MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN

MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN

fff

MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN

fff

MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN

fff

MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN

fff

MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN

fff

MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN

fff

MÔN KỶ THI ẠT XÂY DựNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN

I/- PHÁN LÝ THUYẾT :

Câu 1. Hãy trình bày khái niệm về văn bàn QLHCNN và mô tã những thuộc tinh cơ bân của chúng nhảm phân biệt chúng với những loại văn bán quan lý khác.

Câu 2. Hày phân tích và nêu rõ mối tương quan giừa các chức năng cơ bán của văn bân QLNN. Tinh pháp lý cua văn bàn ỌLNN được hièu như the nào và liên quan đen MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN tình hiệu lực của chúng ra sao?

Câu 3. Hãy trinh bày chức năng văn hoá – xà hội của VB QLNN và cho biết tại sao có thê khẳng định rang : “VB là 1 trong các thước đo trinh độ văn minh quan lý của mồi thời kỳ lịch sử ”?

Câu 4. Tại sao nói việc ban hành VB QLNN thuộc phạm trù các biện pháp QLNN. Qua các ví dụ thực te cụ thê, hãy làm nôi bật chức năng quân lý của MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG và ban HÀNH VĂN BẢN QLHCNN VB QLNN?

Câu 5. Hày cho biết thực tiễn xây dựng và ban hành VB hiện nay trong các CQ HCNN dà phát huy nhũng vai trò cua VB ỌLHC như the nào? Anh, chị có thê kiến nghị những gì về van đe này ?

Câu 6. Hệ thống VB ỌLNN là gi? Hệ thống đó bao gồm nhừng loại VB chu yếu nào? Theo anh, chị cần làm gi đẻ VB QLNN được XD vả ban hành thành một hệ thong chặt chè MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN ?

Câu 7. VB QPPL khác biệt với VB cá biệt như thể nào? Đặc trưng CB đè phân biệt quy tắc xử sự chung với xử sự riêng là gì? Cho VD minh hoạ?

Câu 8. VB HC thòng thường là gi? Tại sao không được dùng những VB loại này thay the cho các VB ỌPPL và thực tiền ban hành VB hiện nay có dam bào được yêu cầu này không?

Câu 9. Tại sao công văn là VB không có MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN tên loại ? Có những loại cv nào và công dụng chinh của từng loại ra sao? Nhùng khó khăn trong việc phân biệt cv với một số loại VB QPPL hoặc hành chinh thòng thường khác dà dần den thực tế the nào trong công tác XD vả ban hành VB QLNN hiện nay ?

Câu 10. VB QLNN can được XĐ và ban hành dám bao những yêu cầu chung nào và cho biết thực tiền hiện nay của công tác này đà đàm bão thực hiện các yêu cầu MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN đó ra sao? Có thê có những khuyến nghị gi đê dam báo những yêu cầu đó?

Câu 11. Vãn bân QLNN cần được xây dựng và ban hành đâm bão những yêu cầu về nội dung như the nào và cho biết thực tiễn hiện nay của công tác này đà đám báo thực hiện các yêu cầu đó ra sao? Có thê có nhừng khuyến nghị gi đê đâm bão nhùng yêu cầu đó?

Câu 12. VB QLNN can được XD và ban hành đàm MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN bào những yêu cầu về thê thức như the nào và cho biết thực tiền hiện nay eúa còng tác này dã dam bào thực hiện các yêu cầu đó ra sao? Có thê có những khuyên nghị gi đê đàm bão nhùng yêu cầu đó?

Câu 13. VB QLNN can được soạn thao theo văn phong nào? Văn phong đó hiện nay can được nghiên cứu và áp dụng ra sao nham đàm bão thê hiện có hiệu quả nhừng nội dung ỌLNN?

Câu 14. VB MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HANH VĂN BẢN QLHCNN QLNN can được XD và ban hành đâm bào những yêu cầu về ngôn ngừ như the nào và cho biết thực tiền hiện nay eúa còng tác này dã dam bào thực hiện các yêu cầu đó ra sao? Có thê có những khuyên nghị gi đê đàm bão nhùng yêu cầu đó?

Câu 15. Hãy trình bày những mục đích và nguyên tắc tiêu chuân hoá VB QLNN. Tinh chuân hoá VB QLNN hiện nay của NN ta đang ở mức độ nào và nên được tiếp tục MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN hoàn thiện ra sao?

Câu 17. Tại sao nói : hoạt động XD và ban hành VB QPPL là một bộ phận của quá trinh sáng tạo PL? Hoạt dộng đó can dược tiến hành đám báo những nguyên tác cơ ban nào?

Câu 18. Hoạt động lập quy cẩn được phân biệt với lập pháp như thế nào? Tại sao nói trong nhiêu trường hợp vẫn có sự tràn lan của lập quy sang lập pháp? Can làm gi đê chain dirt, tránh hoặc MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN giam thiêu tinh trạng đó?

Câu 19. Kỳ thuật lập quy là gi? Tinh hình nghiên cứu về kỳ’ thuật lập quy hiện nay như the nào? Hãy nêu những thành tựu vả ton tại cơ ban cua lình vực nghiên cứu đó?

Câu 20. Hãy nêu nhùng yeu tố thê thức của VB lập quy. Có thê kiến nghị nhũng gì đê hoàn thiện những yeu tố đó?

Câu 21. QPPL là gì. có cấu trúc như thế não? Tại MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN sao nội dung cùa VB QPPL lại phái được viết bàng cãc QPPL?

Câu 22. Quy trình ban hành VB QPPL của CP và TT.CP có những điểm giong và khác nhau như thê nào?

Câu 23. Hãy so sánh hoạt động lay ý kiến đóng góp tham gia XD và hoạt động thâm định VB đó trong quy trinh lập quy cua TW. Có thê có kiến nghị gi đê hoàn thiện các hoạt động đó?

Câu 24. VB QLHCNN can được MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN thông qua đám bào nhũng yêu cầu nào? Hây nêu rõ nhùng hĩnh thức đê ký VB lập quy?

Câu 25. Quy trinh XD và ban hành VB QPPL của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. can được tiến hành the nào. Có thè có kiên nghị gi đè hoàn thiện quy trinh đó?

Câu 27. VB QPPL cẩn được quy định về hiệu lực như thế nào ? Hiệu lực trờ về trước của VB QPPL được áp dụng trong nhừng trường MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN hợp nào? Có the kiên nghị gì đê báo dam hiệu lực VB QPPL được thi hành nghiêm chinh?

Câu 28. Hãy nêu những nguyên tắc AD VB QPPL . Mối tương quan giừa tinh hiệu lực của VB QLNN với việc AD nhũng VB đó đựơc thê hiện như the nào?

Câu 29. The nào là VB có dấu hiệu vi phạm PL? Hãy trinh bày những nguyên tẩc và hình thức xử lý VB trái PL?

Câu 30. VB QLHC NN có MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN ý nghĩa như thế nào trong hoạt động XD và hoàn thiện hệ thong PL? có thê kiên nghị gi đê phát huy những chức năng cua chúng phục vụ cãi cách hãnh chính một cách hiệu quà nhất?

BÀI SOẠN

I/- PHẤN LÝ THI ’YẾT :

Câu 1. Hãy trình bày khái niệm về văn bàn QLHCNN và mô tà những thuộc tính cơ bán của chúng Ilham phân biệt chúng với những loại vãn bán quán lý khác.

 • – Văn bán QLNN là những quyết MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG và ban hành văn BẢN QLHCNN định và thòng tin quán lý thành văn ( được văn ban hoá ) do các cơ quan QLNN ban hành theo thâm quyền, trinh tự. thú tục, hình thức nhát định và được NN bào dam thi hành bảng nhũng biện pháp khác nhau nhăm điều chính các mối quan hệ quân lý nội bộ NN hoặc giừa cơ quan NN với các tô chức, công dàn.

 • – Văn ban QLHCNN là VB do các cơ quan HCNN, các cọ thực thi quyền hành pháp ban hành. MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN VB QLHCNN cũng là một bộ phận quan trọng hợp thành VB QLNN.

 • – Nó cũng bao gồm :

+ Là VB QPPL -> lập quy.

+ Hành chinh

+ Chuyên môn kỳ thuật

Đặc điểm :

 • –  Là VB lập quy dưới luật

 • – Chù thế chú yểu thường xuyên là cọ HC từ TW-> ĐP : CP. Bộ. ƯBND các cắp.

( NQ HĐND không phải VB HCNN vi HĐND là CQ quyền Lực ).

 • – Trong củng một cap chinh quyền MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG và ban hành văn BẢN QLHCNN VB QLHCNN luôn có hiệu lực thấp hơn so với VB quy phạm cùa CQ quyền lực.

VD : ỌH -> CP->TW

HĐND -> UBND -> ĐP

Tóm lại, VB QLHCNN là những VB cua các CQNN ( chu yếu là các CQ HCNN ) dùng đè đưa ra các QĐ và chuyên tải các thông tin quàn lý trong hoạt động chap hành và điều hãnh. Các VB đặc thủ thuộc thâm quyền lập pháp( ( VB luật, Vb dưới luật mang tinh chat MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN luật ) hoặc thuộc thâm quyền tư pháp ( cáo trạng, bán án … ) không phái là VB ỌLHCNN.

Cu 2. Hãy phân tích và nêu rõ moi tương quan giữa các chức năng cơ ban cùa văn bàn QLNN. Tính pháp lý cùa văn bàn QLNN được hiểu như thế nào và liên quan đen tình hiệu lực cùa chúng ra sao?

Khi nói đen chức năng là nói đến thuộc tính của chúng. Còn vai trò là tinh hừu dụng, tác dụng của MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN chúng.. VB QLHCNN có rất nhiều chức nâng nhưng trong phạm vi cùa môn này ta tập trung nhũng chức năng sau : ỉ. Chức năng thòng tin :

 • – Đày là chức năng có ở tat cả các VB, bởi vì mọi VB sinh ra nham đápứng như cầu giao tiếp và trao dôi thông tin. Đây là chức năng được nói đen đau tiên và trước nhất. Bời vì, mọichửc năng khác của VB đều cân sử dụng chức năng này đê thực hiện.

 • – Trong MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN VB QLHCNN chức năng thông tin được nâng lên 1 tam cao hơn. Bởi vì. Thông tin chứa đựng trong VB NN nói chung là thông tin chinh thong,, chính xác ben vững vả độ tin cậy cao.

 • – Giá trị của VB là giá trị cua Ttin mà nó đang chuyên tái có khá năng mớ đường cho XH phát triền.

 • – Chức năng thòng tin cua VB là quan trọng như thế nhung khi nhìn nhận chức năng này trong thực tiễn đòi hói phái thật sự khoa MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN học và thỏa màn các yêu cảu cùa nó là chinh xác, dầy đù và kịp thời.

 • – Khi xử lý TT phải đặt TT trong 1 quá trình vận động : quá khứ. hiện tại và tương lai. KL : LĐ soạn tháo VB càng nghiêm túc trong lựa chọn vả xứ lý TT bao nhiêu thi giá trị của chức năng TT càng tăng bấy nhiêu.

 • 2. Chức năng pháp lỷ:

 • – Đây là chức năng riêng có của VB QLHCNN và chứa đựng cụ thê trong MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN VB QPPL.

 • – Chức năng này thể hiện tinh chắt quan lý XH cùa NN hoặc NN quán lý XH bảng PL nhưng PL cần phái được thê hiện ( hoặc vật chắt hoá ) bang các hình thức VB nhất định mới trờ thành 1 công cụ quan lý săc bén.

 • – Chức năng pháp lý của Vb về phương diện chung nhất là sự biêu hiện về hệ quả pháp lý : nó làm phát sinh, thay đòi, chain dirt 1 quan hệ PL hiện hành hoặc nó sưa MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN đòi, bò sung, bãi bò. huỷ bó 1 quan hệ PL. VD : Trứoc đây CD có nhu cau cap GP lái xe -> liên hệ CA. Sau này NN ban hành VB giao cho Bộ GTVT là CQ cắp GPLX -> làm chấm dứt quan hệ PL hiện hành của CQ CA.

 • – Ve mặt chi tiết, chức nâng pháp lý thẻ hiện dưới 2 góc độ :

+ Nó là CS pháp lý quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 1 MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN TC và quy định trình tự giãi quyết công vụ cho CB CC. Mặt khác nó ràng buộc trách nhiệm CQNN trong giai quyết các van đe XH mà CỌ ấy với tư cách là chú thê quàn lý.

+ Nó quy định quyền vả lợi ích hợp pháp của công dân đồng thời cùng quy định thu tục đê CD được hướng những quyền ấy.

K.L : CHức năng PL là chức nâng CB và chủ yếu cho hoạt động QLNN.

 • 3. Chức năng quan lỷ MÔN KỸ THUẬT XẲY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN:

 • Dây là chức năng có ở tất cã của chủ thê quân lý.

+ Quan lý : là 1 quá trinh bao gom nhiêu khây từ hoạch định den TC BM, nhân sự, ra QD -> kiêm tra, đánh giá. Trong tất cà các khàn nói trên đều có sự tham gia của VB. Dó chính là chức năng quan lý cùaVB.

 • – Trong XH quân trị XH hiện đại ( quân trị NN tốt) thi mọi van đe quan trọng đều được thực MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN hiện bảng VB và còng khai.

 • 4. Chức năng VH – XH:

Văn hoá : Là tông thê giá trị vật chat và tinh than do con người lao động sáng tạo ra dê phục vụ cho con người và loài người.

 • – VB cũng là sán phẩm cùa LĐ quán lý, nó dược sàn sinh ra đè phục vụ cho đời song quân lý đê đáp ứng nhu cầu của XH trong 1 XH vãn minh có NN-> VB là sân phàm của XH.

 • – VB là MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG và ban hành văn bản QLHCNN 1 tắm gương đê phan ánh trinh độ văn minh của quân lý trong sáng tạo ra VB và SD VB qua các thời kỳ khác nhau cua 1 NN ( 1 chính thể ).

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập phanh sửa 11 3
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành ô tô
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng môi trường nước thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi cá rô phi trên địa bàn huyện bắc quang hà giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN
MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QLHCNN
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart