Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh

Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh

fff

Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh

fff

Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh

fff

Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh

fff

Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh

fff

Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh

fff

Một số kinh nghiệm dạy học licit hợp phần Công dãn VỚI đạo đức -GDCD lớp 10 nhằm phát huy

năng lực học sinh


SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐÒNG NAI TRƯỜNG THPT SÔNG RAY


Mà số:

SÁNG KIÉN KINH NGHIỆM

MỌT SÕ KINH NGHIỆM DẠY HỌC TÍCH HỢP PHẢN CÒNG DÂN VỚI ĐẬO ĐỨC-GDCD 10 NHÀM PHAT HI Y NĂNG Lực HỌC SINH

Người thực hiện: Dương Thị Thu Nhung

Lình vực nghiên cửu:

Quàn lý giáo dục:

Phương pháp dạy học bộ môn: Giáo dục công dân…. □

Phương pháp giáo dục:

Lĩnh vực khác:

Sàn phâm đính kèm:

□ Mô hình □ Phần mềm 0 Phim ánh

□ Hiện vật khác


Câm Mỹ, ngày 20 tháng Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh 05 năm 2015Sơ Lược LÝ LỊCH KHOA HỌC

 • I. THÔNG TIN CHƯNG VÈ CẢ NHÂN

 • 1.    Họ và tên: Dương Thị Thu Nhung

 • 2.    Ngày tháng năm sinh: 27-07-1981

 • 3.    Nam. nừ: Nừ

 • 4.    Địa chi: xã Xuân Đông, huyện cẩm Mỷ, tinh Đồng Nai.

 • 5.    Điện thoại: (CQ) 0613.713.267               (NR);  0966456235

 • 6.     Fax:                       E-mail:

 • 7.    Chức vụ: Giáo viên

 • 8.    Đơn vị công Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh tác: Trường THPT Sòng Ray

 • II. TRÌNH ĐỌ ĐÀO TẠO

Học vị (hoặc trinh độ chuyên môn. nghiệp vụ) cao nhất: Cír nhân khoa học.

Năm nhận bảng: 2005

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Chinh trị.

 • III.  KINH NGHIỆM KHOA HỌC

Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giáng dạy

Số năm có kinh nghiệm: 10 năm

Các sáng kiến kinh nghiệm đà có trong 5 năm gằn đây:

I.LÍ 1)0 Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh CHỌN DẼ TÀI.

Luật giáo dục năm 2005 , Diều 2 đà xác định: Mục lieu cùa giáo dục phô thông lã đào tạo con người Việt Nam phát triên toàn diện, cô dạo dửc. tri thức, sức khoe, thấm mỳ vã nghề nghiệp, trung thành với lý tường dộc lập. dân tộc và chu nghía xà hội. hình thành, bôi dường nhân cách, phàm chất và nang lực công dân, đáp ứng yêu cầu cùa sự nghiệp xây dựng và bào Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh vệ Tò quốc.

Như vậy, mục tiêu cua giáo dục phò thòng dà chuyển từ trang bị kiến thức cho học sinh sang trang bị những năng lực cằn thiết cho các em. dặc biệt năng lực hành động, năng lực thực lien. Phương pháp giáo dục phô thông cùng được đôi mới theo hướng “phát huy lính lích cực. tự giác, chù động, lu duy sáng lạo cứa người học. bồi dường cho người học năng lực ựr học, kha năng thực Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh hành, lông say mẻ học tập và ý chí vươn lên” .

Dỏ cùng chính là mục tiêu và nhiệm vụ cúa môn Giáo dục cóng dân trong trường phổ thông. Là mòn khoa học xà hội. gan với đường lối cũa Dàng, cùng với các bộ mòn khoa học khác, góp phần dào tạo người lao dộng vừa có tri thức, vừa có dạo dửc, có năng lực hoạt dộng thực tiền, có trách nhiệm với gia dinh, có phương pháp suy nghĩ Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh , hành động phù hợp với điều kiện, hoàn canh xà hội. lịch sử . đat nước, nhân loại.

Dạy học Giáo dục còng dàn ờ trường THPT bất nguồn tù nguyên tảc: lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành,…Những tri thúc của bộ môn găn với sự vận động, phát trièn cua khoa học tự nhiên, khoa học xà hội của nhân loại, cua đất nước vã con người Việt Nam. Môn GDCD với đặc điểm Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh riêng là một môn khoa học xà hội tống hợp lien quan đen rất nhiều với các vấn đe. sự kiện, hiện tượng, kinh tế. chính trị. văn hóa, xà hội …. Xuất phát lữ những quan diem trên môn Giáo dục còng dân trong hường THPT được tích hợp nhiều chú đe như Học tập và lãm theo tấm gương dạo dức Hồ Chí Minh, giáo dục phông chống tham nhùng, phô biến giáo dục pháp luật và bao vệ môi trường sống, giáo dục Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh kỳ năng sống… Do dỏ, việc tích hợp giáo dục một sỗ nội dung thiết thực, cấp bách vào môn GDCD là rat can ihicl trong giai đoạn hiện nay. Van đề dặt ra là tích họp như thế nào đe đạt hiệu quá cao nhai?

Trong quá trinh dạy học mòn CiDCD ớ trường phổ thông, tôi nhận thấy rằng việc lích hợp nhiều nội dung trong bộ môn nói chung và từng bài học nói riềng là không hề đơn giản. Nguyên lac lích hợp Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh giáo dục là lồng ghép các nội dung vào bài học một cách lự nhicn, phù hợp nội dung bài học, phù hợp vào đặc diem, điều kiện thực tế và không gây áp lực cho học sinh. Yêu cầu này dời hói (ÌV phai nơ lực trong việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học, kì thuật dạy học tích cực. nhăm mang lại hiệu quá cao nhát trong dạy học lích hợp. Trong phạm vi đề lài này, tôi Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh mong muốn chia sè cùng đồng nghiệp nhừng kinh nghiệm bân thân trong dạy học tích hợp trong năm học vừa qua cũng như nhận được góp ý, Irao đồi của quý dồng nghiệp dê dề tài hoàn thiện hơn.

II. Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN.

l.Cơsỡ lý luận.

 • 1.1. Dạy học tích hợp (DHTH) là gì ?

Theo tử điển Tiếng Việt: “Tích hợp là sự kết hợp nhũng hoạt động, chương trinh hoặc các thành phần Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh khác nhau thành một khối chức nàng. Tích hợp có nghĩa là sự thống nhất, sự hòa hợp. sự kết hợp"

Theo từ điển Giáo dục học: ‘‘Tích hợp là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giang dạy, học tập cua cùng một lĩnh ạrc hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cũng một kế hoạch dạy học”.

Trong tiếng Anh. tích hợp dược viết là “integration” một từ gốc Latin (int eger) có nghĩa Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh là “whole” hay “toàn bộ. toàn thê". Có nghĩa lã sự phôi hợp các hoạt động khác nhau, các thành phần khác nhau cua một hệ thống đê bào dam sự hài hòa chức năng và mục tiêu hoạt động cua hệ thống ấy.

Nói một cách khác, dạy học tích hợp là dạy cho HS cách sư dụng kiến thức và kĩ năng cùa minh đê giai quyết và ứng dụng trong nhùng tình huống cụ thế. và với mục đích phát triền năng Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh lực người học. Ngoài ra. dạy học tích hợp còn tạo nên mối liên hệ giữa kiến thúc và kì năng của các chuyên ngành hoặc các môn học khác nhau đế bào dâm cho HS phát huy có hiệu quả những kiến thức và năng lực cùa minh trong việc giãi quyết các tinh huống tích hợp cụ thề.

Đưa tư tưởng sư phạm tích hợp vào trong quá trinh dạy học là cần thiết, dạy học tích hợp là một xu hướng cùa li luận dạy học và Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh được nhiều nước trên thế giới thực hiện.

 • 1.2. Các mục tiêu cùa DHTH

 • – Làm cho các quá trinh học tập có ý nghĩa phong phù hơn.

 • –  Phàn biệt cái cốt yếu với cái ít quan trọng hơn

 • – Dạy HS sư dụng kiến thức trong hoàn canh cụ thê. Thè hiện ớ việc:

Một số kinh nghiệm dạy học licit hợp phần Công dãn VỚI đạo đức -GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh

+ Nêu bật cách thức sử dụng kiến thức đà học

+ Tạo các tinh huống học tập để HS vận dụng kiến thức một cách sáng tạo. tự lực.

 • –  Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh Hình thành và rên luyện những kì năng đa thành phần trong cuộc sống và học tập

 • 1.3. Vì sao phải thực hiện DHTH

 • * DHTH góp phần thực hiện mục tiên giáo dục toàn diện cùa nhà trường phô thông.

 •  Cần trang bị cho HS nhiều kì nảng sống như các kiến thức về An toàn giao thông, bão vệ mòi trường…

 • – Phái đàm bao tai học tập phù hợp với sự phát triển cùa HS, không thê tạo thành môn học mới…

 • – Chương trinh Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh SGK. các môn học dà tích hợp nhiều tri thúc, song không thế đầy đũ và phù họp với tất các các dối tượng HS.

 • – GV phải tích hợp các nội dung này một cách cụ thế và phù họp cho từng môn học, với từng dối tượng HS ở các vùng miền khác nhau.

 • *  Do ban chat cua moi liên hệ giữa các tri thức khoa học

 • Khoa học ờ thế kỷ XX đà chuyển từ phân tích cấu trúc lên tồng hợp hệ thống làm Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh xuất hiện các liên ngành (như sinh thái học, tự động hóa….)

 • –  Xu thế dạy học trong nhà trường là phãi làm sao cho tri thức cùa HS xác thực và toàn diện. QTDH phái liên kết. tồng hợp hóa các tri thức, dồng thời thay thế “tư duy cơ giới cổ điển” bảng “tư duy hệ thống”.

*Góp phan giám tái học tập cho HS

 •  DHTH giúp phát triển các năng lực. đặc biệt là trí tướng tượng khoa Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh học và năng lực tư duy cua HS, hứng thú học tập cho HS vi nó luôn tạo ra các tinh huống đế HS vận dụng kiến thức trong các tinh huống gần với cuộc sống

 • – Giâm sự trùng lặp các nội dung dạy học giữa các môn học, góp phần giâm tãi nội dung học tập.

 • 1.4. Một số phương thức tích họp các nội dung

Hai nhóm lớn và bốn cách tích họp các nội dung học tập

 • *  Dạng tích hợp thứ nhất:

Đưa ra Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh nhùng ứng dụng chung cho nhiều môn học (chăng hạn các vấn đề nâng lượng, bão vệ mòi trường….);

+ Vần duy tri các môn học riêng rè. trong khi các ứng dụng chung được tích hợp vào các thời điểm thích hợp

+ Cách thứ 1:

Nhùng ứng dụng chung cho nhiều môn học được thực hiện ớ cuối năm học hay cuối càp học trong một bài học hoặc một bài tập tích hợp;


Những ứng dụng chung cho nhiều môn học được thực


phát huy năng lực học sinh hợp


hiện tương đối đều đặn trong suốt năm học trong các tinh huống thích hợp;


Phối hợp các quá trinh học tập của nhiều môn học khác nhau.

Cần: +Hợp nhất hai hay nhiều môn học thành một môn học duy nhất.

+ĐÒĨ hoi phai nghiên cứu xây Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh dựng chương trình và tài liệu học tập phủ hợp, thường phức tạp.

Một số kinh nghiệm dạy học licit hợp phần Công dãn VỚI đạo đức -GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh

+ Cách thứ 3:

Phối hợp quá trinh dạy học những mòn học khác nhau bàng đề tài rich hợp.

> nhóm các nội dung có mục tiêu bỗ sung cho nhau thành đề tài tích hợp. trong khi các mòn học vần giừ nguyên nhùng mục tiêu riêng.

+ Cách thứ 4:

Phối hợp quá trinh dạy học nhùng môn học khác nhau bằng tình huống tích hợp, Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh các môn học tích họp xung quanh mục tiêu chung / mục tiêu tích hợp .

 • 1.5. Các phương thức tích họp thường dùng hiện nay – Tích họp toàn phần (Hình 1)

GV: Dương Thị Tint Nhung – THPT Sòng Ray

8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
A study on the influence of japanese manga and anime on primary schoolers in hai phong city
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp công ty tnhh hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÁO cáo THỰC tập PHÒNG MARKETING CÔNG TY DHG PHARMA
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
23.000
Sold by
@ xcnguyen220
Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh
Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart