Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an

54.000

Category:

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an

fff

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an

fff

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an

fff

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an

fff

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an

fff

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an

fff

w              ….

4?

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO IẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ ỌUÓC DÂN

——–SOS0ỠG8G8————

NGUYÊN QUỒCHƯNG

Mỏ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯONG VIỆT NAM CHI NHÁNH NGHỆ AN

Chuyên ngành: KINH rế PHẤT TRIỈN

Mã ngành: 8310105

LUẬN VÃN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIỂN

NGƯỜI HƯỚNG DAN KHOA IIỌC: PGS.TS DẠNG THỊ LỆ XUÂN

II(ì Nội, ỉỉăỉii 2019

Ì4

MỤC LỤC                                  Trang

DANH MỤC BẢNG, BIÊU ĐO. so ĐO

DANH MỤC Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an TỪ VÉT TAT

TÓM TÁT LUẬN VÀN

LÒI MÕ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN co BẢN VÈ MÕ RỘNG CHO VAY ĐÓI VỚI KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP

 • 1.1.3. Quy trinh cho vay khách hãng doanh nghiệp tại các Ngân hàng Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an thương

mại

 • 1.2. Mơ rộng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp cúa ngàn hãng thương

mại

 • 1.3.1. Nhóm nhân tố bên trong ngân hàng Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an 38

1.3.3……………………………………………………………………………Nhóm nhân tố

môi trường vi mô ……………………………………………………………………………… 44 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỚ RỘNG CHO VAY ĐOI VÓI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIẸP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÒNG THƯƠNG VẸT NAM CN

NGHỆ AN

 • 2.1.2.  Cơ cấu tổ chức

 • 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh giai đoạn Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an 2016 -2018….50

 • 2.2. Phân tích thực trạng mở rộng cho vay KHDN tại Ngân hàng TMCP Công

thương Việt Nam CN Nghệ An

 • 2.2.1. Quy trình cho vay KHDN Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CN

Nghệ An

 • 2.2.2.  Các phương thức cho vay dành cho KH[)N tại Vietinbank Nghệ An…. 60

 • 2.2.3. Phân lích các chi tiêu đánh giá mớ rộng cho vay KHDN tại Ngân hàng

TMCP Công thương Việt Nam CN Nghệ An

 • 2.3. E) Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương

việt nam chi nhánh nghệ an ánh giá thực trạng mờ rộng cho vay KHDN tại Ngàn hàng TMCP Còng thương Việt Nam CN Nghệ An

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MÕ RỘNG CHO VAY ĐOI VÓI KHÁCH HÀNG DOANH

NGHIẸP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÒNG THƯƠNG VIỆT NAM CN NGHỆ AN87

 • 3.1. Định hướng và mục tiêu mở rộng cho vay đối với KHDN tại NHTMCP

Còng thương Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công

thương việt nam chi nhánh nghệ an Việt Nam Chi nhánh Nghệ .An

 • 3.3.1. Kiến nghị với Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng

tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an các cơ quan có liên quan

 • 3.3.2. Kiến nghị với hội sờ chính cùa NHTMCP Công thuơng Việt Nam …. 104

KÊT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHAO

DANH MỤC BÂNG, BIÊU ĐỎ, sơ ĐỎ

<<<123>>>

Báng

Trang

Bang 2.1: Tinh hình huy động vốn cua NHTMCP Công thương Việt Nam -CN Nghệ An giai đoạn 2016-2018

48

Báng 2.2: Tinh hình hoạt động cho vay cùa NHTMCP Công thương Việt Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an

49

Báng 2.3: Kết quà hoạt động kinh doanh cùa NHTMCP Công thương Việt Nam – CN Nghệ An giai đoạn 2016-2018

50

Bang 2.4: xếp hạng KHDN tại Vietinbank Nghệ .An

54

Bang 2.5: Ra quyết định cắp tin dụng theo hạng KHDN của Vietinbank Nghệ .An

55

Bang 2.6: Tỳ trọng dư nợ cho Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an vay KHDN tại

61

Bang 2.7: Tỳ trọng KHDN vay vốn tại Vietinbank Nghệ .An giai đoạn 20162018

64

Bang 2.8: Tốc độ tăng trường dư nợ cho vay KH[)N tại Vietinbank Nghệ .An giai đoạn 2016-2018

64

Báng 2.9: Tổc độ tăng trưởng sổ lượng KHDN vay vốn tại Vietinbank

Nghệ .An giai đoạn 2016-2018

Mở rộng cho vay khách

Báng 2.10: Tốc độ tăng dư nợ cho vay bình quân trên một KHDN tại Vietinbank Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018

66

Bang 2.11: Mức tăng thu nhập cho vay KHDN tại Vietinbank Nghệ .An giai đoạn 2016-2018

67

Báng 2.12: Dư nợ cho vay KHDN phân theo kỳ hạn tại Vietinbank Nghệ .An giai đoạn 2016-2018

69

Bang 2.13: Tỳ trọng Dư Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an nợ cho vay KHDN phân

70

Bang 2.14: Tốc độ tăng nợ quá hạn và nợ xấu KHDN tại Vietinbank

71

<<<123>>>

Nghệ .An giai đoạn 2016-2018

Bâng 2.15: Ket quà kháo sát cùa KHDN về sân phẩm cho vay tại Vietinbank Nghệ An

75

Bang 2.16: Kết quả khao sát cua KHDN về mức độ tiếp cận Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi

76

<<<123>>>

Biền đồ, sơ đồ

Trang

Biêu đồ 2.1: Tỷ trọng dư nợ cho vay KHDN tại Vietinbank Nghệ An giai đoạn 2016 – 2018

63

Biểu đồ 2.2: Mức tăng thu nhập cho vay KHDN tại Vietinbank Nghệ .An giai đoạn 2016-2018

68

Biêu đồ 2.3: Tốc độ tăng nợ quá hạn và nợ xấu KHDN tại Vietinbank Nghệ Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp

71

Sơ đỗ 2.1: Tô chức bộ máy NHTMCP Công thương Việt Nam – CN Nghệ .An

45

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an
Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart