MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH

Add your review

11.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

11.000

MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH

MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH

fff

MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH

fff

MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH

fff

MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH

fff

MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH

fff

MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH

fff

MỌT SỎ BIỆN PHẤP GIẢO DỤC TÍNH Tự QUẢN CÙA HỌC SINH LỚP 3 Ở TRƯỜNG TIÊU HỌC

PHẢN I: MỞ ĐÀU

 • I. LÝ DO CHỌN ĐÉ TÀI

 • 1. Cư sữ xuất phát và cách đặt vấn đề:

Hiện nay, công cuộc còng nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước đang là một vấn để tất yếu cùa sự phát triển, nó trờ thành làn sóng mạnh mè tác dộng đến mọi mặt cua đời sống xà hội. Kinh nghiệm cũng như thực tiền đà chí ra rằng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước có mối quan hệ chặt chè với sự nghiệp GD&ĐT.

Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân tri. đào tạo nhân lực. bồi dường nhân tài. Chuyền mạnh quá trinh giáo MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học di dôi với hành; lý luận găn với thực tiền: giáo dục nhã trường kết hợp với giáo dục gia đinh và giáo dục xà hội.

Tạo chuyến biến căn bân, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quã giáo dục. dào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bào vệ Tỏ quốc và nhu cầu học tập của nhàn dân MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH . Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khã năng sáng tạo của mỏi cá nhàn; yêu gia dinh, yêu Tố quốc, yêu đồng bào, sống tốt và lãm việc hiệu qua.

Có thê nói rằng GD&ĐT là yếu tố tác động mạnh mè đến quy mỏ, tốc độ cùng như sự thành công cùa sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Rõ ràng đê thực hiện thành công sự MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH nghiệp còng nghiệp hoá. hiện đại hoá đất nước thi yếu tố con người là then chốt.“Vì lợi ích mười năm trồng cây vi lợi ích trảm năm trồng người”. Câu nói của Bác Hồ đà thấm nhuần vào đường lối của Đàng và nhà nước ta. Trong xu thế phát triển của đất nước, Đãng và nhã nước ta đà khăng dinh “Giáo dục là quốc sách", GD&ĐT là nhân tố quyết định sự phát triển cua đất nước. Vi đối tượng cua MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH GD&ĐT chính là đào tạo ra nguồn nhân lực cho đất nước. Mục tiêu cua GD&ĐT là đào tạo nhừng con người toàn diện đế đáp ứng nhu cẩu phát triển cùa đất nước. Đế thực hiện được mục tiêu này, đối với lớp 3 nói riêng và bậc học tiếu học nói chung thì người giáo viên chú nhiệm giữ một vai trò hết sức quan trọng.

Việc xây dựng lớp học tự quan là việc làm cần thiết cua bất ki GVCN não. MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH Vi GVCN không thể làm thay hết mọi việc cũa học sinh và không phái lúc nào GVCN cùng cô mặt trên lớp đế chi dạo những công việc thường ngày cùa lóp. Mặt khác, sự quá nhiệt tinh cua GVCN lúc nào cũng hiện diện ơ lớp sè khiến cho học sinh nãy sinh tâm lí ý lại, trông chờ ờ GVCN. thiếu trách nhiệm với bân thân và với tập thề, lãm lu mờ vị tri, vai trô cùa chính các em ngay tại tập thề lớp MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH mà các em là chu nhân đang học tập và gắn bó. Vì vậy. không có con đường nào khác, nên tỏi phai hướng tới “Xây dựng lóp học tự quản ".

Cụ thê là :

 • 1. Xuất phát từ quan điếm: Một lớp học có nề nếp kỷ luật tốt nhất định sẽ có nếp học tập tốt lum.

Muốn có được nề nếp kỷ luật và học tập tốt thi học sinh phai có kha năng tự quan và tinh thần tập thê cao. MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH Vì thế các em mới có thê kiêm tra nhau, nhắc nhờ nhau và thi đua nhau đề cùng nhau thực hiện nhũng yêu cầu của giáo viên và nhà trường đề ra.

 • 2. Lớp học có tinh tự quan sè giúp cho giáo viên chu nhiệm rất nhiều việc trong và ngoài giờ lên lớp, nhất là khi không có mặt giáo viên, những việc không chi có ờ trong lớp, trong trường mà cà ờ ngoài nhà trường.

 • 3. Có được tính tự quan, tinh thần MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH tập thê thi lớp mới tham gia sôi nối và hoàn thành tốt các phong trào thi đua cùa lớp. cua trường đề ra.

Với những lý do trên, ngay từ đầu năm học tôi luôn chú ý, quan tâm đến việc rèn cho lớp tinh tự quan, tinh thằn tập thê đề các em có tính tự giác, tích cực trong học tập và sinh hoạt.

Từ những suy nghĩ trên tòi dã mạnh dạn chọn dề tài này dể áp dụng vào thực tế MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH lớp 3B.

 • 2. Cư sừ khoa học và í hực tiễn:

Xây dựng lớp học có tính lự quân cần được xem lã nội dung quan trọng trong còng tác chu nhiệm và lã dổi mới về phương giáo dục dạo dức cho học sinh, công tác giáo dục kỳ năng sống, kỳ năng giao tiếp ứng xử, kỳ năng họp tác cho học sinh, đặc biệt là học sinh ờ lứa tuổi lớp 3 nói riêng và lieu học nói chung.

Mục đích của việc MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH làm này nham nâng cao lính lự giác trong học lập cúa học sinh, phát huy tinh tích cực, chu dộng cùa tất cà học sinh trong lóp ơ từng mang công việc đe làm lốt từ những công việc nhò quen thuộc như dọn dẹp vệ sinh, trang trí lớp học, đen việc xây dmigncn nep. học lập. vãn nghệ, the dục thế thao,… Dồng thời giúp học sinh mạnh dạn tự tin hơn trong các hoạt dộng, phong trào cua trường lóp.

MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH Tinh tự quan của học sinh được thực hiện vào 15 phút đầu giờ, tiết sinh hoạt cuối tuần, múa sân trường và dặc biệt là buổi sinh hoạt lớp nhi đồng do liên dội tồ chức…

il. BIÊN PHÁP CỤ THÊ

1. Nắm bắt tìm hiểu về tình hình học sinh:

De nam bill được linh hình học cùa lớp học. ngay lừ kill nhận lớp, giáo viên can điều Ira cơ bán về học sinh. Dồng ihời tham khào ý kiến giáo viên MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH chù nhiệm cù về tinh hình chung cua lớp học. Bên cạnh dó, giáo viên cần gằn gùi với học sinh, trực tiếp hoi về gia dinh, ban thân học sinh. Khi xếp chồ cho học sinh, chú ý, học sinh ihấp xếp bên trên. Nhùng học sinh học yếu, hiểu động được xếp vào vị Irí đe tiện theo dõi. Giáo viên cùng xếp xen kè học sinh khá. gioi với học sinh nung bình dế cãc em cỏ diều kiện giúp dờ MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH nhau trong học tập cùng như trong việc thào luận nhóm và giừ ki luật của lớp.

 • 2. Xây dựng dội ngũ cán bộ lứp:

Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp nên đề cao tính dân chu lấy ý kiến tập thề đê tiến hành bầu:

Đầu năm học, tòi đà chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ lóp. Bước dầu là cho các em lựa chọn các bạn đề bầu ra lớp trưởng theo các tiêu chi sau:

-Có học lực xếp MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH loại giói, hạnh kiêm tốt (theo kết qua năm học cũ).

-Có uy tín lớn đổi với các bạn.

-Mạnh dạn, nhiệt tinh, có thức trách nhiệm với lớp, với công việc dược giao.

Tiếp theo là các em tự bầu chọn ra một em làm lớp trưởng. Sau khi bầu chọn lóp trưởng xong. Lóp trưởng sẽ có hiệu lực ngay lúc dó và giao cho lớp trướng chọn các bạn dế bầu làm các lớp phó ( MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH theo các tiêu chi như lớp trưởng) các bước bầu lớp phó là do lớp trương nêu lên và lấy biếu quyết (có sự giám sát và cố vấn cua GVCN).

*Phân chia tổ là do ban cán sự lớp phân chia và giao cho các tổ bầu tố trướng. tố phó có sự giám sát cùa ban cán sự lớp và GVCN.

 • – Tập huấn phương pháp làm việc cho ban cán sự lớp và các tô trương, tồ phó .

 • – Hướng dần cách cách MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH viết báo cáo cho giờ sinh hoạt cuối tuần, viết báo cáo cuối tháng và cách đề ra phương hương cho tuần tới, cũng như phương hướng cho tháng tới.

 • – Phàn công việc làm phủ hợp với khá nảng tìmg em.

Sau khi dà quen với công việc, đế phát huy tính chù dộng, tự quân, cho các em tự tô chức giờ sinh hoạt, tự viết báo cáo tống kết cuối tuần theo chu diêm hàng tuần và đề ra biện pháp thực hiện MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH thiết thực nhất dể hoàn thành được các nội dung thi dua cùa lớp.

Để rèn tính tự quan, tôi giao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ lớp (nhất là lớp trưởng) tự quan lý. điều hãnh, giai quyết mọi công việc cùa lớp nhất là khi không có mặt giáo viên chủ nhiệm.

 • 3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một trong những nội dung giáo dục toàn diện học sinh. Với mục MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH đích tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp nhảm khắc sâu các bộ môn văn hóa bảng cách tổ chức ngoài giờ học. Từ đó giúp các em trang bị đầy đủ kha năng để có thè hòa nhập với xà hội. Vai trò cùa GV đối với hoạt động này là không nhò. đặc biệt GVCN là người trực tiếp chi đạo. cố vấn và giúp các em hoàn thành dược những kỳ năng cơ bân như: kỳ nàng giao tiếp, kỳ’ năng hoạt động, MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH tự nhận thức bân thân, kỳ năng xây dựng quan hệ cá nhàn,…

Thực tế cho thấy, việc thực hiện hoạt động này bước đầu cỏn gặp một số khó khăn, bất cập như về tố chức, quân lí, chất lượng giáo dục,… vấn đề đặt ra là làm thế não để nâng cao chất lượng Hoạt động ngoài giờ lèn lớp một cách toàn diện, đồng bộ. Mặt khác, nham nâng cao chất lượng, sự hấp dần, phong phú cua hoạt MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH động đòi hòi phái có nhừng điểu kiện nhất định, sự phối hợp chặc chè giừa BCH liên đội và ban cán sự lớp cũng như ban phụ trách nhà trường và GVCN lớp, thời gian, tâm huyết của những người thực hiện.

Có như vậy, hiệu qua Hoạt động ngoài giờ lên lớp sè tốt hơn – tạo một sân chơi bổ ích cho các em. định hướng hành trang vào dời cho học sinh bất đầu từ hoạt động này.

về phía GVCN, MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH để giai quyết được nhũng khó khăn trước mắt. theo tôi GV cần định hướng một số khâu quan trọng sau. góp phần thực hiện tốt : Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động dược tố chức ngoài giờ học các môn học. Qua các hoạt động này giúp hình thảnh và phát triển ờ học sinh các kĩ nâng ban đầu. cơ bán và cần thiết phù hợp với sự phát triền chung cua học sinh. Kì nàng giao tiếp, kì năng tham MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH gia các hoạt động tập thế, kĩ năng nhận thức,… góp phần hình thành và phát triển tinh tich cực, tự giác, tinh thằn tập thể cho học sinh. Trên cơ sờ đó bổi dường cho học sinh thái độ đủng đắn với các hiện tượng tự nhiên và xà hội, có tinh thần trách nhiệm chung với công việc của lớp. cua trường và của cộng đồng.

 • 4. Tổ chức tốt các giờ sinh hoạt lớp:

Trên cơ sớ có được đội ngũ cán MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH bộ lớp đà biết làm việc, tố chức giờ sinh hoạt lóp là điều kiện đề các em thế hiện tính chú dộng, tự quân, vai trô của minh đối với lóp.

+ Ban cán sự lớp: Được đánh giá một cách vô tư về ưu khuyết điểm của bạn.

+ Học sinh: Được phát biêu tự do. thoái mái, thế hiện hết tâm tư nguyện vọng cũa minh, dược thể hiện hết minh, nên giờ sinh hoạt dà trờ thành sự MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH háo hire, sự chờ dợi dối với các em. Nó thực sự lôi cuốn dược cã tập thề lớp nên tính tự quán, tinh thần tập thê có dịp đế phát huy.

Nội dung giờ sinh hoạt lớp cũng rất da dạng nhưng nên đưa các hoạt động theo chù điểm giáo dục như : Tim hiểu an toàn giao thông, kinh yêu thầy cô. bão vệ môi trường, kinh yêu mẹ và cô giáo, kinh yêu Bác Hồ, hoà binh và hừu nghị… MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH Trong các hoạt động đó. học sinh có thể hát, múa. kê chuyện, đọc thơ, thi tim hiểu, vui chơi,… và nhiều hình thức khác theo cáe chủ đề. Hoạt dộng này thực sự lôi cuốn được cà tập thế lớp nên góp phần không nhó vào việc rên luyện tính tố chức, kí luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhàn ái. tinh yêu bạn bè. tinh thằn tập thể, khả năng tự quân sẽ đượe nâng cao hơn MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH .

 • 5. Xây dựng lóp học thân thiện:

Lớp họe thân thiện có thế hiểu là một phần cũa một trong 3 nội dung xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Nhưng đối với học sinh và phụ huynh học sinh thi lớp học được hiếu là nơi diễn ra mọi hoạt động giáo dục ơ đó: đi đến lóp dược gọi là di đến trường. Vậy tòi dà vận dụng và thực hiện việc xây dựng lớp học thân thiện được thê hiện rõ bằng nhũng MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH nội dung và hình thức sau :

 • – Phòng học thân thiện ( phông học dẹp – gằn gũi. phú hợp )

 • – Giáo viên thân thiện.

Bạn bè thân thiện.

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách địa phương (qua khảo sát thực tiễn ở tỉnh nam định)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ một số giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại agribank chi nhánh huyện gia lộc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp (Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH
MỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục TÍNH tự QUẢN của học SINH
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart