Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội

55.000

Category:

Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội

Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội

fff

Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội

fff

Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội

fff

Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội

fff

Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội

fff

Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội

fff

IB

p———-■——————

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN

LÊ THỊ KIM TUYẾN

ƯỚC LƯỢNG LỌI ÍCH KTNH TÉ CỦA VIỆC CẢI THIỆN CHÁT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Ờ KHI VỤC GÀN ĐƯỜNG GIAO THÔNG TẠI HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

LE THỊ KIM 11 YEN

ƯỚC LƯỢNG LỢI ÍCH KINH TÉ CỦA VIỆC CẢI THIỆN CHÁT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Ờ KHU Vực GẲN ĐƯỜNG GTAO THÔNG TẠT HÀ Nộĩ

Chuyên ngành: Kinh te và Quàn lý Môi trường

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

Mà ngành Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội : 8340410

Người hướng dẫn khoa học: I S. NGUYỀN CÔNG THÀNH

ì)

LỜI C AM DOAN

Tòi đà dọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự tiling tlìực trong kỳ thuật. Tòi cam kết bảng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tòi lự thục hiện và không vi phạm yêu cầu về sự tiling thực trong học thuật

Hà Nội, tháng 8 năm 2018

Học viên

Lê Thị Kim Tuyến

LỜI C ẢM Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội ƠN

Tôi xin gửi lời câm ơn chân thảnh đen Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện dào tạo Sau Đại học dà tố chức chương trình dào tạo Thạc sỳ cho học viên có cơ hội được học hói thêm kicn thức, áp dụng thực lien đông thời thê hiện nhửng co gắng cua ban thân. Tôi xin chân thành cam ơn các thầy cô giáo khoa Môi tnrởng và Dô thị đà nhiệt linh giúp đờ học vicn Irong quá trinh cung câp kicn thức chuycn ngành và Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội thục hiện Luận Vãn. Đặc biệt, tôi xin gùi lời cam ơn sâu sắc nhất tới TS Nguyen công 1 hành, người trực liếp hướng dần lôi hoàn thành Luận Văn này.

I ôi xin cám on sự giúp đờ của làl cá nhưng người dân đang sồng và làm việc tại Hà Nội dà cho tôi nhưng nhận dịnli dánli giá về tinh lìinh ô nhiễm không khí dè lôi có được cơ sô số liệu phân lích và đê xuâl kiên nghị cho bâi Luận văn nãy. Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ MÉT TẤT

DANH MỤC CÁC BÀNG

DANH MỤC CẤC IHNII, IIỌP

TÓM TÁ I KÉT QUẢ NGHIÊN CÚ’U LUẬN VĂN

PHẢN MỞ ĐẤU

CHƯƠNG 1: CO SÒ LÝ THUYẾT VÀ I ỎNG QUAN NGHIÊN cưu

  • 1.1. Tổng quan về môi trưòug không khí và ô nhiễm môi tnròiig không khí 6

  • 1.1.2. Nguyền nhân gây ra ô Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội nhiêm môi trường không khí 7

  • 1.2.2. ……………………..

nghiệm quốc lề vê cãi thiện chầl không khi

kiểm soát ô nhiễm không khí tại Việt Nam

16

  • 1.4. Áp dụng phương pháp CVM trong ước lượng lợi ích kinh tế cùa việc cài

thiện chất lượng không khí

1.4.3……………………………………………..

ưu điểm và hạn chế cua phương pháp đánh giá ngầu nhiên

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI

2.1………………………………………………………………………………

đặc diêm Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội chung cùa Hà Nội

  • 2.2.2. Nguồn phát thái ò nhiễm không khí và tác dộng cùa từng nguồn phát thãi

đèn không khí tại Hà Nội

CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP D.ÁNH Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội GIÁ NGẦU NHIÊN 1)01 VỚI Ước: LƯỢNG GIÁ TRỊ KINH TÉ CỦA VIẸC CẢI

THIỆN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TẠI HÀ NỘI

  • 3.2.3. Khuyến nghị về Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội biện pháp cái thiện chất lượng không khi tại Ilã Nội 65

KÉT LI :ẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PIIỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội
Luận văn ước lượng lợi ích kinh tế của việc cải thiện chất lượng không khí ở khu vực gần đường giao thông tại hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart