Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii

54.000

Category:

Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii

Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii

fff

Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii

fff

Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii

fff

Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii

fff

Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii

fff

Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

DƯƠNG DINH HÙNG

MỜ RỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TĨNH II

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 8310105

LUẬN VÃN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TR1Ẻ.N

Người hướng dần Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii khoa học: TS. PHÍ THỊ HÒNG LINH

Ilà Nội – 2020 LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự Hung thực trong học thuật. Tôi cam kết băng danh dự cá nhàn răng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự tiling thực trong học thuật.

Tác giã

Dương Đinh Hùng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC CÁC CHỮ MÉT TÁT

DANH MỤC BẢNG, HÌNH

Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh

hà tĩnh ii LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1. C ơ SỜ LÝ LUẶN VỀ MỜ RỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI

HẠN CÙA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.2.  Mờ rộng cho vay tiling và dài hạn 12

13. Tiêu chí đánh giá mờ rộng cho vay trung và dài hạn13 Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii

 • 1.3.2.       Nhóm tiêu chí đánh giá sự đa dạng về lĩnh Ị!C cho vay trung và dài hạn 16

 • 1.3.3…………………………………………………………………………………………………Nhóm tiêu

chí đánh gũi mở rông địa bàn cho vay nung và dài hạn

 • 1.4. Các nhân tố ảnh hường đến mỡ rộng cho vay trung và dài hạn cùa các ngân

hàng thuơng mại

vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh

Những nhân tổ anh hường thuộc khách hàng

 • 1.4.3 …………………………………………………………………………………………………Nhùng nhân

tố ảnh hưởng khác

CHƯƠNG 2. THỰC trạng mờ rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông NGHIỆP VÀ PHẤT TRIẺN NÒNG THÔN MẸT NAM CHI NHÁNH HÀ TĨNH II

 • 2.1. Khái quát về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Mệt Nam chi

nhánh Hà Tĩnh II 22

 • 2.2. Thực trạng mớ rộng cho vay tiling và dài hạn tại NHNo&PTNT Mệt Nam

chi nhánh Hà Tĩnh II 29

23. Các nhân tố ảnh hưởng đến mỡ rộng cho vay trung và Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii dài hạn tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh II 40

 • 2.3.1…………………………………………………………………………………………………Nhân     tố

thuộc về ngân hàng

 • 2.4. Đánh giá chung thực trạng cho vay trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Tĩnh II

••• 48

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii MỜ RỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIẺN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ TĨNH II …………………………………………………………………………………………………………………………………….52

 • 3.1.  Tiềm năng mơ rộng cho vay trung dài và dài hạn tại NHNo&PTNT chi

nhánh Hà Tĩnh II 52

 • 3.2.  Quan diêm, định hướng, mục tiêu mo rộng cho vay trung và dài hạn tại

NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tĩnh II……………………………………………………………………………..53

3.2.1. Quan điếm mờ rộng cho vay trung và dài hạn tại NHNo& Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii PTNT chi nhánh Hà

Tĩnh II………………………………………………………………………………………………………. 53

 • 3.2.2. Định hướng mớ rộng cho vay trung và dài hạn tại NHNo&PTNT chi nhánh

Hà Tình II

 • 3.2.3. Mục tiêu mờ rông cho xay trung và dài hạn tại NHNo&PTNT chi nhánh Hã

Tĩnh II

33. Giâi pháp nhẩm mo- rộng cho vay trung và dài hạn tại NHNo & pTNT Việt Nam chi nhánh Hà Tỉnh II

 • 3.3.1…………………………………………………………………………………………………Giãi pháp

tăng cường nguồn Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii vốn cho vay tiling vã dài hạn

 • 3.3.2.  Giãi pháp đồi mới chính sách tín dụng, chiến lược phát triền khách hàngSK

 • 3.3.4.  Thực hiện lốt quy trình cho x ay. lăng cường chất lượng thẩm định dự án đầu

 • 3.4. Kiên Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii nghị

 • 3.4.1

nghị chính phu

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẲT

<<<123>>>

STT

Chữ viết tắt

Nguyên nghĩa

1

Agribank

Ngàn hàng Nông nghiệp và phát triên nông thôn Việt Nam

2

BIDV

Ngàn hàng đầu từ và phát triền Việt Nam

3

CBTD

Cán bộ tín dụng

4

CN

Chi nhánh

5

DADT

Dự án dầu tư

6

HĐTV

Hội đồng thành viên

7

HTX

Hợp tác xà

s

HSX&CN

Hộ sàn xuất và cá nhân

9

KH

Khách hãng

10

KHL

Khách hãng lớn

11

NH

Ngàn hàng

12

NHNN

Ngàn hàng nhà nước Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông

13

NHTM

Ngàn hàng thương mại

14

NHNo&PTNT

Ngàn hàng Nông nghiệp và Phát triển Nóng thôn

15

NỌH

Nợ quá hạn

16

TMCP

Thương mại cố phần

17

TCTD

Tố chức tin dụng

18

TDH

Trung dài hạn

19

TDN

Tống dư nợ

20

TPKT

Thành phần kinh tế

212

TSĐB

Tài sân dâm bãơ

22

Vietcombank

Ngàn hàng ngoại thương Việt Nam

23

Viettinbank

Ngàn hàng công thương Việt Nam

24

XLRR

Xử lý rủi ro

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii
Mở rộng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tĩnh ii
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart