mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh

Add your review

44.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

44.000

mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh

mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh

fff

mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh

fff

mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh

fff

mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh

fff

mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh

fff

mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÓNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ĐÀO QUYẾT THÁNG

MỞ RỘNG C HO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÓNG NGHIỆP VÀ PHẤT TRIẺN NÔNG THÔN MẸT NAM CHI NHÁNH HUYỆN THUẬN THÀNH BÁC NINH

LUẬN VĂN THẠC sỉ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÓNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh ĐÀO QUYẾT THÁNG

MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÓNG NGHIỆP VÀ PHẤT TRIEN NÔNG THÔN MẸT NAM – ( HI NHÁNH HUYỆN THUẬN THỲNH BẤC NINH

CHI YÊN NGÀNH: QUẢN’ TRỊ KINH DOANH

MẢ SO: 60 34 01 02

NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: TS. NGUYỀN QUÓC OÁNH LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rang, nội dung, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn lá trung thực vã chưa được mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh sư dụng đẽ bao vệ một học vị náo.

Tôi cũng xin cam kết chac chan rằng, mọi sự giúp dỡ cho việc thục hiện luận vãn đà được cam ưu. các thõng tin trích dãn trong luận ván đêu được chi rò nguồn góc. ban luận văn náy lá nõ lực, kẽl quá lãm việc cua cá nhãn lõi (ngoài phau đà trích dãn).

l ác già

Đàơ Quyết Thắng

LÒI CẤM ƠN

Sau một thời gian học tập và thực hiên mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh đề tài luận văn tốt nghiệp, đến nay tòi đà hoàn thành luận vàn thạc sì chuyên ngành Quân trị Kinh doanh VỚI đề tài: "Mớ rộng cho vay khảch hùng củ nhân tại Ngôn hùng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Thuận Thành Bấc Ninh”. Trước het. tỏi xin chân thánh căm oil Bộ môn Tâi chính. Khoa Ke toán & Quăn trị Kinh doanh. Học viện Nông nghiệp Việt Nam đà tận tinh giúp đờ tói trong suốt quá mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh trinh học tập vã thực hiên đề tài nghiên cứu khoa học.

TÓI xin bày tó lòng biết on sâu sắc tới TS. Nguyền Quốc Oánh – Người đà định hướng, chi báo và hết lòng tận tụy, diu dát tôi trong suốt quá trinh học tập và nghiên cứu đề tài.

TÓI xin trân trọng căm on Lãnh đạo Agribank Chi nhánh huyện Thuận Thành Bắc Ninh đà giúp đờ mọi mật. tạo điều kiện thuận lợi cho tỏi trong quá trinh nghiên cửu; Xin mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh câm ơn các anh chi đồng nghiệp tại cơ quan đà tạo điều kiện cho tôi thu thập số liêu, cung cấp thòng tin cần thiết cho việc nghiên cứu đề tâi.

Tôi xin bày tó lòng biết ơn đến những người thân trong gia đinh, bạn bè và đong nghiệp đà động viên, co vù tỏi trong suốt quá trinh học tập và nghiên cứu khoa học.

Tôi xin chân thành cãm ơn!

Hà Nội, ngày thõng nôm 2014

Người câm ơn

mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh Dào Quyết Thẳng

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TÁT

DANH MỰC BẢNG

DANH MỰC ĐO THỊ, sơ ĐO

PHẤN I LÒI MỞ ĐÀU

 • 1.3  Đối nrợng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh nghiên cứu của đề tài 3

PHẢN II Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ THựC TIÉN CỦA ĐÊ TÀI

 • 2.1.1 Hoạt động cho vay khách hàng cùa ngàn hãng thương mở rộng cho vay khách

hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh mọi

PHẤN III ĐẠC ĐIẺM ĐỊA BÀN NGHIÊN cửu VÀ PHƯƠNG PHẤP

NGHIÊN cửu

 • 3.1 Giới thiệu chung về Ngán hàng Nòng nghiệp và phát triển nông thôn

Việt Nam – Chi nhánh huyện Thuận Thành Bac Ninh

HỘC vlịìt Nong nghiệp Viỷỉ Nam – Luận vữn TÍKIC sỹ Khoa học Nóng nghiịp                       Page in

 • 3.1.1 Quá trinh hình thành và |)haMnei’

  3.1.2 Kết quà hoạt động mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh kinh


doanh từ 2011 – 2013

PHẤN IV KÉT QUA NGHIÊN cứu

Ninh

 • 4.2   Các nhàn tổ ảnh hưởng đến mở rộng cho vay khách hàng cá nhàn tại

Agribank Chi nhánh huyện Thuận Thành Bác Ninh              

 • 4.3 Đánh giá thực trạng mờ rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank

Chi nhánh huyện Thuận Thành Bắc Ninh

4.3.1 Những kết quá đạt được mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh


79

 • 4.4.2  Giãi pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hãng cá nhãn tại Agribank Chi

nhánh huyện Thuận Thành Bác Ninh

PHẤN V KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh 115

 • 5.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước                      ………………115

 • 5.2.2  Kiên ngliị vói Ngân liãng nòng nghiệp và pỉiát triền nóng thôn Việt Nam . 116

TÀI LIẸƯ THAM KHẢO                               ……..117

Học viịn Nổng nghlỷp Viỷỉ Nam – LíuỊn vởn TÌKỊC sy’ Khoa học Nóng nghiệp

Page v

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí của công ty cp quản lý phát triển nhà dầu khí miền nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Thiết bị điện gia dụng (Nghề Điện công nghiệp Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quan ly von dau tu xay dung co ban 858
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Sold by
@ xcnguyen220
mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh
mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thuận thành bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart