Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

fff

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

fff

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

fff

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

fff

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

fff

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

fff

Khóa luận tốt nghiệp – Học viện Hành chinh

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện khoá luận này, em luôn nhận được sự giúp đờ rất nhiệt tình cúa thầy cô giáo và bạn bè nong và ngoài Học viên Hành chính Em xin chân thành cám ơn thầy cô và bạn bè đà giúp đờ. động viên em hoàn thành khóa luận này.

Em vô cùng biết ơn sự hướng dần nhiệt Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tinh vả đầy trách nhiệm của các Giáng viên trong khoa Tò chức vả quân lý nhân sự hành chính nhà nước mà đặc biêt là cô giáo – Th.s Trần Thị Ngà.

Do hạn che về thời gian nghiên cứu nên luận văn nãy còn có những mặt chưa hoàn thiện, em rất mong nhận được sự đóng góp V kiến cùa các thầy, cô giáo và các bạn .

Em xin chán thành căm ơn!

DANH MỤC TỬ VIÉT TÁT

 • 1. Nâng cao chất

 • 2. UBND


Hội đồng nhân dân


ưỷ ban nhân dân


 • 3. THCS

 • 4. THPT

 • 5. Tr. cấp

 • 7. ĐH, Trên ĐH

 • 8. ƯBMTTQ

 • 10.

 • 11.

 • 12.

 • 13.

 • 14. CA. QS


Trung học cơ sớ Trung học phô thông

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học. Trên Đại học ưý ban Mặt trận Tổ quốc

Bổi dường

Đào tạo

Nhà Nâng cao chất lượng

án bộ côm> chức cấn cơ sở

Bi thư thường trực

Chủ tịch

Công an, Quân sự

MỤC LỤC

PHẢN MÒ DẦl’

CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VÈ CẤN Bộ, CÔNG CHƯC CÁP cơ SỎ

 • 2.  VỊ trí, vai trờ cũa chính quyên câp cơ sỡ Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 4

n. ĐỌI NGŨ CẤN BỌ, CÔNG CIIỬC C ẤP cơ SỞ

m.  CẤC CÀN cứ PHÁP LÝ ĐÔI VỚI CÁN BỌ, C ÒNG C HỨC c ẤP cơ

IV. CHÁT LƯỢNG CÁN Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Bộ, CÔNG CHÚC VÀ MỘT SÓ HÌNH THỬC BIẺU HIỆN CHÁT LƯỢNG CÁN Bộ, CÔNG CHỨC

ỉ. ì Khái niệm chất lượng

 • 2.1 ………………………………………………………………………………………….

Trình độ cúa cán bộ. cóng chức cap cơ sở………………………………………………………..ỉ

 • 2.2  Hiệu qua thực thi cóng vụ cua cán bộ cóng Nâng cao chất lượng cán bộ,

công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc chức

 • 3.  Các yếu tố ánh hướng dến chất lượng cán bộ, còng chức cấp cơ sờ 17

 • 3.1…………………………………………………………………………………………….

Cơ che hình thành đội ngù cân bộ. còng chức cap cơ sớ.

…………………………………………………………………………………………………………………..7

 • 3.3  Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh

Phúc Yen Io vân hoá địa phương

 • 3.4  Chề độ chinh sách đâm báo lọi ích vật chắt đồi với đội ngà cán hộ,

cõng chức cơ sớ

CHƯƠNG II THựC TRẠNG CHÁT LƯỢNG CÁN BỌ, CÔNG CHƯC CÁP Cơ SỜ HUYỆN YÊN LẠC TỈNH VĨNH PHÚC

 • I. KHÁI QUÁT CHUNG VẺ ĐDÈU KIỆN Tự NHIÊN, KINH TÉ XÀ

HỢI HUYỆN YÊN LẠC TĨNH VĨNH PHÚC

 • II.  THỰC trạng Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc CHAT LƯỢNG CẤN BỌ, CÔNG CHỨC CẤP cơ

SỞ HUYỆN YÊN LẠC

1………………………………………………………………………………………………

Thực trạng trình độ cán bộ. công chức cấp cơ sớ huyên Yên Lạc

 • 2.1  Kết quá đánh giá chung cùa các phòng, ban thuộc UBND huyện Yên

Lạc đổi với các xã, thị trấn trong huyện

 • 2.2  Kết quá thực hiện tại phòng “một cưa ” ớ ƯBND các xà, thì trấn……….

……………………………………………………………………………………………………..35

 • 2.3  Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Đánh giá về việc bơn hành các quyết định quân lý hành chính Nhà

nước cùa UBND xà

 • III. NGUYÊN NHÂN CÙA NHƯNG HẠN CHẾ VÈ CHAT LƯỢNG CÙA ĐỌI NGŨ CÁN BỌ, CÔNG CHƯC CÁP Nâng cao chất lượng cán bộ,

công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cơ SỜ HUYỆN YÊN LẠC44

CHƯƠNG III MỌT SỎ KIẾN NGHỊ NHẤM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỌI

NGŨ CÁN BỌ, CÔNG CHỨC CẤP cơ SỜ HUYỆN YÊN LẠC 48

 • I. Cơ SỜ ĐẺ ĐƯA RA KIÉN NGHỊ NHẤM NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG ĐỌI

NGỦ CẤN BỌ, CÔNG CHỨC CẢP cơ SỞ HUYỆN YÊN LẠC

 • 1. Dựa trên quan điêni của Đãng về xây dựng đội ngũ cán bộ còng chức cấp

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cơ sở

 • 2.  Dựa trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu và tiêu chuẩn đê xây dựng đội ngũ cán

bộ công chức cấp cơ sớ

 • II. MỌT SỎ GIÃI PHẤP GÓP PHẢN NÂNG CAO (HẤT LƯỢNG

CÁN BỌ, CÔNG CHỨC CẤP cơ SỜ HUYÊN YÊN LẠC

 • 1.  Tiếp tục hoãn thiện quy định tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ. còng

chức cap cơ sớ

 • 2.  Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, chu Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc động tạo nguồn cán bộ,

công chức

 • 5.  Đây mạnh công tác đào tạo. bồi dường cán bõ. còng chức câp cơ sớ…. 59

 • 7.  Chính sách bao đám lơi ích vật chất và động viên Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tinh thần cho cán bộ,

công chức

 • 8.  Tâng cường công úc đánh giá và kiêm soát đội ngũ cán bộ. công chức

cap cơ sở

 • 9.  Van để luân chuyến cán bộ. còng chức chuyên môn về làm việc ở xã.. 66

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

PHÀN MỜ ĐÀU

1. Lý do Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc chọn đề tài

Trong suốt quá trinh hình thành và phát triên của nen hãnh chính nhà nước Việt Nam, chính quyền cấp cơ sỡ luôn giừ một vị tri. vai trờ rất quan trọng, ánh hưởng trực tiếp đến sự thành công hay thất bai cùa sự nghiệp công nghiệp hoá. hiện đai hoá đất nước. Chính quyển cơ sờ là nền tâng của toàn bộ hệ thống chính quyển, lã cap gần dân nhất, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thê cúa hoạt Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc động quán lý nhà nước trên tất cà các mặt ờ địa phương, đảm báo cho chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đáng và Nhà nước đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên, chinh quyển cơ sờ không thế hoàn thành nhiêm vụ cùa minh một cách hiệu lực và hiệu quã nếu thiêu một đội ngũ cán bộ. còng chức cap cơ sở có đủ trinh độ đê đám nhận công việc được giao. Cùng như nhân tố con người trong mọi tô Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc chức khác, đội ngũ cản bộ. công chức cấp cơ sờ chinh là hạt nhân, là nhân tò quyết định đen chât lượng hoạt động của chinh quyển cơ sở nói riêng cùng như toàn bộ hệ thông chính tri cơ sỡ nới chung. Chinh vì vậy. việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. công chức cấp cơ sờ đê nâng cao chất lượng hoạt động cúa chính quyền cấp cơ sớ luôn là van đề đtrợc Đàng và Nhã nước quan tâm.

Mặc dù Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Chinh phủ đã ban hành Nghị định 114’2003 ,’NĐ – CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về cán bộ. công chức xà. phường, thị trấn và một sổ văn bàn khác nhằm từng bước chuẩn hoá. nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. công chức xà. phường, thi tran. Tuy nhiên, một thực tế khách quan Là chất lượng cũa đội ngũ cán bộ. cõng chức cấp cơ sờ. đặc biệt Là cán bộ. còng chức xã. thị trấn Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ờ các vùng nòng thôn và miền núi tương đối thấp, không tương xứng vói vị tri. vai trò cúa họ cùng như đáp ứng đầy đũ các chức danh theo quy định của Nhà nước. Điều này ánh hưởng không nhò đến hiệu lực. hiệu quà hoạt động cùa chinh quyển cấp cơ sở; nghiêm trọng hơn là dần đen nhiêu sai phạm, làm mất lòng tin cùa nhân dân đoi VÓI Đáng và Nhà nước, gây ra tinh trạng mat ôn định cục bộ tại một Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc sô địa phương như một số vụ việc ở Đo Sơn, Thái Bình. Phú Quốc. Tuần Châu,… Do đô việc nâng cao chất lượng cùa cán bộ. công chức cáp cơ sở để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh và đòi hôi cũa thực tế khách quan ngày càng cao Là nhiệm MI trọng tâm hiện nay trong công tác cán

Khóa luụn tất nghiệp – Học viện Hành chinh bô cấp cơ sở.

Trong đợt thực tập tốt nghiệp vừa qua tại Phòng Nội vụ huyện Yên Lạc. tinh Vĩnh Phúc, tồi có điều Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc kiện tim hiếu về linh hĩnh và thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở của huyện. Chát lượng cán bộ. công chức còn thấp, trình độ và

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập thị trường trái phiếu việt nam thực trạng và giải pháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề văn bản nghị luận lớp 8
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án Phát triển ứng dụng tự động lấy mã hàng và thông tin người mua hàng từ comment
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần thực phẩm hữu nghị
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart