Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf

48.000

Category:

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

—oOo—

PHẠM THANH PHUONG

XÂY DỰNG Lộ TRÌNH CÔNG DANH CHO NGƯỜI LAO ĐỌNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẢN VTẺN THÔNG FPT

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LỤC

Ef——————————-.——— ‘ ‘ Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công

Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf

Bọ giáO dục vã đào tạo

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

—0O0—

PHẠM THANH PHƯƠNG

XÂY DỰNG Lộ TRÌNH CÔNG DANH CHO NGƯỜI LAO ĐỌNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẢN VIÊN THÔNG FPT

Chuyên ngành : Ọuàn Trị Nhân Lực Mã ngành : 8340404

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN Lực

Người hưÓTig dần khoa học: PGS.Ì s vũ HOÀNG NGÂN LỜI Cam đoan

Tôi đà đọc và hiếu về các hành vi vi phạm Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhân rằng nghiên cứu nãy do tòi tụ thục hiện vã không vi phạm yêu câu vê sự trung thực trong học thuật. Tòi cam đoan đây là công trinh nghiên cứu khoa học độc lập cua tôi. Các số liệu su dụng phân tích trong luận văn có nguồn gòc rò ràng, đà được còng bò còng khai. Các kêl quá nghicn cứu trong luận vãn do tôi tụ tìm hiếu, phàn tích một cách Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf trung thục, khách quan, phù hợp VÓI thực lien cùa Việt Nam và linh hình kinh doanh cùa doanh nghiệp. Các kêl quà này chưa dược công bố trong bầt kỳ nghiên cứu nào khác.

Người cam đoan

Phạm I hanh Phương

LỜI CẤM ƠN

Dê hoàn thành hài nghiền cứu này, em xin tó lòng biết ơn sâu sắc đen PGS.TS Vũ Hoàng Ngân đã tận tinh hướng dần em trong suốt quá trinh làm bãi. Bên cạnh đó em xin chân Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf thành cám on các thầy, cô trong khoa Kinh tế vả Quán lý nguồn nhân lực đà tạo diều kiện cho chúng em có một mòn học hay vả bố ích dế có thè mờ rộng kiên thúc, giúp chúng em hoàn thiện hơn trong quá trình học tập.

Cuối cùng em kinh chúc quý thầy, cô dồi dào sức khóe và thành công trong sự nghiệp cao quỷ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC CHỪ VIẾT TÁ I

DANH MỊ Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf C BÁNG, BIẺƯ DÒ, HÌNH

TÓM TA ỉ LUẬN VÀN •

MỞ ĐÀU

CHI ONG 1: CO SỎ LÝ LUẬN VÈ XÂY DUNG Lộ TRÌNH CÔNG DANH CIIO NGƯỜI

LAO ĐỌNG TRONG DOANII NGIIIẸP

 • 1.1.2.  Phát triên sự nghiệp

1.1.3.1 .ộ trình cống danh/1 .ộ trinh phát triển sự nghiệp

 • 1.2.    Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty

Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf Lộ trinh công danh trong doanh nghiệp

 • 1.3.  Các yếu tố ánh hưởng den xây dựng lộ trình cóng danh trong doanh nghiệp.. 16

 • 1.4.1.  Quy Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf trình xây dựng lộ trình công danh cho người lao dộng trong doanh

nghiệp

CHƯƠNG 2: XÂY DựNG LỌ TRÌNH C ÔNG DANH CHO NGƯỜI LAO ĐỌNG TẠI

CÔNG TY CÓ PHÀN VIỀN THÔNG FPT GI AI ĐOẠN 2013 – 2017

 • 2.1.1.  Lịch sừ hình thành và phát triển Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf 30

 • 2.2. Thực trạng lộ trình công danh cho nguôi lao dộng tại công ty cổ phần Viễn thông

FB I giai đoạn 2013 – 2017

 • 2.2.1. Kết qua diều tia. khao sát về hiệu qua cua hệ thống hướng dần thực hiện cõng việc

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf 40

 • 2.2.2.  Kct quà diều tra. khào sát về hệ thong tiêu chu ân dánh giá nấng lực

nhân viền

 • 2.2.3.  Kết quà diều tra, khào sát về các chương trình dào tạo, phát tricn năng

lực cho nhân viên

 • 2.2.4.  Kct quà diều tra, kliào sát về kê hoạch phát triên tương lai cho người

lao động

 • 2.2.6.  Đánh giá thực trạng xây dựng lộ Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho

Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf trình công danh tại I-PT Telecom ….44 CHƯƠNG 3: ĐIÉV KIẸN XÂY DựNG LỌ TRÌNH C ÔNG DANH CHƠ NGƯỜI LAO IX)NG TẠI CÔNG TY CÓ PHẢN MỀN I HÔNG FB I

 • 3.1.  Đồ xuất so- dồ tổng thể lộ trình công danh cho nhân viên tại Ban nhân sự

công ty cỗ phẩn Viễn thông FB I’

 • 3.1.1.  DỊnh hướng, mục tiêu phát triển cùa Công ty Cô phan Viễn thông FPT

đến năm 2020

 • 3.1.2.  Xác định Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf hệ thống vị tri, chức danh

3.2. Điều kiện con ngườỉ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf
Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Công Danh Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart