Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bằng.pdf

54.000

Category:

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bằng.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bằng.pdf

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt - Cao Bằng.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt - Cao Bằng.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt - Cao Bằng.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt - Cao Bằng.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt - Cao Bằng.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt - Cao Bằng.pdf

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

1-

NÔNG THỊ VÂN ANH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT -CAO BẢNG

LUẬN VÃN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TẾ

HÀ NỌI – 2020

í                                     iffi

UỂ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN

“ÓỸOÓN

NÔNG THỊ VÂN ANH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT -CAO BÀNG

CHUYÊN Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bang.pdf NGÀNH: KINH TÉ VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI MẢ NGÀNH: 8340410

LUẬN VÃN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TẾ

Người hướng (lẫn khoa học:

PGS.TS. NGUYỀN VAN TUẤN

HÀ NỘI – 2020 LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiếu về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật. Tôi cam đoan nghiên cứu này này do tôi lự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thục trong học thuật.

Hà Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bang.pdf Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

Học viên

Nóng Thị Vân Anh

LÒI CẢM ƠN

Luận vãn này là kết quà của quá trình học tập và nghiên cứu, cùng với kinh nghiêm 15 năm công tác tại Trung lâm Kinh doanh VNPT – Cao Bằngvâ hoạt động thực tiền, với sự cố gắng nồ lực nghiên cứu, tim hiểu cùa cá nhân.

Đạt được kết quà như ngày hôm nay. tôi xin bày tó lòng biết ơn chân thành Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bằng.pdf tới các Thày giáo, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Đặc biệt, tôi xin bảy tó lòng biết ơn sâu sấc đến Phó Giáo sư – Tiến sỳ Nguyền Văn Tuần, giáng viên cao cấp cùa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, là người trực tiếp hướng dần khoa học. xin càm các thầy, cô trong Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đà giúp đờ trong suốt quá trinh nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bằng.pdf

Xin trân trọng căm ơn Ban Lành đạo Trung lâm Kinh doanh VNPT – Cao Bằng, cán bộ công nhân viên Trung tâm Kinh doanh VNPT – Cao Bằng, các Phòng ban chức năng thuộc Trung tâm Kinh doanh VNPT – Cao Băng đà tận linh giúp đờ và tạo điều kiện cho tôi hoãn chinh luận văn này.

Xin chân thảnh cám ơn gia dinh, người thân, bạn bè dà hơ trợ, giúp dờ tôi hoàn thảnh luận văn

này.

Hà Nội, ngày Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bang.pdf 01 tháng 12 năm 2020

Học viên

Nóng Thị Vân Anh

MỤC LỤC

LƠI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

D ANH MỤC TƯ MÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG, HÌNH

TÓM TẤT LUÂN VÃN THẠC sĩ

MỜ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHƯNG LÝ LUẬN CHUNGVẺ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH

NGHIỆP

 • 1.1.1.  Khái niệm về hiệu quá kinh doanh6 Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm

Kinh Doanh Vnpt – Cao Bang.pdf

 • 1.1.2.  Vai trô và ý nghía cúa nâng cao hiệu quá kinh doanh đối với doanh nghiệpọ

 • 1.3. Các nhân tố ảnh hường tói nâng cao hiệu quà kỉnh doanh của doanh nghiệp.20

 • 1.3.1. Các nhân tố thuộc Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt

– Cao Bang.pdf mòi trường bên trong doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CÙA TRUNG

TÂM KINH DOANH V NP-K AO BĂNG

 • 2.2.  Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bang.pdf Thị

trường cùa Trung tâm Kinh doanh VNPT- Cao Bảng

 • 2.3.  Đặc diêm hoạt động kinh doanh cua Tiling tâm Kinh doanh VNPT – Cao

Bảng thời gian gần đây

 • 2.3.1.  Kết quá hoạt động kinh doanh cua Trung tâm Kinh doanh VNPT – Cao Bằng 37

 • 2.4.  Phân tích hiệu quà kinh doanh của Trung tâm Kinh doanh VNPT – Cao

Bẳng thòi gian qua

 • 2.4.1.   Các chi tiêu đánh giá hiệu quà săn xuất kinh doanh Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bằng.pdf tông hợp của

doanh nghiệp

 • 2.4.2.   Phân tích các chi tiêu sử dụng tài sân Trung tâm Kinh doanh VNPT –

Cao Băng

 • 2.5. Đánh giá hiệu quà kinh doanh tại Trung tâm Kinh doanh VNPT-Cao Bảng Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bằng.pdf 61

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VẢ GI ẢI PHÁP NÂNG CAOHIEV QUẢ KINH DOANH TẠI TRUNG TÂMKINII DOANH VNPT – CAO BÀNG

 • 3.1.  Phương hướng phát triển của Trung tâm Kinh doanh VNPT – Cao Bãng68

 • 3.1.1.  Bối cành anh hường đến hiệu quà kinh doanh của Trung tâm Kinh doanh

VNPT-Cao Bằng

 • 3.1.2.  Phương hướng phát triển kinh doanh của Tiling Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bằng.pdf tâm Kinh doanh VNPT –

Cao Bang

 • 3.2.  Giái pháp nâng cao hiệu quà kinh doanh của Trung tâm Kinh doanh

VNPT – Cao Bẳng

3.2.1………………………………………………………………………………………………… Quàn lý

và sữ dụng chi phi hợp lý

Vnpt – Cao Bằng.pdf lý các thiết bị tồn kho

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÃO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bằng.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bằng.pdf
Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt – Cao Bằng.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart