MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

fff

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

fff

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

fff

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

fff

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

fff

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠnG mại

TIỂU LUẬN

DẺ TÀI

MỎI QUAN HẸ BIỆN CHỬNG GIƯA Lực LƯỢNG SẤN XI ẮT VÀ QUAN HẸ SAN XUẤT, sự VẶN DỤNG QƯY LUẬT NÀY CÙA ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH ĐOI MỚI VA XÂY DỰNG đất NƯỚC

HA NOI-2012

MỤC LỤC

Trang MỤC LỤC

ĐẬT VẤN ĐỀ

NỘI DL1NG

Chương 1: Sự nhận thức về lực lượng sàn xuất, quan hệ sân xuất và qui luật quan hệ sân xuất phù hợp với tính chat và trình độ phát triển của lực lượng sán xuất

 • 1.1.  Đòi nét về lực lượng sàn xuất và quan hệ san xuất

 • 1.1.1.  MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC lượng sản xuất và QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC Lực lượng sàn xuất là gi ?

 • 1.1.2.  Quan hệ sân xuất là gi?

 • 1.1.3.  Nhận thức về phạm trù hình thái kinh tế – xà hội cộng sán.

 • 1.2. Quy luật quan hệ sân xuất phù hợp với tinh chat và trinh độ phát triển cua lực lượng sán xuất

 • 1.2.1.  Quan hệ sân xuất và lực lượng sân xuất mâu thuẫn hay phù hợp

 • 1.2.2.  Qui luật quan hệ sân xuất phủ hợp với tính chất và trinh độ phát triển cùa lực lượng sàn xuất

Chương 2: Sự MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC lượng sản XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG đất nước vận dụng cùa Đàng ta trong quá trình đôi mới và xây dựng đất nước ờ Việt Nam

 • 2.1.  Sự hình thành và phát triển nen kinh te nhiêu thành phan trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.

 • 2.2.  Công nghiệp hoá vận dụng tuyệt vời qui luật quan hệ sân xuất phù họp với tính chat và trinh độ phát triển cúa lực lượng sán xuất trong sự nghiệp đòi mới ớ nước ta hiện nay

 • 2.3.  Học thuyết Mác về hình thái kinh te – xà hội, cơ sớ lý MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC luận cua sự nghiệp CNH – HĐH

KÉT LƯẠN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

ĐẠT VÁN ĐÈ

Loài người đà trãi qua năm phương thức sân xuất đó là: Nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xà hội phong kiến,, tư bán chu nghĩa xà hội chu nghĩa. Tư duy phát triển, nhận thức của con người không dừng lại ờ một chồ. Từ khi sàn xuất chú yếu băng hái lượm săn bẳt, trinh độ khoa học kỳ thuật MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC lạc hậu thì ngày nay trình độ khoa học đạt tới mức tột đinh. Không ít các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đố sức bõ công cho các vấn đề này cụ thể lã nhận thức con người, trong đó có triết học. Với ba trường phái trong lịch sứ phát triển cùa minh chủ nghĩa duy vật. chủ nghía duy tâm và trường phái nhị nguyên luận. Nhưng họ đều thống nhất răng thực chất cua triết học đó là sự thống nhất biện chứng giừa MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC lượng sản XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC quan hệ sàn xuất với lực lượng sân xuất như thống nhất giữa hai mặt đối lập tạo nén chinh thế cua nền sán xuất xà hội. Tác động qua lại biện chứng giừa lực lượng sàn xuất với quan hệ sân xuất được mác và Ảnghen khái quát thành qui luật về sự phù hợp giữa quan hệ sàn xuất vói lực lượng sân xưất. Từ những lý luận trên đưa Mác -Ànghen vươn lên đinh cao tri tuệ cua nhân loại. Không chì trên phương diện triết học mà MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC lượng sản xuất và QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG đất nước cà chinh trị kinh tế học và chú nghía cộng săn khoa học. Dưới nhũng hình thức và mức độ khác nhau, dù con người có ý thức và mức độ khác nhau, dù con người có ý thức được hay không thi nhận thức của hai ông về qui luật vần xuyên suốt lịch sứ phát triền, vấn đề"Quan hệ hiện chứng giữa lực lượng sàn xuất và quan hệ sàn xuất. Sự vận (lụng cùa Dăng ta trong quá trình đổi mới và xây (MỒI Q UANHỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC L ƯỢNG SẢN XUẤT VÀ Q UAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN D ỤNG Q UY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUẢ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC lựng đất nước ờ Việt Nam "là vấn đề hết sức quan trọng trong quá trình citing đất nước ta giai đoạn hiện nay. Trong quá trinh CNH-HĐH, Đảng và Nhà nước ta đà vận dụng và sáng tạo mối quan hệ này.

1

2

3

3

3

3

5

7

8

8

10

12

12

14

15

17

19


Với trình độ nhận thức hiểu biết về mọi mặt còn hạn chế, nên không tránh khoi những sai sót mong thầy cô giáo góp ý để bài viết được hoàn thiện hon.

Chúng em xin tràn thành càm ơn!.

MÔI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC

LƯỢNG SẢN ‘xUẢT VÀ QUAN HỆ SảN xuất.’ SỰ VẬN DỤNG QUY luật nạy của

ĐẢNG Trong Quá trình đổi mới và XÂY DỰNG đất nước nội dung

CHƯƠNG 1

Sự NHẬN thức Vẻ Lực LƯỢNG SẢN xuất, quan hệ sấn

XI ất và qui luật quan hẹ sản xuất phì hợp

VỚI tính chất và trình đọ phất triẻn cùa Lực LƯỢNG SÀN XI át.

 • 1.1. DÔI NÉT VÈ Lực L ƯỢNG SÂN XUÀ T VÀ QUAN HỆ SÀN XUÀ T.

Trong sân xuất vật chat con người có mối quan hệ song trùng (kép, đôi). Đó là quan hệ với tự nhiên và quan hệ lẫn nhau. Quan hệ với MÔI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC tự nhiên gọi là lực lượng sân xuất. Quan hệ lần nhau gọi là quan hệ sàn xuất. Hai quan hệ đó liên hệ phụ thuộc nhau tạo thành phương thức sân xuất. Phương thức sán xuất là cách thức là sự thong nhất biện chứng giừa lực lượng sân xuất và quan hệ sân xuất: là cách thức con người làm ra của cãi vật chat trong những giai đoạn phát trièn lịch sứ xà hội nhát định.

1.1.1 Lực ỉươnẹ sân xuất là MỐI QUAN HẼ BIẼN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HẼ SẢN XUẤT. SỰ VÃN DỤNG QUY LUÃT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỎI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC sì?

Lực lượng sân xuất là toàn bộ nhừng tư liệu sân xuất do xà hội tạo ra, trước het là còng cụ lao động và những người lao động với kinh ngiệm và thói quen lao động nhất định đà sư dụng nhũng tư liệu sân xuất đó đê tạo ra cùa cái vật chat cho xà hội.

Từ thực trạng đó lý luận về lực lượng sàn xuất của xà hội được C.Mác nêu lên và phát triền một cách sâu sac trong các tác phàm MÔI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC chuẩn bị cho bộ "Tư bàn" và chính trong bộ "Tư ban" Mác đà trinh bày hết sức rõ ràng quan diêm của minh về các yếu to cấu thành lực lượng sân xuất cùa xà hội trong đó bao gồm sức lao động và tư liệu sân xuất. Đối với Mác cùng với tư liệu lao động đoi với lao động cũng thuộc về tư liệu sản xuất, còn trong tư liệu lao động tức là tat cá nhùng yếu tố vật chất mà con người sir dụng MÔI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC đê tác động và đoi tượng lao động như công cụ lao động, nhà xướng, phương tiện lao động, cơ sớ vật chat kho tàng… thi vai trò quan trọng hơn cả thuộc về công cụ lao động. Công cụ lao động là yen tố quan trọng nhất linh hoạt nhất cùa tư liệu sân xuất. Mọi thời đại muốn đánh giá trinh độ sân xuất thì phái dựa vào công cụ lao động. Muỏn đánh giá sự phát triển cua một xà hội người ta nhìn vào MÔI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC hệ thông công cụ lao động như máy móc, phương tiện… Tuy nhiên yen to quan trọng nhất trong lực lượng sàn xuất chinh là con người cho dù nhùng tư liệu lao động được tạo ra từ trước có sức mạnh den dâu và doi tượng lao dộng có phong phú như the nào thi con người vần là bậc nhất.

Lịch sử loài người được đánh dấu bời các mốc quan trọng trong sự phát triển cua lực lượng sán xuất trước het là còng cụ lao động. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC Sau bước ngoặt sinh học, sự xuất hiện công cụ lao động đánh dấu một bước ngoặt khác trong sự chuyên từ vượn thành người. Từ kiêm sống bảng săn bat hái lượm sang hoạt động lao động thích nghi với tự nhiên và dan dan cải tạo tự nhiên. Từ sàn xuất nông nghiệp công nghệ lạc hậu chuyên lên cơ khí hoá sân xuất. Sự phát triển lực lượng sân xuất trong giai đoạn này không chi giới hạn ớ việc tăng một cách dáng kê so lượng thuần MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC tuý với các công cụ đà có mà chủ yếu là ờ việc tạo ra những còng cụ hoàn toàn mới sứ dụng cơ bấp con người. Do dó con người đà chuyên một phan công việc năng nhọc cho máy móc có điều kiện dê phát huy các năng lực khác cua minh.

ơ nước ta từ trước tới nay nen kinh te lay nòng nghiệp làm chu yếu, nên trình độ khoa học kỳ thuật kém phát triển. Hiện thời chúng ta đang ờ trong tinh trạng kế MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC thừa nhừng lực lượng sàn xuất vừa nhó nhoi, vừa lạc hậu so với trình độ chung cua the giới, hơn nừa trong một thời gian khá dài. nhừng lực lượng ấy bị kim hàm. phát huy tác dụng kém. Bới vậy Đại hội lan thứ VI cua Đáng đặt ra nhiệm vụ là phai "Giãi phóng mọi năng lực san xuất hiện có. Khai thác mọi kha năng tiêm tàng cua đắt nước, sir dụng có hiệu qua sự giúp đờ quốc tế đê phát triển MÔI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC mạnh mè lực lượng sán xuất". Mặt khác chúng ta đang ớ trong giai đoạn mới trong sự phát triển của cách mạng khoa học kỳ thuật đang chứng kiên những biến đôi cách mạng trong công nghệ. Chinh điều này đòi hói chúng ta lựa chọn một mặt tận dụng cái hiện có mặt khác nhanh chóng tiếp thu cái mới do thời đại tạo ra nhảm dùng chúng đê nhân nhanh các nguồn lực từ bên trong. Neu phân tích một cách khách quan thi rò ràng lực lượng sàn MÔI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC xuất của ta đang ứng với cá ba giai đoạn phát triền của lực lượng sân xuất trong nen văn minh loài người. Thực tế hiện nay trong nhiều ngành sàn xuất công cụ thu công vần đang là chu yếu, lao động nặng đang chiêm ti lệ cao. Can khăng định một van đề có tinh quy luật là trong lịch sứ bao giờ cùng có sự đan xen cúa trinh độ phát triển khác nhau trong từng yeu to cấu thành lực lượng sản xuất.

Tuy nhiên trên MÔI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC lượng sản XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC thực tế song song với tinh trạng lạc hậu trong phạm vi hẹp nhát định, chúng ta đang dan dan đi lèn với tự động hoá, sư dụng thành thạo máy móc vi tính…Đó là cách tốt nhất đê đưa nước ta ra khói lạc hậu nghèo nàn.

ỉ. 1.2. Ouufi hê sản xuíit là gì ?:

Quan hệ sán xuất là moi quan hệ giữa con người với con người trong quá trinh sản xuất ra của cãi vật chất cùa xà hội MÔI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐÂT NƯỚC . trong quá trình san xuất con người phái có những quan hệ. con người không thè tách khỏi cộng đồng. Như vậy việc phải thiết lập các moi quan hệ trong sân

8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty cổ phần bao bì PP hải phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tác động của oda đối với nền kinh tế của nước nhận đầu tư phân tích trường hợp của việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lậm sàng, tỉ lệ pd l1 và egfr trong ung thư phổi không tế bào nhỏ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng xử lý nước thải nhà máy cốc hóa thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT. SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart