Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế

48.000

Category:

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế

fff

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế

fff

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế

fff

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế

fff

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế

fff

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế

fff

990

ị LV-TT)Ỗ ĐHKTQD

ro

_ )

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế

trong các doanhSu lịch* hà m

I thừa thiên Jhu lí * I

I I’f

I 1

I1   1

I

I

|w> » I

C ?

I ) ỉ ỉ!

r1

Ị- t «

* iBỘ (HÁO DỤC VÀ ĐĂO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TE QUỐC DÂN

Hồ THỊ LAN

MỘT Số GIÃI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUA KINH TỄ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH NHÀ NUỞC Ở THÙA Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế THIÊN -HUÊ

Chuyên ngành: KINH TẾ, QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ KTQD

Mã só: 5,02.05

ĐẠI HỌC KTQD

TRUNG TẢM

990


THỐNG.TIN.THppíậN

LUẬN ÁN THẠC sỉ KHOA HỌC KINH TE

Người hướng dẫn khoa học: PCS. PTS. NGUYEN VĂN DÍNH Chủ nhiệm khoa DU LỊCH vả KHÁCH SẠN

HÀ NÔI -1997

LỜI MỞ ĐẦU

I. LÝ DO LỤA CHỌN DE TÀI LUẬN ÁN.

Từ khi nhà Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế nước ta có chủ trương mỏ của và da dạng hóa các thành phần kinh té thì các ngành kinh tế nói chung và kinh doanh du lịch nói riêng dà có nhung bưóc phát triển tương dôi nhanh chóng, nhắt là trong thời gian gần đây. Tuy vậy sụ phát triển có tính bủng nổ của hoạt động du lịch làm phát sinh nhiều vấn dề trong dôi sống kinh té – xà hội.

Cùng với sự phát triển mạnh mè ciìa du lịch thé giới, du lịch Việt Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế Nam đà có nhũng nét khỏi sắc. Nghị quyết 45CP của Chính phủ ngày 22/6/1993 dã khẳng định: "Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng trong chiên lược phát triển kinh tế xà hội của dắt nước". Những năm vừa qua Dáng và Nhà nưóc ta dà có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển ngành du lịch, do dó lượng khách du lịch quóc tê, nội địa và doanh thu du lịch tăng lên một cách rõ rệt.

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế Thừa Thiên – Huế lả một tỉnh có tiềm năng du lịch lớn. Phong cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình cộng với cụm di tích lịch sử tương đói nguyên vẹn gồm các lăng tẩm, cung điện của Vua Chúa triều Nguyền cùng với vô số các chùa chiền và dải bờ biển dài vói các điểm nghĩ mát tắm biển như Thuận An, Lăng Cô, cảnh Dương… và một Dơi dược dem so sánh với Sa Pa, Tam Đảo là vùng núi Bạch Mà (nếu dược Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế dầu tư xây dựng lại sè là một nơi rất hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nưóc).

Trong nhừng năm gần dây, kinh doanh du lịch ỏ Thừa Thiên – Hué dã có những bước phát triển đáng kể. Nhiều khách sạn, nhà hàng dà có sự gia tăng về quy mô cũng như chắt lượng phục vụ. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ỏ Thửa Thiên – Huế cũng như trong cả nước thuộc nhiều thành phần khác nhau nhung bộ phận quốc doanh vẫn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế chiếm đa số. Doanh thu từ hoạt dộng kinh doanh du lịch nói chung tăng dáng kể, tuy vậy vẫn côn nhiều vắn đề tồn dọng do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Mục tiêu của các nhà kinh doanh du lịch là đạt doanh thu cao nhất và lợi nhuận lón nhát, bằng cách sử dụng hợp lý các yéu tố sản suất và tài nguyên du lịch dể tạo ra nhùng sản phẩm du lịch vói chi phí nhổ nhắt. Dặc biệt trong nền kinh lố thị tníông Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế hiện nay, việc nâng cao hiệu quả kinh lé là một dỏi hói khách quan có tầm quan trọng sống còn đối với bất CU một doanh nghiệp nào kể cả Nhà nước cùng như tư nhân.

Chính vì nhung lý do trên đày mà chúng tôi chọn dề tài: "Một sô giải pháp nhằm nâng cao hiệu lỊUÌi kinh tể trong các doanh nghiệp du tịch Nhà nũdc ở Thừa Thiên – Ị ỉ uể" vói một mong muốn góp một phần nhỏ bé dũa ‘ỉliừa Thiên – Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế Huê trổ thành một trung tâm du lịch lớn của cả nưóc.

 • II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu
 • – Phân tích thực trạng lình hình hoạt động kinh doanh du lịch và hiệu quả kinh lé trong kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch Nhà nước trên dịa bản Thừa Thiên – lỉuổ.

 • – Từ đó dề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

 • III. Dổi TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cứu

■ Vấn đề hiệu quả trong kinh doanh du lịch.

 • – Chỉ nghiên cứu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế ỏ các doanh nghiệp dú lịch quốc doanh.

 • – Nghiên cứu trên dịa bàn Thua Thiên – Hue.

 • IV. PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cứu

De nghiên cứu dề tài này chúng tôi sử dụng các phương pháp sau dày: Phương pháp phân tích của phép duy vật biộn chứng, duy vật lịch sử, phương pháp thống kê toán, phương pháp lôgic, phương pháp so sánh, phương pháp cân dôi, phương pháp loại trừ, phương pháp liên hệ.

 • V. NHỮNG BÓNG GÓP CỦA LUẬN ẤN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế

 • – Hệ thống hóa các chỉ tiêu vè hiệu quả kinh té trong ngành kinh doanh du lịch.

 • – Đánh giá thực trạng kinh doanh du lịch của Thừa Thiên – Hué nói chung và các doanh nghiệp du lịch quốc doanh ỏ Thừa Thiên – Huế nói riêng trong thôi gian qua.

 • – Nêu dược các điểm mạnh, yéu của du lịch Thủa Thiên – Huê ưong thòi gian qua.

 • – Đê ra một số giải pháp, kiến nghị dể phát triển du lịch Thừa ‘Thiên Huế trong tương Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế lai.

 • VI. BÓ CỤC CỦA LUẬN ÁN

Nội dung chính của Luận án ỊỊổm có:

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: Cơ sở LÝ LUẬN vè HIỆU QUẢ VÁ H1ÈU QUẢ KINH TẾ TRONG KINH DOANH DU LỊCH

Chương 2: THỤC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH NHÀ NƯỚC ở THỪA THIÊN – HUẾ

Chương 3: MỘT số GlẢl PHÁP ĐE NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH NHÀ NƯỚC ở Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế THỪA THIÊN – HUẾ vá KẾT LUẬN.

Ngoài ra còn có TÀI KIỆU THAM KHẢO (18 tài liệu) và phần PHỤ LỤC với 22 bảng số liệu và đồ thị.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở thừa thiên huế
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart