một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại

Add your review

22.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

22.000

một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại

một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại

fff

một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại

fff

một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại

fff

một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại

fff

một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại

fff

một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại

fff

CHƯƠNGI

Cơ Sơ LY THƯYET CHUNG VE CHI PHI SAN XUÁT VA GIA THÀNH SẢN PHÀM

 • 1.1 CHI PHÍ HOẠT ĐỌNG KINH DOANH CÙA DOANH NGHIỆP

 • 1.1.1 Khái niệm

Chi phi hoạt động của doanh nghiệp là toàn bộ giá trị các nguồn lực mà doanh nghiệp đã tiêu hao trong một thời kỳ nhát định cho các hoạt động cùa doanh nghiệp trong thời kỳ đó. Tùy một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại theo mục tiêu quan lý mà thời kỳ xem xét sẽ thay đôi nhung thông lệ chung thi chi phi hoạt động của doanh nghiệp thường được đánh giá hàng năm.

Trong mồi thời kỳ xem xét. chi phi phát sinh tương ứng với hoạt động cùa doanh nghiệp là một giá trị cụ thê. Song có nhừng quan diêm tiếp cận khác nhau trong việc nhận dạng chi phi phát sinh. Các quan diêm tiểp cận này hoàn toàn phụ thuộc vào mục tiêu cùa doi tượng tiếp cận một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại mã dẫn tới cách nhìn nhận chi phi không hoàn toàn giong nhau. Mặt khác, chi phi hoạt động của doanh nghiệp trong thời kỳ xem xét không tinh tới chi phí đau tư liên quan đến việc mua sam các TSCĐ mới.

 • 1.1.2 Phân loại chi phí hoạt động cùa doanh nghiệp

1.1.2.1 Phân loại theo yen to chi phí

Việc phàn loại các yeu tố chi phi cân cứ vào nội dung kinh tế của chi phí, tức là căn cứ một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại vào chi phi phát sinh tương ứng với ban chat nguồn lực sử dụng. Theo che độ kế toán hiện hành, có 5 yeu tổ chi phí như sau:

 • – Chi phi nguyên vật liệu là toàn bộ các chi phí phát sinh đè mua sam các đoi tượng lao động can thiết cho hoạt động san xuất kinh doanh cua doanh nghiệp trong kỳ xem xét.

 • – Chi phi nhân công là các chi phi liên quan đến nguồn lực lao động mã doanh nghiệp sư dụng trong kỳ xem một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại xét. bao gom lương và các khoan kèm theo lương (thường, bao hiểm…)

 • – Chi phi khau hao TSCĐ là khoăn chi phí liên quan đen việc sứ dụng các TSCĐ của doanh nghiệp trong kỳ xem xét. Khoản này được khau trừ khỏi thu nhập cùa doanh nghiệp trước khi tính thuế thu nhập nhưng là khoán chi phí “ảo”. Lý do là khoán này không phải là khoản thực chi của doanh nghiệp và được xem như một thành phan tạo ra tích lũy cho doanh một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện

I phả lại nghiệp.

 • – Chì phí dịch vụ mua ngoài, bao gồm các khoán thanh toán cho các yếu tố mua ngoài mà doanh nghiệp thực hiện như chi phi nhiên liệu – năng lượng, thuê ngoài sửa chửa, kiêm toán…

 • – Chì phi khác bang tiền: bao gom các khoản thuế, lệ phi phái nộp, các chi phí hoạt động tài chính, hoạt động bat thường…

Trong vấn đề quan lý tài chính cua doanh nghiệp, cách tiếp cận nảy thường được sư dụng một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại và dược chi tiết hóa khi tính đen đoi tượng thụ hướng (chi phi đổi với doanh nghiệp chính là lợi ích của chu thê có liên quan).

 • 1.1.2.2 Phân loại theo khoán mục chi phí

Cách phàn loại này căn cử vào còng dụng kinh tế cúa chi phí tương ứng với quá trình phát sinh. Đây cũng là cách phân loại được áp dụng trong hệ thong kế toán tài chinh.

Theo cách phân loại nảy, có 5 khoan mục liên quan đen hoạt động sàn một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại xuất kinh doanh dược xem xét là:

 • – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là toàn bộ các chi phi phát sinh đẻ mua sam các đối tượng lao động cản thiết cho hoạt động sân xuất kinh doanh eúa doanh nghiệp trong kỳ xem xét.

 • – Chì phí nhân công trực tiếp: bao gồm các chi phi cho lao động trực tiếp tham gia vào quá trinh tạo ra sân phâm.

 • – Chi phi sàn xuất chung: bao gom chi phi nhiên liệu – nâng lượng dùng một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại trong sàn xuất, lương và các khoan kèm theo cua cán bộ quan lý trực tiếp, khau hao TSCĐ dùng trong sân xuất,… phát sinh tại các bộ phận sân xuất.

 • – Chi phí bán hàng: bao gồm lương của nhân viên bán hàng, chi phi marketing, khau hao TSCĐ dùng trong bán hàng (cưa hàng, phương tiện vận tải…) và các yeu tố mua ngoài liên quan,v.v…

 • – Chi phí quan lý doanh nghiệp: bao gồm lương của một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại cán bộ nhàn viên quan lý doanh nghiệp, khau hao TSCĐ dùng trong quàn lý (như văn phòng, máy tinh….) và các yếu tố mua ngoài liên quan.v.v…

Tỏng của ba khoán mục chi phi đau tiên (chi phí nguyên vật liệu trực tiểp. chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sàn xuất chung) ứng với so sán phâm đà hoàn thành và nhập kho (hoặc tiêu thụ) được gọi là giá thành sàn xuất. Giá thành một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại sân xuất của sổ sân phẩm đà bán được gọi là giá von hàng bán. Còn 2 khoản mục chi phi cuối (chi phí bán hàng và chi phí quan lý doanh nghiệp) được gọi là chi phí giai đoạn. Sự phàn biệt này liên quan đến quá trinh hạch toán chi phi và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ xem xét sè được đe cập ờ mục tiếp theo.

ỉ. 1.2.3 Các cách phân loại khác

 • a.  một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại Phân loại theo moi quan hệ với quy mô sản xuất

Trong mối quan hệ với quy mò, các chi phi hoạt động cùa doanh nghiệp được chia làm hai loại:

 • –  Chi phí biến đôi là các chi phi mà tỏng giá trị của nó biến động tỷ lệ với sự thay đôi quy mô sân xuất.

 • –  Chi phí cố định là các chi phi mà tông giá trị cùa nó có tính ôn định tương đoi khi quy mô sán xuất thay đôi trong một phạm vi nhắt một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại định.

Theo cách phân loại này, có thê thực hiện được việc dự báo về sự biến động cua chi phi khi quy mô hoạt động thay đôi. Cách phân loại này tạo ra một còng cụ rat tot cho việc kiêm soát chi phí vả thực hiện các hoạch định tài chinh của doanh nghiệp.

 • b. Phàn loại theo quan hệ với sự tồn tại cùa sân phàm (hoặc theo phương pháp tính chi phi vào giả thành)

Theo cách này. người ta chia làm một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại hai loại:

 • –  Chi phi trực tiếp là nhừng chi phi phát sinh một cách riêng biệt cho một hoạt động cụ thê của doanh nghiệp (một sán phẩm, một dịch vụ…). Các chi phi này có thê tính thẳng vào giá thành một cách trực tiếp mà không ảnh hưởng đen việc sân xuất sân phàm khác.

 • –  Chi phỉ gián tiếp (còn gọi là chi phí chung hay chi phí tông hợp) lã những chi phí có liên quan đen việc sán xuat nhiêu loại sàn một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại phàm, dịch vụ. Nhừng chi phi gián tiếp này được tinh vào giá mồi loại sân phàm, dịch vụ một cách gián tiep bang phương pháp phàn bỏ.

Trên góc dộ cùa nhà quán lý. chi phi trực tiếp thường phát sinh vả mất di cùng với sự phát sinh và mắt đi của một hoạt động sân xuất – kinh doanh cụ thê. Các chi phi gián tiếp, trái lại. không phát sinh và mat đi cùng với sự phát sinh và mat đi của một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại một hoạt dộng sàn xuất

– kinh doanh cụ the, ví dụ: chi phi khau hao tài sân co định, chi phí quân lý doanh nghiệp…

 • 1.2 GIÁ THÀNH SẢN PHÀM, DỊCH vụ

ỉ.2.ỉ Khái niệm

Giá thành sàn phâm, dịch vụ là toàn bộ những chi phi tính băng tiền đê sản xuất vả tiêu thụ một khối lượng sàn phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

Có thè nói giá thành là một chi tiêu phân ánh toàn diện chat một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại lượng công tác của doanh nghiệp, bao gồm các mặt: trinh độ cóng nghệ, trinh độ tô chức sân xuất, trinh độ quan lý…

Đoi tượng tinh giá thành có thè là sân phâm. dịch vụ hoàn thành, cũng có thẻ là bán thành phàm, là chi tiết, cụm chi tiết sân phẩm, nhóm sân phàm, đơn dặt hàng v.v… Nói tóm lại. dó là loại san phẩm sán xuất cụ thê mà yêu cầu quàn lý cần xác một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại định dược già thành và giã thành dơn vị dê định giá bán và tinh toán ra kết quả kinh doanh hoặc đánh giá được kết quà hoạt động của bộ phận sân xuất.

Kỳ tinh giá thành là khoang thời gian ke toán hệ thong số liệu về chi phí sân xuất và khối lượng sàn phàm, dịch vụ hoàn thành và tiến hành tinh toán giá thành cho khối lượng sân phàm, dịch vụ dó. Kỳ tinh giá thành có thê định kỳ: hàng tháng, hàng một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại quý, nưa năm 1 lằn hoặc hàng năm (đoi với doanh nghiệp sàn xuất liên tục, mặt hàng ồn định) mà cũng có thê không định kỳ (khi nào chu kỳ sân xuất kết thúc thi kế toán tiên hành tính giá thành như trường hợp sản xuất theo dem dặt hàng, sàn xuất đơn chiếc, hàng loạt ít, sàn xuất không liên tục, mặt hàng hay thay đỏi).

 • 1.2.2 Mối quan hệ giữa chi phí sàn xuất và giá thành san phẩm

Chi một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại phi sán xuất và giá thành sán phàm là hai khái niệm riêng biệt có những mặt khác nhau:

 • ■ Chi phi sân xuất luôn gan lien với từng thời kỳ phát sinh ra chúng, còn giá thành sản phàm lại gan bó với một khối lượng sân phàm, dịch vụ đà hoàn thành.

 • ■ Chi phi phát sinh trong doanh nghiệp được phân thành các yếu tố chi phi. có củng một nội dung kinh tế. Chúng không nói rò địa diêm và mục đích bò ra chi một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại phí. Côn những chi phi nào phát sinh, nói rõ dịa diêm và mục đích bó ra chi phi đó thì chúng được tập hợp lại thành các khoán mục đê tinh toán giá thành sân phâm. dịch vụ.

 • ■ Chi phi sán xuất trong kỳ bao gồm cà những chi phi dà trá trước cúa kỳ nhưng chưa phân bô cho kỳ này và những chi phi phái trá kỳ trước, nhưng kỳ này mới phát sinh thực te, nhưng không bao gồm chi phi trã trước của một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại kỳ trước phân bỏ cho kỳ này, và những chi phí phái trã kỳ này nhưng thực tế chưa phát sinh. Ngược lại, giá thành sân phẩm lại chi liên quan đen chi phi phai trà trong kỳ và chi phi tra trước được phân bô trong kỳ.

■ Chi phí sân xuất trong kỳ không chi liên quan đen nhừng sân phàm đà hoàn thành mà còn liên quan đến cả sân phàm còn đang dở dang cuối kỳ và sân phàm hòng. Còn giá thành sán phàm một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại không liên quan đến chi phi san xuất cùa sán phàm dớ dang kỳ’ trước chuyên sang.

Tuy nhiên giừa hai khái niệm chi phí sân xuất và giá thành sân phàm có moi quan hệ rat mật thiết với nhau vỉ nội dung cơ ban của chúng đều là biêu diễn những chi phi doanh nghiệp dà bo ra cho hoạt động sàn xuất kinh doanh. Chi phi sân xuất trong kỳ là căn cứ đẻ tính giá thành sán phẩm, dịch vụ đà hoàn thành. Sự tiết kiệm một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại hoặc làng phi cùa doanh nghiệp có ánh hương trực tiếp đen giá thành sàn phẩm. Vì vậy, quán lý giá thành phai găn liền với quan lý chi phi sân xuất kinh doanh.

 • 1.2.3 Các loại giá thành sản phỉìm

Đê phục vụ công tác quàn lý giá thành, đáp ứng các yêu cầu về công tác kế hoạch và xây dựng giá ca sán phàm và hạch toán kinh tế, trong các cơ sớ sàn xuất đà hĩnh thành các loại giá thành sân phâm khác nhau một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại .

 • a. Giá thành sàn xuất

Bao gom:

 •  Chi phi nguyên vật liệu trực tiếp

 •  Chi phi nhân công trực tiếp

 • Chi phí sán xuất chung tinh cho những sàn phàm, còng việc, lao vụ đà hoàn

thành

Giá thành sân xuất được sử dụng ghi sô cho sán phẩm đà hoàn thành, nhập kho hoặc giao cho khách hàng. Giá thành sàn xuất cua sán phâm cũng là căn cử dê tính toán giá trị hàng ton kho, giá vốn hàng bán và một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại lãi gộp ớ doanh nghiệp sân xuất

 • b. Giá thành phân xưởng, giá thành công xường và giá thành toàn bộ

 • – Giã thành phân xương là tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí sân xuất chung. Đó cũng chính là giá thành sân xuất.

 • – Giá thành công xưởng là giá thành phân xướng cộng với chi phi quân lý doanh nghiệp.

– Già thành toàn bộ bao gồm giá thành công xưởng vả chi phí tiêu thụ sân một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại phâm.

Ta có thê biêu thị mối quan hệ giừa giá thành phàn xương, giá thành còng xương và giá thành toàn bộ qua sơ đồ sau:

<<<123>>>

Giá thành sàn xuất

Giá thành phân xương

Giá thành sàn xuất

Chi phí quàn ly

DN

Giá thành công xương

Giá thành sàn xuất

Chi phí quàn ly dN

Chi phí tiêu thụ sàn phâni

Giá thành toàn bộ

 • c. Giá thành kề hoạch và giá thành thực tế

 • –  một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại Giá thành kế hoạch là giá thành sán phâm được tinh trên cơ sở chi phi sản xuất kế hoạch và sán lượng kế hoạch. Việc tinh toán giá thành kế hoạch do bộ phận kế hoạch doanh nghiệp thực hiện vả được tiến hành trước khi bắt đau quá trình sân xuất, che tạo sân phàm. Giá thành ke hoạch cùa sán phàm là mục tiêu phan đau cua doanh nghiệp, là căn cứ đê so sánh, phân tích, đánh giá tinh hình thực hiện ke hoạch giá một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại thành và kế hoạch hạ giá thành cùa sán phẩm so sánh được.

 • – Giã thành thực tề là giá thành sán phẩm được tinh trên cơ sờ so liệu chi phi sàn xuất thực tế đà phát sinh và tập hợp được trong kỳ và san lượng sán phàm thực te đà sân xuất ra trong kỳ. Giá thành sân phàm thực te chi có thê tinh toán được sau khi kết thúc quá trinh sân xuất, che tạo sân phẩm.

 • d. Giá thành định tnức

Giá thành định một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại mức là giá thành sàn phàm được tính trên cơ sớ các định mức chi phi hiện hành và chi tính cho một đơn vị sân phẩm. Việc tinh giá thành định mức cùng được thực hiện trước khi tiến hành quá trinh sàn xuất, chế tạo sàn phàm.

Giá thành định mức là công cụ quân lý các định mức của doanh nghiệp, lã thước đo chinh xác đê xác định ket quả sử dụng tài sân. vật tư. lao động trong sản xuất, giúp dánh một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lạ i giá đúng đản các giài pháp kinh tế – kỳ thuật mà doanh nghiệp đà thực hiện trong quá trinh hoạt động sân xuất nham nâng cao hiệu quã kinh doanh của doanh nghiệp.

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về biên giới quốc gia tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mùa thu trong thơ xuân diệu, lưu trọng lư và quách tấn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
22.000
Sold by
@ xcnguyen220
một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại
một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần nhiệt điện phả lại
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart