNG, HÌNH

BẢNG

Bàng 1: So sánh các công nghệ lò nung clinker xi mãng

Bâng 2 :  ‘l ieu thụ năng lượng trong sàn xuât xi măng

Bàng 3 :  Phát thài và tác dộng mòi trường

Bâng 4 :  Suầl tiêu thụ nguycn liệu cùa sán xuâlclinker và xi mãng

Bâng 5 :  Tiềm năng SXSII ờ Việt Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành

công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên Nam

Báng 6: riêu chuàn phát thái đôi với ngành công nghiệp xi màng việt Nam ….29 Báng 7:        Tinh hìnli thực hiện SXSII trên toàn quốc 2013

Bâng 8:   rình hình sán xuât và kinh doanh nhà máy xi màng Lưu xá giai đoạn

2012-2013 và kế hoạch 2014

Báng 9:   Sân lượng clinker và xi màng cúa nhà máy từ 2006  2013

Bang 10 : số Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên lượng tiêu thụ xi mãng qua từng kênh phàn phối 44

Báng 11:  Dịnh mức vật tư cho sản xuầl clinker xi máng năm    201.3

Bang 12:  Định mức dầu vào sán xuất cùa nhà máy xi mãng      Lưu Xá trước kill

thực hiện SXSH (năm 2006)

Bang 13: Đặc tinh dòng thai (tính cho 1 tấn san phàm XI mãng tại thời diêm trước khi thực hiện SXSH. 2006)

Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên

Bang 14: Các giai pháp SXSII và kết qua thực hiện trong giai doạn 1 (từ 5/2007 đến 11/2008)

Bang 15: Các giai pháp SXSII và kết qua thực hiện trong giai doạn 2 (tữ 12/2007 –

7/2008)

Bang 16: So sánh mức tiêu thụ tài nguyên trước và sau SXSII

Bâng 17: Chi tiêu vê môi trường tại nhà máy trước và sau SXSH

Bâng Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên 18: Tinh hình nghi ốm cùa công nhân

Băng 19: Trình độ học vấn của cán bộ công nhân viên nhã máy xi mảng Lưu Xá năm 2013

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên
Luận văn ứng dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp xi măng trường hợp nhà máy xi măng lưu xá, thái nguyên
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart