MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN

fff

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN

fff

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN

fff

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN

fff

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN

fff

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN

fff

Tnrờng THCS Yên Lạc                                                  Tổ KHTN

PHÒNG GIÁO DỰC& ĐÀO TẠO YÊN LẠC

TRƯỜNG THCS YÊN LẠC

———–cg Ễâ BO—————

CHUYÊN ĐẺ: “MỘT SÔ DẠNG BÀI TẬP sử DỤNG PHƯƠNG TRÌNHIONRÚT GỌN”

Môn: Hóa Học 9

Tồ: Khoa Học Tự Nhiên

Mà: 33

Người thực hiện: Đương Thị Đức Ái.

Điện thoại: 01276139038: Email: [email protected]

Yên Lạc,Tháng 1 năm 2015

MỤC LỤC

<<<123>>>

Nội dung

Trang

+ Phần I: Mờ đầu

4

+ Phần II: Nội dung

5-28

+Phần III: Kết luận

29

4-Đánh giá ,xếp loại MỘT Sô DẠNG BÀI TAP SỬ DUNG PHI ƯƠNG TRÌNH ION

30

+ Tài liệu tham kháo

31

CÁC KÝ HIỆU MET TRONG CHI YÊN ĐẺ.

Nồng độ % dung dịch: c% (đơn vị:% )

Khối lượng chat tan: met (đem vị: g)

Khối lượng dung dịch: mđd (dơn vị: g)

Nồng độ mol: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN Cm (đơn vị: mol/lit hay viết tat là M) Thê tích dung dịch: V ( đơn vị : lít)

So mol chất tan: n ( đơn vị : mol)

Khối lượng riêng của dung dịch: D ( đơn vị: g. ml) Dung dịch: dd

Phân ứng hoá học: PƯHH

Phương trình phân ứng: PTPƯ

Phương trình ion rút gọn: Ption rút gọn

Trung học cơ sờ: THCS

Chuyên đề: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH

ION RÚT GỌN CĐ

PHẤN MỞ ĐÀI

 • I. Lý do chọn chuyên đề:

Trong học tập hoá học, việc giãi bài tập có một ý nghĩa rất quan trọng. Ngoài việc rèn luyện kỹ năng vận dụng, đào sâu và mỡ rộng kiến thức đà học một cách chu động; bài tập hoá học còn được dùng đè ôn tập, rèn luyện một số kỳ nâng về hoá học. Thông qua giãi bài tập. giúp học sinh rèn luyện tinh tích cực, tri thông minh, sáng MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ Dụng phương trình ion rút gọn tạo, bồi dương hứng thú trong học tập.

Việc lựa chọn phương pháp thích hợp đê giãi bài tập lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Mồi bài tập có thê có nhiều phương pháp giãi khác nhau. Neu biết lựa chọn phương pháp hợp lý, sè giúp học sinh nam vừng hơn bản chat của các hiện tượng hoá học.

Qua quá trinh giáng dạy, bồi dường học sinh giỏi Tôi đà tích luỳ được một so phương pháp giài bài tập hoá học MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN . Việc sứ dụng phương trình ion rút gọn đê giãi nhanh bài toán hóa học đà tó ra có nhiêu ưu diêm, học sinh tiết kiệm được rat nhiều thời gian tinh toán so với các phương pháp khác. Một sổ tác giã khác cùng đã đề cập den cách làm này trong một so tài liệu tham kháo. Tuy nhiên, ở đó cũng mới chi dừng lại ở việc giãi một so bài tập đơn lẽ mà chưa có tinh khái quát.

Đê giúp các em HS MỘT Số DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN có cái nhìn tông quát, tránh được những sai lam, giai nhanh chóng các bài tập trong đe thi học sinh giỏi các cắp. Tôi quyết định nghiên cứu và đưa sáng kiến Một so dạng bài tập sừ dụng phương trình ion rút gọn đê giái các bài toán hóa học vô cơ xảy ra trong dung dịch.

 • II. Phạm vi – Mục đích của chuyên đề:

 • 1. Phạm_vi_chuyên_đề_:

Do điêu kiện hạn che về thời gian nên chuyên đề chí đe cập tới MỘT Số DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN một so dạng bài tập của phần phương trình ion rút gọn trong chương trình hóa học nâng cao THCS. Chuyên đề đà có kế hoạch chi đạo của Ban giám hiệu cùng tô chuyên mòn ngay từ đâu năm học.

 • 2. .Mục đích chuyên đề:

Giúp cho học sinh biết hệ thong hoá và vận dụng tốt kiên thức khi học phan phương trình ion rát gọn. Thông qua chuyên đề, cùng đồng nghiệp có thêm diều kiện trao đôi, chia xe thông tin. bàn MỘt số dạng bài tập sử dụng phương trình ion RÚT GỌN bạc và đưa ra những giãi pháp toi ưu về phương pháp bồi dường học sinh đội tuyên môn Hoá. Từ đó tạo niêm hứng thú, say mê trong giảng dạy và học tập bộ môn Hoá học của tập thê thay, trò trường THCS Yên Lạc.

PHẢN NỌI DING

Tnrởug THCS Yên Loc

A.KIÉN THỨC:

 • 1. Khái niệm phương trình ion rút gọn:

Phương trinh ion rút gọn là phương trình hóa học cho biết bán chat cua phan ứng xây ra trong dung dịch các chat MỘT SO DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRINH ION RÚT GỌN điện li.

 • 2.  Một so lưu ý khi viết phương trình ton rút gọn :

 •  Muon viết được viết được phương trình ion thu gọn. học sinh phai nấm ihig được bâng tinh tan. tinh bay hơi. tinh điện li yen của các chất, thứ tự các chat xáy ra trong dung dịch.

 • –  Nhùng chắt ran. chất khi. nước khi viết phương trinh ion là viết ở dạng phân tư. Những chat tan được trong dd thì viết ờ dạng ion.

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN Phương trinh ion rút gọn là phương trình hóa học trong đó có sự kết hợp các ion với nhau.

 • 3.  Các dạng phàn ứng thường gặp khi sư dụng phương trình ion rút gọn:

Với phương pháp sử dụng phương trình ì on rút gọn nó có thê sử dụng cho nhiều loại phan ứng: Trung hoà, trao đôi, oxi hoá – khử,… Miền là xây ra trong dung dịch. Sau đây tôi xin phép di vào cụ thê một số loại

 • a. Phàn ứng trung MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH

ION RÚT GỌN họà;(Phán ứng giừa axit với bazơ)

 • * Phương trinh phân tử: * HC1 + NaOH -à NaCl + H;O

* H2SO4 +2KOH -> K;SO4 + 2H;O

+ Phương trinh ion: * H’ +cr + Na* + OH’ -* cr + Na’ + H;O

* 2H‘ + SO? + 2K*+ 2OH’ – so? + 2K’ H:O

+ Phương trinh ion rút gọn: H’ + OH’           —* H MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN ;O

Theo phương trinh phân ứng: 11 H’ = 11OH

 • * Phương trinh phân tư: H2SO4 + Ba(OH): —> BaSOí ị + H:O

+ Phương trinh ion: 2H* + so? + Ba2’+ 2OHBaSO4ị+ H;O

+ PT ion rút gọn: 2H* + SO? + Ba2*+ 2OH —* BaSO4ị+ H;O

 • b.  Phán ứng giữa axit với muôi:

 • * Neu cho từ từ axit vào muối cacbon nat

+Phương tinh MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT

GỌN phân từ: HC1 + Na2CO3 -> NaHCOí +NaCl

HC1 + NaHCO? NaCl + CO’ + PLO

+ Phương trinh ion: H* + cr + 2Na* + CO.? “*Na" + HCOj’ + Na*+ cr

H*+ cr + HCO/ + Na* – Na*+ cr + CO’ + H;O

+Phương trinh ion rút gọn: H* + CO? —* HCO/

HCW + H‘ – CO2 +H2O

 • * Neu cho MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN từ từ muối cacbonnat vào axit.

+ Phương tinh phân tử: 2HC1 + Na;COj ->2NaCl + CO2 + H;O

+ Phương trinh ion: 2H*+2C1’+ 2Na* + co? -» 2Na*+2Cl’ + CO2 + H;O

+ Phương trinh ion rút gọn: 2H’ + CO?* — HjO + CO:

 • * Neu cho muối khác vào axit.

+ Phương trinh phàn tử: HC1 + AgNOí —► AgClị + HNOỉ

+ Phương trinh MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN ion: H* + cr + Ag’ + NO/ —> AgCl ị + H" + NO/

+ Phương trinh ion nít gọn: C1 ■ + Ag* —♦ AgCl ị

 • * Phương trinh phân tử: H2SO4 + BaCl: —♦ BaSOíị + 2HC1

+ Phương trinh ion: 2H*+ so?’ + Ba**+2Cr—>BaSO4ị + 2H* + 2Cl“

+ Phương trinh ion rút gọn: so?’ + Ba:‘-k BaSO4

 • c. Phán ứng của oxit axit vói MOT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN dung (lich kiềm;

Phương trinh phân tử: CO: + 2KOH —♦ K2CO3 + H:O

hay CO2 + KOH -> KHCO3

Phương trinh ion: CO: + 2K+ +2OH’ -> 2K’+ co?’ + H:O hay CO: + K* +OH’ -> K’+

HCO/

Phương trinh ion rút gọn: CO: + 2OH’ —* co.?’ + H:O hay CO: + OH’ -» HCO/

 • d. Dung dịch muối tác MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN dụng với dung dịch muối:

 • *  Phương trinh phân tử:

Na2CO3 + MgCl: -> 2NaCl + MgCO3

+Phương trinh ion:

2Na’ + CO32" + Mg:* + 2C1’—> 2Na* + 2Cl’ + MgCO3

+Phương trinh ion rút gọn: CO?’ + Mg;* —♦ MgCOj ị

 • *  Phương trinh phân tử:

Fe:(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 — 2Fe(NO3)3 + 3PbSO4

+ Phương trinh ion:

2peJ MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN _|_ 3gQ2 . _|_ 3pp2+ + 6NO/__

2FeJ– + 6NO/ + 3PbSO4

+ Phương trinh ion rút gọn: Pb;’ + so? ■ —* PbSO4

 • *  Phương trinh phàn tư:

CaCl: 4- 2AgNOs Ca(NOs)2 + 2AgClị

+ Phương trinh ion:

Ca2 • + 2C1 • + 2Ag * + 2NO3 ■ -> Ca2 * + 2NO; • + 2AgCl ị

+ Phương trinh ion rút gọn: Cl’ + Ag* AgCl MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN ị

 • e. Ọxit bazơ tác dụng i axit:

* Phương trinh phân tử:

Fe2O3 + 3H:SO4 —* Fe:(SO4)3 + 3H2O

+ Phương trinh ion:

Dương Thi Đức Ải

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kltn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh xay nha bu ly nước chdcnd lào
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tuyển dụng công chức nhà nước  thực trạng và giải pháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Sold by
@ xcnguyen220
MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN
MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart