MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

fff

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

fff

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

fff

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

fff

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

fff

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

fff

MỌT SO VÁN ĐE LY LUẬN CHUNG VE ĐÀO TẠO, BỒI DƯỜNG PHẤT TRIEN NĂNG Lực CÁN BỌ, CÔNG CHỨC

  • 1.1. Quan niệm chung về cán bộ, công chức

  • 1.1.1.  Cán bộ, công chức

Thuật ngừ cán bộ được du nhập vảo nước ta từ Trung Quốc và được dùng phò biến trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp Ban đầu nó được dùng nhiều trong quân đôi đê phân biệt giìra chiến sỳ và cán bộ; cán bô ớ đầy là nhùng người Làm nhiệm XV chi huy từ tiêu đội phó trờ lên và dần dan từ cán bộ được dùng rộng rài dê chi cả những người hoạt động kháng chiên thoát ly, đè phân biệt với nhân dân. Khi vào nước ta từ cán bộ dã biến đối không còn như nghĩa gốc; MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG Lực CÁN BỘ, CÔNG CHỨC tuy nhiên cái hàm nghĩa: Bộ khung, người lãm nòng cốt, người chi huy luôn được nhận thức và lưu giừ Theo cách hiểu thông thường, cán bô được COI Là tất cà nhùng người thoát ly. làm việc trong bộ máy chinh quyền, đáng, đoàn thê. quân đội. Trong quan niệm hành chính, trước đây cán bộ được coi Là những người có mức lương từ cán sự trở lên. đè phân biệt vói nhân viên có mức lương thấp hơn mức lương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LựC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC cán sự.

Theo tữ điên Tiếng Việt, cán bộ Là người lâm còng tác nghiệp vụ chuyên mòn trong các cơ quan nhã nước (cán bộ nhà nước, cán bộ khoa học. cán bộ chính trị…) . Hiêu theo nghĩa khác cán bộ Là người lãm công tác có chức xyi trong một cơ quan, một tô chức, phân biệt VỚI người thường, không có chức x-ụ (Đoàn kết giừa cán bộ và chiến sĩ, họp cán bộ và công nhàn MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LựC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC nhà máy, làm cán bộ Đoàn thanh niên…)[21.tr 109].

Trong các tô chức Đang, đoàn thê cán bộ được dùng đê chi nhùng người được bầu giừ chức XV Lành đạo từ trung ương đến cơ sờ để phân biệt với đang viên, đoàn viên, hội viên, hoặc những người Làm còng tác chuyên trách trong các tô chức đãng, đoản thể. hường lương tử các tò chức đỏ. Trong các cơ quan nhà nước cũng có những người thuộc biên MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LựC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC chế nhà nước nhưng lãm công tác đang, đoàn thê chuyên trách được gọi là cán bộ chuyên trách ĐÔI VỚI lực lượng quân đội nhân dân. nhùng người giừ chức vu từ tiêu đội trường, tiêu đội phó trờ lên dược gọi là cán bộ tiêu đội. cán bộ trung đội. cán bộ đại đội… Trong bộ máy nhà nước cán bộ cũng được sử dụng với nhiều các hiểu khác nhau: Những người giữ các chức vụ (rong các cơ quan nhà nước do được MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC cán bộ, công chức bầu cữ (Chủ lịch nước. Thù tướng. Chu tịch ủy ban nhân dân các cap…) hay được bô nhiêm giừ chức vụ lành đạo. quan lý. điều hành trong các cơ quan nhà nước (Bộ trưởng. Tống cục trướng. Vụ trương…).

Điều 8. Hiên pháp năm 1992, đà được sứa đôi bò sung năm 2001 quy định: “ Các cơ quan nhà nước, cán bộ. viên chức nhà nước phai tôn trọng nhân dân. tận tụy phục – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC cán bộ, công CHỨC ụ nhân dân.Theo Hiến pháp những người phục vụ trong các cơ quan, tò chức nhã nước bao gồm cán bộ và viên chức. Tuy không chi rỗ đối tượng nâo là cán bộ, viên chức, nhưng qua các quy định của Hiến pháp có thể hiểu trong bối cánh của diều luật thì cán bộ là nhùng người được bầu đề đám nhiệm các chức vụ theo nhiệm kỷ trong bộ máy nhà nước, những người được bô nhiệm giừ chức vụ chi huy. điều hành MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC cán bộ, công chức ; còn viên chức là những người phục vụ nhà nước bằng chuyên môn nhất định (hoạt động của họ cỏ tinh chat nghe nghiệp); những đổi tượng mà quan hệ công vụ của họ được hình thành trên cơ sớ hợp đồng hành chính (hợp đồng lao động) trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Cụ thê hóa Hiến pháp, năm 1998. Uy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh cán bộ. công chức. Trong đó thuật ngừ cán bộ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG Lực CÁN BỘ, CÔNG CHỨC dược sử dụng với nội hàm và ngoại biên rông hơn thuật ngừ cán bô đươc sứ dụng trong Hiến pháp. Pháp lệnh không sư dụng thuật ngừ cán bộ. công chức nhà nước mà dùng thuật ngừ cán bộ. công chức nói chung đê chi những đổi tượng lâm việc trong các cơ quan nhà nước và trong các tô chức chính trị. tò chức chính trị- xã hội. Như vậy về hình thức giừa Hiến pháp và Phcáp lệnh không có sự thống nhất trong việc sử MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC dụng các thuật ngừ và phạm vi điều chinh của các thuật ngữ này cùng khác nhau Bên cạnh đó. Pháp lệnh chưa đưa ra được định nghía cho từng đoi tượng cán bô. công chức. Pháp lệnh cán bộ. công chức đirợc sưa đòi bô sung năm 2003 và các văn bân hướng dẫn thi hành cũng không có quy định cụ thè hơn đê phân biệt đâu là cán bộ. đàu là còng chức. Pháp lệnh chi mờ rộng thêm phạm vi diêu chinh dối với dội MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC cán bộ, công chức ngũ cán bộ. công chức cấp xà; cán bô công chức trong các đơn vi sự nghiệp cúa nhã nước, tô chức chính trị. tô chức chinh trị- xà hội.

(‘ó thê thây, có rât nhiêu cách hiên vê cán bộ. tuy nhiên cách hiêu chung nhầt có thê khái quát như sau: cán bộ là nhùng người do bầu cứ đê đàm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong các cơ quan nhà nước, tò chức chinh tri. tồ chức chinh MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO tạo, bồi Dưỡng phát triển năng lực cán bộ, công chức trị- xà hội. nhùng dối tượng mã hoạt dộng của họ mang nhiều tinh chinh trị. gắn liền với chính tri vã bị chi phối bới nhiều yếu tố chính trị|23.trl2J. Cụ thế hơn. cán bộ đà dược dịnh nghĩa trong l.uậl cán bộ, công chúc nàm 2008, có hiệu lực lừ nàm 2010: (‘án bộ là công dân việt Nam. được bâu cứ, phê chuân, bô nhiệm giừ chúc vụ, chức danh theo nhiệm kỳ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO tạo, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG Lực CÁN bộ, công chức trong cơ quan cùa Đang Cộng san Việt Nam. Nhã nước, tô chức chinh trị- xã hội ớ Tning ương, ớ tinh. thành phố tạrc thuộc trung ương, ờ huyện, quận, thị xà. thành phổ thuộc tinh, trong bicn chè và hường lương từ ngân sách nhà nước[22].

Còng chức là một thuật ngừ dược sừ dụng phô biến ở nhiều nước. Đày là khái niệm mang tính lịch sử, dồng thời phàn ánh đặc sắc riêng cùa nền MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO tạo, bồi Dưỡng phát triển năng LỰC CÁN bộ, công chức còng vụ và tố chức bộ máy nhà nước mỗi quốc gia. Tùy thuộc vào đặc điểm chính trị, kinh tế, xà hội và chế đội chính sách cúa mồi quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử cụ thê mà nội dung cúa khái niệm còng chức được hiểu theo nhiêu nghĩa khác nhau, ơ các quốc gia tồn tại nhiều đảng phái chinh trị. còng chức chi được hiêu là nhũng người giử công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước, được xếp vào ngạch MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO tạo, bồi dưỡng phát TRIỂN NĂNG LỰC CÁN bộ, công chức , bậc công chức, hương lương từ ngân sách nhà nước. Còn ớ những nước chi có duy nhất một đang lành dạo nhà nước và xà hội thi quan niệm công chức dược hiểu rộng hơn. không chi gồm nhũng chu thê nêu trên mà còn cá nhùng đôi lượng có dâu hiệu tương lự. nhưng làm việc trong cã các tò chức đãng, lò chức chinh In – xà hội. Do đó, trong thực lê khó đưa ra được quan niệm chung vê công chức cho MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC cán bộ, công chức tất ca các quốc gia trong quá trinh phát triển cùa nó; thậm chi ngay trong một quốc gia. ờ từng thời kỳ- phát trièn khác nhau, thuật ngừ này cùng mang nliừng nội dung khác nhau.

ơ Việt Nam. lẩn dầu tiên thuật ngừ còng chức dược dề cập dến trong Quy chế công chức Việt Nam. ban hành kèm theo sắc lệnh số 76/SL ngày 20/5/1950 cua Chù tịch nước Việt Nam dân chủ, cộng hòa: Nhùng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC cán bộ, công chức công dần Việt Nam được chính quyền, nhân dân tuyên đê giừ chức vụ thường xuyên trong cơ quan (‘hình phù, ỡ trong hay ờ ngoài nước, đều là còng chức theo quỵ ché này, trừ những trường hợp riêng biệt do Chinh phú Quy định[2]. Công chức tại sắc lệnh này thực chất là những người lảm việc trong các cơ quan Chinh phù, không bao gồm nhùng người làm việc trong các tô chức sự nghiệp nhà nước, trong các cơ quan khác MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC cua nhà nước như viện kiêm sát, tòa án…

Hiện nay. từ còng chức hiéu theo nghĩa thông thường là: Người được tuyên dụng và bò nhiêm giừ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước, hương lương do ngần sách nhã nước cấp[21.tr207]. Cu thể hơn. tại Luật cán bộ. công chức năm 2008. công chức được xác định là: Công dân Việt Nam được tuyên dụng, bô nhiệm vào ngạch, chức vụ. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC cán bộ, công CHỨC chức danh trong cơ quan cùa Đãng Cộng sân Việt Nam. Nhà nước, tô chức chinh trị – xà hội ỡ trung ương, cấp tinh, cấp huyện; trong tò chức thuộc Quân đội nhân dân mà không phái là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong tô chức thuộc Công an nhân dân mà không phai là sì quan, ha sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh dạo. quản lý của đon vị sự nghiệp công lập của Đãng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC cán bộ, công chức Cộng sân Việt Nam. Nhâ nước, tò chức chính trị – xà hội. trong biên chế và hướng lương từ ngân sách nhà nước; đối VỚI công chức trong bô máy lành đạo. quan lý cùa đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bao đàm từ quỳ lương cua đơn vị sự nghiệp công lập theo quy đinh của pháp luật[22].

Như vậy có thê thấy theo quy đinh cúa Luât này thi công chức hiện diên ờ cà các cơ quan Đang. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Nhà nước, các tô chức đoàn thê chính tri từ trung ương đèn tinh, huyện… Nghị định 06 ‘2010 NĐ-CP ngày 25. 01 2010 của Chinh phủ quy định rỗ;

Công chức trong cơ quan cúa Đang Cộng sân Việt Nam. ơ Trung ương: Người giừ chức vụ. chức danh cấp phó. trơ lý. thư ký cùa người đứng đau và người Làm việc trong văn phòng, cục, vại. cơ quan thưởng trực tại thành pho Hồ Chí Minh MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC cán bộ, công chức , thành phố Đà Nằng của Văn phòng Trung ương Đãng, cơ quan Uy ban Kiêm tra Trung ương và các ban đãng ở Trung ương; người giữ chức vụ. chức danh người đứng đau. cấp phó của người đứng đầu và người Làm việc trong văn phòng, cơ quan uv ban kiêm tra. các ban cúa Đang ủy khối và Đang úy ngoài nước trực thuộc Ban Chap hành Trung ương Đáng; người lâm việc trong bộ phận giúp việc của cơ quan, tò chức do MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Bộ Chinh trị. Ban Bi thư. quan do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập. ơ tinh, thành phố trực thuộc Trung ương: Người giừ chức vụ. chức danh người dửng đâu. cấp phó của người đứng đầu và người làm việc trong văn phòng, cơ quan uv ban kiêm tra. các ban cúa tinh ủy. thành uy; người giừ chức MI. chức danh người đứng đầu. cấp phó của người đứng đầu và người làm việc trong MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC vãn phòng, cơ quan ủy ban kiêm tra. các ban cua đang ủy khối trực thuộc tinh úy. thành úy: người Làm việc chuyên trách trong văn phòng, ban tò chức, ban tuyên giáo, cơ quan ủy ban kiêm tra của đãng ủy cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc tinh uy. thành úy. 0 quận, huyện, tin xà. thành phô thuộc tinh: Người giừ chức vụ. chức danh người đứng đầu. cấp phó cua người MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC đứng đầu và người Làm việc trong văn phòng, cơ quan úy ban kiêm tra. các ban của huyện ủy. quận úy. thị úy. thành ủy thuộc tinh.

Công chức trong Văn phòng Chu tịch nước. Vãn phòng Quốc hội, Kiêm toán Nhà nước, gồm: Phó Chù nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Phó Chú nhiệm Vẫn phòng Quốc hội. Phó Tòng kiêm toán Nhà nước; người giừ chức vụ cap trường, cap phó và người Làm việc trong các MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG Lực CÁN BỘ, CÔNG CHỨC tỏ chức không phai là đơn vị sự nghiệp công Lap.

Còng chức trong bộ. cơ quan ngang bộ và các tô chức khác do Chinh phủ. Thủ tướng Chinh phù thành lập: Thử trưởng và người giữ chức danh, chức vụ tương đương: người giừ chức vụ cấp trương, cấp phó và người lãm việc trong x án phòng. MI. thanh tra và tô chức khác không phai Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bô, cơ quan ngang bộ; tông MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC cục trưởng và tương đương, phó tòng cục trường và tương đương, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó vã người làm việc trong văn phòng. vụ. thanh tra thuộc tòng cục và tương đương; cục trường, phó cục trường, người giữ chức vại cấp trướng, cấp phó và người lãm việc trong vãn phòng, phòng, thanh tra. chi cục thuộc cục ; người đứng đầu. cap phó cúa người dửng đầu và người Lãm việc trong các tổ chức do MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Chinh phú. Thu tướng Chinh phủ thành lập mà không phải là đon vị sự nghiệp công lập.

Công chức trong cơ quan hành chinh ớ cấp tinh, cấp huyện Ớ cấp tình: Chánh vãn phòng, phó chánh vãn phòng, người giừ chức vụ cấp trường, cấp phó và người Lãm việc trong cơ cấu tô chức của Văn phòng Đoàn đại biêu Quốc hội và hội đong nhân dân. Văn phòng Uy ban nhân dân; người đứng đầu. Ccấp phó của người dửng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC đầu cơ quan chuyên mòn thuộc Uy ban nhân dân. người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc tr ong các tô chức không phái là đơn vị sự nghiệp còng lập thuộc cơ cấu tô chức cùa cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân; trưởng ban. phó trương ban. người giừ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tô chức không phai Là đơn vị sư nghiệp công lập thuộc co cấu tò chức của ban quân lý MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC khu công nghiệp, khu che xuất, khu kinh tế thuộc ủy ban nhân dân. ơ cấp huyện: Chánh văn phòng, phó chánh văn phòng và người làm việc trong Vãn phòng hội đồng nhân dânvà ủy ban nhân dân; chu tịch, phó chu tịch ủy ban nhân dân quân, huyện, chánh văn phòng, phó chánh văn phòng và người làm việc trong văn phòng ủy ban nhân dân quận, huyện nơi thí diêm không tô chức hội dồng nhân dân; người giừ chức MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG Lực CÁN BỘ, CÔNG CHỨC vụ cấp trường, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân.

Còng chức trong hệ thống Tòa án nhân dân: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; chánh án. phó chánh án các tòa và tòa chuyên trách; Thâm phán Tòa án nhân dân tối cao; thư ký tòa án; người Làm việc trong vãn phòng, vụ. ban và các tòa. tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tối cao; chánh MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC án, phó chánh án Tòa á KhoThuVien.com

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp tỉnh ở tỉnh bo kẹo, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của bộ vi xử lý 32 bits của intel
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phát triển kinh doanh nước ngoài của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart