một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ)

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ)

một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee)  công ty cổ phần bia  ngk sài gòn  tây đô (bình thủy  cần thơ)

fff

một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee)  công ty cổ phần bia  ngk sài gòn  tây đô (bình thủy  cần thơ)

fff

một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee)  công ty cổ phần bia  ngk sài gòn  tây đô (bình thủy  cần thơ)

fff

một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee)  công ty cổ phần bia  ngk sài gòn  tây đô (bình thủy  cần thơ)

fff

một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee)  công ty cổ phần bia  ngk sài gòn  tây đô (bình thủy  cần thơ)

fff

một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee)  công ty cổ phần bia  ngk sài gòn  tây đô (bình thủy  cần thơ)

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC CÀN THO KHOA CÔNG NGHE

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÃ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (OEE)

– CÔNG TY CÔ PHẢN BIA – NGK SÀI GÒN

– TÂY ĐÒ

(BÌNH THỦY – CẢN THƠ)

CÁN BỌ HƯỚNG DẰN SINH MÊN THựC HIẸN

T11S. Phạm Thị Vân       Quách Thanh Tùng (MSSV: 1117791)

Ngành: Quân lý công nghiệp – Khoá: 37

Tháng 12/2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ CỌNG IIOÀ XÃ IIỌI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

Luận vein tỏỉ nghiệp

KHOA CÔNG NGHE


CBHD: ThS. Phạm Thị Ván

ĐỘC lập – Tự do – Hạnh phúc

Càn Thơ, ngày … một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ) tháng … năm 2014

PHIẾU ĐÉ NGHỊ ĐÉ TÀI TÓT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

Nấm hục: 2014 – 2015

 • 1.   Họ và lên sinh viên: Quách Thanh Tùng MSSV: 1117791

Ngành: Quán lý công nghiệp Khóa: 37

 • 2.   Tên đề lài EV TN í hực hiện:

“MỘI số giãi pháp nâng cao hiệu quà Ihiếl bị loàn bộ (OEE)

– Công ly Cô phán Bia – NGK Sài Gòn – l ây Đò”

 • 3.   Địa (lỉêm. Ihừi gian một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ) (hực hiện:

 • –  Dịa chem /hực hiện dề lài: Công ty cổ phẩn Bia – NGK Sài Gòn – Tây Dô – Dịa chi: T.ô

22, khu còng nghiệp Trà Nóc, quận Binh Thúy, thành phố cần Thơ.

 • –  Thời gian thực hiện: lừ ngày 04 tháng 8 năm 2014 đen ngày 15 tháng 11 năm 2014.

 • 4.   Họ vã lên cán bộ hướng dẫn:

ThS. Phạm Thị Vàn – Bộ môn Quán lý công nghiệp – Khoa Công một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ) Nghệ – Trường Dại học Cẩn Thơ.

 • 5.   Mục tiêu chọn dề tài:

 • –   Biết dược các thông tin tổng quan về công ty;

 • –  Hiểu được hình thức lố chức cùng như CƯ cấu hoạt động của Tố bão trì cua công ty Cô phần Bia – NGK Sài Gòn Tây Đỏ;

 • –  Biel được thành phần, số lượng và tình trạng hoại động hiện lại cùa các máy móc trong dây chuyên sân xuất lại công ly;

Luận ván ỈÔI nghiệp                                     CBHD: ThS. Phạm Thị Vân

 •  Tìm hiều và thu thập các số liệu về một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ

(oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ) thời gian sản xuất (hoạt động), thời gian ngừng máy, số lượng các sản phẩm đạt và không đạt chất lượng trong dây chuyền săn xuất;

Phân tích và tính toán các số liệu thu thập được nhằm biết được hiệu quã sư dụng thiết bị loàn bộ OEE cùa dây chuyên sân xuất bia lon tại công ty;

 • –  Đe xuất phương pháp đe nâng cao hiệu quả sứ dụng thiết bị toàn bộ OEE cho Công ty,

nhâm giâm thiêu lối đa chi phí do thời một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ) gian ngùng máy gày ra.

 • 6. Các nội dung chính của dể tài:

Nội dung chinh:

 • ❖  Chương 1: Giới thiệu

 • ❖  Chương 11: Cơ sớ lỷ thuyết

 • ❖  Chương 111: rống quan về cõng ly

 • ❖  Chương IV: Thực trạng công lác bao tri lại công ly

 • ❖  Chương V: Phàn lích – Đánh giá – Đê xuâl

 • ❖  Chương VI; Kềl luận và Kiến nghị

De lãi chu yếu lập trung vào nhừng phần cơ ban và có ánh hưởng đen công một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ) ly-

 • 7.   Các yêu cẩu hồ trọ- cho việc thực hiện dề tài:

 • 8.   Kinh phí dự trù cho việc thực hiện dề tài:

SĨNTT VIÊN DE NGTTT

Quách Thanh Tùng

Ý KIÊN cúa CBĨĨD

ThS. Phạm Thị vân

Ý KIẺN CÙA BỌ MÔN


Ý KIÉN CÙA IID LV&TLTN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ CỌNG HÒA XẢ HỌI CHI NGHĨA VIÊT NAM

KHOA CÔNG NGHỊ                 Dộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỌ MÔN Ọl ẤN LÝ CÔNG NGHIẸP

cằn Thơ. một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ) ngày… ihâng… năm 2014

NHẶN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN Bộ HƯỚNG DẢN

 • 1. cán bộ hướng đản: ThS. Phạm Thị Vân

 • 2.  Tên dề ĩãi: Một số giải pháp nâng cao hiệu quá thiết bị toàn bộ (OEE)

– Công ty Cổ phẩn Bia – NGK Sài Gòn – Tây Dô.

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Quách Thanh Tùng.

 • 4.  Lớp: Quán lý công nghiệp K37 (CK1183A1)

 • 5.  Nội dung nhận xét:

 • a.  Nhận xél về hình một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ

phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ) thức cùa lập thuyết minh:…………………..

 • b.  Nhận xél về bân vè (11CU có):……………………………………………………………………….

 • c.  Nhận xét về nội dung của luận vãn (dề nghị ghi chi tiết và dẩy dú):

– Các nội dung và công việc đà đạl được (so sánh với đồ cương cua luận van):

– Những vấn dề côn hạn chế:………………………………………………………………………….

 • d. Nhận xét dối với từng sinh viên tham gia thực hiện dề tải (ghi rõ từng nội dung chính do sinh viên nào chịu trách nhiệm một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ) thực hiện nếu có):……

c. Kết luận và dề nghị: ………………………………………………………………………………………..

 • 6. Điểm đánh giá:……………………………………………………………………………………………….

Cằn ‘Thơ, ngày … tháng … năm2014

Cán bộ hướng dẫn

Phạm Thị Vân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ CỌNG HÒA XẢ HỌI CHI NGHĨ A VIÊT NAM

KHOA CÔNG NGHỊ                  Dộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỌ MÔN QUẲN LÝ CÔNG NGHIẸP

cằn Thơ. ngày… ihâng… năm 2014

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CẤN BỌ CHẤM một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ) PHAN BIệN

• • •

1. Cán bộ chấm phân biện:

2 lên đề lài: Một số giài pháp nàng cao hiệu quà thiết bị toàn bộ (OEE)

– Công ty Cổ phẩn Bia – NGK Sài Gòn – Tây Dô.

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Quách Thanh Tùng.

 • 4.  Lớp: Quán lý công nghiệp K37 (CK1183A1) Khoá: 37

 • 5.  Nội dung nhận xét:

 • a.  Nhận xél về hình thúc cùa lập thuyết minh:………………………………………………………

 • b.  Nhận một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia

ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ) xét về bản vè (nếu có):……………………………………

 • c.  Nhận xél về nội dung cùa luận văn (đề nghị ghi chi liếl và đầy đu):

– Các nội dung và công việc dà dạt dược (so sánh với dề cương của luận vãn):

– Nhùng van đề còn hạn chế:…………………………………………………………………………

d. Nhận xét dối với từng sinh viên tham gia thực hiện dề tải (ghi rò từng nội dung chính do sinh viên nào chịu trách nhiệm thực hiện nếu có):

c. Kết luận một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ) và dề nghị:……………………………………………………

 • 6. Diem đánh giá:……………………………………………………………………………………………….

Cân Thơ, ngày … tháng … năm 2014

Cán bộ chấm phân biện

NHẠN XÉT CÙA cơ QUAN Tllực TẠP

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quoc Ngu Dinh Ngoa (Tran Manh Han).Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng nutifood v1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập đánh giá tiềm năng phát triển đô thị sinh thái tại hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập thiết kế trạm dẫn động băng tải
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee)  công ty cổ phần bia  ngk sài gòn  tây đô (bình thủy  cần thơ)
một số giải pháp nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ (oee) công ty cổ phần bia ngk sài gòn tây đô (bình thủy cần thơ)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart