Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam

Add your review

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam

fff

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam

fff

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam

fff

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam

fff

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam

fff

921

LV-TĨỊS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ Qưõc DÁN

Nguyễn Thị Hạnh

* * *

LUẬN VÀN THAC SỸ KHOA HỌC KINH TÉ

MỘT SỐ GIAI PHAP CO BẢN NHÀM NÀNG CAO KHA NĂNG KHAI THÁC VA HIỆU QUA KINH TỂ CAC DOANH NGHIỆP VẬN TAI BIEN VIỆT NAM

Chuyên nganh : Kinh tế quan lý va KHH.KTQD (Quan tri doanh nghiệp)

Mã sô


————-5.02.05—]

ĐAI HỌC KTQD

TRUNG TÂM

THÒNG TINpIH AVTO

Giao viên huong dản khoa hoc :

Nguyền Đinh Quang – PTS khoa hoc kinh tế Truông Đai hoc KTQD

HA NỘI 1995

LOI NOI DAU

 • 1- Tính cấp thiết cua đé tai :

Nâng cao nàng lưc khai thác va Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam hiẽu qua kinh té cua nganh vận ta] biên Việt Nam la mót đé ta) đã đươc nhiêu tac gia lý luân va thực tiền đe cạp trong nhiéu cõng trinh, ơ cac nước trén thé g)óì củng như 0 nươc ta. Nhiéu vân đe cơ ban nhat co thê xem xet la đã đươc giai quyết vé măt ly luan. O’ Việt Nam hiên nay khi nén kinh té đã chuyên đói tu cơ chế quan ly tập trung bao cap sang hạch toan kinh doanh XHCN Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam , nẻn kinh té th) trường co sư điêu tỉẽt vi mõ cua Nha nươc đa được hình thanh thì vãn đè nay đươc cac nha quan ly trực tiép quan tàm đạc biệt. Vi niêu qua kinh tẽ cao gàn liên vơi quyén lọi va trách nhiệm cua cac nha quan ly kinh tẽ trong kinh doanh vàn tải biển. Sự quan tàm đo dản đẽn việc gop phần sang tạo phát triể n lý luân VC hiệu qua kinh tẽ, quan tam đen các biên phap nhàm nang cao kha Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam nang khai thác va hiệu qua kinh tẽ vãn tai bién. Lam thê nao đé hẽ thông quan ly các doanh nghiệp quan tâm đén hiệu qua kinh tế ? Hiẻu đung va tinh toan xac đinh được muc tiêu, biêt đé ra cac biện phap đẻ dat dươc mục tiêu đo : Mục tiêu nâng cao kha nang khai thác vá hiệu qua kinh te vãn tai bién ma xâ hôi đả giao cho ho quan lý. Thiết nghĩ cung la khía canh đang quan tâm khi ban đến vãn đé Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam nang cao kha nâng khai thac đẻ đat đươc hiệu qua kinh tê cao.

Mac du vấn đé hiéu qua kinh tẽ đa được dé cãp đẻn ơ nươc ta nhưng vần chưa được quan trièt sâu sác trong thực tiền hoat đóng quan ly cua nganh. Hiẽu qua kinh te vẫn bị hiéu một each không đây du. cac chi tiéu chưa dưoc đanh gia đung ban chất tac dung và han che cua no khi thé hiên tưng mat cua hiẽu qua. qui trinh xét chon cua đinh Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam hình co tính nguyên tầc, cac biên pháp nàng cao hiệu qua đươc nhìn nhan mót each ho*] hơt, mơ hố.

Voi đê tai : "Mội sô giai phap co bàn nhấm nắng cao kha nàng khai thao va hiệu quà kinh tê các doanh nghiệp vận tai bién Việt Nam". Chung tôi muốn gop phán nho be cua minh vao việc lam sang to một sõ ván đé ly luạn va thực tiễn nhàm từng bước hoan thien việc quan ly kinh doanh vận tai biến. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam Phai huy quyền tư chu cua san xuàt kinh doanh, năng cao hieu qua kinh te cua cac doanh nghiệp vãn tai bién, tao đà cho sự phat triên nganh trong tưong lai.

 • 2- Mục đích nghiên cưu :

 • – Nghiên cưu vàn đe kha nàng khai thac va hiệu qua kinh té nói chung va trong hoat đống vân tai bién noi riêng.

 • – Nghiên cưu co hè thõng tình hình khai thác va hiẽu qua san xuất kinh doanh cua cac doanh nghiẹp vàn tái biên Việt Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam Nam

 • – Đé xuât những giai phap nhàm nàng cao kha năng khai thac va hiẻu qua kinh té trong các doanh nghiẽp ván tải biển Việt Nam.

 • 3- Đòi tu o ng va phạm vi nghiên cưu :

 • – Luan vần chì nghiên cứu đẽ tai liên quan đến vấn đé khai thac va hiẽu qua kinh tê.

 • – Ve thoi gian chu yêu nghiên cưu tư nam 1991 đen nay.

 • – Vé không gian nghiên cưu cac doanh nghiệp vận tai bién. Trong đo chu yếu la cac doanh Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam nghiẽp VTB Viẽt Nam (do Cue hang hai true tiep quan lý;.

 • 4- Phưong pháp nghiên cưu :

 • – Luân vản sư dung phưong phap phần tích hoat đòng kinh tẽ, tư duy logic, phưong phap thõng ké, tông hợp, sư dung cõng cụ toan hoc va tin hoc.

5’ Nhũng đóng gop cua luận văn :

 • – Hê thống hoa những quan diêm CO’ bàn vẽ hiệu qua kinh té noi chung va trong kinh doanh VTB noi néng.

 • – Lam rỏ một số đạc Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam trưng cua VTB co liên quan đến vãn đẽ khai thac va hiệu qua kinh té.

 • – Phăn tích co he thõng thưc trang ve nàng lưc khai thác va hieu qua kinh tế.

 • – Tư đo đé xuãt một sô giai phap CO’ ban đe giai quyết những vân đẽ tôn tai hién nay trong cac doanh nghiệp vạn tai biên Việt Nam.

6- Kết cáu cùa luận van :

Tên luân văn : "Một sô giai pháp CO’ ban nhàm nâng cao khả nàng khai thác Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam va hiệu qua kinh tẽ cac doanh nghiệp vàn tài bien Việt Nam".

Ngoai phân mở đâu va kẻt luan, nội dung cơ ban cua luân vàn góm 3 chương :

Chương 1 : Nhưng vân đề lý luàn CO’ ban vé kha nâng khai thac va hiệu qua kinh tẻ trong kanh doanh vàn tài biển. Phương pháp đanh gia hiêu qua kinh té.

Chương II : Đanh gia thưc trang trang bi kỹ thuát – Hiéu qua hoat đong san xuất kinh doanh cua cac Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam doanh nghiệp VTB Việt Nam.

ChươnglII: Một sô giãi phap cơ ban nhàm nâng cao kha nàng khai thac va hiéu qua kinh té các doanh nghiép VTB Viet Nam.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam
Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả kinh tế các doanh nghiệp vận tải biển việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart