Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân

Add your review

Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân

Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân

fff

Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân

fff

Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân

fff

Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân

fff

Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân

fff

Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan luận vân “jVOwg cao chất lượng giàng (lạy đại học hệ chinh quỵ tại trường Dại học Kinh tể Quốc dân” Là công trinh nghiên cứu. thực hiện của bàn thân tòi.

Các số liệu trong luận vãn này dược thu thập, phàn tích một cách trung thực, khách quan, (’ác kèl quã nghiền cứu được trình bày trong luận van này không sao chép cùa bầt cử luận vãn não dà dược thực hiện. Quá trinh thực hiện, nghiên cứu luận vãn lã hợp pháp, dược sự cho phép cua các đối tượng nghiên cứu.

/ỉà Nội, ngày 10 thảng ỉ 2 nám 20 ỉ 5

TẤC GIẤ LUẶN VÃN

LỜI C ẢM ON

Trong suốt thin gian nghiên cửu và học Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. dưới sự chi dạy. hướng dần tận tinh cua các thầy cô tại Khoa Khoa học Quan lý, Viện Đào tạo sau Đại học. tòi đà nghiên cứu và liềp thu được nhiêu kiên thức hô ích dê vận dụng vào còng việc hiện tại nhẩm nâng cao trinh dộ năng lực nâng lực cúa bàn thân.

Luận vãn “Nâng cao chấr lượng giáng dợy dọi học hệ chinh quy tại trường Đại hục Kinh tế Quốc dần" Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân là kết quà của quá trinh nghiên cứu trong những nãm học vữa qua.

lôi xin dành lời cám on tràn trọng nhâl lới PGS.TS.I.C I hi Anh vân – người dà tận tình hướng dần vã giúp dờ tỏi về mọi mặt trong quá trinh thực hiện luận vãn.

I ôi cùng xin chân thành cảm on các thây, cồ giáo đà tham gia giáng dạy, giúp dờ tòi trong suốt quá trình học tập.

Xin cám <m các Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân đông nghiệp, bạn bè và gia đinh đà giúp đờ. động viền. lạo diều kiện cho tôi trong quá trinh học tập và hoãn thành ban luận vãn nãy.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 nã nì 2015

TẤC GIA LUẬN VĂN

Phạm Đức Minh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CẤC TƯ MÉT TẤT

DANH MỤC BÁNG BIẺU, HÌNH

TOM TÁT LUẬN VÀN……………………………………………………….Error! Bookmark not de fin

PHẤN MỚ ĐẤU Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế


quốc dân 1

CHƯƠNG 1: CO SÒ LÝ LUẬN VÀ TH ực TIỀN VÈ ( HÁI LƯỢNG

GIÀNG DẠY DẠI HỌC’ CHÍNH QUY

 • 1.2.3.  Các yếu tố ánh hương dến chất lượng giáng Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy

tại trường đại học kinh tế quốc dân dạy

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH Tllực TRẠNG CHAT LƯỢNG GLÍNG DẠY

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI nọc KINH TÉ ỌUÕC DÂN

GIAI ĐOẠN 2010-2015

 • 2.1.    Giói thiệu Trường Đại học Kinh tế quốc dân, quy mô tuyển Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân sinh và

các ngành dào tạo dại học chính quy

 • 2.1.2.  (’ác ngành đào tạo đại học chính quy ì Tường Dại học Kinh te quốc dân … 39

 • 2.1.3. Kốt quã đào tạo đại học chinh quy tại trường Dại học Kinh tế Quốc dân… 42

 • 2.2. Thực trạng chất lirọng giảng dạy dại Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân học chính quy tại Truông Đại

học KTQD

 • 2.2.2.  Mô hình chất lượng cùa Gronross áp dụng đánh giá chất lượng giàng dạy

dại học chinh quỵ tại Đại học Kinh tế Quốc dân

 • 2.2.3.  Thực trạng chất lượng giang dạy dại học chính quỵ của trường Đại học

KTQD dựa trên kết quà thang do theo mô hình kiếm định dược xây dựng từ mô hình cùa Gronross

 • 2.3.     Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân Đánh giá chất lượng giãng dạy dại học hệ chính quy trường Đại học

Kinh tế Quốc dân

 • 2.3.1.  Dicm mạnh về chất lượng giàng dạy đại học hệ chính quy tại trường Dại

học Kinh te quốc dân

 • 2.3.2.  Điểm yếu về chất lượng giang dạy dại học hệ chinh quy tại trường Đại

học Kinh tế quốc dân

CHIONG 3: DỊNH HƯỞNG VÃ MỘT SÓ G1ÀI PHÁP NÂNG CAO CHÁ I LƯỢNG GIÀNG Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân DẠY DẠI HỌC HỆ CHĨNH QUY TẠI TRƯỜNG

ĐẠI nọc KINH TÉ ọuoc DÂN

 • 3.1.   Định hướng phát triển dại học hệ chính quy cũa Trường Đại học

KTQD giai doạn 2015-2020

.3.1.1. Hoàn thiện bộ giáo trình các mòn bô trợ chuyên ngành và chuycn ngành cho sinh viên

dại học chinh quy

3.1.2 I loàn thiện chuẩn dầu ra Ngoại ngừ. Tin học cho sinh viên dại học chinh quy Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân .. 67

 • 3.2.   Một số giãi pháp náng cao chất lượng giàng dạy đại học hệ chinh

quy tại Trường Dại học KTQD

 • 3.2.1.  Tiến hành rã soát, đánh giá mục tiêu giảng dạy dể phù hợp hơn VỚI sinh

vicn DHCQ trong thời kỳ hội nhập

 • 3.2.2.  Da dạng hóa và cập nhật nội dung giãng dạy cho phù hợp với xu hướng

cúa thê giới

 • 3.2.3.  Diêu chinh Phương thức giảng dạy đê phù hợp him với sinh viên DHCQ . 71

 • 3.2.4.   Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân Dôi

mới và nàng cao phưimg pháp giáng dạy

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỨ MÉT TẢT

<<<123>>>

Chừ viết tẩt

Diễn giãi

ĐHCQ

Đại học chinh quy

ĐHKTQD

Đại học Kinh tê quốc dãn

GV

Giàng viên

PPGD

Nâng cao chất lượng giảng dạy

PTGD

Phương tiện giảng dạy

sv

sinh viên

DANH MỤC BẢNG BIẺƯ, HÌNH

Bang

Báng 2.1:   Quy mò tuyên sinh đại học chính quy cua trường ĐII KTQD

Bang 2.2.   Tì lệ hạng tốt nghiệp cua sinh viên theo từng ngành Từ 2009 đến 2015

Báng 2.3.   Diên giãi các thành phân của mỏ hình

Bâng 2. Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân 4.

Kêt quá thang đo Mực tiêu giăng dạy đại học chính quy của trưìmg Dại học KTQD

Bang 2.5. Kết qua thang do chất lượng Nội dung giang dạy dại học chinh quy cua trường Đại học KTQD hiện nay

Bâng 2.6. Kêl quà thang đo chât lượng Phưong thức giảng dạy đại học chinh quy cũa trường Dại học KTQD hiện nay

Bâng 2.7. Kêl quá thang đo châl lượng Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân Phưomg pháp giãng dạy dại học chinh quy cua trường Đại học KTQD hiện nay

Bang 2.8. Kết quà thang do chắt lượng Phưong tiện giang dạy dại học chinh quy cứa trường Dại học KTQD hiện nay

Báng 2.9. Kcl quá thang đo chất lượng (hang viên giáng dạy dại học chinh quy cùa trưìmg Dại học KTQD hiện nay

Bang 2.10. Kết quả thang do sự hãi lòng chất lượng giang dạy cùa giang Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân viên dại học chinh quy Tiường Đại học Kinh tế quốc dân hiện nay………………………………………………………60

Bicu dồ

Biêu dô 2.1: Sự biên động quy mô ngành dại học chính quy của Trường DH KTQD từ năm 2006 dền năm

2011

Hình

Hình 1.1:   Mô hình chài lượng dịch vụ Parasuraman

Hình 1.2:   Thang đo chất lượng dịch vụ SERVQUAL

Hình 1.3.   Mô hình chài lượng dịch Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại

học kinh tế quốc dân vụ cúa Gronroos,                     1984………………………………35

Hình 1.4. Mò hình đánh giá chất lượng giăng dạytrong hệ dào tạo dại học

chinh quy…………………………………………………………………………………………37

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân
Nâng cao chất lượng giảng dạy đại học hệ chính quy tại trường đại học kinh tế quốc dân
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart