Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii

48.000

Category:

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii

fff

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii

fff

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii

fff

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii

fff

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii

fff

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN HUYỆN THẠCH HÀ – HÀ TĨNH II

Chuyên ngành: KINH TÉ PHÁT TRIẼN Mã số: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii PHÁ I TR1ẺN

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ QUANG CẢNH

HÀ NỘI, NĂM 2020

• * LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiều về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật. Tòi cam kết bàng danh dự cá nhân răng nghiên cứu này này do tòi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Học viên

Lê Thị Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii Huyền Trang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

D ANH MỤC TỪ MÉT TÁT

DANH MỤC BÀNG, HÌNH

TÓM TẤT LUẬN VÃN THẠC sĩ

LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG ỉ. Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ C HẤT LƯỢNGTÍN DỤNG CÙA NGÂN

HÀNG THƯƠNG .MẠI

 • 1.1.2. Chất lượng tín dụng cùa ngân hàng thương mại Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii 12

 • 1.3.1.

Các nhân tố đến từ phía ngàn hàng

 • 1.3.2.

Nhóm nhân tố đến từ bên ngoài

CHƯƠNG 2. THựC TRẠNG CHÁT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN HUYỆN Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii THẠCH HÀ-HÀ TỈNH II                                   25

 • 2.1. Tông quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện

Thạch Hà- Hà Tĩnh II                                             25

 • 2.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triên

 • 2.1.2.


25

cấu tố chức và đ iều hành

 • 2.1.3. Tình hĩnh hoạt động tại Agribank huyện Thạch Hà – Hà Tình II 30

 • 2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh II

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii 34

 • 2.3. Thực trạng các yếu tổ ảnh hường tới chất lượng tín dụng tại Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh II 45

 • 2.4. Đánh giá về chất lượng tín dụng tại Agribank huyện Thạch Hà-Hà

Tĩnh II

CHƯƠNG 3 Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii . GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN NÔNG THÔN HUYỆN THẠCH HÀ-HÀ TỈNH II                      55

 • 3.1. Định hướng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi

nhánh Thạch Hà – Hà Tĩnh II về hoạt động tín dụng và nâng cao chất lưọng tin dụng

 • 3.1.1.  Định hướng hoạt động kinh doanh tin dụng cúa Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn Thạch Hà- Hà Tĩnh II

 • 3.1.2.  Định hướng của Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện

Thạch Hà – Hà Tĩnh II về nâng cao chất lượng tin dụng

 • 3.2. Những giài pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh II

 • 3.2.1. Nâng cao hiệu quà công tác thấm định dự án. thấm định khách hàng 58

 • 3.2.3.  Tăng cường công tác kiểm tra. giám sát các khoán Nâng cao chất 59

lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà 60 hà tĩnh ii vay

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÃO

DANH MỤC l í VIÉT TẮT

<<<123>>>

AA

Nhân viên thẩm định tài sân

AGRIBANK

Ngân hàng nông nghiệp vả phát triền nông thôn Việt Nam

CA

Nhân viên phàn tích tín dụng

CIC

Tiling tâm thông tin tín dụng cua NHNN

CLMS

Hệ thống quăn lý khách hàng vay

CSR

Nhân Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nơhiện và nhát triển nônơ thôn huvện thạch hà hà tĩnh ii viên tư

HĐTD

Hoạt động tín dụng

KHCN

Khách hàng cá nhân

KPP

Kênh phân phối

LDO

Nhân viên pháp lý chứng từ

HO

Hội sở

LOAN CSR

Nhân viên hồ trợ tin dụng

NHTW

Ngàn hàng trung ương

PFC

Nhân viên tư vấn tài chinh cá nhân

TSĐB

Tài sân đâm bão

TELLER

Giao dịch viên

TCTD

Tổ Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp

_tÀ44-„:Ẳ„ „2.—       1—–4.1—1. LÀ 4.Ĩ-„1. :: -1-‘— 4.;„ J—–

Báng 2.1: Tinh hình huy động vốn cùa Agribank huyện Thạch Hà – Hà Tình II giai đoạn 2015-2019                                              30

Báng 2.2: Tinh hĩnh tống du nợ cho vay cũa Agribank huyện Thạch Hà – Hâ Tình II giai đoạn 2015 -2019                                              32

Báng 2.3: Tinh hình dư nợ cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii II đến 31/12/201935 Báng 2.4: Cơ cấu dư nợ cho vay tích lũy theo mục dich tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thạch Hà – Hà Tình II đến 31/12/2019 36 Báng 2.5: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn vay tích lũy dến 31 12 2019 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh II 37 Báng 2.6: Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii Cơ cấu dư nợ cho vay theo nhóm nợ tích lũy đến 31/12/2019 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thạch Hà – Hà

Tĩnh II 38

Báng 2.7: Diẻn biến nợ quá hạn

Báng 2.8: Cơ cấu nợ quá hạn theo loại tin dụng

Báng 2.9: Cơ cấu nợ quá hạn theo thành phần kinh tế

Báng 2.8: Cơ cấu nợ quá hạn theo Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii thời gian

Báng 2.10: Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ tích lũy đến 31 12/2019 tại Ngân hàng

Nông nghiệp và phát triền nông thôn huyện Thạch Hã – Hà Tĩnh II 42 Báng 2.10: Tống khà năng sinh lời từ hoạt động tin dụng 2017-2019

Báng 2.11: Hệ số sinh lài trên một đồng vốn 44

Hình 2.1: Bộ máy tổ chức cúa Ngàn hàng Nông nghiệp và phát Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii

triển nông thôn

Huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh II                                 26

Hình 2.2: So sánh tý trọng dư nợ KHCN trong tông dư nợ 2 năm gần nhất 33

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii
Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạch hà hà tĩnh ii
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart