Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf

49.000

Category:

Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf

Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf

fff

LỜI C AM ĐOAN

“TÒI đà đọc và hiếu về các hãnh vi VI phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết băng danh dự cá nhân rằng nghiên cửu này này do tôi tự thực hiện vả không VI phạm yêu cầu về sư trung thực trong học thuật.”

Tác giá

Lê Thị Hương Thủy

LỜI C ẢM ƠN

"Luận văn nảy sỗ không Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf thể hoàn thành nêu không có sự giúp đờ và hồ trọ nhiệt tình cúa các Thầy Cô giáo và các đồng nghiệp ”

"Đầu tiên. Tòi xin gửi lời cảm ơn vả sự biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Thị Bích Ngọc. Cô đà luôn động viên, giúp đờ và hướng dần nhiệt tình với nhiều ý kiến quý báu chơ tòi trong suốt quá trinh nghiên cửu và thực hiện bân luận văn này.

Thứ hai. tôi cùng xin gưi lời cam ơn chân Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf thành tới toàn thè các Thầy Cô giáo của Viện sau đại học Trường Đại học kinh tế quốc dân. Quý thầy cô giăng viên lớp cao học 23H đà cung cấp cho tòi những kiến thức bô ích và cần thiết trong suốt khỏa học, đặc biệt là kiến của các Thay Cô giáo trong Hội đồng đánh giá luận vãn.”

"Nhân đây, tôi cũng xin trân trọng câm ơn Ngân hãng Thương mại TNHH MTV Đại Dương đà tạo mọi điều kiện tốt nhất đế tôi Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf có thế tham gia vào quá trình triên khai xây dựng hệ thông chi sổ đo lường kết quá công việc đê hoàn thành bàn luận vãn này.”

Câm ơn các bạn học lóp cao học 23H đã cùng trãi qua những ngày học vất vá nhưng đầy thú vị và bồ ích. đà đông viên, giúp đờ về tinh thần đề Tôi thực hiên luận văn này.”

MỤC LỤC

LÒI ( AM DOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CHƯ MÉT TÁT

DANH MỤC so Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm

Tnhh Mtv Đại Dương.pdf DÓ, BẢNG BIẾU

TÓM TẤT LUẬN VĂN LỜI MỚ ĐAU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẠN VÀ Tllực TIÉN VẺ XÂY DựNG CHỈ so ĐO LƯỜNG IIIẸU QUẤ CÔNG VIẸC THEO PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIEM CÂN BẢNG

 • 1.1………………………………………………………………………………………………..

Các khái niệm liên quan

 • 1.2 Qui trình xây dựng Chi số đo lường hiệu quà Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf công việc theo phương pháp Thè

diêm cân bang

 • 1.2.1 …………………………………………………………………………………………..

Qui trinh xây dưng The điềm cân bằng

 • 1.2.2 …………………………………………………………………………………………..

Qui trinh xây dưng Chi số đo lường hiệu qua còng việc

1.3 Các nhân tố anh hương đến việc vận dung phương pháp the diêm cân bằng trong

xây dựng bộ chi sổ đo lường hiệu quã còng việc:

1.4 Kinh nghiệm thực liền khi xây dựng chi số đo Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf lường hiệu quả công việc theo phương pháp thé diêm cân băng:…………………………………………………………………34

CHƯƠNG 2: XÂY DƯNG BỘ CHÌ SỎ 1)0 LƯỜNG HIỆU QUÀ CÔNG VIỆC THEO PHƯƠNG PILVP THE ĐIEM CẤN BƯNG CHO KHÓI KIIDN TẠI NGÃN HÀNG IM TNHH MTV DẠI DƯƠNG

 • 2.1 Tông quan về Ngân hãng TM TNI III MTV Đại Dương và Khối Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf KIIDN tại IIỘi sớ .42

 • 2.1.1 Lịch sứ hình thành, phát tnên và cơ cấu tô chức bộ máy Ngân hàngTM

TNHH MTV Đại Dương

 • 2.2 Xây dựng bộ chi sổ đo lường hiệu quả công việc theo phương pháp Thê diêm cân

băng cho Khối KHDN tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

 • 2.2.1 Thực trạng hệ thống do lường hiệu quả công việc của Khối KHDN tại NH

TM TNHH Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf MTV Đại Dương

 • 2.2.2 Xây dựng Thê điểm cân bằng cho Khối KHDN tại Ngân hàng TM TNHH

MTV Đại Dương

 • 2.2.3 Xây dựng Chi số đo lường hiệu quà còng việc cho Khối KHDN tại Ngân

hãng TM TNHH MTV Đại Dương

 • 2.2.4 Kết quà bộ chì tiêu đo lường hiệu qua công việc cho Khối KHDN tại Ngân

hàng TM TNHH MTV Đại Dương

CHƯƠNG 3: ĐIÉU KIỆN TRIẺN KHAI PHƯƠNG PHẤP THÈ ĐIÉM CÂN BẢNG KHI XÂY DỰNG chỉ Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf SỎ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CHO KHỎI KHDN TẠI NGÂN HÀNG TM TNHII MTV ĐẠI DƯƠNG……..75

 • 3.1 Những vướng mắc khi triển khai…………………………………………………………..75

 • 3.1.1 Rào càn lớn nhất chinh là sự thấu hiếu cua Ban Lành đạo về BSC và KPI

75

3.14 Vướng mắc trong quá trình vận dung quy trinh xây dụng Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf BSC và KPI ….76

3.2 Đề xuất điều kiện trién khai:

 • 3.2.1 Phải xây dựng đội ngũ triển khai thống nhất lừ cap Ban điêu hành, xuống

đến cấp Khối Phòng Ban

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỊ LỤC

CÁC Tư Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf VIF.T TẤT SỨ DỤNG

<<<123>>>

stt

Từ viết tắt

Têu dầy dủ

ì

BSC

rhé điềm cân bàng

2

CNNV

Cán bộ nhàn viên

3

CNNV

Chức năng nhiệm vụ

4

(‘Nil

(‘ông nghệ thông tin

5

CSSP

Chính sách sàn phàm

6

DN

Doanh nghiệp

7

DVKD

Dơn vị kinh doanh

8

KPI

Chi số do Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo

9

KQKD

Kết quà kinh doanh

10

KHDN

Khách hàng doanh nghiệp

11

MTV

Một thành viên

12

PGĐ

Phó giám dốc

13

QLKD

Quan lý kinh doanh

14

SME

Doanh nghiệp vừa và nhó

15

TM

Thương mại

16

TNHH

Trách nhiệm hừu hạn

17

TTQT

Thanh toán quốc le

1S

Luận Văn

Ngân hàng TM&TNHH MTV Dại Dương

DANĨI MỤC Sơ DÒ, BẢNG BĨẼU

Ilinli 1.1 – Quy trinh tòng quát về các tuyên bố cua Doanh nghiệp

Hình 1.2 Sư đô chuyên hóa (‘hiên lược

Ilinli 1.3 – Mô hình the diêm cân bằng

Hình 1.4- “Các chi số đo lường hiệu suầl”

Ilinli 1.5 – Hệ thống chiến lược Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf 19

Hình 1.6- Quá trình xây dụng và triền khai chiến lược

Hình1.7- Mô hĩnh phân tích cạnh tranh

Hình 1.8- Phân tích “Năng lực cốt lòi”

Hình 1.9- Các phương diện cùa Thé diêm cân hang

Hình 1.10- Ví dụ 1 về Bàn đồ chiến lược – Strategy Map

Hình 1.11- Vi dụ 2 về Ban đồ chiến Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả

Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf lược – Strategy Map

Hình 1.12- Ví dụ về Thê điềm cân bảng

Hình 1.13 – Lưu dồ xây dựng KPI theo phươngán đi từ KPI

Hình 1.14- Lưu đồ xây dựng KPI theo phương án từ BSC

Hình 1.15- Mò hĩnh tong thê phương án phổi hợp

Hình 1.16- Lưu dồ xây dựng K.PI theo phươngán phối họp

Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ

Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf Hình 2.1- Sơ dô phân bô nguôn lực

Hình 2.2- Sơ dổ cơ cấu tô chức OceanBank

Hình 2.3- Mô hình Khối KHDN nãm 2016

ninh 2.4- Phàn tích các tuyên bổ cua OceanBank

Ilinh 2.5- Quỵ trình xây dựng KPI theo BSC tạt Khổi KIIDN

Bàng 1.1 – Còng cụ ma trận SWOT

Bâng 1.2- rhe Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại


Dương.pdf diêm cân bang cấp Bộ phận

Bâng 1.3- Thê điểm càn bằng cá nhân

Bàng 2.1- Kết quả kinh doanh OceanBank

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf
Luận Văn Xây Dựng Chỉ Số Đo Lường Hiệu Quả Công Việc Theo Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Cho Khối Khdn Tại Ngân Hàng Tm Tnhh Mtv Đại Dương.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart