Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423

48.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423

Add your review

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423

fff

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423

fff

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423

fff

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423

fff

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423

fff

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423

fff

LUẬN VÀN THẠC sĩ KINH TẾ

HÀ NỘI, 8013

TBẨN QƯYÈTIWH

HÃNG CAO HIỆU QUA HOẠT DỘNG SÀN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY cổ PHẦN XÂY OỊỊTiG VÀ THƯƠNG MẠI 423

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÍ QUỐC DÂN

———00B0 o G8GS–

HỌCKT ọ R

TT. THÔNG TIN THỪVIỆN

PHÒ.XGLLÂNÁX-TrtlÉL

TRẦN QUYẾT TIẾN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY cô PHẨN xây dựng

VÀ THIOTNG MẠI 423

Chuyên ngành: Kinh tê’ phát triển

LUẬN VÀN THẠC sĩ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. NGUYÊN Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423 TIẾN DŨNG

HÀ XÔI- 201»

LỜI CẢM ƠN

Đê hoàn thành bản luận vân này, cm xin chân thành cảm ơn sự hướng dần tận tình của PGS.TS Nguyễn Tiến Dùng trong suốt quá trình viết và hoàn thành luận văn.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo trong Hội đồng khoa học Trường Dại học Kinh tế Quốc dân, khoa Kê hoạch phát triển, Viện đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tè Quốc Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423 dân đà tạo điều kiện và giúp dờ cm hoàn thành luận văn này.

Hà Nội, ngày tháng


năm 20 ỉ 3


Tác giả

Trần Quyết Tiến

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan ràng đây là công trình nghiên cứu khoa học của tỏi, có sự hồ trợ từ PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng hướng dần và nhừng thầy cô trong khoa Kế hoạch phát triển – trường Đại Học Kinh Te Quốc Dân. Các nội dung nghiên cứu và kêt quả thê hiện trong luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423 này là trung thực và chưa từng được còng bố trong bất cứ còng trình nào.

Hà Nội, ngày tháng năm 20 ì 3

Tác giả

Trần Quyết Tiến

MỤC LỤC

LỞI CÀM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT DANH MỤC Sơ ĐÒ, BẢNG BIẺU TÓM TÁT LUẬN VĂN

LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THUYẾT NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ HOẠT

ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

  • 1.1.   Khái niệm, Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423 bãn chất cùa hiệu quả hoạt động sàn xuất kinh doanh trong

doanh nghiệp

  • 1.2.   Một sổ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong

nghiệp

  • 1.2.2.  Lợi nhuận………………Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

cổ phần xây dựng và thương mại 423

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cùa doanh nghiệp

  • 1.3.2.  Nhân tố môi trường Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ

phần xây dựng và thương mại 423 kinh doanh

  • 1.3.3. Nhàn tố khách hàng…………………………………………………………………………………….30

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SÀN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CƠ PHÀN YÂV DI NG VÀ THIỈƠNG MAI 471

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423
Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart