Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

51.000

Category:

Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

fff

Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

fff

Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

fff

Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

fff

Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

fff

8182

LV.ThS

ĐHKTQD


ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC OẲN

<■><<>• o

TRƯÓ

VŨ THÁI AN

XÂY ĐỰMG CHIÊN Lưực nil ĨRite CHO SÀN PHẨM

ĐẠM URÊ ĨẠI CÔNG n ĨNHH MỘT ĨHÀNH VỈÉN

PHÂN VÀ HOA CHẤT HÀ BẮC

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TẾ

HÀ NÓI – 2013

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin có lời cam đoan danh dự răng đây là công trình nghiên cứu của tôi số liệu thong kê là trung thực có nội dung, kết quả nghiên cứu cùa luận văn này chưa từng công bố trong bất cứ công trình nào cho tới thời điềm hiện nay.

Tác giả luân vần

Vũ Thái An

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC lập – Tự do – Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc Hạnh phúc

NHẬN XÉT LUẬN VẢN THẠC SỶ KINH TẾ

Đề tài : Xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm Urê của công ty TNHH một thành viên phân đạm hóa chất Hà Bắc.

Chuyên ngành : Ke hoạch phát triển

Của học viên cao học: Vũ Thái An

Người nhận xét: TS Vũ Thị Tuyết Mai, Phó trưởng Bộ môn Kinh tế công cộng, Khoa kế hoạch và Phát triên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Hà Nội Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

NỘI DƯNG NHẬN XÉT

Luận Văn có bề dằy hơn 90 trang không kể phần tóm tắt, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, được kết cấu theo 3 chương truyền thống. Sau khi đọc toàn bộ luận văn của học viên Vũ Thái An, tôi có một số nhận xét sau.

 • 1. về tinh cấp thiết của đề tài

Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế trong khu vực và ưên thế giới đang diễn ra ngày một mạnh mẽ, Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc sâu rộng và có nhiều thách thức đã làm cho môi trường phát triển của các ngành ngày một cạnh tranh gay gắt và khốc liệt hơn. Để có thề chủ động và thắng thế trong tiến trình hội nhập đầy sự cạnh tranh đó thì mỗi tổ chức có chiến lược phát triển thị trường là rất cần thiết. Sản phẩm phân đạm u rê là một trong những sàn phẩm thiết yếu trong ngành nông nghiệp và có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triền ngành phân bón Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc của Việt Nam. Nhưng ưong thời gian qua đã chịu sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm phân đạm nhập khâu từ nước ngoài do vậy việc duy trì được thị phần và đứng vững trên thị trường đang là bài toán cho Công ty phân đạm và hóa chất Hà Bắc. Nên việc hoạch định được chiến lược thị trường đúng đắn và phù hợp cho sàn phẩm phân đạm Ưrê có ý nghĩa cả lý luận và thực tiễn.

 • 2. Nhận xét về nội dụng Luận văn. Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc

  • 2.1 Những mặt được

 • Tác giả có sự hệ thống hoá khá tốt các khía cạnh lý luận và thực tiễn quan đến cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh ưanh cấp doanh nghiệp, đó là: (1) Quy trình, (2) Nội dung, và (3) các yếu tố tác động đặc thù đến chiến lược thị trường sản phẩm của công ty.

Bằng hệ thống số liệu và tình hình khá phong phú, cập nhật Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc , tác giả đà mô tả được tương đối thị trường sản phẩm phân đạm Ưrê đề từ đó đưa ra được những cơ hội và thách thức về thị trường sản phầm này giúp cho việc xác định chiến lược tương đối phù hợp.

 • – Tôi đồng tình về cơ bản chiến lược tác giả đưa ra, vì chiến lược đó đã phần nào phù hợp với thị trường sàn phẩm phân đạm Ưre. Nhưng mặt mạnh nêu trên, cho phép tôi có thê kết luận Luận văn đạt yêu Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc cầu luận văn thạc sỹ. Tuy vậy để giúp tác giả có những hướng nghiên cứu tốt hơn ưong tương lai thì vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

 • 2.2 Những hạn chế

 • – Phương pháp nghiên cứu

Tác già đà nêu được một số phương pháp nghiên cứu nhưng không thấy thể hiện đã được sử dụng trong bài viết ví dụ như phương pháp phỏng vấn điều tra.

 • – về nội dung

Trong chương 1, phần quy trình xây dựng chiến lược Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc , giai đoạn thứ tư nên là xác định chiến lược thị trường thay vì là xây dựng chiến lược thị trường hoặc nên để là xây dựng phương án chiến lược thị trường. ,

Trong chương 2, tác già chưa đi vào phân tích sâu để làm nồi bật được những điểm mạnh, những giá trị cốt lõi của sản phẩm phân đạm Ưrê trong chương 2. Mục 2.2 chi thấy có nội dung mục 2.2.1 mà không thấy 2.2. Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc 2….đâu. Trong đó nội dung mục 2.2.1.3 chưa phù hợp và logic trong mục 2.2.1.

Trong mục 2.3 nội dung của các nhân tố tác động thì hời hợt chỉ mang tính liệt kê các yếu tố là chủ yếu và mang nặng lý thuyết, trong khi đó mục này cần có những phân tích sâu sắc để làm nồi bật lên những thách thức và cơ hội về thị trường của sản phẩm này.

Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc Trong chương 3, mục 3.3.2 nên có những giải thích tại sao tác giả lại đưa ra sơ đồ kênh phân phối mới và kênh phân phối này ưu việt hơn kênh phân phối hiện tại của công ty ở những điểm gì.

Ngoài ra, luận văn còn có rất nhiều lỗi chính tả, thiếu dấu chấm câu, trích dẫn nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo chưa chính xác và chưa đúng với quy định.

 • 3. Kết luận:

Đe tài Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc nghiên cứu của học viên là thực sự có ý nghĩa thực tiễn. Nội dung của Luận văn về cơ bản là đáp ứng được cằu của vấn đề nghiên cứu cũng như yếu cầu của Luận văn thạc sỹ kinh tế. Những hạn chế chỉ là những vấn đề đặt ra sâu hơn, hy vọng tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề này ở trình độ cao hơn. Tác giả của Luận văn Cao học viên Vũ Thái An xứng đáng nhận học vị Thạc sỹ kinh tế Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc chuyên ngành Ke hoạch nếu bảo vệ thành công tại hội đồng.

Hà Nội ngày 23 thảng 12 năm 2013

TS. Vũ Thị Tuyết Mai


Người nhận xét


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc
Luận văn xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm đạm urê tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hoá chất hà bắc
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart