Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam

55.000

Category:

Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam

Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam

fff

Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam

fff

Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam

fff

Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam

fff

Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam

fff

Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam

fff

434


to Q


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TỀ’ QLƯC DẰN

TRÀN QUANG LUÂN

VẬN ĐỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐANH GIÁ so SÁNH TÀI CHÍNH CÙA TẬP HOÀN Tư VÂN BOSTON (BCG] VÀO OOYÊt SINH ỒÂU Tư Tậl DOANH NCHỉỆP VIỆT

LUÂN VÃN THẠC SỸ QUAN TRỊ KÍNH DOANH

Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam HÃ NOI-200)

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂN

TRẤN QUANG LUÂN

Vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) vào việc ra quyết định dầu tư tại doanh nghiệp Việt nam

Luân van Thạc sy quàn trị kinh doanh

CHUYÊN NGÀNH

QUẢN TRỊ KINH DOANH CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỤNG

Người hướng dán khoa hoc

TS. NGỔ THI HOÀI LAM – Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam DẠI HOC KTQD

Hà noi – 2001

MỤC LỤC

Phần mờ đầu :

Chương 1: SựCẮN THIẾT ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÓI TRONG VIỆC RA QUYẾT .6 ĐINH VỀ ĐẲU TƯTAI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.

l. 1.1 Tổng quan vé việc ra quyốt định đẩu tư:

1. 1.1.1 Ra quyết định Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam đáu tư là gì.

 • 1.1.1.2  Vấn đe phương pháp phân lích được sừ dụng trong việc ra quyết định đẵu cư và hệ thống 9 quàn lý đáu tư

l. 1.2.1 Phương pháp phàn tích hiện lại:

 • 1.1.3.1  Các quy định Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn

boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam hiện hành của nhà nước

 • 1.1.4  Đánh giá tổng quát vẻ cơ sở cũa hệ thống quan lý đáu tư và phương pháp ra quyết định đẩu 21 tư hiện lại.

1. 1.4.1 Chu trình dư án truyén thống – cơ sờ cùa hệ thống quàn lý hiện lại

 • 1.1.4.2

Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam Hạn chỏ cùa hệ thống quán lý đáu lư hiện lại

 • 1.2     PHÀN TÍCH Sự CẤN THIẾT ÁP DƯNG NHŨNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỚI TRONG VIỆC RA 27 ỌƯYẾT ĐỊNH VẾ ĐÁU Tư

 • 1.2.1 Quyết định dấu tư trong doanh nghiệp và đạc điếm đấu tư cùa các doanh nghiệp Việt nam. 27

 • 1.2.1.2

điểm và tính chát cùa quyết định vé đầu tư của doanh nghiệp Việt nam.

l . Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam 2.2 Những yêu cầu dạt ra cho việc ra quyết định về đầu tư tại doanh nghiệp trong nén lãnh tế                                                                          3 1

thị trường hội nhập.

 • 1.2.3 Những nguy cơ cùa hồ thống quản lý đầu tư hiện tại và sự cần thiết phãi xây dưng hệ thống 32 trên cơ sở phương pháp phản tích mới

Chương 2: PHUONG PHÁP ĐÁNH GIÁ so SÁNH TAI CHÍNH CÙA TẬP ĐOÀN Tư VẤN BOSTON 35 VÀ VẬN DBG VÀO VIỆC RA QƯYÉT ĐINH vé ĐẦU Tư TẠI DOANH Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam NGIÍĨỆP

 • 2.1.4  Sự cẩn thiết phãi vàn dụng phương pháp đánh giá so Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam sánh lài chính (ĐGSSTC) irong vice 45 phản tích ra quyết dinh đầu tư.

 • 2.1.5  Hộ thống các chỉ tiẻu đánh giá giá trị doanh nghiệp dược sử dụng trong đánh giá so sánh 46 tài chính

 • 2.1.5.1  Cơ sở cùa h<Ị thống chi tiêu : xác định giá trị bằng phương pháp dòng lien chiết khấu 46 (DCF)

Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam I

 • 2.2 NÓI DUNG VA QUY TRÌNH AP DƯNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ so SÁNH TÀI CHĨNH CỬA B CG 52

 • 2.2.2  Quy trình vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính vào việc ra quyốt định vố đáu 55 tư lại doanh nghiệp

Bước /. Xác dịnh đối tượng và phạm vi dánh giá so sánh.

Bước 2 Thu thập sỏ’liệu, tiêh hành phàn tích vàỵây dựng già thuyết.

Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam Bước 3 Sứ dụng kết quả dánh giá so sánh dẻ ra quyét định vé dấu tư

63

Chươngj’ . NGHIÊN cứu ÁP DỤNG TRONG HOÀN CANH I HI-N TẠI CỦA CÁC CỒNG TY VIỆT 71 NAM QUA TRUỜNG HỢP CÔNG TY ĐUỮNG LAM SƠN .

 • 3.1  CƠ SỠ KHOA HỌC CỦA VIỆC VÂN DỊtNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam GIÁ so SANH TẠl CÁC DOANH 72 NGHIÊP VIÊT NAM

 • 3.2 VẶN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ sơ SÁNH TÀI CHÍNH VÀO VIỆC Ra QƯYỂT đính đẩu tư 77 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QƯA TRƯƠNG HƠP CÔNG TY DƯƠNG LAM SƠN

 • 3.2.2.  Quy trình ra quyết định Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư

vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam đáu tư bảng phương pháp đánh giá so sánh tài chính.

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Killing 1.1 Quy dinh hiên hành cùa Nhà nước

Khuug 1.2 Quán lý dự án với tư cách là ngân hàng càp tín dung

Khung 1.3 Quán lý dự án tại doanh nghiệp

Khung l .4 ‘lình huống vé các yôu cáu với một quyết dinh dáu Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam tư

Khung 2.1 Tai sao lại phài quản lý trên cơ sờ giá trị

Khung 2.2 Tổng quan về dánh giá $0 sánh – Benchmarking

Killing 2.3 Phương pháp tiếp cận cùa BCG

Khung 2.4 So sánh với phương pháp phản lích tài chính Dupont

Khung 3.1 Giới thiệu sơ bọ các dự án

Hình 1.1 Chu trình dư án truyén thống

Hình 2.1 Quy trình Benchmarking BCG

Hình 2.2 Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam Mói quan hệ giữa các chi tiỏu phàn tích

Hình 2.3 Cáy tổng kết hiệu quà

Hình 2.4 ma trận hiệu suất sừ dụng tài sân và ngớn lưu biên

Hình 2.5 Chu trình dự án thực dụng

Hình 3.1 Hiồu quả hoạt dộng

Hình 3.2 ma trận hiệu suất sử dụng tài sản và ngân lưu bién vận dụng

Vặn dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chinh của l ạp đoàn tư vàn Boston vào Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam việc ra quyết (lịnh về đâu tư tại doanh nghiệp Việt nam.

Phán mở đầu

1. I V do lưa chon đẽ tài

Quyết định về đầu tư tại doanh nghiệp là những quyết định liên quan đến việc hình thành, phát triển, duy trì, thu hẹp. loại bó một hoạt động, một bộ phận kinh doanh trong doanh nghiệp. Đè tổn tại, phát triển và chiến thắng trong cạnh tranh, các doanh nghiệp cần phải luôn thấu hiểu mọi yếu Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam tố, nguyên nhân tác động đến các quyết định về đầu tư. Đây là kết quà cùa một quá trình phân tích đánh giá không ngừng những CƯ hội và thách thức, những đi cm mạnh hiện tại cúa công ty và những năng lực cần thiết dê cạnh tranh có hiệu quà. Chính vì vậy. việc xây dựng và vân dụng những phương pháp phân tích đáp ứng được yêu cầu trên dể phục vụ cho việc ra quyết định vò đấu tư là một vấn đề rất quan Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam trọng luôn thu hút được sự quan tâm cua các nhà quán trị kinh doanh – các ban giám dốc diều hành công ty.

Sự phát triển cùa một kinh tế thị trường cũng cho chúng ta thấy rõ sự phân cực trong quản lý dẫn đến sự độc Lập và mâu thuần giừa chu SỪ hữu và bộ phân quàn lý doanh nghiệp ngày càng trử nên sâu sắc. Các ban giám đốc điều hành còng ty ngày càng chịu những áp lực mạnh mẽ từ phía các chủ sở hữu Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam cũng như người cấp vốn vé việc phâi quản lý có hiệu quâ hơn các nguồn vôìì đầu tư của họ. Các quyết định đầu tư trong doanh nghiệp được các ban giám đốc đưa ra ngày càng phái chịu sư kiêm soát, chi phôi và tác động mạnh từ những chú trương đầu tư hoảc những ý tướng xa rời mục tiêu giá trị của doanh nghiệp. Việc ra các quyết dinh về đáu tư tại doanh nghiệp do dó trờ thành một thách thức đới với các nha quán trị Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam kinh doanh : cấn có một hệ thống ra quyết định trong quá trình quàn lý đần Hí đảm bão tính khoa hoc và khá dune là cơ sở cho viêc ra các auyết đinh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam
Luận văn vận dụng phương pháp đánh giá so sánh tài chính của tập đoàn tư vấn boston(bcg) vào việc quyết định đầu tư tại doanh nghiệp việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart