Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la

48.000

Category:

Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la

Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la

fff

Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la

fff

Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la

fff

Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la

fff

Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la

fff

Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIHH TÊ’ Quốc DÂN ■ ■

DIỆU TRINH > ’llẬNVV- AẠCSỸKiMHTÈ ♦ HÀ NỘI -2007


NGUYỄN THỊ DIỆU TRINH

VÂN ĐÉ MÔI ĨRƠỞNG TRONG PHÁT TRIỀN BÉN VỮNG ở SƠN LA

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TỂ

HÀ NỘI 2007

r—……….~          -..        —

Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂN

NGUYỄN THỊ DIỆU TRINH

VẤN ĐỂ MÕI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN BÉN VỮNG ử SON LA

Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý môi trường

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TẾ

•                jDAI Hơc KTQD .

I

THÒNG TIN THƯ VIỆN

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. NGUYỄN THẾ CHINH

LỜI CÁM ON

Trước het tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo ờ bộ Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la mòn Kinh tế môi trường. Khoa Kinh tế Quàn lý Tài nguyên Môi trường và Đô thị Trưởng dại học kinh le quốc dân cùng loàn thể bạn bè d à giúp dờ tôi hoàn thành cuốn luận vãn này. Tôi cùng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, người dã tạo diêu kiện, giúp dờ tôi rất nhiều trong quá trình viết luận vãn.

Tuy tác già đã có nhiều cố gang trong việc nghiên cứu đề tài luận văn Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la song chảc chẩn luận văn không thố tránh khỏi những khiếm khuyết cả về nội dung và hình thức, rất mong nhận dược những ý kiến đóng góp cùa bạn dọc.

Hà Nội, tháng 11 năm 2007.

Nguyễn Thị Diệu Trinh

MỤC LỤC

Lời mở đầu                                                              I

CHƯƠNG 1. VẤN ĐÈ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁTTRIÉN BẼN

–    ..                                                                                                          4

VŨNG

  • 1.1.  Mòi trường – một trong ba nội dung cơ bàn cùa phát triền bền vững 4

  • 1.1.1. Khái niệm về môi trường4 Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la

  • 1.2. Các chi tiêu dánh giá môi trường trong kế hoạch phát triển ben vừng ở cấp tình

nghĩa cùa các chì tiêu đánh giá về môi trường

Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la 12

1.3. Tồng hợp đánh giá các chi tiêu theo phương pháp đánh giá lác dộng

24 nhanh – RI AM

  • 1.3.1.  Giới thiệu phương pháp RI AM                                          16

  • 1.3.2.  Áp dụng ma trận RIAM trong đánh giá môi trường trong phát triền

ben vừng

CHƯƠNG 2. THỤC TRẠNG NHŨ NG VẤN DÈ MÔI TRƯỜNG ẢNH

HƯỚNG TÓI PHÁT TRIÊN BÈN VŨ NG Ờ SƠN LA

  • 2.1.                                                                                       Giới

thiệu khái quát vê tinh Sơn La

25


  • 2.2. Hiện trạng môi trường tinh Sơn La

Luận văn vấn đê môi trường trong phát triển bên vững ở sơn la 32

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ ÁNH HƯỚNG CỨA MÔI TRƯỜNG DÉN

…      .

PHÁT TRIÉN BỀN VỪNG Ó SON LA

  • 3.1.

cứ xác dinh CSDL và các chi số đánh giá đưa vào ma trận RI AM

CHƯƠNG 4. KIẾN NGHỊ VÀ GIÃI PHÁP CHO PHÁT TRIẼN BỀN

V Ừ NG Ó SƠN Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền


64

vững ở sơn

la LA

4. I. Căn cứ dê xuất kiến nghị và giải pháp

Kcl luận

Tài liệu tham kháo

Phụ lục

<<<123>>>

NHŨNG TỪ VIẾT TAI

BVMT

CNH, HĐH

Bào vệ môi trường

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

CT/TW

Chi thị Trung ương

CTNS21

Chương trình Nghị sự 21

CTR

Chất thài rắn

Dự án VỈE/01/021

Dự án 1 lỗ trự xây dựng và thực hiện Chương trình nghị sự 21 quốc gia Việt Nam

ĐDSH

Da dạng sinh học

ĐTM

Đánh giá tác dộng môi trường

GDP

Tòng thu nhập quốc dân

LA21

Chương trình Nghị sự 21 địa phương

MTKK

Môi trường không khí

NMTĐ

Nhà Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la má- thuỷ diện

ND-CP

Nghị định Chính phù

NQ- Qll

Nghị quyết Quốc hội

NQ/TW

Nghị quyết Trung ương

ODA

Hỗ trợ phát triền chính thức

PTBV

Phát triển bền vừng

QĐ- TTg

RIAM

Quyết định cùa thủ tướng Chính phủ

Phương pháp ma trận đánh giá tác dộng nhanh

TCMT

Tiêu chuẩn môi trường

TCVN

l ieu chuẩn Việt Nam

TNN

T ài nguyên nước

Trung Ương

VA21

Chương trình Nghị sự 21 cùa Việt Nam

XHCN

Xà hội chủ nghĩa

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la
Luận văn vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở sơn la
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart