Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd

48.000

Category:

Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd

Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd

fff

Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd

fff

Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd

fff

Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd

fff

Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd

fff

Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd

fff

BÔ GỈÁO ĐUCVÀEÀOTÃ: ‘THƯỜNG EẠĨ HỌC KINH TÊ QUỐC CÂN

TRÂN KHĂC MINH

MỘT SỐ GlÂĩ PHÁP PHÁT TRIỀN NGỈĨIỆ? VỊ , E ÌNG

TẠI CÔNG- TY LIÊN DOANH VlỆĩ – NHAT

MAXVITRÃ CD .LTD

L N ÁN THAO SỸ Qưn tri kinh DOAKE

1998

Bộ Giáo DỤC VÀ ĐÃO TRO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÂN

*4«***4«A***A*4c4i**4ỉ4c

TRẦN KHẤC MÌNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIEN NGHIỆP VỤ LEASING

• ■ ■

TẠI CÒNG TY LIÊN DOANH VIỆT- Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd NHẬT

MAXVITRÀ COoLĨD

IỌC KTQD iK JNG TÂM I

THÒNG TIN TaV;ện| 63

LUẬN ÁN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngành


Quản Trị Kinh Doanh

Người hướng dẫn khoa học : PTS. Nguyễn Thị ỉỉát

Th.s. Nguyễn Ván Định

MỞ dầu


MỤC LỤC


Trang

1


Chương 1 :         Tổng quan về nghiệp vụ leasing

trong nền kinh tế thị trường

Nghiệp vụ leasing-những vấn dề cơ hản

 • 1.1.4 Những nhản tô’ cấu thành một giao dịch leasing 14

 • a. Những Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd đối tượng chính liên quan… 14

1.2.7 Lợi ích của nghiệp vụ leasing

Chương 2: Thực trạng Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd nghiệp vụ leasing ở Việt nam và tại công ty liên doanh Việt-NhậtMAXVITRA CO.MD

 • 1- Những khó khán vé vốn của các doanh nghiệp và

con đường dẫn dến sự ra dời nghiệp vụ leasing ở VN 32

a/ Nguồn vốn nước ngoài

b/ Nguồn vốn trong nước Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd

1.3

Thực trạng leasing ở Việt nam

 • 1.3.2  Cơ sở pháp lỷ cho việc mở rộng và phát triển

nghiệp vụ tín dụng leasing

ỉ .3.3 Leasing ỏ các ngân hàng thương mại, một sô’

công ty leasing ở Việt Nam

a/ Hoạt động leasing ở Ngân hàng Ngoại Thương VN 42 b/ Hoạt động leasing ở Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd Ngân hàng Công Thương VN 44 c/ Một số công ty leasing khác ở Việt Nam 45

 • 1.4 Một số nhận xét rút ra từ quá trình hoạt động nghiệp vụ

leasing ờ Việt Nam

 • 2- Một sô’ vấn đề thực tiễn triển khai nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh Việt-NhậtMAXVITRA co.,LTD 48

 • 2.2 Những thuận lợi và khó khăn khi công ty thực hiện

nghiệp vụ leasing

2.3Một Một sô giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd sô’ nhận xét rút ra từ quá trình thử nghiệm nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh Việt-Nhật MAXVITRA 55

Chương 3 : Một sốgiai pháp phát trien nghiệp vụ leasing tại

còng ty liên doanh Việt-Nhật MAXVITRA CONLTD 57 ỉ- Leasing và

định hướng phát triển ở Việt Nam

 • 1.1 Cơ sở xác định hướng phát triển nghiệp vụ leasing… 57

 • 1.2 Các chỉ số phát triển căn bản của một số ngành có

nhu cầu leasing nhiểu Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd nhất

 • 1.4 Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ là chiến lược phát triển

sản xuất và kinh doanh cùa công ty liên doanh…

 • 2- Chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty lién doanh 62

 • 3- Các giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ leasing

tại công Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd ty liên doanh Việt-Nhật MAXVITRA co.,LTD 65

 • 3.1 Những tồn tại trong quá trình thử nghiêm nghiệp vụ

leasing ở công ty liên doanh MAXVITRA co.,LTD

1/ Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd Đối với bên cho thuê

2/ Thẩm định đối với người đi thuê

3/ Đánh giá tài sản cho leasing

 • 3.10  Các chính sách ưu đãi cần có và môi trường pháp lý

cần hoàn thiện

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

LỜI MỞ ĐẦU

1-Tính cáp Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd thiết của đề tài

Kê từ khi nền kinh tê’ Việt Nam chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chê’ thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có điêu tiết của nhà nước, kinh tê’ Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Cơ cấu các ngành kinh tê’ từ 1991 trở vể trước gần như không thay đổi, nhưng bắt đầu từ 1992 đã có bước chuyển dịch rõ rệt. Tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng tăng từ Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd hơn 20% lên 30%, ngành dịch vụ từ gần 30% lên hơn 42%.

Do tốc độ phát triển cao đòi hỏi phát triển mạnh các ngành xây dựng cơ bản cũng như các ngành sản xuất hàng xuất khẩu và thay thế nhập khẩu nên nhu cầu vể vốn ngày càng lớn. Một trong những nhu cầu nổi lên hàng đầu hiện nay ở các doanh nghiệp là vốn để đổi mới thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại. Đây là một thách thức lớn Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd hiện nay đặt ra cho các doanh nghiệp mà không dễ gì giải quyết được thỏa đáng. Nhằm giảm bớt các rủi ro tín dụng, các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính đưa vào áp dụng nhiều nghiệp vụ mới trong đó có nghiệp vụ Leasing. Đây là một hình thức tín dụng gắn với việc chuyển giao công nghệ mới, đổi mới thiết bị sản xuất cho các doanh nghiệp. Công ty liên doanh Việt-Nhật MAXVITRA co.,LTD xác định đây là Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd một hướng phát triển mới trong chiến lược sản xuất-kinh doanh dài hạn của công ty. Mặc dù đã tiến hành thực hiện thử nghiệm nghiệp vụ Leasing từ năm 1995 nhưng để đáp ứng với yêu cầu thành lập một công ty liên doanh mới về Leasing thì việc nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến cơ chê’, tổ chức hoạt động và các nghiệp vụ chủ yếu của nó, môi trường pháp lý, kinh tê’, xã hội là một nhiệm vụ trọng Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd tâm quyết định sự thành bại của công ty. Đó cũng là những vấn đề mà các Ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hiên nay đang rất quan tâm tìm hiểu.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd
Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ leasing tại công ty liên doanh việt nhật maxvitra co ltd
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart