một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5

một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5

fff

một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5

fff

một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5

fff

một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5

fff

một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5

fff

một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA sư PHẠM BỌ MÔNSP TOÁN HỌC


LUẬN VĂN TÓTNGHIẸP

Đồ tài:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO

CHÁT LƯỢNG DẠY HỌC KẺ CHUYỆN Ở

• • • •

LỚP 5

Giảo viên hướng dần

ThS. Đặng Thị Hoa

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Thào An


MSSV: 1110281

Lóp: Giiío dục Tiêu học K37

Cẩn Thơ, 2015

DANH -MỤC CẤC TỪ VIẾT TÁT/ KÍ HIỆU

<<<123>>>

GV

IIS

GD

TC

CTIIĐTQ một số biện

Giáo viên

Học sinh

Giáo dục

Thời gian

Chú tịch hội dông tự quản

Phó chu lịch hội đông lự quàn

LÕI C ÃM ƠN

Dê hoàn thành luận vàn này, em đà nhận được sự hướng dản. giúp đờ nhiệt lình cùa quý thây cô trường Dại học cân I hơ. Em xin gch lời cam ơn chân thành đèn qui thầy cô đà lận lình dạy bào trong thìri gian học tập lại Iruỉmg.

Em một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 xin gơi lời cam on đền cò Dạng IhỊ Hoa người đà lận linh hở trợ, hui’mg dan đề cm hoàn thành lót luận văn này.

Em xin g<n lời cam on đen quý thây cô và Ban giám hiệu Trường riêu học Vinh An. Trường l iều học An Binh I ây và Trường I ièu học I rân Quốc l oan đà giúp đờ. lạo điêu kiện thuận lợi đề em hoàn thành luận văn.

Dông thời cùng cám on các tác giá cùa một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 các nguồn lài liệu tham kháo đà cung cap cho em nhùng thòng tin quỷ báu giúp em thục hiện đê tài tòt hơn.

Tuy rat cò gang thực hiện bang sự nhiệt tình của minh nhưng do kinh nghiệm còn rất hạn chế nên việc sa) sót là hoàn toàn không thế tránh khỏi Do đó rát mong nhận được sự đóng góp kiến cùa quỷ thầy cò cùng nhu các đọc giã quan tâm.

Một lần nửa xin chân thành cảm ơn quý thây cò và các một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 bạn đà giúp đờ em trong thời gian thực hiện luận văn. Chúc quý thầy cô và các bạn thành công.

Chân thành cảm ơn’

Cần Thơ. năm 2015

Sinh viên

Nguyen Thị ĩ hao An

PHÀN MỜ ĐÀU

  • 1. Lí do chọn đề tài

  • – Kê chuyện lã một phân món cùa Tiếng Việt, do đó việc dạy tốt phân môn này chinh lã đà góp phẩn vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu mà bộ môn dạy học tiếng Việt một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 đề ra Điểu này được thế hiện rò thông qua mục đích và ý nghĩa của phân môn Kê chuyện. Cu thê như sau:

Một là: Môn học này nham thoà màn nhu cầu được nghe kê chuyện cùa ưé. đồng thời nó còn mang lại những xúc cam thâm mĩ cho tâm hon học sinh.

Hai Là: Những câu chuyện kê sè góp phần giáo dục các em một cách hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng và thoải mái. Góp nhặt từng chút một một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 từ ý nghía cũa mỗi câu chuyện, các em sè ngày càng tư hoàn thiện nhân cách cùa minh

Ba Là: Giờ kể chuyên còn góp phần tích luỳ vốn văn học. mở rộng vốn sống cho trè. Thòng qua việc kế Lại các câu chuyên dưới các dạng bài khác nhau các em đà tiếp xúc VỚI các tác phẩm vân học. điều này đồng nghía với việc vốn văn học cũa các em được tích luỳ dan trong dạy học Kê chuyên. Song song đó. một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 các giờ kê chuyên còn mở ra cho các em một tằm hiếu biết mới hơn về cuộc sống xung quanh.

Bôn Là: Tri tường tượng của các em ngày câng phát triên nhờ vào việc được nghe hoặc kề Lại các câu chuyện Các câu chuyên cũng gieo vào tàm hồn các em những ước mơ. hoài bào về một tương lai tươi đep.

Năm Là: Việc kế lại câu chuyện bảng lời của mình đà góp phần rèn luyện và phát triên kì nãng nói. một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 kể trước đám đông. Từ đó. các em sè tự tin. manh dạn hơn trong giao tiẻp vói mọi người. Đê thu hút sự chú ý cùa mọi người vào câu chuyện của mình, các em phải luôn nghĩ đề tim ra cách kề sao cho hấp dần nhất. Đó quà Là một nghệ thuật

Cuối cùng Là. đẻ kê tốt. các em còn phái biết nghe tốt các câu chuyện. Điêu này góp phần rèn kì năng nghe cho các em.

  • – Kê một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 chuyện là một môn học tương chừng nhtr dễ. người kê chi cằn năm bải được nội dung câu truyện rồi mang kê lại het những điều minh nghe thấy, nhìn thấy, cám nhận được cho những người khác cùng biết lã được nhưng trên thực tể khó hơn nhiều. Kê chuyện cũng có những nguyên tắc của riêng nó. Kê chuyện đòi hói người kê phải là một nghệ sĩ thực thụ Người nghệ sì dõ phái biết câm nhận cốt chuyện, nắm bắt nliừng tình tiết hấp một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 dần. phái có một tâm hồn dồng cám VỚI thế giới nhân vật. …vã dặc biệt phải có một lối kê hấp dần. giàu cam xúc đổ Iruyên lai tíh người nghe sao cho sau khi nghe xong người nghe đà trở thành một nhân vật trong chuyện và khắc cốt ghi tâm dược nội dung câu chuyện mả người kè dà kê.

Irong các môn học bậc liều học. có lè kê chuyện là món học mà các em chò đón him cà. Bơi:

một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 I hứ nhài, kê chuyện có thè giúp các em giam càng thang hon nhiêu so với các mồn học khác (như loán. lập làm vãn,…).

Thứ hai. kê chuyện đem lại nicm vui cho HS. giáo dục cho các em lư lưỡng, lình cám lành mạnh, cung cắp cho các em vốn hiểu biếl về cuộc sống, rèn kì nàng lư duy và giao tiep. o trường l ieu học Kê chuyện là mộl môn học hấp dần đối vói học sinh, một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 riết ke chuyện thường được các em chò đón và liếp thu bang một tâm trạng hào hứng. Giờ học kể chuyện, đưa GV và HS đến gần nhau hơn thông qua nội dung cúa từng câu chuyên.

– Tuy nhiên, thực tê dạy học kể chuyện ớ nêu học hiện nay chưa đáp ứng được những mục đích, yêu cầu cùa Ke chuyện đật ra. Điều đó được biểu hiên như sau:

Do giáo viên chưa có một quan miện dũng đắn và đầy đũ một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 về tằm quan trọng cua việc dạy học Kê chuyện cùng như họ chưa hiêu đay đú nhưng ích lợi mà Kê chuyện mang lại nên họ nghĩ rang đây là mòn học không phải lã thật sự cần thiết dối VỚI học sinh. Vi lè dõ nên giáo viên rất ít dầu tư cho việc dạy học Kế chuyện (tù việc rèn luyện kĩ nâng kè chuyện cho bán thân dến việc tìm ra phương pháp phù hợp đè hướng dẩn cho học sinh).

(ìiáo viên chưa có phương một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 pháp dạy lồl nên học sinh chưa thê có một giờ học Kê chuyện ihậl sự ihú vị. Diều này dẫn lới việc các em không hửng ihủ thậm chí còn không thích học mặc dù Ire em nào háu như cùng ràl ihích kề chuyện.

Nhùng điêu trẽn đây đà dan đến một hệ qua till yêu là chài lượng dạy học Kê chuyện ã lieu học, Irong đó có lớp 5 chua đạt hiệu qua như mong muốn.

Chọn đe tài “ Một số biện pháp nâng một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 cao chất lượng dọy học Kể chuyện lớp 5” làm khóa luận tốt nghiệp, tôi hi vọng sẽ khắc phục được nhùng thực tế nói trên từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quà của giờ dạy và học kề chuyện cho HS lớp 5 nói chung và tiêu học nói riêng.

  • 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Kê chuyên là một loại hình nghệ thuật có từ rất Lâu đòi Nó xuất hiện cà trước khi con người tìm ra chừ một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 viết. Điều này được chứng minh băng một kho tàng vân học dân gian khống lô mà các bậc tiền nhân đà đê lại cho chủng ta. Kê chuyện đã sớm được đưa vào chương trình giáng dạy trong trường tiêu học. Và. nó đà được các em học sinh đón nhận rất hão hửng vi đây là một mòn học li thú và hấp dản. Tuy nhiên đê giảng dạy tốt môn học. người giáo viên can có những hiểu biết về một số diêm li luận cơ một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 ban về phương pháp và kì thuật dạy học phân môn này. Xuất phát từ yêu cầu trên, một so nhà khoa học đà lao vào nghiên cửu vấn đề này nhưng số lượng các công trinh hây còn khá khiêm tổn.

Đẩu tiên trong số đó. chủng ta phai nhăc đen lã quyển Đọc và kế chuyện vởn học ở vườn trê của M.K. Bogliuxkaia. V. r. Septsenkô do Lê Đức Man dịch. Đày lã một quyền sách thật sự bò ích một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 đối với những giáo viên mầm non. Trong quyên sách này. tác giã đã để cập đen ba van đê lớn đó là: nghệ thuật đọc văn học và những thu thuật cơ ban khi đọc. kê chuyện văn học và phương pháp đọc. kê chuyện văn học chơ ưé.

Bàn về nghệ thuật đọc vãn học. úc giã chù yếu nói đến tầm quan trọng cua nghệ thuật dọc văn học: “Nhiệm vụ cúa người đọc là giúp cho người nghe nhìn thấy cãi một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 đà nghe dược, làm cho những bức tranh và những hình ãnh tương ửng nôi lên chân thực và đập vào mát. gợi lên những tình cam và cam xúc nhắt định

Bàn về thù thuật đọc. ông đà phân tích một số thù thuật cơ bàn sau: thanh điêu cơ bán. ngừ điệu, tính lô gích trong đọc truyện, cách ngắt giọng, nhịp điệu, cường độ của giọng và tư the. nét mặt. cử chi

Trong phần nhừng vấn đề về một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5 phương pháp tồ chức giờ đoc và kế chuyên cho trê em. úc giã đà viết rất cụ thê và có nhiều bài soạn mầu đê dần chứng minh hoạ rất rò nàng.

•>

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển hoạt động tài chính vi mô tại các tổ chức tín dụng việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CETIRIZIN TRONG CHẾ PHẨM RẮN PHÂN LIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất trên địa bàn huyện hà quảng, tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu việc làm của lao động qua đào tạo nghề ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5
một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện ở lớp 5
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart