Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf

49.000

Category:

Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf

Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf

fff

Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf

fff

Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf

fff

Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf

fff

Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf

fff

Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf

fff

TRƯỜNG BẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN ——/,y           ——

txwocwwe.


ĐÀO THANH HOAN

NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG NGUÒN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRTẺN KỸ NGHỆ

THƯƠNG MẠI

LràrálỊCSỈpiĩỊHDOa

Hà Nội, 201J

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ QUỐC DÂN ——–J————————

ĐÀO THANH HOAN

DẠI HỌC KTQỈ)

TT. THÒNG TIN THƯ VIỆN PHÒNG LUÂN ÁN»Tư LIÊU I

NÂNG CAO CHẤT LƯỌNG NGUỒN HÀNG

CỦA CÔNG TY TNHH Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf PHÁT TRIẺN KỸ NGHẸ

THƯƠNG MẠI

Chuyên ngành: Thưong mại (Quản trị kinh doanh thưong mại)

LUẬNVÀNraẠCSÝQVẢNTMHNBDOAMI

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC:

GS.TS. HOÀNG ĐỨC THÂN

Hà Nội, 2011

LÒĨ CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng có ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Bài viết dựa vào Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf nhừng kiến thức tôi đã được học, kinh nghiệm thực tế rút ra và dựa vào hoạt dộng thương mại thức tể tại Công ty TNHH Phát Triền Kỹ Nghệ thưomg mại.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

Học viên thực hiện

LỜI CẢM ƠN

Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn tới GS.TS Hoàng Đức Thân dà tận tình hướng dẫn, giúp đờ trong suốt quá trình nghiên cứu cho đến khi luận văn được hoàn thành.

Đồng Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf thời, tác giả cũng chân thành gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế cùng các cán bộ nhân viên làm việc tại công ty TNHH Phát Triền Kỳ Nghệ thương mại đã giúp dờ tôi trong suốt quá trình làm luận văn tốt nghiệp này

Xin chân thành cảm ơn!

Ngày 24 tháng 11 năm 2011

Học viên thực hiện

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC TỪ VIÉT TÂT

DANH MỤC Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ

Nghệ Thương Mại.pdf BẢNG BIÊU, MÔ HÌNH, sơ ĐÒ

TÓM TẤT LUẬN VĂN

LỜI NÓI ĐÀU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG NGUÒN HÀNG CỦA

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ……………………………………………..

 • 1.1  Nguồn hàng và vai trò của nâng cao chất lượng nguồn hàng với doanh nghiệp

thương mại

 • 1.1.1 Khái niệm và phân loại nguồn hàng cùa doanh nghiệp thương mại Dưới góc

nhìn sàn phẩm:

 • 1.1.2  Quan niệm về chất lượng và Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf nâng cao chất lượng nguồn hàng của doanh

nghiệp thương mại

 • 1.1.3  Vai trò nâng cao chất lượng nguồn hàng đoi với doanh nghiệp thương mại.. 11

 • 1.2 Chi tiêu và nội dung quản trị chất lượng và nâng cao chất lượng nguồn hàng của

doanh nghiệp thương mại

 • 1.2.1 Hộ thống chi tiêu phản ánh chắt lượng nguồn hàng cùa doanh nghiêp thương mại 15

CHƯƠNG 2: TH ực TRẠNG CHÁT LƯỢNG NGUÒN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIÊN KỸ NGHỆ THƯƠNG MẠI

 • 2.1 ……………………………….

điểm cùa Công ty TNHH Phát Triển Kỳ Nghệ thương mại

 • 2.2 Phân tích thực trạng nguồn hàng và chất lượng nguồn hàng của Công ty TNHH Phát Triển Kỳ

Nghệ thương mại……………………………………………………………………………………………………..31

 • 2.2.1  Nguồn hàng của Công ty TNHH Phát Triển Kỹ Nghệ thương mại………………………….31

 • 2.2.2  Chất lượng nguồn hàng của công ty TNHH Phát Triền Kỹ Nghệ thương mại ….40

 • 2.3 Thực trạng quản trị chất lượng nguồn hàng cùa công ty TNHH Phát Triển Kỹ Nghệ Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf thương mại44

  • 2.3.1 Xây dựng và thực hiện ké hoạch bảo đảm chất lượng nguồn hàng cùa công ty

TNHH Phát Triển Kỳ Nghệ thương mại

 • 2.3.2  Thực trạng tồ chức bộ máy tạo nguồn hàng của công ty TNHH Phát triển Kỹ

nghệ Thương mại

doanh của công ty TNIIH Phát Triển Kỹ Nghệ thương mại

 • 2.4  Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn hàng của công ty Phát Triển Kỳ Nghệ

thương mại

 • 2.4.3  Nguyên nhân của hạn chế Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển

Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG NGƯÒN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIÉN KỸ NGHỆ THƯƠNG MẠI……………….


 • 3.1  Dự báo bối cành, cơ hội và thách thức đối với tạo nguồn hàng của công ty

TNHH phát triển kỹ nghệ thương mại đến năm 2015

 • 3.1.1  Bối cành kinh tế tác dộng đến hoạt động tạo nguôn của công ty TNHH Phát

Ttriển Kỷ Nghệ thương mại………………………………………………………………………….Nâng  Cao Chất

Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf 57

 • 3.1.2  Cơ hội tạo nguồn hàng chất lượng của công ty TNHH Phát Triển Kỳ Nghệ

Thương Mại………………………………………………………………………………………………………………63

 • 3.1.3  Thách thức việc tạo nguồn hàng của công ty TNHH Phát Triên Kỹ Nghệ

thương mại đến năm 2015………………………………………………………………………………………….65

3.2 Phương hướng nâng cao chất lượng nguồn hàng của công ty TNHH Phát Triển Kỹ Nghệ thương mại 67

 • 3.2.1  Quan điểm nâng cao chất lượng nguồn hàng của cùa công ty TNHH Phát

Triển Kỹ Nghệ thương mại đến năm 2015………………………………………………………………………67

 • 3.2.2  Phương hướng Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf nâng cao chất lượng nguồn hàng của công ty TNHH Phát

Triển Kỹ Nghệ thương mại………………………………………………………………………………………….69


 • 3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn hàng của công ty TNHH Phát Triền Kỳ

Nghệ thương mại den năm 2015

 • 3.3.3 Phát triền quan hệ với các doanh nghiệp cung cấp để nâng cao chất lượng

nguồn hàng

3.4 Kiến nghị điều kiện để thực hiện giài pháp

 • 3.4.1 Kiến nghị Bộ Bưu Chính Viễn Thông đưa ra các chính sách phát triến ngành

bưu chính viễn thông

 • 3.4.2 Kiến nghị cơ quan liên quan hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản

phẩm

KÉT LUẬN……

DANH MỤC TÀILIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf
Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Hàng Của Công Ty Tnhh Phát Triển Kỹ Nghệ Thương Mại.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart