MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT

fff

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT

fff

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT

fff

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT

fff

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT

fff

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT

fff

Gỉ Nguyễn Dại Nghĩa

PHÒNG GD Á ĐT YÊN LẠC

CHUYÊN ĐÈ

MỘT SÓ BÀI TOÁN VÉ Lực ĐẢY ÁC-SI-MÉT

Người thực hiện: Nguyễn Đại Nghĩa Đơn vị: Trường THCS Yên Lạc

Yên Lạc, tháng ỈO nám 20 Ị 5

lyen IỈỊII ơighia

PHẢN 1: DẠ I VÁN ĐÈ

Bồi dường học sinh gioi lã nhiệm vụ then chốt trong mồi nhà trường, bơi vi kết qua học sinh gioi hàng năm là một trong nhũng tiêu chuản dế xét thi dua cho nhà trường, là thành quà đê tạo lòng tin với phụ huynh và là CƯ MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC đẩy ÁCSIMÉT sờ tốt đê xà hội hoá giáo dục.

Đẻ nâng cao chất lượng giáo dục thi người thầy phai không ngừng học tập bồi dường chuyên môn nghiệp vụ. nâng cao tay nghề vả phái tiếp cận với cãc phương pháp dạy học hiện đại. phải kct hợp lốt các phương pháp dạy học nham thu hút các em học sinh vào bài giăng, tổ chức diều khiên dế các em tích cực chu dộng tự giác học tập tiếp thu kiến thức, Tử dó xây dựng lòng yêu MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC đẩy ÁCSIMÉT thích say mé môn học, bồi dường năng lực lự học cho người học.

Vật lý là môn khoa học thực nghiệm, các sự vật hiện tượng vật lý rất quen thuộc gằn gùi với các em. Song việc tạo lõng say mê yêu thích và hứng thủ tim tôi kiến thức lại phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp vụ sư phạm cùa người thầy. Qua giang dạy và tim hiểu tỏi nhận thấy phần lớn các em chưa có thói quen vận dụng nhùng kiến thức đà học MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT vào giãi bài tập vật lý một cách có hiệu quả.

Các kiến thức về lực đẩy Ac-si-mct là một trong những phần kiến thức vật lí cơ ban và khò với học sinh tiling học cơ sơ. 1 .ượng kiến thức cua phần này không nhiều so với các phần khác nhưng bài tập cua phần này thường lãm khó và lúng lúng cho học sinh đạc biệt là trong các ki thi học sinh giói các cấp.

Xuất phái lừ những lý do MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC đẩy ÁCSIMÉT trên lôi đà suy nghi, lìm tòi và hệ thong (hành một chuyên dể nhó: “Một sổ bài toán về lực dấy Ac-si-mét” với mong muốn phần nào khắc phục được nhùng khó khan của học sinh trong khi giãi các bài tập dạng này, nhảm đạt kết quá cao hơn trong giáng dạy đặc biệt là trong cóng lác bồi dường học sinh gioi.

Yên l.ạc, ngày 20 tháng 10 năm 2015.

Nguyen Dại Nghĩa

PHẤN MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ Lực ĐẢY ÁCSIMÉT II: NÔI DƯNG

A- LÍ THƯYÉT

 • 1. Khối lượng:

 • –  Khối lượng: là lượng chất chửa trong vật. kí kiệu: m (kg)

 • 2.  Lực:     – Điểm đặt

 • Phương và chiểu

 • –  Độ lớn.

 • 3.  Trọng lực, trọng lượng.

 • –  Trọng lực: Là lực hút của trái đất tác dụng lên vật. Độ lớn cua trọng lực gọi là trọng lượng. p = lO.m.

 • 4. Khối lượng riêng.

Là khối lượng cua một MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC đẩy ÁCSIMÉT mét khối một chất. Kí hiệu D. Đơn vị (kg nr)

D = A      (kg/m3)

 • 5.  Trọng lượng riêng.

Lã trọng lượng cua một mét khối một chất.

d~$ = * = Dg(=10.D) (N/m5)

Chú ý,- Công thức liên quan

Chu vi cùa đường tròn : c = 2.ILR Diện tích hĩnh tròn :      s = n.R?

Thế tích hình hộp MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC đẩy ÁCSIMÉT , hĩnh trụ:

<<<123>>>

V = s.h.

6. Áp suất

* Chất rắn: p =     I n:)

F- <ỉộ lớn áp lực (N)

* Chất lỏng-.p = h.d

S: diện tích bị ép ị nr) p: áp suất (N/m2)

(h: chiều cao cột chất long m

d: trọng lượng riêng chàt lõng N/m3 p: áp suất chất lòng (Pa) )

– MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẲYÁCSIMÉTÁp suất tại một diêm trong lòng chất lóng: p = Po+ <111 (po: áp suất khí quyển)

* Chất khi: p = h.d (h: chiểu cao cột chất lõng trong ống Torixenli d: trọng lượng riêng chất khí

 • 7. Định luật Pascan:

Ap suât tác dụng lên chat long (khí) đựng trong bình kín được chat long (khí) truyền đi nguyên vẹntđịnh lượng) theo mọi MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT htrớngíđịnh tinh).

 • 8. Lực đầy Ac-si-niet:

Fa = dV               V: Thê tích chất lông (khi) bị vật chiếm chỏ m3

d: trọng lượng riêng chất lòng (khí) N /m3 Fa: lực đẩy ác si met (N).

– Khi vạt nằm cấn bằng trẽn mật chát làng thì Fị=p.

* Sự nòi của vật:

Khi p > F => di > d => Vật chim

Khi p = F một Số bài toán về lực đẩy ÁCSIMÉT => di > d => Lơ lừng

Khi p < F => di < d => Vật nổi

d: trọng hrợng riêng của chất long (khi)

d(: trọng lượng riêng cua vật.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Bước 1: Biểu diền các lực tác dụng lên vật

Bước 2: Sư dụng điều kiện cân bảng cua một vật.

Bước 3: Kết hợp các yếu tố bài cho, kiến thức toán học, công thức vật li để tinh MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT các dại lượng theo yêu càu bài toán.

c. BÀI TẠP VÍ DỤ

Ví du I: Một quả cáu sắt rồng nổi trong nớc. Tìm thê’ tích phán rỗng biết khối lợng cùa quà cầu là 500g. KLR cùa sát là 7.8g/cm3 và nớc ngáp 2/3 thẻ tích quà cáu.

Giái:

Khi quả cáu nổi trong nớc nó chịu tác dụng cúa 2 lực:

Trọng lực p và lực đẩy Fa

Khi quả cáu nằm MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT cân bàng, ta có: p = Fa

<=> 10.111 = 10.Do.| V1

<=> 111= Do. T; (I)

Gọi Vf thế tích bên ngoài quà cáu

V2: thế tích phán rồng bèn trong

thẻ tích phần đạc bâng sát: V = Vi- V:

m r- -■         . , r

<=> D ‘        :=>V1 = D 2 (2)

Từ (I) và ( MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT 2)=> v2 = (A5" p )-m = 658.9cm3.

Ví du 2: Thà một vật không thấm nớc vào nớc thì 3/5 thể tích của nó bị chìm.

 • a. Hoi khi thà vào (lẩu thì bao nhiêu phần của vật bị chìm?. KLR cua nớc và dầu: 1000kg/m3 và 800kg/nr’.

 • b. Trọng lợng cùa vật là bao nhiêu? Biết vật đó có dạng hình hộp và chiều cao mỏi cạnh là 20cm.

Giải MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC đầy ÁCSIMÉT :

a. Khi thả vật vào chất lòng nó chịu tác (lụng cùa 2 lực là trọng lực p và lực đẩy Ac -si-mét:

Khi cân bàng ta có:

p = Fa» = d„.Vc = |r,10£>, (1)

Khi thà vào dầu: p = FAd = lODd.V (2)

Từ (1) và (2), ta có

b. Thể tích của vật: Vv = 8. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC đầy ÁCSIMÉT 10 -(nr) Từ (1), ta có p = 48N.

Ví du 3: Một vật dợc treo vào lực kế. nếu nhúng chìm vật trong nớc thì lực kế chi 9N. nhúng chìm vật trong dầu thì lực kê’chi I0N. Tìm thẻ tích và khôi lợng cua nó.

Giai:

Gọi Fn, Fd là chì số của lực kế khi nhúng chìm vật trong nớc và trong dầu.

Ta có: Trong lọng của vật khi nhúng chìm trong MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC đầy ÁCSIMÉT nớc và dầu:

p = Fn + F.An = Fn + dn.Vv = 9 + 10000. Vv

p = Fd + FAd = Fd + (Id. Vv =10 + 8000. Vv

Từ (I) và (2) ta có: 9 + 10000. Vv = 10 + 8000. Vv

<=>2000.Vv= 1

=> Vv=5.104m3 = 0,5dm3.

… MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC đầy ÁCSIMÉT

+10000.5.10′4 , t,,x

Khôi lọng cùa vật: m =    =—-— -jy——–= 1.4(Ảg).

Ví du 4: Có một vật bàng kim loại, khi treo vạt đó vào một lực kê và nhúng chìm vào trong một bình tràn đựng nớc thì lực kế chì 8.5N. đổng thời lọng nớc tràn ra ngoài cõ thể tích 0.5 lít. Hoi vật có khối lọng bàng MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC đầy ÁCSIMÉT bao nhiêu và Làm bàng chất gì? TLR cùa nớc lOOOON.m3.

Giài:

a) Thể tích nớc tràn ra ngoài đúng bàng thể tích cùa vật chiếm chỏ

V = 0.5 lít = 0,5dm3 = 5.10 4m3

Fa = dn.V = 100 00.5.104 = 5N.

Khi cân bàng ta có:

p = P: + Fa = 8.5+5 = 13.5 N => m = l.35kg MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC đầy ÁCSIMET .

__            p 13 5

b) TLR cùa vật: (I = — = 0- lQ3 = 27000(.v/w3) = dnỉtóm -> vật lãm bâng nhõm.

Gỉ Nguyễn Dụi Nghĩa

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác kế toàn tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh dịch vụ và thương mại mesa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Ebook) tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths kt hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quận long biên, thành phố hà nội đến năm 2015
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài giảng toán cao cấp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổng quan các quy định pháp luật việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LỰC ĐẨY ÁCSIMÉT
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart