Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf

53.000

Category:

Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf

Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf

fff

LỜI CAM DOAN

1 ôi xin cam đoan bản luận vãn này lã công trinh nghiên cứu khoa học độc lập cùa lòi. được thực hiện dưới sự hướng dan cùa PGS.TS Trân Xuân Cầu. Các so liệu, kết quả nêu trong luận vãn là tiling thực và chưa tửng dược còng bô dưới bât kỳ hình Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf thức nào.

Tôi xin chịu trách nliiệm VC nghiên cứu cua minh./.

Học viên

Nguyền 1’111 Linh

MỤC LỤC


LỜI CAM DO AN

DANH MỤC BẢNG, sơ ĐÕ TÓM TÁT LUẬN VĂN LỜI MỞĐẲU

CHƯƠNG I:TỎNG QIAN CẤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN cưu VÀ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

/. 1.2.Nhừng quan diêm tiếp thu – phát trien – Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf khác hiệt mà luận vãn đề cậpH

1.2

hương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG H:KPI VÀ sự CẢN THIÉT PHẤI XÂY DựNG – ÁP DỤNG KPI TRONG DOANH NGHIẸP

 • 2.2.1. Lỷ thuyết cơ bàn về KPI13 Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf

CHƯƠNG iII:DẤMI GIÁ ƯNG DỤNG KPI TRONG DẤMI GIÁ I Hực HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CP TỤ’ DỘNG HÓA ‘I PX HIẸNNAY

3.1.1………………………………………………………………………………………

Lịch sừ hình thành và phát triên

 • 3.1.3. Khái quát tình hình săn xuăt kinh doanh và cơ câu tô chức cùa công Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf ộ’…34

  • 3.2. vần để ứng dụng KPI trong dánh giá thực hiện công việc tại Công ty

CP Tự dộng hóa TPX hiện nay

 • 3.2.2. Hạn chế của việc chưa ứng dụng KPI trong đánh giá thực hiện công

việc ở công ty TPX

 • 3.2.3. Lợi ích cùa ứng dụng KPI trong đánh giá thực hiện công việc tại TPX 47

guyên nhân cùa việc chưa ứng Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf dụng KPI ưong đánh giá thực hiện công việc tại TPX hiện nay

( III ONG IVĩXÂY DựNG KPI 1 RONG ĐÁNH GIÁ TI lực HIỆN CÔNG VIẸC TẠI C ÔNG TY CÒ PHẤN Tự DỌNG HÓA TPX

 • 4.1. Phirưng hirứng phát triên cùa công ty trong 5 năm lần 2 (2012 -1017) 52

 • 4.2. Ị. Chinh sách phát triển: 4.2.2. Mục tiêu phát triển54 Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf

 • 4.3. (‘ách thức xây dựng KPI trong đánh giá thực hiện công việc tại công ty cô phần Tự dộng hóa TPX – ứng dụng cụ the tại bộ phận Hành chính

nhân sự

 • 4.3.2. Trình tụ xây dụng KPỈ đảnh giá thục hiện công việc cho chức danh

Nhăn viên Hành chinh nhân sụ và Nhân viên lì

 • 4.4. D1CU kiện cần dê áp dụng có hiệu quà KPI trong dánh giá thực hiộn công việc Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf ừ công ty cô phần Tự dộng

hóa TPX

ích cùa việc ứng dụng KPI trong dánh giả

 • 4.4.5. Nâng cao trình độ chuyên môn nói chung và trình dụ Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf hiên biêt vê KPI

nói riêng cho hộ phận Hành chinh nhân sự

 • 4.4.6. Phô hiên về phương pháp đánh giá thực hiện công việc mới cho nhân viên 82

 • 4.4.7………………………………………………………………………………………….

Xây dựng mâu phiêu đánh giá thực hiện công việc

4.4.8.1 ìệc su dụng các kết qua đánh giá 4.4.9. Tăng cường kiêm tra và điêu chinh phù hợp thực tế 76

4.5.Trien khai (lánh giá Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf thực hiện công việc MÌ dụng KPI dà dược xây

dựng

 • 4.5.1. Họp các đại diện lãnh đạo phòng han đê thong nhát lựa chọn người

đánh giá và chu kỳ đánh giá

KẾT LUẬN

TÀI LIẸU THAM KHẢO

DANH MỤC Sơ DỎ, BẢNG BIẺƯ

Sơ đồ 3.1: Sơ Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf đồ tô chức công ty cô phan Tự động hóa

TPX

Sơ dồ 4.1: Sơ dồ tổ chức phòng Ilành chính nhân sự

Bàng 3.1: Cư cấu lao động cua công ty năm 2011-2012 2013

Bảng 3.2:  Quỳ lương, thu nhập cúa lao động

Bâng 3.3:  Một so chi lieu lài chính cùa Công  tyTPX năm 2011-2013

Bảng Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf 4.1.(‘hí tiêu kế hoạch kinh doanh năm … 2015 -2017: 53^

Bâng 4.2:  Hệ so hoàn thành nhiệm vụ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf
Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart