Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

fff

Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

fff

Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

fff

Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

fff

Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

fff

Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

fff

MỜ ĐÀI

 • l.      Tính cắp thiết cùa đề tài

Lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác là một cống hiến vĩ đại trong lịch sử khoa kinh tế chinh trị. Đó là ánh sáng soi đường giúp chúng ta nhận thức về nguồn nhân lực. Đặc biệt trong quá trinh hội nhập kinh te quốc te hiện nay thi nguồn Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá lực con người càng có ý nghĩa to lớn cho sự phát triển cùa mồi quốc gia. Vi vậy, việc nghiên cứu nguồn lực con người luôn là một vấn đe có tính thời sự . Con người vừa là chú thê cua lịch sử vừa là san phàm cua lịch sừ. Vi vậy, con người là nhân tố đưa đến sự phát triển xà hội, sự phát triển đất nước, bên cạnh đó con người đó như the nào lại bị chi phoi bới chính hoàn cánh lịch Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá sứ ấy.

Trong nhùng thập kỷ cuối the kỷ XX , nãy sinh hiện tượng là một số nước Đông Nam Á có tốc độ phát triển kinh tế than kỳ gây ra nhiều sự chú ý trong giới nghiên cứu và họ cố gang đi tìm câu trã lời cho câu hói tại sao nhùng nước như Nhật Bàn, Singgapo , Đài Loan, Hồng Kông … lại có sự phát triển đó. Ket quà cùa những nghiên cứu cho thay có nhiêu nhân tố tạo nên như vãn hoá Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá truyền thống, trình độ dân so, kỳ’ thuật công nghệ …Song câu trá lời làm ngạc nhiên giới nghiên cứu là sự nhay vọt về kinh te ờ các nước đó sự liên hệ với yếu tố truyền thống, con người truyền thong, gắn với điều kiện hoàn cành cụ thè.

Đối với đất nước ta, xuất phát từ một nen sân xuất nhỏ. tự cung tự cấp, nông nghiệp là chinh tiến lên chu nghĩa xà hội, lại chịu hậu quả nặng nề Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của chiến tranh kéo dài. Việc khăc phục những tàn dư cúa xà hội cũ, cùa nen sàn xuất cũ như thói quen tác phong sân xuất nông nghiệp của nông dân, tâm lý sợ sệt trong đau tư sản xuất kinh doanh, cách thức làm việc tuỳ tiện không khoa học, loi song gia trướng còn ân sâu vào nep nghĩ của con người Việt Nam hiện nay đang là một sự cản trở lớn đối với sự phát huy nguồn nhàn lực trong phát triển xà hội. Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Hiện nay đăt nước ta đang tiên hành cóng nghiệp hoá, hiện đại hoá đê xây dựng cơ sờ vật chat kỳ thuật cùa chù nghĩa xã hội và cùng với nó là phát triển một nen kinh te thị trường định hướng xà hội chủ nghĩa trong điêu kiện khoa học công nghệ trên the giới đang phát triển như vũ bão và nen kinh tê thị trường the giới đà

1 phát triên đên trinh độ cao. Chúng ta đã tham gia và là thành viên thứ 150 cua Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tò chức thương mại the giới WTO. Sự tham gia đó đà mở ra cơ hội cũng như thách thức lớn đoi với chúng ta. Đáng và nhà nước ta đã đề ra mục tiêu phan đấu đên năm 2020 nước ta cơ bân trở thành một nước , công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hai Phòng là một địa phương năm trong iing kinh tê trọng diêm phía băc, có nen kinh tê sôi động với đù các loại ngành nghe. Nơi đây có vị tri địa lý Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thuận lợi. là cáng biên quan trọng cua cà nước. Việc phát triển kinh tê cúa thành pho có ý nghĩa chiên lược góp phan làm nên sự phồn vinh của đất nước, số dân ỡ Hài Phòng khá đông, nguồn nhân lực khá doi dào phục Ị1 cho phát trièn kinh tê cua thành pho. Trong nhừng năm trở lại đây nguồn nhàn lực ỡ Hãi Phòng phát triển khá mạnh thê hiện ờ những phương diện sau: so lượng người trong độ tuổi lao động cao Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá . so người có trình độ tay nghe khá lớn. Các cơ sở đào tạo nguồn nhàn lực ngày càng nhiêu: Đại học Hai Phòng. Đại học hàng hai. Đại học Y.-.và hệ thong các trường nghe.

Nguồn lực con người luôn có vai trò to lớn trong sự phát triển ben xiìng của Hài Phòng nói riêng cùng như cùa các địa phương khác. Trong quá trình công nghiệp hoá. hiện đại hoá xây dựng thành công chủ nghĩa xà hội đây là nhân Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tổ không thê thay the được. Tuy nhiên, van de nguồn nhàn lực vần chưa thực sự đáp ứng dược cho việc phát triên ôn định lâu dài, nhanh mạnh của thành phố. Đậc biệt trong chiên lược phát triển kinh tê xã hội cua thành phố giai đoạn 2011 – 2020.

Trước tinh hình đó, việc đi sâu nghiên cứu, làm rò thực trạng nguồn nhân lực ở Hãi Phòng trong quá trình công nghiệp hoá. hiện đại hoá đất nước đê rút ra những Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá bài học bô ích. vạch ra phương hướng, giai pháp nhảm phát huy toi ưu nhăt sức mạnh nguồn nhân lực và khăc phục mật còn tồn tại là một việc làm can thiêt, có ý nghía lý luận và thực tiền thiêt thực.

Với lý do trên, em đà chọn van đề: “ Lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác với vấn dề phát triên nguồn nhân lực ớ Hái Phông trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá” làm Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đề tài nghiên cứu khoa học của minh.

 • 2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Van đe nguồn lực con người là yếu tố cơ bân cho sự phát triên nhanh và ben xìhig cùa quá trinh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Là nhân tố quyết dịnh 2

trong việc xây dựng thành công chú nghía xã hội, do dó nó dược dư luận và giới nghiên cứu quan tâm. Có thê khái quát một số loại hình nghiên cứu chú yếu có liên quan Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá den de tài như sau:

“ Thị trường lao động Việt Nam. thực trạng và giai pháp” cùa Tiến sĩ Nguyễn Thị Thơm, khoa kinh tế phát triển chu biên – Học viện Chinh trị quốc gia Hồ Chi Minh. Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội. năm 2006.

“ Sử dụng nguồn nhân lực trong quá trinh công nghiệp hoá. hiện dại hoá qua thực tiễn tinh Phú Thọ ”, của Tran Văn Nga

Ngoài ra còn có một số luận vẫn Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá . luận án khác cùng nghiên cứu về vấn đề này như:

“ Phát triển thị trường sức lao dộng, giải quyết việc làm ( qua thực tế Hà Nội) ”, luận án tiên sĩ kinh te của Đỗ Thi Xuân Phương, Học viện Chinh tri quốc gia Hồ Chi Minh, năm 2000 .

” phát triền nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tình Thanh Hoá đến năm 2010 ”, luận án tiến sì kinh tế cùa Bùi Sỳ Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá Lợi, Trường Đại học kinh tế quốc dân. năm 2003.

“ Thị trường lao dộng trong thời kỳ quá độ lên chu nghĩa xã hội ờ Việt Nam ”, luận vãn thạc sỳ kinh te của X ương Thanh Tú. Học viện Chinh trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2004. Nghiên cứu trên góc độ lý luận thời kỳ quá độ.

Việc nghiên cứu “ lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác với van đe phát triển nguồn nhân lực ờ Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá Hãi Phòng trong quá trinh cóng nghiệp hoá, hiện đại hoá ” vần là một dề tài mới mé. Chinh vi vậy, nó càng có ý nghía thiết thực cà về lý luận và thực tiễn.

 • 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

  • 3.1 Mục đích nghiên cứu

Đe tài tập trung lâm rõ lý luận hàng hoá sức lao dộng cua c. Mác với phát triển nguồn nhàn lực ở Hãi Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá. hiện đại hoá đất nước. Từ đó Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá , đe xuất một số phương hưởng và giai pháp cụ thè nhăm phát trièn nguồn nhân lực ờ Hãi Phóng.

 • 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Đê đạt được mục đich trên đề tải phai thực hiện những nhiệm vụ sau:

 • –  Phân tích lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác

 • – Làm rò thực trạng nguồn nhân lực ớ Hai Phòng thời kỳ 2001- 2010

 • – Đe xuất một số phương hướng và giãi pháp nham phát triển nguồn nhân lực ớ Hai Phòng trong quá Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trinh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ 2011 -2020.

 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • 4.1  Đối tượng nghiên cứu

Đe tài chủ yếu đi sâu phân tích lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác với van đề phát triên nguồn nhân lực ớ Hai Phòng trong thời kỳ còng nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 4.2.Phạm vi nghiên cứu

Đe tài nghiên cứu việc phát triên nguồn nhân lực ờ Hãi Phòng qua Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá điều tra thực trạng nguồn nhân lực từ 2000 đền 2010. Từ đó, để xuất phương hướng và giai pháp đè phát triên nguồn nhân lực ỡ Hãi Phòng thời kỳ 2011 – 2020.

 • 5.  Cơ sỡ lý luận và phương pháp nghiên cứu

  • 5.1  Cư sờ lý luận

Đe tâi được thực hiện trên cơ sờ lý luận cúa chú nghĩa Mác – Lênin và quan điểm cứa Đãng, nhà nước về vấn đe phát triển nguồn nhàn lực đê phân tích nhùng vấn đề đạt ra.

 • 5.2  Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp được sử dụng trong đề tài là phương pháp biện chửng duy vật. Đong thời sứ dụng các phương pháp như: phân tích và tòng hợp, so sánh, lịch sư và lògic…

 • 6.  Đóng góp cùa đề tài

Đe tài góp phan làm rõ lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác và thực trạng nguồn nhàn lực ớ Hai Phòng bao gom những mặt mạnh và mặt hạn che can khăc phục. Trên cơ sờ đó, Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đe tài nêu lên môt sổ phương hướng vả giãi pháp nham phát triên nguồn nhàn lực phục vụ đắc lực cho việc phát triển thành pho.

 • 7.  Ket cấu của đề tài

Ngoài phần mờ đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo, phụ lục, dề tài được kết cấu thành ba chương, sáu tiết.

Chương 1: Lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong quá trinh công nghiệp hoá Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá , hiện đại hoá đat nước.

Chương 2: Thực trạng nguồn nhân lực ơ Hai Phòng trong quá trinh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Chương 3: Phương hướng và giãi pháp đê phát triên nguồn nhàn lực ờ Hái Phòng.

Chương I:

Lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

 • 1.1 Lý luận hàng hoá sức lao động Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá cùa C.Mác và V nghĩa vận dụng vào việc phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ớ Việt Nam hiện nay. • *

ỉ. 1.1 Lý luận hàng hoá sức lao động cùa c. Mác

Trong lịch sử kinh tế đà có rat nhiều nhã tư tường nghiên ciru về vấn đề hàng hoá sức lao động và có nhùng cống hiến quan trọng: A.Smit, David Ricardo… Nhưng có thê nói. trước Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá Mác chưa có một nhà kinh te học nào nhìn nhận rò ranh giới giừa hai phạm trù “ lao động và sức lao động”. Nhờ có quan diêm đúng đan về lao động và sức lao động. C.Mác đã trớ thành người đau tiên trình bày một cách khoa học lý luận về hàng hoá sức lao động. Lý luận này đà từng bước hoàn thiện qua nhiều tác phẩm khác nhau và đạt đen đinh cao trong bộ Tư ban. Trong bộ Tư bàn, C. Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá Mác viết:

“Tư bán chi phát sinh ớ nơi nào mà người chù những tư liệu sàn xuất và tư liệu sinh hoạt tim thay được người lao động tự do với tư cách là người bán sức lao động cua minh ớ trên thị trường. Bây giờ, chúng ta phai nghiên cứu một cách tường tận hơn thứ hàng hoá đặc biệt, tức là sức lao động” [3, 255].

Theo C.Mác: “Sức lao động hay năng lực lao động Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là toàn bộ những nâng lực thê chat và tinh than ton tại trong mọi cơ thê, trong mọi con người đang song và được người đó đem ra vận dụng mồi khi sàn xuất ra một giá trị sứ dụng nào đó” [2, 251].

* Thừ nhát, hàng hoá sức lao động đà thê hiện tinh đặc biệt ờ chồ nó được gán liền với chu thê cúa nó. Theo C.Mác và Ph.Ángghen thì:

“ Tien đe đau tiên của Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá toàn bộ lịch sử nhân loại thì dĩ nhiên là sự tồn tại của những cá nhân con người song.. .và có thê phân biệt con người với súc vật ngay khi

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Biến đổi cơ sở hạ tầng ở thành thị và những vấn đề cần giải quyết
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín, chi nhánh đồng tháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp phòng từ thực tiễn tỉnh ninh bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng văn hóa nhà trường ở trường cao đẳng cơ điện xây dựng và nông lâm trung bộ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart