Một số vẩn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Một số vẩn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử

Một số vẩn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử

fff

Một số vẩn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử

fff

Một số vẩn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử

fff

Một số vẩn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử

fff

Một số vẩn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử

fff

Nhận Xet Cua Giang Viếiĩ Hướng Dần

so BO CÍI


LUẬN VÃN TOT NGHIỆP cữ NHÂN LI AT KHÓA 33 (2007-2011)

MỘT SÓ VẨN ĐÈ PHÁP LÝ VÈ HỌP ĐÒNG


Gtòttĩ viên hưởng dẫn

Ths. Vò Hoàng Yến


I.ỜIMỞĐẤU


Sinh viên thưc hiên

Nguyễn Hữu Tính

MSSV: 5075151

Lóp: Luật Thương Mại – K33

Cản Thơ, 11/2010 MỤC LỤC

Trang .   1

cm ONG 1. MỘI SÔ VÁN DÈ CHUNG VÈ THI ONG MẠI DIỆN TÌ XÀ

HỢP DÒNG THỜONG mại diện tử………………………………………… Một số vẩn đề pháp

lý về hợp đồng thương mại điện tử

ột số dặc trưng và bân chất cùa thirơng mại diện tử

  • 1.1.4 ……….?…………………………………………………………………………………………………

ột số liinli thức chủ yen của thương mại điện lử

ai trò Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử cùa thương mại diện từ

………………….  ……….  ………………….„…………

CHI ONG 2. NHỮNG QUY ĐỊNH CUA PHÁP LUẬT X È HỌP DÒNG

THI ONG MAI DIỆN Tử.?. ….’…………’……………….  .’… . Một số vẩn đề pháp lý về

hợp đồng thương mại điện tử ’………..’

  • 2.1.  Cii.ìơ keĩ hop dong thương 111.11 dien tir 20

2.1.2 2. Chap nliận đề nghị giao kẻt họp đổng thương mại điện tir

  • 2.1.3.  Chũ thê của hop đỏng thương mai diên tữ25 Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử

2.1.4  ……………..

ội dung cua họp đồng thương mại điện tư

2.1.6. Chữ ký diên tữ và giá tri pháp lý Cĩìa hop dông thương mai diên tữ

2.2……………..    _   …….

ưc hiên, Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử sữa dõi và chain díu hop

dong thương mai diên n’r

  • 2.3.  Pháp luật VC giai quyẽl tranh châp ã nhùng quy định 11C11 quan đen họp dõng

thương mại diện từ

  • 2.3.2. Những quy đinh cùa pháp luật có liên quan đến hợp đồng thương mại

điện tử

Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG GIAO KÉT HỢP ĐỎNG ThươNg mẠi ĐIệN

Từ ỡ VIỆT NAM VÀ HƯỚNG HỌÀN THIỆN

3.2. Phuong hướng vã mót sô giãi pháp

KET Môt số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử LUẬN

DANH MỤC TÀI LIEƯ THAM KHAO

LÒI MỜ ĐÀU

soBiìcs

Lý do chọn đề tài

Trong giai đoạn hiện nay. đánh dan bước phát triển mạnh mè của công nghệ thông tin và thưomg mại điện tứ trong moi mật cùa đời sòng xà hòi Thựomg mọi điện tử đà và đang là xu hướng mới trong sự pliát triển cùa nên kinh tè thế giới, mà hợp đong điện tử lã nhân tổ chủ đ«ạo của hoạt động thưomg mại điện Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử tử. mang đên nhiều lợi ích cho xà hội vã mở ra một xu the vã bước phát tnẽn mới cho các hoạt động giao kèt họp dòng. Plnrcmg thức kinh doanh mới dựa trên nên tang công nghệ hiện đại và một thi trường mới thị trường diện tứ phi bièiì giới thuận tiên hom. gằn líu hom vê mặt không gian lần thời gian VỚI tat cã mọi người đã hĩnh thành vã phát triển.

Kin nen kinh tế nước ta ngày câng hội nliập sâu hom vảo Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử nen kinh tế the giới, thưomg mại diên từ và hợp đọng điện từ càng dược quan tâm và chú trọng phát trièn Bơi lè. các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát trién thi phai luôn dòi mới cóng nghệ, đỏi mới phtromg thức kinh doanh và phải mở rộng thị trường đẻ có nhiêu cơ hội kinh doanh hom. Đê đâm bão cho sự phát triẻn đó thì hãng loạt cãc văn băn pháp luật đã dươc ban hành nhằm tạo cỡ sờ pháp lý vừng chắc cho các Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử cho cãc giao dịch thương mại điện tứ. mà diêm nhấn là việc ban hành Luật Giao dịch điện từ 2005 đá tạo môi trưởng thuận lợi hom cho việc giao kết và thực hiên họp đỏng điện tứ trong hoạt động thương mại. Nhưng trong thực tiền việc giao kết vã thực hiện họp đong điện tír còn khá hạn chế. do sự đàu tư thiều dồng bộ về cơ sờ hạ tầng, nguồn nhân lực hạn che về sổ lượng lan trình độ chuyên món. cãc quy định Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử của pháp luật về họp đong điện tử chưa thật sự phủ họp và đi vào thực tiên lã những rào căn cho hoạt động giao kèt họp dòng diên từ. chưa tạo dươc lòng tin cho các chú thè khi muôn tham gia giao két hop dòng diện tữ. vì lè dó họp dòng diện tử ván còn khá xa lạ trong hoạt động thương mại.

Nhận thấy dtrợc tầm quan trọng, những lợi ích mà họp đồng diện nr mang lại cho hoạt động thương mại, cho Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử sự phát triên của nen kinh tê và sự can thiêt của họp đòng diên tứ trong nền kinh te giai đoạn hội nhập. Với mong muôn dira ra Ịiluìng cơ sớ lý luận, phân tích những quy dinh cua pháp luật vẽ họp dóng diện tứ đê có thèm những cách nhìn tử nhiều góc độ về khung pháp lý họp dons điện tử của nước ta hiện nay. Đó lã lý do mà người viêt chọn đẻ tài “ Một so vân đê pháp lý vê họp đồng thương mại Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử điện từ”.

*/* Mục đích nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài nhấm tìm hiên kỹ hơn những quy định cùa pháp luật và thực tiên giao kèt. thực hiện hợp đông điên nr trong hoạt động thương mại ờ Việt Nam đẻ thây được những thuận lợi. khó khăn trong quá trinh áp dụng plráp luật cũng nlnr trong hoạt động giao kẻt đé tim ra phương hướng hoãn thiện.

*/* Phạm vi nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu cùa đề tãi là các vấn đề Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử pháp lý về họp dõng điện ùr trong hoạt động thương mại. đó Lã các quy định vẻ trình tư thù tục ký kết hop đông điện tử. về chừ ký điện tử. các quy định vê giãi quyết tranh châp trong giao kèt họp đóng điện tứ vã một sô quy định có hên quan. Do đây là lình vực tương đỏi lộng nên người vièt clù tập tiling phân tích nhùng khia cạnh chinh yêu cùa họp động điện tir trong hoạt đòng thương mại chứ không đi sâu Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử phàn tích tầt cà các van đề về họp đồng điện tử. Đẽ tài chi tập tiling phân tích nhùng quy định của pháp luật Việt Nam vè việc ký két và thực hiện hợp đóng điện tử. chù yêu lã Luật Giao dịch điện tử 2005 vã một sô văn ban pháp luật liên quan.

  • Phương pháp nghiên cứu

Đê thực hiện đề tàị người viết đã dùng phựơng pháp tồng hợp: thu thập tồng hợp tài liệu, phân tích, diễn giái dựa tiên các nguồn Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử tài liệu, sách báo có liên quan, người viết tiên hành tông hợp. hệ thống theo bo cục đe tài vã tiến hành phân tích, đánh giá.

  • Kết cấu cùa đề tài

Kết cầu nội dung cùa đề tài gồm ba chương (không bao gồm phần mớ đầu. phàn kết luận, danh mục tài liêu tham kliào):

Chương 1: Một số vấn đề chung về thương mại diện từ và họp đồng thương mại điện tứ.

Chương 2: Những Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử quy định cùa pháp luật về họp dồng thương mại điện tứ.

Chương 3: Thực trạng giao kết họp đồng thương mại diện tứ ớ Việt Nam vã hướng hoãn thiện.

HI): 10 Hoàng Yên

2

Sỉ TH: Nguyễn Hữu Tinh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Một số vẩn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ a contrastive study of attitudinal resources in english and vietnamese news report towards plastic straws
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
TÍNH TOÁN KHẢO SÁT MỘT SỐ THÔNG SỐ VẬT LÝ NEUTRON CỦA LOẠI LÒ PHẢN ỨNG NGUỒN NEUTRON NHỎ MNSR
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Vùng Trồng Bưởi Đặc Sản Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Một số vẩn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử
Một số vẩn đề pháp lý về hợp đồng thương mại điện tử
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart