Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định

55.000

Category:

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định

fff

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định

fff

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định

fff

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định

fff

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định

fff

Bộ GIAO DỤC VÀ ĐÀỌ TẠO TRƯỜNG DẠI HọC KINH TÉ QỪỐC dân —’ — sosoOgrgr —-

TÔN Nữ THANH TRÚC

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ

KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ

Người hướng Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định dẫn khoa học: TS. Đỏ THỊ HẢI HÀ

HÀ NỌI -2012 LỜI CẢM ƠN

Luận vãn "Nâng cao chất lượng dịch vụ khâm chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tĩnh Binh Định" được hoàn thành nhờ sụ hướng dằn. giúp đờ cùa quý Thầy Cò trường Đại học Kinh té quốc dàn.TÓI xin chân thàiiỉì cảm on quý Thầy.cô trường Đai học Kinh té quốc dân đà tniyền đạt kiến thức cho tói trong suốt thời gian học tập. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định Xin gứi lời biềt ơn sâu sÁc tới quý Thảy. Cô Khoa Khoa học quan lý. Ban Giám hiệu. Viện Đão tạo Sau đại học trường Đại học kinh té quốc dán Hà NÔI. đặc biệt lá sự hướng dần. giúp đờ tận tinh cùa TS. Đồ Thị Hai Hà. đà giúp tôi hoàn thành luận văn tót nghiệp.

Cô được két quá nãy. tòi khòng thề không nói đến sự quan tâm và sự giúp đờ của Ưỳ ban Nhân dân Tinh Bỉnh Định Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định . Ban quán lý dự án các tinh Duyên Hài miền tiung. Sờ Y té tinh Bình Định, các phóng ban chức năng, tập thế cân bộ y tễ trong Bénh viên da khoa tinh Binh Địnli những người đà cung cấp só liệu, tư liệu khách quan, chỉnh xác giúp đờ tỏi đưa ra nhùng phân tích đúng đan.

Cuối cùng tói xin chân thành căm ơn nhùng người thân trong gia đinh đà giúp đờ tỏi lúc khỏ khăn, vất vã đẽ hoàn thành luận Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định văn. Tói xin chân thành câm ơn bạn bẽ. đồng nghiệp đã động viên tạo mọi điểu kiện thuận lợi vã đóng góp những ỷ kiến quý báu đẻ giúp tòi hoãn thành luận vãn.

Mặc dù đà rất cố gắng, song đây là một đề tãi khá phức tạp và thời gian nghiên cửu có hạn nên luận vãn không tránh khôi nhùng thiếu sót đáng kê. rất mong nhận được sự đóng góp ỷ kiến của các quý Thầy Cô, bạn bê và đồng nghiệp đẽ Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định luận vãn được hoãn thiện hơn.

Binh Định, ngày 01 thảng 6 nỏm 20ỉ 2 Tãc già luận văn

Tôn Nữ Thanh Trúc

MỤC LỤC

LÓI CAM ĐOAN ĩ .ƠI CẤM ƠN DANH MỤ c CÁC 1 i V1É1 1Ả1

DANTT MỤC CÁC HINT!

DANĨT MỤC CÁC BĂNG

CHI‘ƯNG 1:1’HÀN MỞ ĐÁC

 • 4.  Dối tượng và Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh

bình định phạm vi nghiên cứu

CHƯƠNG 2: CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ KHÁM CHƯA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN DA KHOA TĨNH

 • 2.1.2  Phán loại dịch vụ khám chùa bệnh tại bệnh nện đa khoa Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định 9

 • 2.2.3. Lựa chọn mó hình đánh giá chat lượng dich vụ khám chừa bệnh tai bệnh

viện đa khoa tinh Binh Định

23 Cãc yếu tố anh huơng dến Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định chắt lượng khám chùa bỹnh cua Bệnh viện

CHƯƠNG 3: DÁNTT GĨÁ CTĨÁT LƯỢNG DTCTT vụ KĨTÁM CTTƯA BẸNĨĨ TẠT BẸNIĨ V1F.N DA KĨĨOA TINT! BTNTI DỊNĨT………………"…………………………….’

3 14 Thực trạng đội ngũ cán bộ cóng chức tại Bệnh viện

 • 3.2 Thục trạng (lịch vụ khám chửa bệnh tại bệnh viện đa khoa tinh Binh Định… .48

 • 3.3.  Thực trạng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cùa bệnh Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định viên đa khoa

tình Binh Định

 • 3.3.2.  Đánh giá cùa bệnh nhân về chất hrọng dich V’T.1 khám chữa bệnh cùa

Bệnh viện đa khoa tinh Binh Định

 • 3.4.  Đánh giá thực trạng chất lượng địch vụ kham chữa bệnh cùa Bệnh viện.67

 • 3.4.2.  Điếm yếu về chất lượng dịch vụ khảm chừa bệnh cũa Bệnh Nâng cao chất

lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định viên

 • 3.4.3.  Nguyên nhân cua những điểm yếu về chát lượng dịch vụ khám chữa

bênh của Bênh viện

CHƯƠNG 4: MỘT SÔ GIÃI PHÁP NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ

KHÁM CHƯA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÍNH ĐỊNH

 • 4.1  Quan điểm vã mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại

Bệnh viện đa khoa tình Binh Định

 • 4.2  Một số giãi pháp nhầm nâng cao chắt lượng dịch vụ khám chừa bênh tại

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định bệnh viện da khoa tinh Binh Dịnh

4.2.5 Tảng cường phối hợp giữa các phóng ban chuyên môn Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định trong Bệnh viện. . 87

KÉT LUẬN

DANH MỤC TẢI LIỆU THAM KHÁO

PHỤ LỤC

<<<123>>>

DANH MỤC CÁC TỪ MÉT TÁT

BVĐK

: Bệnh viện đa khoa

CBVC

: Cán bộ viên chúc

Nâng cao chất lượng

: Khám chừa bệnh

Ctg

BHXH

: các tác già

: Bão hiêm xà hội

BHYT

: Bão hiểm y tế

CBVC

: Cán bộ viên chức

NXB

: Nhã xuất bán

XHH

: Xà hội hóa

VTYT

: Vật tư V tế

YTTH

: Vật tư tiêu hao

WTO

: World Trade Organization

AIDS

: Acquired Immunodeficiency Syndrome

HIV

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định : Human Immuno-

ODA

: Official Development Assistance

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

ISO

: International Organization for Standardization.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart