Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an

54.000

Category:

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an

fff

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an

fff

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an

fff

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an

fff

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an

fff

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DẤN

NGUYỀN NGỌC TIẾN

MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DO ANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯONG MẠI CO PHẦN CÔNG THƯONG VIỆT NAM, CHI NHÁNH BÁC NGHỆ AN

Chuyên ngành: KINH TÉ PHÁT TRIẺN Mã ngành: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHA I TRIÉN

Người hướng dần khoa học: PGS.TS.VL CƯƠNG

Ìì——–I


HÀ NỘI – 2019

LỜI C AM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiếu về các hãnh vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an Tòi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do Tôi thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thục trong học thuật.

Hà Nội, ngày thảng năm 2019

Tác già

Nguyễn Ngọc Tiến

LỜI C ẢM ƠN

Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài, tòi đà nhận được sự giúp đờ nhiệt tinh và đóng góp quý báu cua các bạn đồng nghiệp.

Trước hết. tôi xin chân thành câm ơn sâu sắc PGS Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an . TS Vũ Cương- người thầy đà trực liếp hướng dẫn và giúp đờ tòi trong suốt quá trình học lập, nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn này.

Tôi xin chân thành càm ơn quỷ thầy cô trường Đại học Kinh tế Quốc Dân đà giúp tôi hoàn thành quá trình học tập và thực hiện luận văn.

Tôi xin trân trọng cám ơn Lành đạo Ngân hảng thương mại cố phần (TMCP) Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Nghệ An đà Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an giúp đò mọi mặt. tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập: xin căm ơn các anh chị đồng nghiệp tại Chi nhánh Bắc Nghệ An đà tạo điều kiện cho tôi thu thập số liệu, cung cấp thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu đề lài.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮVIỂT TÁT

DANH MỤC BẢNG, HÌNH

TÓM TẤT LUÂN VÃN

PHẢN MỜ Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an ĐÀU

CHƯƠNG 1. Cơ SỞ LÝ LUẶN VÈ MỜ RỘNG C HO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHÒ VÀ VỪA CÙA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

ỉ.l. Ngân hàng thương mại và chức nảng cho vay doanh nghiệp nhò và vừa .9

 • 1.1.3 …………………………………………………………………………………………………..

Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhô

 • 1.1.4 Các dịch vụ cho vay cùa Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an ngân hàng thương mại

dành cho doanh nghiệp nhò và vừa

 • 1.2.1.  Khái niệm mờ rộng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhô và vừa.. 20

 • 1.3.2.  Tiêu chi đánh giá mờ rộng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhò

và vừa

 • 1.4. Các nhân tố tác động đến mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhò

và vừa của ngân hàng thương mại

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỌNG MỜ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIETINBANK BÁC NGHẸ AN GIAI Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an ĐOẠN 2014 – 2018.35

 • 2.1. Khái quát chung về thị trường cho vay doanh nghiệp nhò và vừa tại khu

vực Bắc Nghệ An và VietinBank Bắc Nghệ An

 • 2.1.1.  Khái quát chung về thị trường cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu

vực Bẳc Nghệ An

 • 2.2. Thực trạng mò rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhò và vừa tại

VỉetinBank Băc Nghệ An

 • 2.2.1.  Tiêu chi về số Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân

hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an lượng

 • 2.2.2.  Kết quà cơ cấu dịch vụ cho vay khách hãng doanh nghiệp nhô và vừa tại

VietinBank Bắc Nghệ An

 • 2.2.3.  Hiệu quà cho vay khách hảng doanh nghiệp nhô và vừa tại VietinBank

Băc Nghệ An

 • 2.3. Thực trạng nhân tố ành hường đến mo- rộng cho vay khách hàng doanh

nghiệp nho và vừa cùa VietinBank Bắc Nghệ An

 • 2.3.1.  Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp nhó vả vữa lại VietinBank

Băc Nghệ An59 Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an

 • 2.3.2.  Các chinh sách cho vay dành cho khách hảng doanh nghiệp nhò và vừa lại

VieiinBank Bẳc Nghệ .An

 • 2.4. Đánh giá chung về hoạt động mớ rộng cho vay khách hàng DNNW cua

VỉetinBank Bắc Nghệ An

CHƯƠNG 3. GLÀI PHÁP MỜ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHÔ VÀ VỪA CÙA VIETINBANK BẤC NGHẸ AN GIAI ĐOẠN 2020-2025………………………………………………………………………………………………75

 • 3.1. Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an Triển vọng phát triển cùa Doanh nghiệp nhó và vừa tại khu vực Băc Nghệ An và dự báo nhu cầu vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp…………………………………………………………..75

 • 3.1.1.  Nhận định về triển vọng phát triền Doanh nghiệp nhó và vừa cùa khu x ực Bắc

Nghệ .An

 • 3.1.2.  Dự báo nhu cầu vay vốn ngân hàng cùa các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực

Bắc Nghệ An

 • 3.2. Quan diêm, định hướng, mục tiêu mớ rộng cho vay khách hàng Doanh

nghiệp Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an nho và vừa cùa VietinBank Bắc Nghệ An

 • 3.2.1.1. Quan điềm mờ rộng cho vay khách hàng Doanh nghiệp nhó và ìra cùa

VietinBank Bấc Nghệ .An

3.2.1.2 Định hướng mờ rộng cho vay khách hàng Doanh nghiệp nhó và vừa cùa

VietinBank Bấc Nghệ .An

 • 3.3. Giài pháp mớ rộng cho vay khách hàng Doanh nghiệp nho và vừa của

VietinBank Bắc Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an Nghệ An

 • 3.3.1.  Xây dựng chiến lược tín dụng riêng đối với khách hàng Doanh nghiệp

nhò và vừa

 • 3.3.2.  Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối với Doanh nghiệp nhô và

vừa thực hiện đúng quy trình tin dụng, tăng cường hoạt động tư vấn, hồ trợ doanh nghiệp

 • 3.3.3.  Tồ chức tốt công tác huy động vốn tại Chi nhánh đế đáp ứng cân đối vốn

của toàn Ngân hàng

 • 3.3.4.  Hoàn thiện mô hĩnh tô chức, Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an nâng cao trinh độ

cán bộ tín dụng

 • 3.3.5.  Mớ rộng cho vay đối với nhiều loại hĩnh doanh nghiệp và ngành nghề

kinh doanh khác nhau

 • 3.3.6.  Hoàn thiện cơ chế đàm bão tiền vay đối với Doanh nghiệp nhó và vừa

theo hướng mở rộng

 • 3.3.7.  Hoàn thiện hệ thống thu thập và xư lý thông tin, phát triền công nghệ

ngân hàng

 • 3.4.2.  Kiến Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương

mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an nghị dối với ngân hàng Nhà nước

KÉT LUẶN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an
Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart