Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf

53.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf

Add your review

Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf

Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf

fff

LỜI CAM ĐOAN

Đe lài: Nâng cao hiệu quả chuồi cung ứng sàn phàm thép cùa công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát

‘l ên học viền: Lê Thị Anh

Chuyên ngành: Quan trị kinh doanh thương mại

Khoá: 21 Hà Nội

Giáo viên hướng dần: GS.TS Đặng Đinh Đào

Ngày nộp luận văn:

LỜI cam kết: ‘’Tôi xin cam doan bài luận vãn này Là công trinh do chính tôi nghiên cứu và soạn thào, ròi không sao chép từ bầl kỳ một bài viềl nào đà được còng bố mã không trích dần nguồn gốc. Nếu có bầĩ kỳ một sự vi phạm nào. tôi xin hoàn loàn Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf chịu trách nhiệm."

Hà Nội, ngáy tháng nãm20Ỉ4

Người thực hiện

LỜI C ẢM ON

Trong quá trình lãm luận văn tác giã đà nhận được sự hướng đản nhiệt linh cua thầy giáo GS.TS Đặng Đinh Đào. Tác gia xin gửi lời cam ơn chân thành và sâu sàc lới thày giáo GS.TS Dậng Dinh Dào, cùng loàn the các thày cô giáo trong Viện thương mại vã kinh tế quốc tế, Trường Đại học kinh tế Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf quốc dân. cúng các thầy cô giáo Viện Sau đại học, Trường Dại học kinh le quôc dân đà hướng dan và giúp đờ tận tinh tác gia hoàn thành dề tài luận vãn tốt nghiệp này.

Qua dây, tác gia cùng xin giri lời cam ơn sâu sắc tới công ty TNini MTV 1 hóp Hòa Phát đà giúp đờ nhiệt lình, và cung câp thông tin. số liệu cho lác giã hoàn ihành bài luận vàn cùa minh.

Do thời gian vã diều kiện Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf chuyên mòn côn hạn chế nên luận vãn không thê tránh khói nhùng thiếu sót. Chinh vì vậy, lác giã mong nhận được sự chi dần và góp cùa các thầy cô giáo, các nhà khoa học vã các bạn học viên dê tác gia có thế hoàn ihiện hem bài luận vàn cùa minh

A7n íìãn trọng câm on!

Hà Nội, ngày rỉìáng năm 2014

Người thực hiện

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv

Thép Hòa Phat.pdf Mục từ viết TảT

DANH MỤC BÀNG, so DỒ

TÓM TẤT LUẶN VÀN

MỞ ĐAU

CHƯƠNG 1: Cơ SỚ LÝ LUẠN VÉ em OI CUNG ỨNG VÁ IHỆUỌUẢ CỦA

CHUỖI CUNG ỨNG SLN PHAM CUA DOANH NGIIIẸP

 • 1.1.  Tỏng qunn về chuồi cung úng và cáếụlố cấu thành chuỗi cung ứng $jin phàm

trên thị trường

 • 1.1.3.  (‘ấu trúc chuồi Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty

Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf cung ứng

 • 1.2.  Hiệu quá chuồi cung ứng xâróng các c&ticu dáuh giá hiệu quả chuồi cung tỉúg

1.2.2.Ilệ thống các chi tiêu dánh giá hiệu qua chuồi cung ứng

hùng hoạt động nàng cao hiệu quá chuỗi cung úng

 • 1.3. CÚC nhân tố Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf cư bàn ành hưởng đen chuỗi cung ứng sàn phẩm nói chung và

chuỗi cung ứng thép nói riêng

CHƯƠNG 2:1 Hực TRẠNG HIỆU QUẢ CHUÔI CUNG ƯNG SĂN PHAM

THÉP XÂY DựNGCUẲ (’Ông ty TNHH MTV THÉP HÒA PHÁT HÊN NAY . 35

 • 2.1. Dặc diêm chuỗi cung ứng sàn pháni thép xây dựng cùa (‘ông ty TNHH M IN’ Thép Hòa Phát hiện nay & Những Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của

Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf yêu cầu trong việc nâng cao hiệu quà chuồi cung ứng ấy  ……………………………………………..……………………………..……………………………………

 • 2.1.3. …………………………………………………………………………………………………….

Những yêu cầu trong việc nâng cao hiệu quá chuồi cung ủng

 • 2.2.2.  Thực trạng hiệu quã hoạt động thu mua nguyênvật Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung

Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf lieu

 • 2.3. Phân tích hiệu quã chuỗi cung ứng Síin phàm thép cùa cóng ty TNim MTV

Thép Hòa Phát

 • 2.3.4.  Đánh giá hiệu quã Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công

Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf chung cúa chuỗi cung úng

 • 2.4. Những kết luận dánh giá hiệu quà chuỗi cung úng của công ty TNim MTV

Thép Hòa Phát

 • 2.4.3……………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân cũa nhùng hạn chế

CHƯƠNG 3: GIẢI PHẤP NÂNG CAO HIỆU QUA CHUỎ1 CUNG Ú‘NG SAN

PIIẲM THÉP CÙA CÔNG TY TNIIII MTV THÉP HÒA PHẤT

 • 3.1. Quan diêm, mục liêu phát triền cùa ngành Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf thép Việt Nam vã nhùng yêu câu

trong phát triển cùa Hòa Phát

3.1.1 .Quan diêm phát triền

tiêu phát triển

 • 3.1.3……………………………………………………………………………………………………..

Những yêu cầu trong phát triển của Hòa Phái

 • 3.2.  Cơ hội và thách thúc dối với công ty TNIIII MTV Thép Hòa Phát trong chuỗi

cung ứng sàn phâm thép khu vực vã toàn cẩu

 • 3.3. Giai pháp nâng cao Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf hiệu qua chuỗi cung ứng sán phânì thép cua công ty TNim

MTV Thép Hòa Phát

 • 3.3.6.  (’ác giãi pháp nham Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công

Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf cái lien hoạt động cúa chuồi cung ứng nội bộ

 • 3.4.  CÁC kiến nghị nhằm thực hiện các giai pháp nâng cao hiệu qua chuỗi cung ứng

sàn phẩm thép cùa cóng ty TNHH M TV Thép Hòa Phát

KÉT LUÂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC Từ VIÉT TẮT

<<<123>>>

STT

Chữ viết Nâng Cao

Hiệ. Q.ả Ch..ỗi C..n»

Nghĩa dầy du

1

BTS

Thiết lập theo dơn hàng

2

BTO

Thiết lập đê tồn kho

3

FO

Nhiên liệu dot lõ

4

ODA

Nguồn vốn hô trợ chinh thức tir bẽn ngoài

5

MTV

Một thành viên

6

SCOR

Mó 1111111 lý ihuycl tưong quan của chuỗi cung ứng

7

INI UI

lìách Iihiộm luìu hạn

8

n LT- Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của

rhòng ur lien tịch – Bộ Cong thương – Bộ Khoa học công nghệ

9

TT-BKHCN

Thòng tu Bộ Khoa học còng nghệ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf
Nâng Cao Hiệu Quả Chuỗi Cung Ứng Sản Phẩm Thép Của Công Ty Tnhh Mtv Thép Hòa Phát.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart