Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf

52.000

Category:

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf

fff

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf

fff

6649

LV . ThS ĐHKTỌD»Ạf HỌC KINH TẾ QUổC IÌÂKT

* * *

NGUYỀN THỊ PHƯONG CHÂM

XÂY DỤNG LỘ TRÌNH PHÁT TRIẺN sự NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG cúA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT TẠI THÀNH PHỐ Hổ CHÍ MINHLUẬN VÀN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KỈNH DOANHLỜI CAM ĐOAN

Tác già cam đoan luận văn “Xây dựng lộ trình phát triển sự nghiộp cho nhàn viên: Nghiên cứu tình huống cùa Công ty cố phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT tại Thảnh phó Hồ Chí Minh” là công Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf trình nghiên cứu khoa học chưa được công bố tại bât kỳ đàu. Với vai trò là Trường dự án phát triển nội dung nghiên cứu này, các kết quà thực hiện của dự án dược trinh bày trong luận văn được Công ty HPT công nhận thuộc sờ hừu trí tuệ của tác giã. Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực và có sự chấp thuận cùa Công ty HPT.

Hà Nội, ngày 2ỉ thảng 09 năm 20ỉ ỉ


Nguyễn Thị Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf Phương Châm

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC BÁNG SỚ LIỆU

DANH MỤC CÁC sơ ĐÒ, BIÊU ĐÒ, ĐỎ THỊ

TÓM TÁT LUẬN VĂN

CHƯƠNG 1: TÒNG QUAN VÉ NGHIÊN CỨU

 • 1.3 ………………..……………………………………………………………………………………

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • 1.4 …………….  7…………………………………………………………………………….

Phương pháp nghiên cứu

 • 1.4.2.1 ………………………………………………………………………………………….

Nguồn dừ liệu sơ Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của ‘Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf cấp

 • 1.4.2.2 …………………………………………………………………………………………..

Nguồn dừ liệu thử cắp

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiền cùa luận văn

CHƯƠNG 2: cơ SỞ LÝ LUẬN

 • 2.1.3.    Sự Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên

Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf nghiệp trong quan điểm của quàn trị học

 • 2.2.2.     Ý nghĩa của phát triền sự nghiệp dối với doanh nghiệp và người lao

động

2.2.2.1…………………………………………………………………………………………….

Đối với doanh nghiệp

 • 2.2.2.2………………………………………………………………………………………….

Dối với người lao động

 • 2.2.3.2.  Đối với người lao dộng Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự

Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf

 • 2.3.   Lý luận vè các yêu tố liên hệ đến phát triển sự nghiệp trong doanh nghiệp ..

.

 • 2.3.2.     Các yếu tố Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân

Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf thuộc về người lao động

 • 2.4.3.     Đặc trưng và các thuộc tính của lộ trinh phát triền sự nghiệp trong

doanh Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf nghiệp

 • 2.4.5.2.   Sơ đồ tống thế lộ trình phát triển sự nghiệp trong doanh nghiệp . 34

CHƯƠNG 3: THỤC TRẠNG HOẠT ĐỌNG PHÁT TRIÉN sụ NGHIỆP TẠI CÔNG TY CÓ PHÀN DỊCH vụ CÔNG NGHẸ TIN HỌC HPT Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf 39

3.1.1.4………………………………………………………………………………………..

Phương hướng hoạt dộng cùa Công ty đến năm 2015

 • 3.1.2.1.   Cơ cấu tổ chức46 Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf

 • 3.3.  Thực trạng phát triền sự nghiệp tại Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự

Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf Công ty HPT

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf

CHUÔNG 4: XÂY DỤNG sơ DÓ TÒNG THÉ LỌ TRÌNH PHÁT TR1ẺN sự NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN CÔNG TY CÓ PHAN DỊCH vụ CÔNG NGHẸ TIN HỌC HPT ĐÈN NĂM 2015…………………………………………. 1

 • 4.3.2.     Các kết quả Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho

Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf trung gian

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
Luận Văn Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Sự Nghiệp Cho Nhân Viên Nghiên Cứu Tình Huống Của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Hpt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart