Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan

Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan

fff

Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan

fff

Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan

fff

Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan

fff

Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan

fff

Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan

fff

Đ MOI QUAN HE GIỪA QUYÊN TÁC GIA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THO KHOALƯẬT — ostQso—

LUẶN VÀN TÓT NGHIỆP

LÒI CẢM ƠN

Trãi qua những năm tháng học tập vã rèn luyện trẽn giàng đường Đại học . VỚI tain lòng giảng nhiệt tinh vã tận tâm của các thay cỏ . sự giúp đờ tãi chinh . và sự đòng viên, khuyến khích học tập của gia đình và sự giúp đờ cùa bạn bè đà giúp em đã góp phan giúp đờ em hoàn thành chương trinh học học Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan tập.

Em xin gứi lời cám ơn chân thành V à sâu sác nhất đến thầy Ng uyển Phan Khôi đà tận tụy hướ ng dần, đòng viên, giúp đờ em trong suốt thời gian thực hiện đe tài.

Em xin chân thành cam ơn quý Thầy cô trong Khoa luật Trường Đại hoc Can Thơ đã truyền đạt kiến thức quý báu cho chúng em trong những năm học vừa qua

Con XUI nói lên lòng biết ơn đổi VỚI Ong bà . Cha mẹ luôn Lã Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan nguồn châm sóc. Động viên ừên mỗi bước đường học vấn cùa con.

Xin căm ơn cãc anh chị và bạn bẽ đã ủng hộ , giúp đờ và động viên em trong thời gian hoc tập và nghiêm cứu.

Mặc dũ em đã cố gắng hoàn thành luận vãn trong phạm VI vã khã nâng

Giác  liên lnrẽng  dầỉL Smll X-IPI1 tlnrr

Nguyền Phan Khôi                                  Ngày 22 tháng 04 nãm 2010 Rờ

Sinh viên thực hiện ‘2496

2

/ky và ghi họ ten)

Lý Thị Rỡ Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan

Tháng 5/2010

3———-3

MỤC LỤC

LỜI NÓI DÂU

CI1ƯƠNG1

KHẤT QUÁT CHUNG VÈ QUYÊN TÁC GIÃ VÀ QUYÊN LIÊN QUAN….4

h SŨ hình thành, phát triên về quyền tác giã và quyền liên quan Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan

ỉ. ỉ. ỉ. Lịch sữ hình thảnh và phát triên cùa thê giới vẽ quyên tác giã và quyên liên quan 4

ỉ. 1.2. Lịch sử hình thành và phát triên cùa Việt Nam về quyên tác già và quyên liên quan

 • 1.2  

ái quát chung vê quyên tác già

ỉ.2.1.2, Mối quan hệ giữa quyên tác giả và quyên liên quan Đồng rác giã

ỉ.2.2.2, Các đòi luựng không thuộc phạm ri bao hộ quyên tác gia

 • 1.3.2.3.  Chương trinh phát sóng, tin hiện vệ tinh mang chương Mối quan hệ giữa quyên tác giả và quyên liên quan trinh được

mã hóa

 • 1.3.3.2

yen cùa tô chức phát sóng

1.4…………………….Khái quát mối quan hệ giữa quyển tác giã và quyển liên quan

……………………………………………………………………………………………………………….27

 • 1.4.1.  Khái quát chung về moi quan hệ gtừa quyền tác giã và quyên Mối quan hệ giữa quyên tác giả và quyên liên quan hên quan… 27

 • 1.4.3.  Sự tác động qua lại trong việc báo hộ quyến tãc giá và quyền liên quan …32

CHƯƠNG2

THựC TRẠNG BAO HỌ QUYÊN TẤC GIA VẢ QUYÊN LIÊN QUAN

 • 2.1.2.  Quyền tác giã   vói Nhà sàn xuất bàn Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên

quan ghi âm

 • 2.2  …….Thực trạng phát sinh từ mối quan hệ giữa quyền tác giâ và quyển liên

quan

ràng buộc cua quyền tác giâ đối vwois chu thê quyên liên quan

hạn chế tính phổ biến của tác phẩm

ủ the quyền tác giả siphạm quyền liên quan

 • 3.2.2 Nâng cao ỳ thức Mối quan hệ giữa quyên tác giả và quyên liên quan pháp luật sớ

hừií tri tuệ cùa công dán

 • 3.3 Một sổ đề xuất.

  56


De tài luận vàn tốt nghiệp:           Mối quan hệ giữa quyển tác giã và quyển liên quan

LÒI NÓI ĐẤU

1. Tinh cấp thiết của đề tài

Quyền tác giã. quyên hên quan lã một lình vục phúc tạp và còn mới mẽ đổi VỚI Việt Nam tuy ý tưởng về quyền tác giá đà hình thánh ngay từ bán Hiến pháp đầu tiên năm 1946 và được tiềp Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan tục ghi nhận tại các ban Hiến pháp sau. Ngoài ra. tại Luật Báo chí. Luật Xuất bân. Luật Hãi quan. Bộ luật Hinlì sự vã các luật, văn bàn pháp quy khác cũng đà có cãc quy định về quyền tác giả.

Các quy định pháp luật Việt Nam về quyền tác già về cơ bàn d<ì đáp ứng được yêu cầu bào hò quyền tác giá và đà xác lập được hãnh lang plìáp lý an toàn . khuyến khích các hoạt động Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan sáng tạo. bao hộ quyền tác gia. quyền liên quan đối những tác phàm văn học. nghệ thuật và khoa học. Vì vậy. nó thẻ hiện tư tường tiền bộ. nhân vãn về quyên con người của Nhã nước Việt Nam. Trong nhùng năm qua. pháp luật về quyền tác giã đầ phát huy tác dụng tích cực tiên các mặt. Pháp luật dà tạo lập mòi trưởng khuyến khích tự do sáng tạo các giá trị vẫn học. nghệ thuật và khoa học. Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan thúc đầy phong trào nghiên cứu. sáng tạo nói chung, trong giới trí thức, văn nghệ sì nói riêng. Pháp luật là phương tiện đe tác giã bão vệ lợi ích hợp pháp của minh, là cóng cụ đẻ quăn lý. giừ gin trật tự xà hội về quyền tãc giã. ngăn chận nhưng săn pliâm văn hóa độc hại, bat lợi cho cộng đồng và lợi ích quốc gia.

ơ hau het các lình vực, tir báo chi. xuất băn. điện Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan ảnh. nghệ thuật bleu diều. nghệ thuật tạo hình đen phát thanh, truyền hĩnh đen tòn trọng cãc quyên đặt tên tác phàm, quyển đứng tên tác giã trên tãc phalli. quyên cho phép khai thác, sir dụng tãc phàm, quyền bảo vệ sự toàn vẹn tãc phẩm và quyền dược hường nhuận bút. thù lao và các lơi ích vạt chat khác phát sinh từ việc cho phép khai thác, sư dụng tác phầm cùa tác giã. chu sớ hữu tác phẩm.

Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan Tuy nhiên, tinh trạng vi phạm quyên tác giã . quyền hên quan cũng đã diển ra ở hầu hết cốc lình vực kể trên, có vụ việc nghiêm trong Thi trường băng. dìa âm thanh, bồng, dìa lùnli dược báo dòng về tinh trọng nhập lậu qua biên giới, sao chép tùy tiên không phép đ<ì gây thiệt hại cho các chù sớ hữu tác phàm Việc sư dụng tác phàm không xin phép tác giã. chủ sờ hừu tãc phàm vần diều ra. Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan đặc biệt trong lĩnh vực săn xuất báng âm thanh, đìa âm thanh, báng hĩnh, đĩa hình. Tinh trạng in lậu sách vần chưa

GT HD: Nguyền Phan Khôi

.Sĩ TH: Lý ThịRữ


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nu Luu Van Hoc Su (So Cuong).Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
SKKN tạo hứng thú học tập cho học sinh bằng việc kết hợp giải thích các hiện tượng hóa học trong bài giảng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thống kê phân tích biến số định lượng với Stata
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Sold by
@ xcnguyen220
Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan
Mối quan hệ giữa quyển tác giả và quyển liên quan
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart