Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin

Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin

fff

Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin

fff

Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin

fff

Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin

fff

Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin

fff

Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin

fff

ĐẠI HỌC KINH TÉ-ĐẠI HỌC HƯÉ

*   ’ KHOA KINH TÉ CHÍNH trị,

MÔN HỌC: CÁC TÁC PHẨM KINH TÉ TRONG

’ HỌC THUYẾT CỦA LÊ-NIN

TIẾU LUẬN

LÝ LUẬN TÁI SẢN XUẤT CUA CÁC MÁC VÀ sự PHÁT TRIỂN CỦA LÊ NIN

Nhóm 4: – Lê Thị Phương

 • Lâm Thái Báo Ngân

 • Trần Thị Nguyệt

 • Nguyễn Thị Phương Nhung

 • Hà Văn Nhấn

 • Lê Quý Thang

 • A. Mớ đẩu

Nhũng vấn đề chung nhất cũa sân xuất cùa cãi vật chất như vai trò cùa nó trong đời sống xà hội, các yếu tố cơ bân cũa quá trinh lao Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin dộng sãn xuất, san phẩm xà hội. Như đà biết, sàn xuất cua cãi vật chất lã cơ sờ cua đời song xà hội, xà hội không thê ngửng tiêu dũng, do đó không thê ngửng san xuất. Vì vây, bất cứ quá trình sàn xuất xà hội nào. nếu xét theo tiến trinh đòi mới không ngừng cũa nó, chứ không phài xét theo hĩnh thái từng lúc, thi dồng thời là quá tr inh tái sân xuất xà hội.

 • B. Nội Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin dung

I. Lý luận tái sản xuất của C.Mác

l.Tái sản xuất xã hội

Như đà biết, san xuất của cai vật chất là cơ sờ cua đời sống xà hội, xà hội không thế ngừng tiêu dung, do dó không thề ngừng sân xuất. Vi vậy bất cử quá trình sán xuất xà hội nào, nếu xét theo tiến trinh đổi mới không ngừng của nó, chứ không phái xét theo hình thái từng lúc. thi đồng thời là Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin quá trinh tái sàn xuất.

Tái sán xuất là quá trinh san xuất được lặp đi lặp lại thường xuyên và phục hồi không ngừng. Có thể xem xét tái sân xuất trong tửng đơn vị kinh tế và trên phạm vi toàn xà hội. Tái san xuất điền ra trong từng đon vị kinh tế được gọi là tái sân xuất cá biệt. Côn tống thê nhùng tái sàn xuất cá biệt trong mối liên hệ hừu cơ với nhau được gọi là tái sân xuất xà hội. Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin

Xét về quy mỏ cua tái sán xuất, người ta chia nó thành hai mức độ là: tái sân xuất giãn đơn và tái sân xuất mờ rộng.

+ Tái sàn xuất giàn đơniTái sán xuất giàn đơn là quá trinh san xuất được lặp lại với quy mò như cũ. đặc trưng chủ yếu của nền sàn xuất nho. Trong tái sán xuất giàn đơn năng suất lao động rất thấp, thường chi đạt mức đủ nuôi sống con người, chưa có sân phàm thặng Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin dư hoặc nếu có một ít sán phàm thặng dư thi cùng chi sir dụngcho tiêu dung cá nhân, chứ chưa dũng để mơ rộng san xuất.

+ Tái sân xuất mờ rộng:Tái sân xuất mờ rộng là quá trinh sân xuất được lặp lại với quy mỏ lớn hơn trước, đặc trưng chu yếu cua nền san xuất lớn. Đê có tái sán xuất mơ rộng thì năng suất lao dộng xà hội phài dạt đến một trinh độ cao nhất định, vượt ngưỡng cua san Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin phẩm tất yếu và tạo ra ngày càng nhiều san phầm thặng dư bời vì sân phẩm thặng dư dùng dế đầu tư thêm vào sàn xuất mới lã nguồn lực trực tiếp cua tái sàn xuất mơ rộng.

Lịch sư phát triên cua nền san xuất xà hội cho thấy việc chuyền từ tái sân xuất giàn đơn sang tái sân xuất mờ rộng là quá trình lâu dài gắn liền với quá trinhchuyến nền san xuất nhô lên nền sân xuất lớn. Ọũa trinh chuyển tái sân xuất giãn đơn Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin sang tái sàn xuất mơ rộng là một yêu cầu khánh quan cùa cuộc sống. Bời vi, một là, do dàn số thường xuyên tăng lèn; hai là, do nhu cầu về vật chất, tinh thần cùa con người cũng thường xuyên tăng lên. Do dó. xà hội phãi không ngừng mờ rộng san xuất, làm cho số lượng và chất lượng cùa cai ngay càng nhiều hơn, (ốt hưn.

* Tái san xuất mơ rộng có thể dược thực hiện theo Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin hai hướng(có thê gọi là hai mó hình) sau:

-1 ái san xuất mờ rộng theo chiều rộng:

Dó là sự mờ rộng quy mô sân xuất chủ yen bang cách lãng thêm các yếu lố dầu vào (vồn. tài nguyên, sức lao dộng…). Do dõ. số san phàm làm ra tăng lên. Còn nang suất lao động và hiệu quá sử dụng các yếu lố sân xuất không thay dổi.

-Tái sân xuất mờ rộng ihco chiều Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin sâu

Dó là sự mờ rộng quy mò săn xuất làm cho sán phẩm tảng lên chủ yếu nhờ lãng năng suất lao động và nâng cao hiệu quà sứ dụng các yếu tố đầu vào của sân xuất. Còn các yếu tố đầu vào của sân xuất càn băn không thay đối. giam đi hoặc tăng lèn nhưng mức tàng chậm hơn mức lãng năng suẩt lao dộng và hiệu quã sữ dụng các yếu tố đầu vào. Điều kiện chũ yếu dế thực hiện tái sàn xuất mơ rộng Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin theo chiếu sâu là ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học- còng nghệ tiên tiến.

Tái san xuất mơ rộng theo chiều rộng sè khai thác dược nhiều các yếu tố đau vào của sân xuất (đai đai. tâi nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, sức lao dộng….) nhưng lại làm cho các nguồn tãi nguyên thiên nhiên nhanh chóng bị cạn kiệt và thường gây ra vô nhiễm môi trường nhiều hơn. Còn lái sân xuất mờ rộng theo chiều sâu sè hạn chế Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin dược các nhược diêm trên vi việc sư dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vừa hạn chế ô nhiễm môi trường vừa giám được các chi phí vật chai trong một đơn vị sân phẩm làm ra.

Thòng thường khi mới chuyển lừ lái sân xuất giãn đơn sang lái sân xuất mơ rộng thì dỏ là tái san xuất mờ rộng theo chiều rộng, rồi mới dần dằn chuyến sang lái sán xuất mờ rộng theo chiều sầu. Nhưng trong nhùng điều kiện có thế. Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin cần thực hiện kết họp cà hai mỏ hình tái sân xuất nói trẽn.

2-Các khâu cùa quá trình tái sân xuât xà hội San phẩm xà hội vận động không ngừng bắt đầu từ san xuất rồi qua phân phối, trao đổi và kết thúc ở tiêu dùng (tiêu dùng cho sán xuất và tiêu dũng cho cá nhân). Củng với sự vận động của săn phẩm, các quan hệ kinh tế giữa người với người cũng được hình thành. Tái sàn xuất xà hội Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin là sự thống nhất và tác động lản nhau của các khâu sân xuất, phân phối, trao dổi và tiêu dùng, trong đó mồi khâu có một vị trí nhất định.

Sân xuất là khâu mờ đầu, trực tiếp tạo ra sân phẩm, giữ vai trò quyết định với các khâu khác bơi vi người ta chì có thế phân phối, trao đổi và tiêu dùng những cái do sân xuất tạo ra. Chính quy mô và cơ cấu sán phẩm cùng như chất lượng và Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin tinh chất của săn phẩm do sân xuất tạo ra quyết định đến quy mô và cơ cấu tiêu dùng, quyết định chất lượng và phương thức tiêu dùng. Tiêu dùng là khâu cuối củng, là điếm kết thúc cua một quá trinh tái sân xuất. Tiêu dùng lã mục đích cùa sân xuất, tạo ra nhu cầucho san xuất. Tiêu dùng là “đơn đặt hàng” cùa xà hội đối với sàn xuất. Nó là một căn cứ quan trọngđề xác định khối lượng, cơ Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin cấu. chất lượng, hĩnh thức sàn phẩm. Vì vậy, tiêu dùng có tác động mạnh mẽ dối với sân xuất. Sự tác dộng nãy có thế theo hai hướng: thúc đấy mớ rộng san xuất nếu sàn phẩm tiêu thụ được và ngược lại, sàn xuất suy giâm khi săn phàm khó tiêu thụ.

Phàn phối và trao đối vừa là khâu trung gian, là cầu nối sân xuất với tiêu dùng, vừa có tinh độc lập tương đối với san xuất và tiêu Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin dùng, vừa có tinh dộc lập tương đối với nhau. Phân phối bao gồm phân phối cho san xuất tức là phân chia các yếu tố sân xuất cho các ngành săn xuất, các đơn vị sản xuất khác nhau đế tạo ra các san phẩm, và phân phối cho tiêu dùng,tức là sự phân chia sân phẩm cho các cá nhân tiêu dùng. Tính chất và nguyên tắc của quan hệ phàn phối và bàn than quy luật phân phối đều do tinh chất cùa nền sàn Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin xuất và quan hệ sờ hừu về tư liệu sàn xuất quyêt định. Song, phân phối có thế tác động thúc đáy san xuất phát triền nếu quan hệ phân phối tiến bộ. phù hợp. đồng thời nó cùng có thế kim hàm sàn xuất và tiêu dùng khi nó không phù hợp.

Trao đỏi bao gồm trao đôi hoạt động thực hiện trong quá trinh sân xuất và trao đổi sân phẩm xã hội. Trao đối sân phẩm là sự tiếp tục cùa khâu phân phối, Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin là sự phân phối lại cái đà dược phân phối, làm cho sự phàn phối dược cụ thế hóa. thích hợp với mọi nhu cầu cua các tầng lớp dân cư và các ngành sàn xuất. Trao dổi do sân xuất quyết định, nhưng trao dồi cùng có tính độc lập tương đối cùa nó. cùng tác động trớ lại đối với sân xuất và tiêu dùng bời vi khi phân phối lại. cung cấp hàng hóa. dịch vụ cho sàn xuất và tiêu dũng nó có thê Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin thúc đây hoặc cân trờ sàn xuất và tiêu dùng.

Tóm lại. quá trinh tái san xuất bao gồm các khâu san xuất- phân phối- trao dối và tiêu dùng có quan hệ biện chứng với nhau. Trong mối quan hệ đó sân xuất là gốc. có vai trò quyết định, tiêu dùng là mục đích, là động lực cua san xuất, con phân phối và tiêu dùng lã nhũng khâu trung gian.

3.NỘÌ dung chủ yếu của tái sãn xuất Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin

a.Tái sân xuất của cãi vật chất

Những của cãi vật chất( bao gồm tư liệu sân xuất và tư liệu tiêu dùng) sẽ bị tiêu dùng trong quá trinh sàn xuất và sinh hoạt xà hội. Do đó cần phai tái sán xuất ra chủng. Tái sân xuất mở rộng của cãi vật chất là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển xà hội.s rat ư liệu sân xuất

Trong tái san xuất của cai vật chất thì tái sàn xuấtra Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin tư liệu săn xuất có ý nghĩa quyết định dối với tái sân xuất ra tư liệu tiêu dùng, nhưng tái sàn xuất rat ư liệu tiêu dùng lại có ý nghía quyết định để tái săn xuất sức lao động cua con người.

Liên hợp quốc dùng hai chi tiêu là: tòng san phẩm quốc dân(GNP) và tổng sàn phẩm quốc nội(GDP) đề đánh giá quy mô và tốc độ tâng trường cùa cai vật chất cùa mồi quốc gia

 • – GNP( Gross Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin National Product) là tỏng giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà một nước sàn xuất ra từ các yếu tố sân xuất của minh.

 • – GDP(Gross Domestic Product) là tông giá trị thị trường cũa toàn bộ hàng hóa và dịch vụ cuối cùng mà một nước sàn xuất ra trên lành thố cua minh.

b.Tái san xuất sức lao động

Cùng với quy mô tái sản xuất của cãi vật chất, sức lao động cũng không Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin ngừng được tái tạo. Tái sân xuất sức lao động ngày càng tảng cã về số lượng và chất lượng.

Tái sân xuất sức lao dộng về mặt số lượng chiụ sự chi phối cua:

+Tổc độ tảng dân số và lao động.

+Xu hướng thay đôi công nghệ, cơ cấu. số lượng và tinh chất của lao động.

+Năng lực tích lũy vốn đê mớ rộng san xuất của mỏi quốc gia ờ từng thời kỳ.

Tái san Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin xuất sức lao động về mặt chất lượng phụ

thuộc các nhân tố sau:

Mục đích cùa nền sán xuất.

•Những dặc trưng mới cùa lao động.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài tập và hướng dẩn giải cơ lý thuyết chương 1 2 3 4 5 6 7 8
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
47.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn toán lớp 5
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập phân tích môi trường và nguồn lực của doanh nghiệp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Câu hỏi ôn tập cho truyện ngắn Hai đứa trẻ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề xuất xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán khai căn và logarit rời rạc.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
75.000
Sold by
@ xcnguyen220
Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin
Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart