Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh

Add your review

Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh

Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh

fff

Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh

fff

Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh

fff

Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh

fff

Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh

fff

Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh

fff

i!


BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH rí: QUỐC DẤN


MAI LÊ THUẬN


NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY PHÁT TRIÉN NÔNG NGHIỆP-NÔNG THÔN CỦA HDBANK HÀ TĨNH TẠI HUYỆN HƯƠNG SƠN, HÀ TĨNH

Chuyên ngành: KINH TÉ PHÁT TRIÉN Mã ngành: 8310105


LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIẺN


Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. vữ CƯNƠNG


HANOI -2019


ft


LỜI C AM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự Hung thực trong học thuật. Tôi cam kết băng danh dự cá nhàn rằng nghiên cứu này do Tòi thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự tiling thực trong học thuật.

Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2019

Tác giá

Mai Lê Thuận

LỜI C ẢM ƠN

Trước hết. tôi xin bày tô lòng biết ơn sâu sảc đến PGS.TS Vũ Cương – người hướng dẫn khoa học đà trực tiếp dành nhiều thời gian, còng sức hướng dần tòi trong quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thành Luận văn.

Tôi xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu nhà trường, Viện đào tạo sau dại học. khoa Kế hoạch – Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh Phát triển cúa Trường Đại học KTQD cùng toàn thể các thầy cô giáo dà tận tinh truyền đạt những kiến thức quý báu, giúp đờ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.

E)ể thực hiện và hoàn thành để tài Luận văn này. tôi đà nhận được sự hồ trợ. giúp đờ và tạo điều kiện tử nhiều cơ quan, tố chức tại huyện Hương Sơn và cá nhân (là các hộ gia đình tại các xã Sơn Mai, xà Sơn Trường Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh và xà Sơn Quang cùa huyện Hương Sơn. tinh Hà Tĩnh). Luận văn cùng được hoãn thành dựa trên sự tham khảo, học tập kinh nghiệm từ các kết quả nghiên cứu liên quan, các tạp chí chuyên ngành cũa nhiều tác giã ở các trường Đại học, các tố chức nghiên cứu, tố chức chính trị…

Tôi xin trân trọng cám ơn Lãnh đạo Ngân hàng thương mại cố phần (TMCP) Phát triền TP Hồ Chi Minh – Chi nhánh Hà Tĩnh (HDBank Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh Hà Tình) dà giúp dờ mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trinh học tập; xin cam ơn các anh chị đổng nghiệp tại HDBank Hà Tình đà tạo điều kiện cho tôi thu thập số liệu, cung cấp thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu để tài.

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng trong Luận văn này không tránh khôi nhũng thiếu sót, hạn chế. Tôi kinh mong Quý thầy cò, các chuyên gia, những người quan tâm Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh đến đề tài. đồng nghiệp. gia đình và bạn bè tiếp tục có những ý kiến đóng góp. giúp đờ đề đề tài được hoàn thiện hơn.

Một lằn nữa xin chân thành câm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỨ IÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG, HÌNH

TÓM TẤT LUÂN VÃN THẠC sĩ

MỎ ĐÀU

CHƯƠNG 1 Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ HIỆU QUẢ C HO VAY Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh PHÁT TRIỂN

NÒNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • 1.2.2. Hiệu quả cho vay phát triên NN&NT tử góc độ tố chức tin dụng vã tiêu

chi đánh giá

  • 1.2.4. Các nhân tố tác động đến hiệu quã cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn 32

CHƯƠNG 2 Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÀ CHO VAY CÙA PHÁT TRIỀN

NÒNG NGHIỆP NÒNG THÔN CÙA HI) BANK TẠI HUYỆN HƯƠNG SƠN,

HÀ TĨNH

  • 2.1. Khái quát chung về huyện Hương Sơn và tình hình hoạt động kinh

doanh cùa HDBank Hà Tĩnh

HDBankHà Tĩnh Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh 50

  • 2.2.1. Quan điểm, cơ chế, chính sách cho vay phát triển niing nghiệp và nông

thôn cùa HDBank

  • 2.2.2.  Quy trình cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn tại HDBank

Hà Tình

  • 2.2.3. Hiệu quả cho vay phát triên nông nghiệp và nóng thôn cùa HDBank Hã

Tình từ góc độ cúa ngân hàng

nông nghiệp và nòng

thôn tại huyện Hương Sơn

  • 2.4.3. Các nhàn tố tác động đến hiệu quã cho vay phát triển nông nghiệp vã

nông Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh thôn cùa HDBank tại Hương Sơn, Hả Tĩnh

CHƯƠNG 3 GIÀI PHẤP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY PHÁT TRIẺN

NÒNG NGHIỆP NÒNG THÔN CỦA HDBANK HƯƠNG SƠN – HÀ TĨNH 88

  • 3.1. Quan điêm, định hướng về hoạt động cho vay phát triển nông nghiệp và

nông thôn của HDBanktại Hương Sơn, Hà Tĩnh

hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh HDBank Hà Tình

  • 3.2.  Giãi pháp nâng cao hiệu qua cho vay phát triền nông nghiệp và nô ng

thôn tại HDBank Hà Tĩnh

  • 3.3.2. Khuyển Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của

hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh nghị với HDBank hội sờ chính

KÉT LUẶN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh
Nâng cao hiệu quả cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của hdbank hà tĩnh tại huyện mường sơn, tỉnh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart