Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân

fff

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân

fff

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân

fff

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân

fff

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân

fff

TRƯỜNG ĐAI HỌC CÀN THƠ KHÒA LUẬT

LỜI CẢM ƠN

Lin đấu liên người viết xin bày tớ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô Khoa Luật – Trường Đại học cần Thơ đà tận tình truyền dạy cho người Viết nguồn kiến thức sâu rộng góp phàn hoàn thành luận văn này. ỉa hơn hêt, người viẻt xin gũi ỉời cám ơn chân thành đen Cô Huỳnh Thị Sinh Hiền, người đà tận tình chi dân. giúp đờ và động viên người viết trong suốt quá trình làm luận vàn. Chân thành căm ơn các tác giã cùa nhùng bài Viet, sách, báo, tạp chi chuyên luận mà người viết đà sứ dụng làm tài liệu trong quá trình nghiên cứu Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân .

VỚI điêu kiện thời gian cho phép, khá nàng nghiên cứu và kinh nghiêm thực tế còn hạn chế. ủt hán luận vàn sè có nhiều thiểu sót. Nhưng với sự nghiên cứu nghiêm tũc, lòng dam mê tìm lòi người viết hy vọng đóng góp ỳ kiên nhó cùa minh vào sự phát trièn chung cùa nen khoa học pháp lý. Rát mong nhận dược sự góp ý, chi bào tận tình cùa quý thây cô, nhùng người đi trước và những anh chị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân độc giá quan tâm đen đề tài này.

NA.NO LA

CỦA H

OẠI DỌNO

iN vDnÂlNc hiên


Giảng vỉên hướng dần: Ths. Huỳnh Thị Sinh Hiển Bộ môn: Luật Tu- pháp


n thực hiện: Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi MSSV: 5085973

Lớp: Luật Thương mại 2 – k34A

Trang

LỜI NÓIĐẤỤ………………………….Ị……..II……Ị………………..n…….y…………Nâng

cao hiệu quả hoạt động của hội thấm nhân dân Ị

Chương ỉ: NHỮNG VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÈ HỘI THẲM NHAN DAN

 • 1.1  

i quát về Hội thâm nhân dân

 • 1.1.1  

ái Itiệm về Hội thâm nhân dãn

trò và nhiệm vụ cùa Hội thâm nhân dân

1.13. Sơ lược ve sự hình thànhphát triên che đinh Hội thâm nhân dân ờ nước     Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân

ta

 • 1.2. Giói thiệu chung về chế định bổi thấm đoàn ờ một số nước trên the giói9

 • 1.2.1 ……………………………………………………………………….Bồi thâm đoàn ở Mỹ

9

 • 1.2.2 ………………………………………………………………………Bồi thâm đoàn ờ Pháp

11

nguyên tác liên qium den chc dinh Hội thấm nhân dân:

 • 1.3.1.      Nguyên tấc về sự tham gia cùa Hội thâm nhân dân trong hoạt dộng xét

xứ.

 • 13.2 ……………….. ……………………….Nâng cao hiệu quả hoạt động của

hội thẩm nhân dân

uyên tấc khi xét xữ, Hội thâm ngang quyên với Thâm phán

 • 1.3.3.      Nguyên tắc khi xét xừ, Thâm phán và Hội thâm dộc lập và chì tuân theo

pháp luật.

Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÈ HỘI THAM NHẬN DÂN… 16

 • 2.1 ……………………………………………………..Quy định về bàu Hội thâm nhân dân

……………………………………………………………’……….

 • 2.1.1 ……………………………………………………………………………………………….

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân Ch ũ

thê có thâm quyền giới thiệu dê bầu Hội thâm nhân dân

 • 2.1.2 …………………. . ….

sơ nhân sự dược giới thiệu dê bầu Hội thâm nhân dân

2.13……………….’………….. ‘..     …Ị……..’………………………………………………….

…………………………………… Ch ũ

………………………………………………………………………….   29

 • 2.3.1…………………………………………………………..Ọ uyên cùa Hội thâm nhân dân

29

thê cò thâm auvên hổnanv trình hầu Hôi thẩm nhân dân……………………………..18

 • 2.3.2……………………………………………………………………………………………………Ngh

ĩa vụ cùa Hội thâm nhân dân………………………………………………………………..32

 • 2.4……………………………………………………………… Nâng cao hiệu quả hoạt động

của hội thấm nhân dân……Quá

trinh Hội thâm nhân dân tham gia giài quyết vụ án…………………………….33

2.4.1……………………………………………………..Trước khi mờ phiên tòa


 • 2.5………………………………………………………………………………………………….. vấ

n đề trách nhiệm của Hội thâm nhân dân khi ban án đã tuyên….36 Chưưng 3: THụC TRẠNG VỆ CÔNG TÁC HỘI THÂM NHAN DÂN HIẸN NAY-ĐẺ XƯẮT GIAI PHẤP………………………………………………………………………………’……………………………38

3.ỉ……………………………………………………………………………………………..Thực   trạng

………………………………………………………………………………………………..’. 1 …. 38

 • 3.1.1…………………………………………………………………………………………..Tích arc 38

3.2.. ..Một số đề Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thấm nhân dân xuất về dôi

mới tô chức và hoạt động cùa Hội thâm nhân dân

…45

 • 3.2.1.     Cần xây dựng Luật về tổ chức và hoạt dộng cũa Hội thẩm nhân dân… 45

 • 3.2.2.     Giao cho Hội dòng nhân dân trách nhiệm quàn lý Hội thâm nhân dân 46

nhân dân không có nàng lực………………………………………………………………………48

 • 3.2.5 …………………..Cần tiêu chuẩn hóa quy dinh về “ kiến thức pháp luật"

49

 • 3.2.6 ………………………….Thay  doi sổ lượng Hội thâm trong Hội dồng xét xữ

49

3.2.7. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân Che độ chinh sách doi với Hội thâm nhân dân

50

 • 3.3. Một so để xuất nhắm phát huy vai trò cùa Hội thâm nhân dân……………………51

 • 3.3.1 …………………………………………………………..IV việc lụa chọn bâu Hội thâm 51

 • 3.3.2 ……………………………..IV việc bổi dưỡng nghiệp VII xét xừ cho Hội thâm

51

 • 3.3.3.     Tạo diều kiện về vật chất và tinh thần đê Hội thâm nhân dân hoàn thành

tot nhiệm VII khi tham gia xétxừ………………………………………………………………..52

3.3.4…………………………………….về  việc phân công Nâng cao hiệu quả hoạt động

của hội thẩm nhân dân Hội thảm tham gia xêtxừ

Lnộn vãn tốt nghiệp


Nâng cao hiện qnũ hoạt động cĩta Hội thâm nhăn dãn

LỜI NÓI ĐÀU

 • 1. Tinh cấp thiết của đề tài

Bán chất nlià nước ta lã nhà nước của nhân dãn. do nhãn dãn. vi nhân dân. Dãn chữ nhàn dân thẻ hiện ở cà ba mật hành pliáp, lập pháp và tư pliáp. cần khảng định lồng nén nr pháp cùa một Nhà nước pháp quyên xà hội chú nghía không thê thiểu đại diên nhân dân. đó là lý do tại sao việc đại diện nliân dân tham gia vảo Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thấm nhân dân hoạt động tư pháp trở thành một nguyên tắc Hiển định: “Việc xét xử của Tòa án nhân dân có HỘI thâm nhân dãn. của Tòa án quân sự có Hội thâm quân nhận tham gia Khi xét xử. Hòi thâm ngang quyền với Thậm phán” ( Điêu 129 Hiển pháp 1992 được sữa đòi. bồ sung năm 2001). Hội thầm nhân dân đại diện cho nliãn dân. cùng VỚI Thâm phán. HỘI thâm bang chính kiến cùa minh góp phàn đem lại lìhừng ban án Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thấm nhân dân thâu tinh, đạt lý nhàm nâng cao cliất lượng xét xứ. và giữ gìn niềm tin cùa nhân dân đôi với Tòa án. Vi Hội thầm nhân dân dõng vai trò vò cùng quan trọng trong hoạt động xét xử. mã hoạt động xét xử hiện là trọng tâm của chiên lược cãi cách tư pháp mà Nhã nước ta đang thực hiện theo Nghi Quyết sò 49-NQ TW ngày 2/6/2005 vê cãi cách tư pháp đến năm 2020. Vậy mục tiêu cùa nền Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thấm nhân dân tư pháp dàn chú nhan dàn lã làm thế nào đẽ hiên thực hóa vai trò cùa đại diện nhân dân trong hoạt động xét xữ. Mặc dù vậy hiện nay HỘI thâm nhãn dân tham gia xét xử chưa thẻ hiện được vai trò đại diện của minh, thậm chi tỏ ra yêu. kém. vã không có năng lực. tham gia xét xư không hiệu quà. gây ra oan. sai. lain mat UV tin cùa Tòa án. Với mong muốn nàng cao hiệu quá hoạt Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thấm nhân dân động xét xừ của HỘI thâm nhãn dân. phát huy dân chủ trong Nhà Nước pháp quyển Việt Nam. Người vièt chọn đê tài “nâng cao hiệu qua hoạt dộng cua lỉội thâm nhân dân” đè lãm đê tài luận văn cùa mình.

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Đe t.ài hướng đen mục đích làm sáng tỏ những quy định cùa pháp luật về VỊ tri. tô chức, hoạt dõng cùa Hòi thâm nhãn dán. qua dó thấy dtrợc vai trò. nhiệm vụ Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thấm nhân dân cùa Hòi thâm Là cực kỳ quan trọng. Bén cạnh dó. dê tài cũng nêu lèn những tích cực và hạn chế trong cóng tãc HỘI thâm, nguyên nhân của những thực trạng đó. trẽn cơ sở đó đề xuất một so giãi pliáp nham nâng cao hoạt động xét xử của Hội thâm trong giai đoạn hiện nay.

 • 3. Phạm vi nghiên cứu

Liên quan đến che đinh HỘI thâm nhân dãn có rat nhiều nội diuig đê nghiên cứu. Tuy nhiên do thời gian có hạn Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thấm nhân dân và vón hiên biêt còn nhiêu hạn chè nên trong

GVHD: Ths.Huýnh Thị Sinh Hiền

SVTH: Nguyễn Thị Hang Diễm Mi

Lnộn vãn tốt nghiệp


Nâng cao hiện qnũ hoạt động cĩta Hội thâm nhăn dãn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Huy động các nguồn lực từ cộng đồng cho các hoạt động giáo dục ở trường tiểu học long an b
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần quản trị nguồn nhân lực m talent
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart