Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf

49.000

Category:

Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf

Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf

fff

Click Here & Upgrade

Expanded Features

Unlimited Pages

APDF

Complete

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ QUÓC DÂN

♦♦♦

TRÀN NHUẬN AN

XÂY DỰNG bọ mấy quân lí TÔNG CÔNG TY bẢo HIEM MẸT NAM KHI CHUYỂN SANG MÔ HÌNH TẠP ĐOÀN KINH TÉ

LUẬN VĂN THẠC SỸ quản trị kinh doanh

Hà Nội – 2008

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan đày là công trình nghiên cứu của riêng tòi. Các tài liệu trích dần. các số liệu nêu trong luận văn bão đăm tính trung thực và có nguồn trích dần rõ ràng

Người cam đoan

Trần Nhuận An

MỤCLỤC

Danh mục các chữ viết tắt

Danh Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf mục bảng biển, biển đo

Tóm tãt Luận vãn

PHẤN Mớ ĐẤU

CHƯƠNG 1: Sự CAN THIÊT PHAI XẢY DỤNG VẢ HOÀN THIEN Bỏ MÁY QUẢN

LÝ TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.2.2. Bò máy quan lý và cơ cầu tồ Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf chức bộ máy quán

lý doanh nghiệp

 • 1.3.3.  Lull 1 vực kinl 1 doanh. quy mò và đĩa bàn hoạt động cùa doanh nghiệp Luận Văn

Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf

 • 1.4.2. Sự cần tluết phải xây dựng vã hoàn thiện bộ máy quản lý cũa Tông cõng ty Bão hiềm Việt Nam kill chuyển sang mó hình tập đoàn kinh Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf

tế

 • 1.5.1. Kinh nghiệm xây dựng bộ máy quân lý cũa các tập đoàn kiiill tể trong nước 26

 • 1.5.2……………………………………………………………………………………………………….

Kinli ngliiệm xây dụng bộ máy qiúui lý cua Tập đoàn HSBC Insuarance

CHƯƠNG 2: PHẢN TÍCH THỰC TRẠNG BỌ MÁY QUÀN LÝ CỦA TÓNG CÓNG TY BÀO HIẺM MẸT NAM

Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf

 • 2.2   Những đặc điểm cơ băn của Tỏng cóng ty Bão hiểm Việt Nam anh hưởng đen tô

chức bộ máy

 • 2.2.6  Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi

Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf Đặc điếm về con người

 • 2.3    Phản tích thực trạng bộ mây quản lý của Tòng công ty B«ão hiêm Việt Nam giai

đoạn 2000-2007

 • 2.4   Những hạn chề trong bộ máy quan lý cùa Tồng cõng tyBao hiếm Việt

chuyển sang hoạt động theo mò hình tập doãn kinh tế

 • 2.4.1  Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi

Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf về mó hình to chức bộ máy quân Ịý doanh nghiệp 71

2 .4.3 về mối liên kểt giữa Tồng còng ty và các don vị tliânlt viên

 • 2.5   Nhùng nguyên nhân dan đến hạn che trong bộ mâ y quân Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf lý cũa Tòng cõng ty

Báo hiềm Việt khi chuyền sang lioạt động theo mò hĩnh tập đoán kinh te

a B

VApDF. .

Complete

CHƯƠNG 3: XẢY DƯNG BỌ MÁY QUAN LÝ CỮA TÒNG CÕNG TY BAO HẺM VIỆT NAM KI II Cl 1UYẺN SANG MÕ 1IÌNII TẬP «OẢN KIN11 lí:

 • 3.1.   Căn át. mục tiêu vã phtrơng huóng phát n iên bộ máy cùa Tông còng ty Bão hiểm

Việt Nam theo mò hình Tậpdoàn kinh tế đến năm 2015

Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf

 • 3.1.2  Mục tiên, chiến hrợc phát triểi của Tông cõng ty Bão hiềm Việt Nam dến

nân 2015

 • 3.2.   Quan diêm xây dựng bộ máy cùa Tông công ty Bão hiềm Việt Nam theo mò

hình Tập đoàn kinh tế den nãm 2015

 • 3.2.1  Xây dựng bộ máy quân lý phù hợp với chủ trương về việc sắp xếp. dồi mới. phát

triền và nâng cao hiện quã cùa doanh nghiệp nhà nước và Chiến lược phát triền thị trưởng bão hiân Việt Nam của Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf Chinh phủ………………….80

 • 3.3.   Các giài pháp nhàm xây dựng lại bộ máy quản lý cùa Tổngcông ty Báo hiềm

Việt Nam sau khi chuyển sang mó hình tập đoàn kinh tế

 • 3.3.2  Hình thành Đại hòi đồng cô đòng Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý T ổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf . Hội đồng quàn tộ và Bail kiêm soát còng ty

mẹ và Hội đóng thành viên. Kiềm soát viên các còng ty con

 • 3.3.3  Thành lặp các bộ phận tir vau tliam mini giúp việc Hội đóng quan trị trong việc

xây dụng các tliiêt chẽ quan trị chung cho toàn l ặp đoàn

 • 3.3.4  Thành lập Uy ban kiêm toán tham mini giúp việc Ban kiêm soát nong việc xây di.mg cốc thict che giám sãl chung cho loàn l ập đoàn. Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf

……………………………………………………………………………………………………………………….. 87

Click H3.3.5upg Kiện toiui Ban lõng Giám đốc lập đoán

Expanded Features

Un|im [3ẹ3 .6ageThành lập các kliõi tliam mím giúp việc Bail long giám đõc

 • 3.1. Dáiih giá việc xây Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Te.pdf dụng bộ máy quan lý của lõng công ly Bao hiẽm việt Nam

klú chuyển sang mô lỉinli Tập đoán kinh tể

DANH MỤC TÀI LEƯ THAM KHAO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf
Luận Văn Xây Dựng Bộ Máy Quản Lý Tổng Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam Khi Chuyển Sang Mô Hình Tập Đoàn Kinh Tế.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart