Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf

49.000

Category:

Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf

Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf

fff

10392

LV.ThS

ĐHKTQD


TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÊ ouôc DÁN

————£t)£0 4 CAGÍỈ——————-


TRAN THỊ DỊỆUXẬỴ DlếS CHIÊN UM: PHẬT "HỈỆN NSUQN .

NHÂN LọCyộl KHOA HỌC LAO BỘnS va xa hôi r»


LUÂN VĂN THAC SỸ KINH TẾ

1IÀ XỘI, VÍM 2015

LỜI CAM ĐOAN

Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf Tác già xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tác già. Các tài liệu, tư liệu dược sử dụng trong luận vân có nguôn gôc rõ ràng, các kết quà nghiên cửu là quá trình lao động trung thực của tác già.

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời càm ơn sâu sắc tới: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Kinh tế Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf và Quàn lý nguồn nhân lực Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Viện Khoa học Lao động và Xà hội đà tạo diều kiện giúp đờ de tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin chân thành càm ơn PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc đă trực tiếp hướng dần, tận tình chi bảo, giúp đờ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Thầy đã giúp tôi có khả năng tông hợp những tri thức khoa học, nhừng kiến thức thực tiễn và phương pháp Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf nghiên cứu khoa học. Thầy dã góp ý, chi bào tôi trong việc định hướng và hoàn thiện luận văn.

‘l ôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các dong nghiệp của tôi tại Viện Khoa học Lao dộng và Xă hội đã giúp đỡ, góp ý, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Xin trân trọng càm ơn./.

Hà Nội, ngày thảng năm 2014

Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện

Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf TAC GIẢ LUẬN VÀN


Trần Thị Diệu


BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC sĩ

• • •

Học viên:           Trần Thị Ilìộii

Đe tài luân văn:     Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Viện Khoa học I ,ao

dộng và xã hội

Chuyên ngành     Kinh tế lao động                 Mà số:

Người nhân xét    TS. Phạm Thị Bích Ngọc

Đơn vị công tác cùa người nhân xét: Trường Đại học Kinh te Quốc dân

Chức trách trong Hội dồng: Phàn biện//

 • 1. về tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiền cua dề tài:

Nguôn nhân lực được xem là tài sản quý giá của tổ chức. Phát triền nguồn nhân lực và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực là việc mà các tổ chức cần quan tàm nhăm đàm bào có nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất Luân Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf lượng dáp ứng ycu cầu và mục ticu của tổ chức.

Dối với Viện khoa học lao động vả xã hội, nguồn nhân lực lại đặc biệt quan trọng quyết định sự thành công trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm* vụ của mình. Hiện nay, Viện chưa có chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Do vây, việc xây dựng chiên lược phát triển nguồn nhân lực đàm bão cho sự phát triển bền vững và lâu dài cùa Viện là rất cần thiết Luân Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf . Chính vì vây, đề tài này có cả ý nghía lý luân và thực tiễn.

 • 2. Theo hiêu biêt cúa tôi, dê tài luân vãn không trùng lặp với các công trình khoa học đã được công bố trong và ngoài nước

 • 3. Kêt câu của luân văn

– Luân văn được kết cấu theo 3 chương. Chương 1(22 trang) trình bày cơ sở lý luân vê xây dựng chiên lược phát triển nguồn nhân lực. Chương 2 (31 trang) phân tích các Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf căn cứ hình thành chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Viện Khoa học Lao dộng và xã hội. Chương 3(15 trang) trinh bày đề xuất chiến lược phát triền nguồn nhàn lực tại Viện KHLD và XH.

 • 4. Những thành công của luận vãn

 • – Luận văn đã phân tích dược các cản cử xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Viện

 • –  Luận văn dã dề xuất được chiến lược phát triền nguồn nhân lực cùa Viện

 • 5. Những điểm hạn chế

Vê Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf nội dung:

Mục ticu nghiên cứu chưa phù hợp với lên đê tài và nội dung cùa luận vàn. Cân chình sửa lại mục tiêu 1: líệ thông hóa CƯ sờ lý luận VC chiên lược phát tricn nguồn nhân lực và xây dưng chiên lược phát triển nguồn nhân lực; mục tiêu 2: Phân tích thực trạng các căn cứ/cơ sở xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Viện khoa học lao dộng và xã hội.

về phương pháp nghiên cứu Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf

 • –   Cân mô tả cụ thê mau diêu tra.

 • –   Cở mẫu chì là 25, không dù lớn đê cô ý nghía ve thong kê.

 • – Tác già sừ dụng 2 mẫu bàng hỏi. cần nêu rõ dối tượng kháo sát cùa lừng mầu bang hoi.

Chương 1:

 • – Mục 1.1, chì can nêu khái niệm nguồn nhân lực, phát triền nguồn nhân lực, chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Hơn nữa. khi trình bày các khái niệm này, Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf can lưu ý phạm vi là trong tò chức chứ không phải trong nền kinh tế. Sau khi trinh bày các khái niệm, cần kết luận lạij.à luận vãn sẽ sứ dụng khái niệm nào.

 • – Bõ phân phân loại chiên lược, bò phân “đặc diêm chiên lược phát triêri nguồn nhân lực của dơn vị nghiên cứu"; bô sung mục “Nội dung cũa chiên lược phái triển nguồn nhân lực"

 • – Mục 1.4" Quy trình xây dựng chiến lược phát tricn Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf nguồn nhân lực, tác già mới trình bày quy trình xây dựng chiến lược chung cùa tổ chức chứ chưa phải là quy trình xây dựng chiến lược phát triền nguồn nhân lực.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf
Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart