Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng

55.000

Category:

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng

fff

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng

fff

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng

fff

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng

fff

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng

fff

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng

fff

3Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRưỜNG ĐẠI HỌC KINH TE QUỐC DÂN

NGÔ TÂN

SÔ G • :HÚI’ CH YÊU ‘í hỉ

II o <N THI2N ĨỊ e ịT DỘ N G MA ỉ- K í • 1 >»:

.TRỌNI CẤC ĐCAXỈỈ NGHIỆP XƯ.ỈT kha ữ

HÃNG DỆT MAY DẠ NẤNG

LUẤN ÁN THẠC KHOA HỌC KINH TẾ

HÀ NỘI-1997

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ Quóc DÂN

NGÔ TẢN

A A A

MỘT SỔ GIÁI PHÁP CHÚ YẾU NHĂM Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nang HOÀn thiện hoạt động marketing TRONG CÁC OOANH NGHIỆP XUẤT KHAU HÀNG DỆT MAY đà’ NẴNG

: KINH TẾ QUẢN LÝ VẢ KẾ HOẠCH HÓA KTQD (QUẢN TRỊ KINH

DOANH TONG H0P)

/Hà lổ                   : 5.02.05

LUẬN ÁN THẠCSỶ _KHOAHỌC KINH TÊ

ĐẠI HỌC KTQD

TRUNG TẤM THÒNG_TIN_THTOÉN]ỨA

NGƯỞI HƯÓNG DẨN KHOA HỌC : PTS. PHAN ĐÁNG TƯÂT

y/tục, -dạc-

Trung Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nâng

-đài tuâ ctầư-

CHƯƠNG1

HOẠT ĐÔNG MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIÊP KINH DOANH TRONG co CHÊ THỊ TRƯỜNG

 • 1.1   Marketing và vai trò của nó trong các doanh nghiệp kinh doanh 01 trong co chê thị trường

 • 1.1.1.    Định nghĩa Marketing                                                  01 – 02

 • 1.1.2.   Các chức nàng cơ bán cúa hoạt động Marketing và vai trò cúa 02 – 04 nỏ trong các doanh nghiệp xuất khấu.

 • 1.2  Cóc chính sách cân bản của Marketing – Mix ỏ ácc doanh nghiệp 05 có xuât khâu Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu

<<<123>>>

hàng dệt may đà nẵng sàn phàm

1.2.1.

Chính sách

sán phẩm xuất khấu

05 – 07

1.2.2.

Chinh sách

phân phổi trên thị trưởng thế giới

08 – 09

1 2.3.

Chính sách

quáng cão vã khuyến mãi trên thị trường thề giới

09 – 13

1.2.4.

Chính sách

giá cá trên thị trường thế giới

13 -15

1.3 Sự vân dụng các nôi dung của Marketing vói các doanh Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng nghiệp 16 thực hiên xuât khâu hàng hóa

 • 1.3.1.    Sự vân dụng                                                       16-23

 • 1.3.2.   Kinh nghiêm cúa một số nước Chàu Á trong việc vận dụng 23-26 chiến lươc Marketing thúc đấy xuất khấu háng hóa

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIÉP

XUẤT KHAU HÀNG DÊT MAY ĐÀ NĂNG TRONG THÒI GIAN QUA

 • 2.1 Khói quát vê các doanh nghiệp xuât khâu hàng dệt may trên địa 27 bàn thành phô Đà Nang

  • 2.1.1.   Quả trình hình thảnh và phát Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng triển cúa các doanh nghiệp dệt 27 -34 may Đà Nang

  • 2.1.2.   Mót số yếu tô cơ bán ảnh hưởng đến mỗi trường Marketing cúa 34 – 39 cãc doanh nghiêp dệt may Đà Nang

 • 2.2 Phân tích thực trạng hoạt đông Marketing của các doanh nghiệp 39 dệt may Đà Nâng trong thòi gian qua

  • 2.2.1.   Tình hình thị trường và chién lược xâm nhập thị trưởng thế giới 39 – 45 cúa ngành dệt may Đà Náng

  • 2.2.2.   Tinh hình thực hiện chiến lược Marketing – Miix cứa các doanh Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng 45 – 55 nghiêp xuất khấu hảng dệt may Đà Nảng trong thởi gian qua

  • 2.2.3.   Tố chức hoạt động Marketing ớ các doanh nghiệp dệt may Đà 55 – 57 Nang trong thời gian qua

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÙ YÊU NHĂM HOÀN THIÊN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUAT KHAU HÀNG DỆT MAY ĐÀ NANG

3.1 Một sô định hưóng chung cho nghành dệt may Đà Nàng

 • 3.1.2.    Cãc đinh hướng lớn cúa Ngành Dệt Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng mây Đã Nang

59.62

trong các doanh nghiệp xuât khâu hàng dệt may Đà Nắng

 • 3.2.3.    Thiết kế các chính sách Marketing – Mix                                67 – 80

 • 3.2.4.    Tố chức và kiếm tra các hoạt dỏng Marketing                         80 – 84

 • 3.3  Những kiên nghị cụ Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong

các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng thê

Đã Nỗng

PHẨN MỎ ĐẤU

1 . Tính cấp thiết cùa đê tài

Dối vói. nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất và xuất khấu hàng hóa ,viê.c tìm hiếu Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng vả vận (lụng sáng tạo Marketing quốc tế là hết sức cần thiết bìii các lý (lo : Trước hết. là sự can thie. t dế md rộng hoạt dộng ra các thị trường nưdc ngoài và sau nứa cân làm chủ các mối liên hệ với những thi trường dó, tạo cho mình một rị thế cạnh tranh mạnh mẽ trên, thị trường the giói.

Ngành dệt may cả nỉtóc nói chung và Dà Năng nói riêng, trong những năm vửa qua dà dạt dươc Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng một số thảnh tựu dáng ke . Tở một ngành chú yêu phục vu cho nhu cầu thị trường nội dịa và gia công sản phầm phẩm chất thấp cho các nưổc Liền. Xò, Dông Âu den nay dã vươn lên thành một ngành kinh tế mũi. nhọn, tạo nguồn thu ngoại tệ thứ 3( sau. dầu khíxuất khau gạo) tạo diều kiện cho cồng cuộc " Còng nghiệp hóa, hiện dại hóa" dất nưổc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dó Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng , ngà. nh dệt may Dà Năng trẽn bưâc dường phát triền cùng vẫn cồn nơm trong trình trạng chung của ngành dệt may cá nườc vẫn chưa thực sự khang dinh dược ui trí nờ vai trò to lớn của nó trong nền kinh (ế dịa phương và cả nước, trong việc tang mạnh nguồn thu ngoại tế cho quốc gia , cho thảnh phố. Việc vận dung một cách có hệ thong các hoạt dộng Marketing vào quá trình, sán xuất kỉnh, doanh,vào việc thúc Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng dày xuất khau hàng dột may lả một tất yếu, mà các doanh nghiệp dệt may Dà Nắng cần quan tá

ỉn vả tăng cường.

Trước những yêu cầu cấp thiết trưóc mat và lâu dài của thực tien, qua nghiên cứu (inh hình thực tế, tôi mạnh dan chọn vấn dề: ‘Một số gidi pháp chu yếu nhằm, hoàn thiên hoạt dông Marketing trong các doanh nghiệp xuất

khẩu hàng dệt may Dà Nàng " làm (lề tài nghiên cứu cho luận Ún thạc Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng sĩ khoa học kinh tế của minh.

 • 2. Mục đích nghiên cứu :

 • – Trên cơ Sỉĩ nghiên cứu nhưng lý luân cơ ban về marketing, dề tài làm rỏ vi trí, vai trò, chức năng của nó trong các doanh nghiêp kinh doanh trong cơ chế thị trường, các chính sách, căn bẩn trong Marketing -mix trong các doanh nghiệp sân xuất và xuất khầu hàng hóa.

 • – Phan tích và luận gi di có căn. cú khoa hoc thực trạng sản xuất kinh doanh Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng, thực trạng hoạt, dộng marketing trong các doanh nghiêp dệt may Dù Nâng. Tứ dó rút ra những kết luân xác dáng làm cơ sỗ cho việc dê ra nhưng giúi pháp cụ (hề. cho các doanh nghiệp dẹt may Dà Nằng.

• Trên cơ sở phân (ích. thực trang hoạt dộng marketing dề. xuất nhưng giải pháp chủ yếu nhàm hoàn thiện hoạt dộng Marketing trong các doanh nghiệp sản xuất và xuắt khâu hàng dệt may trên địa ban thành phố Dà Năng Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng

 • 3. Doi tượng và phạm vi nghiên cún:

Luận án chủ yếu tập trung nghiền cứu các dơn vị. công ty dệt may có sản. xuất và xuất khau hồng dệt may trên dĩa bàn thành pho Dà Nằng, bao gồm các doanh nghiệp dệt may do Trung ương và dịa phương quản lý.

*

 • 4.  Phùfing pháp nghiên cứu

Luận án SIỈ dụng phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp logic với lịch sứ gi ứa lý luận vói thực tê, giừa Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng tong hợp và phân tích dế nghiền cứu vấn dề ứng dung marketing quốc, tê eúa các doanh nghiệp xuất khau hàng dệt may ỉ) à Nâng trong diều kiện hiện nay.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng
Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đà nẵng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart