“Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”.

52.000

Category:

“Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”.

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

“Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”.

“Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”.

fff

“Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”.

fff

“Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”.

fff

“Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”.

fff

“Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”.

fff

“Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”.

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CĂN THƠ

KHOA Sư PHẠM

Bộ MÔN GIÁO DỤC TIỂU HỌC – MẰM NON

BÙI HỎNG NHẪN

MỘT SÕ BIỆN PHÁP TÕ CHỨC DẠY

CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU

• • •

CHO HỌC SINH LỚP 4

T1ẼU LUẬN TÕT NGHIỆP NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

CÁN BỘ HƯỚNG DẦN: TRỊNH THỊ HƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. CÂN THƠ

KHOA Sư PHẠM

BỘ MỒN GIÁO DỤC TIẼU HỌC – MÂM NON


TIẾU LUẬN TÕT NGHIỆP

MỘT SÕ BIỆN PHÁP TÕ CHỨC DẠY

CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU • • •

CHO HỌC SINH LỚP 4

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN:

TRỊNH THỊ HƯƠNG

HỌ TÊN SINH VIÊN:

BÙI HỒNG NHÀN

MSSV: ST14X3P148

LỜI CÁM ƠN

Đẽ hoàn thành tiếu luận này, em xin thành thật tô lòng biết ơn sâu sắc đến cô “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. Trịnh Thị Hương, đà tận tình hướng dần trong suốt quá trình viết tiêu luận tôt nghiệp.

Em chân thành cảm ơn quý Thây, Cô trong bộ môn Giáo dục Tiếu học- Mâm non, Trường Đại Học Cân Thơ đà tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm em học tập. Với vốn kiên thức được tiếp thu trong quá trình học không chi là nên tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu đẽ em bước vào đời một “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. cách vừng châc và tự tin.

Em chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường cho phép và tạo điêu kiện thuận lợi đẽ em được thuận lợi trong quá trình học tập.

Cuối cùng em kính chúc quý Thây, Cô dôi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc quý thây cô trong bộ môn Giáo dục Tiêu học-Mân non luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiêu thành công tốt đẹp trong công việc.

Em xin “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. chân thành cảm oil!

Càn Thơ, tháng 7 năm 2017

Người thực hiện

Bùi Hỏng Nhản

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU

NỘI ĐUNG

CHƯƠNG 1: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ NHẬN ĐỊNH

  • 1.1.       Nội dung chương “Một số biện

pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. trình

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MỘT SỖ PHƯƠNG PHÁP Tổ CHỨC

  • 3.2.  Một sô phương “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu

cho học sinh lớp 4”. pháp, biện pháp giúp học sinh học tốt

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

MỞ ĐÀU

1. Lý do chọn đê tài

Đàng ta đã nhận định ‘’Tiêỉi học là bậc học nên táng trong hệ thông giáo dục quốc dân ”, nên tàng có vừng chắc thì toàn hệ thõng mới tạo nên cẩu trúc bên vừng và phát triển hài hòa.

Từ xa xưa ông cha ta nhận thức được tâm quan trọng của việc học trong “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. sự nghiệp giáo dục con người. Khi chưa có nhà trường, trẻ được giáo dục trong gia đình và ngoài xà hội. Từ thuở nầm nôi, các em được bao bọc trong tiếng hát ru của mẹ, của bà, lớn lên chút nừa những câu chuyện kê có tác dụng to lớn, là dòng sừa ngọt ngào nuôi dường tâm hòn trẻ, rèn luyện các em thành con người có nhân cách, có bàn sắc dân tộc góp phân hình thành con người mới, đáp “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. ứng yêu câu của xà hội đối với những thành viên của mình.

Cùng với sự phát triẽn của xà hội, giáo dục nhà trường xuất hiện như một điêu tất yêu, đón bước thiêu nhi cắp sách tới trường. Cả thê giới đang mở trước mât các em. Kho tàng văn minh nhân loại được chuyến giao tù’ những điêu sơ đắng nhất. Quá trình giáo dục được thực hiện ờ mọi lúc, mọi nơi, tất cà các môn học.

Nhừng điêu sơ “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. đãng nhất đã góp phân rẫt quan trọng trong việc sử dụng ngôn ngừ vào hoạt động giao tiếp của học sinh. Ngôn ngữ là thứ’ công cụ có tác dụng vô cùng to lớn. Nó có thê dièn tà tất cả những gì con người nghĩ ra, nhìn thây biết được nhừng giá trị trừu tượng mà các giác quan không thế vươn tới được. Các môn học ở Tiểu học có tác dụng hò trợ cho nhau nhầm giáo dục toàn diện cho học sinh trong đó phải kế “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. đến phân mồn Luyện từ và câu vì đây là một phân môn chiếm thời lượng khá lớn trong môn Tiếng Việt ờ Tiêu học. Nó tách thành một phân môn độc lập, có vị trí ngang bằng với phân môn Tập đọc, Tập làm văn…song song tôn tại với các môn học khác. Điều đó thê hiện việc cung cấp vốn từ cho học sinh là rãt cân thiết và nó có thế mang tính chất cãp bách nhâm “đâu tư” cho học sinh có cơ “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. sờ hình thành ngôn ngữ cho hoạt động giao tiếp cùng như chiếm lình nguồn tri thức mới trong các mồn học khác. Tâm quan trọng đó đà được rèn giũa luyện tập nhuần nhuyèn trong quá trình giãi quyết các dạng bài tập trong môn Luyện từ và câu lớp 4.

Việc giải quyết các dạng bài tập Luyện tử và câu lớp 4 có hiệu quả đặt ra cho các Giáo viên Tiếu học là một vẩn đê không phải đơn giản. Qua thực tẽ dạy tôi đà gặp “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. phải không ít những khó khăn. Bởi đây là chương trình thay sách lớp 4 mới. Cùng tôn tại với nó là từ ngừ và ngừ pháp của chương trình cài cách đêu đảm nhiệm cung cấp vốn tù’ cho học sinh, việc hướng dán làm các bài tập Luyện tù’ và câu mang tính chất máy móc, không mở rộng cho học sinh nâm sâu kiến thức của bài. Vê phía học sinh, làm các bài tập chỉ biết làm mà không hiếu tại sao làm như vậy “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. , học sinh không có hứng thú trong việc giải quyết kiến thức. Do vậy việc tố chức cho học sinh trong các giờ giài quyết các bài tập Luyện tù’ và câu là vãn đê trăn trở cho các giáo viên và ngay bàn thân tôi.

Trong quá trình dạy học cũng nhu’ việc phát hiện học sinh năng khiếu, tôi cùng nhu’ một số giáo viên khác khi dạy đến tiết Luyện tù’ và câu, đặc biệt các khái niệm về từ đơn, tù’ ghép, các “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. kiẽu tù’ ghép…bộc lộ không ít hạn chế. Vê nội dung chương trình dạy phân đó trong sách giáo khoa rất ít. Chính vì vậy học sinh rất khó xác định, dàn đến tiết học trỏ’ nên nhàm chán không thu hút học sinh vào hoạt động này. Đẽ tháo gờ khó khăn đó rất cân có một phương pháp tố chức tốt nhất, có hiệu quà nhất cho tiết dạy các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4.

Tù’ những “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. lý do khách quan và chủ quan đà nêu trên, thông qua việc học tập, giảng dạy trong những năm qua, tôi đà chọn đê tài này đê nghiên cứu sâu hơn vê phương pháp tố chức dạy các dạng bài tập Luyện tù’ và câu cho học sinh lớp 4, nhâm tìm ra được phương pháp, hình thức tố chức thích hợp nhất, vận dụng tốt nhất trong quá trình giảng dạy của mình. Vì điêu kiện, khả năng nghiên cứu có hạn tôi xin mạnh “Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”. dạn trình bày kết quả nghiên cứu của mình thông qua đê tài “Một sô biện pháp tô chức dạy các dạng bài tập luyện từ và cáu cho học sinh lóp 4”.

3

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”.”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

“Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”.
“Một số biện pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4”.
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart