Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin

Bài tiểu luận

Các học thuyết kinh tế trong tác phẩm của Lê-nin

Chủ đề: Những nội dung chủ yếu trong tác phẩm
“Bàn về thuế lương thực”

GV hương dẫn                                                                                           Nhóm 5

Hà Xuân Vân

 

Nội dung trình bày

 1. Các nội dung chính trong tác phâm “Bàn Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin về thuế lương thực” của V.I Lênin.
 • Hoàn cảnh ra đời
 • Khái quát về tác phẩm.
 • Nội dung tác phẩm
 1. Ý nghĩa của tác phẩm đối với nước Nga trước đây và với Việt Nam hiện nay.

_____________________________________________________________________ 2

 1. Các nội dung chính trong tác phâm

Bàn vê thuê lương thực của V.I Lênin.

 1. Hoàn cảnh ra đòi.

Vào nhùng năm 1920-thời kỳ nước cộng hòa Xô Viết non trẻ chuyên  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin từ giai đoạn chiên tranh sang hòa bình và xây dựng nên kinh tê XHCN. Lê- nin nhận thây rằng, nước Nga đang vâp phải một cuộc khủng hoảng rât lớn. Cuộc khủng hoảng này biêu hiện trực tiêp trên tât cả các lĩnh vực kinh tê, chính trị. xà hội của nước Nga lúc bây giờ. Lê-nin đặc biêt nhân mạnh mức độ trâm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế nông dân và cho răng đày là nguyên nhân trực tiêp dan đến sự  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin thay đòi chính sách của Đảng, từ chính sách “Cộng sản thời chiến” sang “Chính sách kinh tẽ mới”.

Theo Lê-nin. vân đề có ý nghía cực kỳ quan trọng là phải phân tích đúng các nguyên nhân dan đến khủng hoảng, đê có biện pháp khắc phục trước mắt cũng như lâu dài nhăm xây dựng thăng lợi nên kinh tê XHCN. Ong cho răng, cuộc killing hoảng này là kêt quả của quá trinh tiẻp tục và làm gay găt thêm  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin nliừng mâu thuẫn vốn có trong đời sông kinh tê-xà hội của đất nước; bao gôm những 11 do sau:

+ Thực trạng nên kinh tế đât nước Nga sau chiến tranh không chỉ phát triên chưa cao. mất cân đôi, mà còn bị tàn phá và killing hoảng trâm trọng, đang ở thê “ngàn cân treo sợi tóc”

+ Các thê lực đế quốc, phản động trong và ngoài nước luôn tìm cách phá hoại, chông đôi kịch liệt chính quyên  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin Xô viết non trẻ nhăm tiêu diệt xu hướng phát triên CNXH.

+ Chính sách “Cộng sản thời chiên”, phục vụ mục tiêu giành chính quyên, đã hoàn thành vai trò lịch sử và đà bộc lộ những cho yêu. bất hợp lí, không kip thời thay đỏi sè dan đến bât bình của quần chúng lao động.

+ Bản thân ĐCS Nga cỏn nhiêu mặt yêu kém: nội bộ Đảng, cán bộ van còn nhiêu khuyết diêm, đặc biệt là yêu kém  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin trong lãnh đạo kinh tê.

Đứng trước tỉnh hình ây, Lê-nin quyết định phái tiên hành cải cách kinh tê đê cứu nước Nga vượt qua vực thăm của sự sụp đô. Tháng 3 năm 1921 tại Đại hội lân thử X của ĐCS Nga, Nghị quyết vê những chính sách kinh tê mới đã được thông qua. Trong hoàn cảnh đó, tác phàm “Bàn vê thuê lương thực” (“Y nghía của chính sách kinh tê 111 ỚI và những điêu kiện của  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin chính sách ây”) của Lê-11111 ra đời.

 1. Khái quát về tác phẩm.

“Bàn vê thuế lương thực” được viết xong ngày 21 04/1921 và in thành sách nhỏ, chăng bao lâu được đăng trong sô 1 của tạp chí “Đất vờ hoang đỏ”. Sau này tác phàm được tái bản nhiêu lân ở nhiêu thành phô của đât nước và được dịch sang tiêng Đức. Anh, Pháp.

Tác phâm là một đóng góp to lớn của Lênin  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin vào việc vạch ra kê hoạch xây dựng CNXH. Trong tác phâm, phù họp VỚI nghị quyết đại hội X của Đảng cộng sân Nga, Lênin đà luận chứng sâu sac tính tât yêu phải chuyên sang chính sách kinh tế mới, thực chât và nội dung của chính sách kinh tế m rri

Khi nghiên cứu kinh tẻ chính trị về CNXH. nhùng nội dung đuợc đề cập trong tác phàm là: Nên kinh tê thời kỳ quá độ, bàn chất của chính sách kinh tê  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin mới và vai trò của CNTB nhà nước trong thời kì quá độ.

 1. Nội dung tác phẩm
 2. Nên kinh tê thời kỳ quá độ.

Trong tác phâm này, Lê-nin đã dành phân mở đâu “ Vê nền kinh tẻ hiện nay của nước Nga” đê trích đoạn cuốn sách nhỏ mang tên “ Nhiệm vụ chu yêu của thời đại chúng ta – vê bệnh âu trì “ tâ khuynh” và tính tiêu tư sân” mà Lê-nin đã viết năm 1918.  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin Băng cách như vậy, Lê-nin muôn làm sang tỏ đặc diêm của thời kỳ đó và khăng định tính tât yêu phải dứt khoát chuyên sang chính sách kinh tê mới của Đảng.

Khi xác định tính chất của nên kinh tê của thời kỳ quá độ, Lê-mn giải thích răng: “Danh từ nước Cộng hòa XHCN Xô Viết” vào thời kỳ ấy” có ý nghĩa là chình quyên Xô Viết quyết tâm thực hiện bước chuyên lên CNXH. chứ hoàn toàn  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin không có nghĩa là đà thừa nhận chê độ kinh tê hiện nay là chê độ XHCN”. Bên cạnh đó, Lê-nin đà nêu lên 5 thành phân kinh tê của nước Nga lúc đó: CNTB Uĩ nhân; kinh tế nông dân kiêu gia trưởng; sản xuất hàng hóa nhỏ; CNTB Nhà nước; CNXH. Năm thành phân kinh tê này đan xen, quan hệ chặt chè VỚI nhau tạo nên tính đa dạng của nên kinh tê thời kỳ quá độ.

Mặt khác Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin , tình hình kinh tê của đât nước vào mùa xuân năm 1921 cũng khác nhiêu so VỚI mùa xuân 1918. Nên kinh tê quôc dân bị cuộc chiên tranh can thiệp và nội chiên tàn phá thêm, việc quôc hừu hóa được tiên hành vào những năm đó đà làm thay đòi tương quan giừa cá thành phàn kinh tê. Thành phàn kinh tê XHCN van đóng vai trò chư đạo, nhưng khôi lượng sản phàm công nghiệp đã giảm nhiều. Tỷ trọng của thành phân kinh tê TBCN  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin tư nhân giảm hãn. Thành phân kinh tê sản xưât hàng hóa nhỏ van chiêm ưu thê, còn nông nghiệp cũng lâm vào tình trạng khó khăn.

Lê-nin cho răng: “Trong một nước tiêu nòng thì tính tự phát tiêu tư sân chiêm ưu thê và không thẻ không chiêm un thê”. Cuộc đâu tranh gay gat giừa các thành phân kinh tê lúc này “không phải là CNTB Nhà nước đâu tranh chông CNXH mà là giai câp tiêu tư sán cùng với CNTB  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin tư nhân đâu tranh chông lại câ CNTB Nhà nước lan CNXH”. Theo Lê-nin, nên kinh tẻ sản xuât hàng hóa nhỏ, mà bản chât là ựr phát lẻn CNXH, thật sự là một nguy cơ. Lê-nin viết: “Hoặc là chúng ta làm cho người tiêu tư sản ây phục tùng sự kiêm soát và kiêm kê của chủng ta…, hoặc là đê cho những người tiêu ưr sản ây lật đô chính quyên công nhân cưa chứng ta một cách không tránh  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin khỏi và tât nhiên”. Lê-nin còn nhân mạnh răng con đường đi lên CNXH phải trải qua “sự kiêm kê và kiêm soát của toàn dân đôi với sân xưât và phàn phôi sản phâm”.

Hơn nữa, trong cuộc nội chiên giai câp công nhân đà mât nhiều đại biêu của mình, nhiêu công nhân phải về nông thôn tìm kiêm lúa mì, điêu đó làm suy yêu cơ sở giai cấp của chuyên chính vô sản. Trung nòng, tâng lớp chú yêu của  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin nông thôn không hài lòng VỚI việc trưng thu lương thực thừa. Đó là điêu kiện đê những kẻ thù của chính quyên Xô Viết nòi dậy. Vào

tháng 3/1921 bọn phản cách mạng và bọn Men-sê-vích đà gây ra vụ Crôn- stat. Tình hình đó đòi hỏi chính quyên Xô Viết phai có nliừng biện pháp tức thời, làm thay đòi căn bản vê chính sách kinh tê của Đảng, trước hết là chính sách lương thực.

 1. Bản chất Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin của chính sách kinh te mới

Chính sách “Cộng sân thời chiến” là lấy của nòng dàn toàn bộ lương thực và nguyên liệu thừa thi hành chê độ nghĩa vụ lao động toàn dàn đặc biệt là đôi với các phàn tử ưr sản, câm tư nhàn buôn bán có nguy cơ phá hoại việc cung càp lương thực cho bộ đội và nguyên liệu cho công nghiệp và phân lớn sản phàm xã hội được tập trưng vào tay Nhà ước không trả tiền, do đó thu hẹp  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin sự lưu thông hàng hóa và hạ thâp vai trò của tiên tệ.

Đông thời. Lê-nin cũng nhận định răng chính sách “Cộng sân thời chiên” là một biện pháp tạm thời nó không phải và không thê là một chính sách phù họp với nhiệm vụ của giai câp vô sản vì đôi VỚI giai câp vò sản đang thực hiện quyên chuyên chính của mình trong một nước tiêu nông thì chính sách đúng đắn là phải tô chức việc trao đòi sân phâm công nghiệp  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin cân thiết cho nòng dân đê lây lúa mì của nông dân chỉ có chính sách lương thực ây mới phù hợp VỚI nhiệm vụ của giai câp vô sản và mới có thê củng cô được cơ sở của CNXH và đưa CNXH đến thăng lợi hoàn toàn.

Đê thực hiện được chính sách đó trước hêt đòi hỏi phải thay thê việc trưng thu lương thực thừa băng chê độ thuê lương thực. Như vây, chính sách kinh tê mới đã sử dụng các quan hệ hàng hỏa- Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin tiền tệ phục vụ cho lợi ích của công cuộc xây dựng cơ sở nên kinh tê XHCN.

Lê-nin biêt răng tự do buôn bán sè kích thích nạn đâu cơ và người đã ngừa trước cái nguy cơ đe dọa còng cuộc xây dựng CNXH đó. Vì vậy, Lê-nin đòi hỏi phải có kỷ luật trật tự hơn nừa đê đập tan nạn đâu cơ. Người nhân mạnh “ phai duyệt lại và sửa đôi tât cả các luật lệ về đâu cơ, phải  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin tuyên bô răng mọi hành VI ăn cap, mọi muu toan… lan tránh sự kiêm tra, sự giám sát. sự kiêm kê của Nhà nước đêu bị trừng phạt.

Như vậy, chính sách kinh tẻ mới nhăm cải thiện tình cảnh người lao động, củng cố khối hên minh còng nòng và nên chuyên chính vô sản. “ Củng cô… cơ sở của XHCN và đưa CNXH đến thăng lợi hoàn toàn”.

 1. Vai trò của CNTB Nhà nước trong thời kỳ quá độ Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin lên CNXH.

Trong tác phâm này, Lê-nin đà dành một phân quan trọng đê nói vê CNTB Nhà nước trong nên kinh tế thời kì qưá độ. Từ việc phân tích đặc diêm của nên kinh tế nhiêu thành phân của nước Nga lúc đó. Lê-nin không loại trừ khả năng có thê tiên hành nliừng hình thức hòa bình cải tạo XHCN. những biện pháp nhân nhượng và thậm chí trong nhừng điêu kiện nhất định, chuộc lại tư liệu sản xuất từ  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin tay giai câp tư sản.

Theo Lê-nin CNTB Nhà nước là một hình thức kinh tê thấp hơn CNXH nhưng cao hơn CNTB tư doanh và nên sản xuât nhỏ. Đòng thời CNTB Nhà nước là sự hiện diện của những môi quan hệ hẹyp đòng chặt chè giừa Nhà nước XHCN và nhà tư bản. nó giúp cho việc chuyên nên kinh tê ỉ                                                                                                                                                                                                                                             ‘í nho. phan tan va tho sơ, len mọt nen Kinh te lơn, được to chức mọt each mau mực Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin , giúp xây dựng các xí nghiệp có kỳ thuật hiện đại trong các ngành có ý nghĩa quyết định của nên kinh tê.

CNTB Nhà nước là phương tiện quan trọng đê nâng cao lực lượng sản xuất phát tnên sản xuất. Lê-nin viết “Khi du nhập CNTB Nhà nước.. .chính quyên Xô viết tăng cường được nên đại sân xuất đôi lập với nên tiêu sản xuất, nền sản xuất tiên tiên đối lập VỚI nên sản xuât lạc hậu. nên sản xuất  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin cơ khí hóa đôi lập với nên sân xuât thú công, nó tàng thêm sô sản phâm thu được của đại công nghiệp, nó củng cò được những quan hệ kinh tế do Nhà nước điêu chỉnh đôi lập với những quan hệ tiêu tư sản vô chính phủ”

Mặt khác, Lê-nin nhân mạnh răng: vê mặt chính tri. CNLB Nhà nước “ không đáng sợ mà đáng mong đợi” đôi với chính quyên Xô Viết.

CNTB Nhà nước là một hình thức  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin đấu tranh, là sự tiêp tục cua đâu tranh giai câp dưới một hình thức khác, chứ tuyệt nhiên không phai là sự thay thê đâu trang giai cấp băng hòa bình giai câp. Trong tác phàm này Lê- nin đã nêu lên một sô hình thưc cơ bản của CNTB Nhà nước, đó là:

+ Tô nhượng, theo Lê-nin tô nhượng “đó là một giao kèo, một sự hên kết, một hên minh giừa chính quyên Nhà nước Xô Viết,  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin nghía là Nhà nước vò sản VỚI CNTB Nhà nước, chống lại thế lực ựr phát tiều trĩ sản. Người nhận tò nhượng là nhà tư bản.

+ Họp tác xã. Lê-nin viết: “Các họp tác xã cũng là một hình tlứrc của CNTB Nhà nước nhưng ít đơn giản hơn. có hình thù ít rõ rệt hơn. phức tạp hơn và vì thế. trong thực tẻ nó đà đặt chính quyên xô viết trước nhừng khó khăn lớn hơn”. Tuy nhiên Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin , dưới chính quyên Xô Viết, CNTB họp tác xã là một hình thức của CNTB nhà nước, và như thê có lợi cho nhà nước chuyên chính vô sân.

+ Đại lý úy thác, tức là” nhà nước lôi cuốn nhà tư bản với tư cách một nhà buôn, trả cho họ một sô tiên hoa hông đê họ bán sản phàm cửa nhà nước và mưa sản phâm của nhà sân xuất nhỏ.

+ Nhà nước vô sản cho một sô nhà kinh doanh  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin tư bản trong nước thuê xí nghiệp, vùng mỏ. rừng, ruộng đât.. .ở đây hợp đông cho thuê giông họp đông tô nhượng hơn cả, nhưng đôi VỚI tô nhượng không phải là tư bản nước ngoài mà là tư bản trong nước.

+ Cho nông dân thuê nhừng hàm mô nhỏ và công ty họp doanh. Theo các hình thức này nhà nước vô sân có thê tận dựng được sức lao động của người nông dân. Còn người nòng dân hoạt động theo  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin kiêu nộp tô cho nhà nước. Đồng thời, nhà nước còn hùn vốn với tư bân ĩư doanh đẻ xây dựng các xí nghiệp khai thác các hàm mỏ. kinh doanh thương nghiệp…

Trong tác phẩm, Lê nin còn nhấn mạnh vai trò lành đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng CNXH. Lê nin cho răng phải biết suy nghĩ vê những nhiệm vụ kinh tê xây dựng CNXH, biêt tính toán một cách tinh táo tât cả các lực lượng giai câp hiện có trong  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin xã hội. thây rõ sức mạnh của Đảng là ở ý chí gang thép, tính cứng răn. kiên quyết và trung thành vô hạn với cuộc đâu tranh vi những lý tương của xà hội mới. Trong tác phâm Lê nin đã gửi

…………………………………………………………………………. Ă„1_________ ._____________________ A________________________

£CU11 111V111 1111 V av IVIICI 11C111£ vatu mạii£ tua giai vap vviig 1111C111 V a                                                                                                                                                                                                                                     tian,

vào sự tat thăng của CNXH dưới sự lãnh đạo của  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin Đảng bòn- sê- ví ch.

II Ý NGHĨA CỦA TÁC PHẨM

 1. Đôi với nước Nga trước đây.

Nhừng luận diêm mà Lênin đã phát triên trong tác phàm như: tính chàt nhiêu thành phân của nền kinh tê thời kỳ quá độ tính tât yếu cuả các quan hệ hàng hóa tiên tệ.. .là những đóng góp vĩ đại vào việc vạch kê hoạch xây dựng chủ nghĩa xà hội ờ Liên Xô

Tác phâm là sự cụ thê hóa chính sách kinh tê  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin mới mà nhờ chính sách ây Liên Xô đã từng bước cải thiên đời sông nhản dân đưa cách mạng XHCN đi lên. Trong nhùng năm 20 của thế kỷ XX, chính sách kinh tê ây đà làm cho đất nước Nga thay đòi nhanh chóng. Vân đê thuê lương thực, tô nhượng.. .là những viên đá tảng vừng chắc cho sự nghiệp phát triên công cuộc họp tác hóa trong nông nghiệp và công nghiệp hóa sau này.

Chính sách ây đã động viên đòng đáo  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin quân chúng lao động, lôi cuốn họ trong việc tích cực khôi phục và phát triên sản xuất nông nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, xây dựng lực lượng sản xuât ở cả thành thị và nòng thôn. Mặt khác, tác phâm đã chìa mũi nhọn vào bất kỳ kẻ thù nào của chủ nghĩa Bôn sê vỉch như bọn Men sê ví ch. bọn phản cách mạng bảo vệ sự đúng đắn của những nguyên lý, lý luận Mác xít và đưa nhưng nguyên lý ây cao hơn Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin .

 1. Đối với Việt Nam hiện nay

Tác phâm “Bàn về thuê lương thực” có ý nghĩa rât quan trọng trong chính sách đồi mới kinh tê ở nước ta, cự the:

 • Dựa vào nliừng lý luận trong tác phàm mà Đảng ta đã ban hành nhiều chú trương chính sách, biện pháp nhăm thúc đây phát triên nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sông nhàn dân và tiên hành CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn.
 • Phát triên nên Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin kinh tẻ nhiều thành phân, bò sung và hoàn thiện với nhiều nội dung biện pháp chính sách mới.
 • Thừa nhận sự tôn tại khách quan của sản xuất hàng hóa trong thời kỳ quá độ đôi mới cơ chẻ quàn lý “ xóa bỏ triệt đê cơ chê quản lý tập trung quan liêu bao câp. hình thành cơ chê thị trường có sự quản lý của Nhà nước băng pháp luật, kế hoạch, các chính sách và công cụ khác”.

Tóm lại:

Tác  Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin phàm “Bàn vê thuê lương thực” của Lênin có ý nghía rât lớn cả vê mặt lý luận và thực tiền.

Nó đà góp phân quan trọng vào thăng lợi trong công cuộc đôi mới ờ nước ta. Trong 25 năm đôi mới đât nước ta đà ra khôi killing hoàng kinh tế xã hội có sự thay đòi cơ bản và toàn diện, kinh tê tăng trưởng nhanh.

Sự nghiệp CNH-HĐH phát triên kinh tê thị trường định hướng XHCN được đây mạnh. Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin

Hê thốne chính tri và khôi đoàn kết toàn dân tôc đươc cũnơ cô và tài!2 cường chính trị xã hội ôn định, quôc phòng an ninh được giừ vững.

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu một số khâu kỹ thuật trồng lan cấy mô
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu tác động thuế TTĐB của thuốc lá đối với Ngân sách nhà nước và vấn đề xã hội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Sold by
@ xcnguyen220
Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin
Lý luận tái sản xuất của các mác và sự phát triển của lê nin
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart