Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam

Add your review

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam

fff

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam

fff

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam

fff

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam

fff

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam

fff

LV-TRS

DHKIQDBỘ Grôo DỤC VA Dào TẠO

TRƯỜNG DẠI HỌC KỈNH TẾ QÌ.ỐC 0 ‘

MOI sế GIÀi PHÁ? ỂNC CÀO SÃHC tưc CẠNH ĨRAMH

NGUY’t’N 1HANH CỒNG

(ƯA ĨÒNC CÒNG TY BLrl) CHỈNH VÒ THÔNG ¥Ỉ{T NAM

…. ÂN’ VAN THẠC SỶ QUAN TRÍ KỈNH DOANH

HÀ NÔ í) -2003

Jidi cant OH

Trong quá trình nghiên cứu, tdc giả dà nhận dược sự giúp dỡ rất nhiều của các thầy cô giáo, hạn hè và dồng nghiệp. Tác giả jỳn chân thảnh cảm ơn:

  • c7<£. ƠIÍỊ.ILI^ỈÍL Qlạọe lCỉLLựền., người thầy dã dành nhiều công sức trực tiếp hướng dẫn rất tận tình, tỉ mỉ và hfioa học về cả nội dung, hình thức của íuận Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam vấn và phương pháp nghiên cứu dê’ tải

  • – Các thầy cô giáo trong hhoa Quản trị hĩnh doanh – hộ mồn Quẩn trị hịnh doanh Tổng hợp, trường (Đại học TCịnh tếQuôc dân dã góp ý cho han Cuận vãn.

  • – Các chuyên viên Viện nghiên cứu (Bưu diện dã giúp dỡ rất nhiều trong quá trinh sưu tầm tài Rệu và dóng góp ý hịêh về nội dung của Cuận vấn.

  • – Cức dồng nghiệp và hạn hê dã giúp tác giả thu thập tài [iệu và Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam góp ý cho dề tài.

Luận văn dề cập tới một vấn dề tương dối rộng, tác giả dã cố gắng rất nhiều dể dạt dược các mục tiêu dặt ra han dầu. Tuy nhiên, do hĩnh nghiệm và thời gian nghiên cứu còn hạn chế, có nhiều vấn dể Rên quan mả Riận văn hhông thể hao quất hết, hản Riận văn chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót. Tác giả rất mong nhạn dược sự góp ý, hô" sung của các thầy giáo Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam , cấc dồng nhgiệp và nhửng người quan tâm dể tác giả nghiên cứu hoãn thiện thêm về dề tài này.

Luân ván thạc sỹ


________________Ị___________________Nguyên Thành Công

BÀNG CẢC KÝ HIỆU. CHỜ VỊẾT ĨÁĨ

ITU: Tô chức liên minh viễn thông quốc tế MPT: Bộ bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT: Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam

VMS: Công ty thông tin di động

GPC: Công ty dịch vụ viễn thông

VDC: Công ty điên toán và truyén sô’ liệu

VPS: Công ty phát hành báo chí

SPT: Công ty cô phán bưu chính viễn thông Sài Gòn

Vietel: Công ty điện tử viẻn thông quân đội UPS: Công ty dịch vụ bưu kiện Mỹ

TNT: Tập đoàn viỗn thông Nhật Bân


VoIP: Voice over internet protocol

BCVT: Bưu chính Viễn thông

PSTN: Mạng điện thoại công cộng

ISP: Nhà cung cấp dịch vụ Internet

IP: sô’ địa chì Internet hay sô’ IP

WLL: điện thoại mạch vòng vô tuyến nội hạt

LAN: mạng cục bộ

WAN: mạng toàn cục

EMS: dịch vụ chuyển phát nhanh

CTN: dịch vụ chuyến tiền nhanh

Host: tổng đài chuyển mạch

BTS: trạm thu phát sóng


MỤC LỤC

■ * % ■

Trang

Phún mở đầu

Chương 1 Những ván đẻ lý luận chung về cạnh tranh và náng lực cạnh tranh

  • 1.2       Nâng lực cạnh tranh Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam 17

giới

  • 1.3.4    Bài học Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính

viễn thông việt nam kinh nghiệm

Chương 2 Thực trạng năng lực cạnh tranh cũa Tổng còng ty bưu chính viễn

thòng Việt Nam

  • 2.3.2    Thực trạng năng lực cạnh tranh Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của

tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam trong lĩnh vực viẻn thông

Chương 3 Một sỏ giãi pháp nâng cao nâng lực cạnh tranh cũa tổng còng ty75 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam bưu chính viễn thông việt nam

cung cấp các dịch vụ bưu chính và viễn thòng

  • 3.2.4   Mở Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn

thông việt nam rộng và phát triển thị trường

viễn thông

  • 3.3.2   Nhà nước cần có quy định rõ ràng cơ chế bù lỏ cho nhiệm vụ phục vụ 89 công ích của VNPT

hội nhập quốc tê’

  • 3.3.4   Hướng dẫn cụ thổ việc tổ chức, Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của

tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam sắp xếp lại doanh nghiệp bưu chính

viễn thông theo mô hình tập đoàn kinh tố

Phần két luận

Danh mục tài liệu tham khảo

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart