Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh

55.000

Category:

Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh

Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh

fff

Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh

fff

Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh

fff

Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh

fff

Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh

fff

Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh

fff

202

IV-TIịS n

ĐHKTQD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂN

BÙI TỪNG SƠN

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KÍHOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHlệP THƯONG MẠI Ở THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

LUẬN ÁN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TÉ

Chuyên ngành :


KINH TẾ QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH HÓA

KINH TỂ QUỐC DÂN (KINH TẾ THƯƠNG MẠI)

Mã số


5 02. 05


TRUNG rẴM TL.TĨ’ll |

PHỎNG lUAK ÁN-LUÃN VAN ị


Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh Người hướng dẫn khoa học: PTS. NGUYỄN XUÂN QUANG ’

TttfoZQ)?. LÁĨấ™

PHĂN MỞ ĐAU

1/ Sư cần thiết nghiên cứu của ìuàn án:

Đã có một thời kỳ dài, kinh doanh theo kế hoạch là hình thức tổ chức quản lý kinh doanh phổ biến ở Việt nam. Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh Tuy nhiên từ khi chuyển sang kinh tế thị trường, kế hoạch kinh doanh đã không còn được xem ưọng một cách đúng mức bởi nhiều lý do trong đó có nguyên nhân quan ưọng là sự chuyển đổi cơ chế quản lý từ kê’ hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường trong nền kinh tê’ quốc dân. Điều này cũng diễn ra tương ứng trong doanh nghiệp thương mại ờ Việt nam nói chung và ở TP.HỒ Chí Minh nói riêng.

Trong thực tế không ít Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh doanh nghiệp đã hiểu không đầy đủ về đặc điểm kinh doanh trong điều kiện kinh tê’ thị trường. Nhiều doanh nghiệp cho rằng kinh doanh trong kinh tê’ thị trường khổng cần hoặc không thể kinh doanh theo kế hoạch, điều đó dẫn đến việc bỏ rơi kê’ họach trong kinh doanh.

Mặt khác cũng có doanh nghiệp đã nhận thức được vai trò cùa kê’ hoạch trong kinh doanh nhưng do những đặc điểm cụ thể về quan điểm, nguồn lực và kiến thức về qúa trình kê’ Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh hoạch hóa trong điều kiện kinh doanh trong cơ chê’ thị trường đã dẫn đến việc xem nhẹ hoặc chưa tập trung đúng mức vào việc nghiên cứu, vận dụng hệ thống kê’ hoạch trong hoạt động kinh doanh. Do đó các kê’ hoạch kinh doanh tuy đã được xây dựng nhưng vẫn mới chỉ mang tính chất hình thức, thiếu hiệu qủa.

Tình hình trên đây một mặt, ảnh hường lớn đến hiệu qủa kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là đảm bảo cho sự phát Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh triển bền vững của các doanh nghiệp; Mật khác, tiếp tục làm cho việc nhận thức về vai trò và nội dung cùa kê’ hoạch không đạt được những tiến bộ đáp ứng yêu cầu mới của việc kinh doanh trong cơ chê’ thị trường.

Từ việc nghiên cứu lý luận và nhàn thức rằng kê’ hoạch kinh doanh là yêu cầu cần thiết để đảm bảo cho sự thành công của doanh nghiệp và kế hoạch kinh doanh là cơ sở vững chắc để đảm bảo cho khả năng đạt Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh được các mục tiêu tăng trưởng và thế lực của doanh nghiệp thương mại. Luận án đi sâu nrrhỈĂn ri’fi 1 Irhín rnnh nàv trnnơ hnnt Mnơ kinh doanh th ươn ÍT mai của các

kế hoạch kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại và ứng dụng một cách tốt hơn các kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại ờ TP.HỔ Chí Minh.

2/ Đối tương nghiên cửu:

Đối tượng nghiên cứu của luận án “ Xây dựng và tổ chức Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh thực hiện kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại ở TP.HỒ Chí Minh ” là:

  • – Đánh gía thực trạng về công tác xày dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh cùa các doanh nghiệp thương mại ờ TP.HỔ Chí Minh.

  • – Xác định lại vai trò của kế hoạch kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại ở TP.HỒ Chí Minh.

  • – Đưa ra một số giải pháp mang tính định hướng để sừ Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh dụng có hiệu qủa hơn các kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại ờ TP.HỒ Chí Minh.

3/ Giới han nghiên cứu:

Do những hạn chế về mặt thời gian và yêu cầu đặt ra cho một luận án Thạc sĩ và kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại là rất đa dạng nên chì tập trung vào kế hoạch kinh doanh cơ bản và phân tích trên cơ sở tình hình của một sò’ doanh nghiệp được lựa chọn phù hợp Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh với mục tiêu của luận án.

4/ Phương pháp nghiên cứu:

Luận án được soạn thảo trên cơ sở lấy hệ thống cácquan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới kinh tế, về định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa về chủ trương phát triển ngành thương mại làm định hướng tư duy. Từ đó triển khai nghiên cứu và xử lý các nội dung đề tài theo phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp chặt Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh chẽ 3 phương pháp khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa.

Trong các chương mục cụ thể đề tài vận dụng đa dạng các phương pháp mô hình hệ thống, phương pháp phàn tích kinh tế, còng nghệ kinh doanh, phương pháp chuyên gia.

Nhửnơ đónp QÓn khoa hoc cùa luân án:

  • – Hệ thống hóa về mặt lý luận về vai trò nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh thị trường.

  • – Nhận xét dánh gía có cãn cứ khoa học, thực ưạng xày dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại ở TP.HỔ Chí Minh trong thời gian qua. Từ đó, đề ra các giải pháp để sừ dụng có hiệu qủa các kế hoạch kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại TP.HỔ Chí Minh.

6/ Kết cấu luân án:

Tên đề tài:

Xây dựng và tổ chức thực Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh hiện kế hoạch Rinh doanh của doanh nghiệp thưong mại ở thànhphôẸồ ChíLĨĨinh’

Luận án bao gổm ba chương sau đây:

CHƯƠNG ĩ : KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TỂ THỊ TRƯỜNG.

CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XÂY DỤNG VÀ THỤC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA MỘT số DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ỏ THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH .

CHƯƠNG HI : MỘT số BIỆN PHÁP VÀ GIẢI PHÁP NHẦM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh VÀ HIỆU QUẢ CỦA KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Ỏ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

CHƯƠNG I: KÈ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG NỂN KINH TẾ THỊ TRƯÒNG

I/ KÊ’ HOACH KINH DOANH – co só ĐÀM BẢO THÀNH CÔNG CÙA DOANH NGHIỀP THUONG MAI

DKhái niêm kế hoach kinh doanh của doanh nghiệp thương mai:

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại phải dựa Ưên một hệ thống các kế hoạch Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh . Kế hoạch mang tính bao trùm từng hoạt động của doanh nghiệp thương mại là kế hoạch kinh doanh-kỹ thuật-tài chính. Kế hoạch cơ bản được xác định là kế hoạch lưu chuyển hàng hóa. Trong kế hoạch này bao gồm các kế hoạch mua, kế hoạch bán và kê’ hoạch dự trữ hàng hóa được đặt trong mối liên hệ với việc thỏa mãn mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp.

2) Vai trò của kếhoach kinh doanh:

Trong hoạt động Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh kinh doanh, kế hoạch không chỉ đơn thuần là đật ra các thòng số, chỉ tiêu, nhiệm vụ rồi sau đó nhất nhất làm theo. Mà chúng ta phải hiểu rằng: sản xuất, kinh doanh trên thương trường luôn tồn tại và xảy ra những yếu tô’ bất định. Kè’ hoạch kinh doanh cho phép các doanh nghiệp:

+/ Có khà năng định hướng: Kê’ hoạch giúp cho các doanh nghiệp thấy đựoc mục đích và hướng đi của mình. Các nhà lãnh đạo Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh phải xem xét, xác định xem doanh nghiệp đi theo hướng nào thì đạt tới kết quả cụ thể nhất định.

+/ Biết kết quà: Kê’ hoạch giúp cho các nhà quản trị biết được những kết quả mong muốn và sử dụng hợp lý, tối ưu thời cơ kinh doanh trên thị trường.

+/ Biết các yếu tò’ thay đổi bất định: Trước những biến đổi liên tục của thị trường, kẻ’ hoạch giúp các nhà quản trị luôn chủ động trước những thay đổi Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh cùa mỏi trường như: biết khai thác những cơ hội, giảm bớt những đe dọa. Từ đó nhà quản trị đề ra những giải pháp, mục tiêu thích nghi với mòi

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh
Luận văn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại ở thành phố hồ chí minh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart