Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf

48.000

Category:

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NGUYỀN THỊ MAI HƯỜNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬN TÃI HÀNG HểA CỦA HÃNG HÀNG KHẻNG QUỐC GIA VIỆT NAM (VIETNAM AIRLINES)

Chuyên ngành: Quân trị kinh doanh thương mại

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Giáo viên hướng dẫn: GS.TS Đặng Đình Đào

Hà Nội, Năm 2012

LỜI CẢM ƠN

Tỏi xin chân thành cám ơn các giăng viên trường Đại học Kinh tể quốc dãn và Viện sau đại học – Trường đại hoc Kinh tế quốc dãn đã giang dạy. Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf hướng dấn tôi sưỗt khóa học cao học tữ năm 2010 đen năm 2012.

Đong thời, tỏi xin gửi lời câm ơn đen Hàng hãng không quốc gia Việt Nam (Vietnam An lines) đà tạo điều kiện cho tôi (rong thời gian thực hiên luận văn.

Đặc biệt, tôi xin chân thành càm ơn GS.TS Đặng Đình Đào đâ tận tình hướng dần tói hoàn thành tot luận văn này.

Lời cuối cùng, tôi xin gứi lời cám ơn sàu sác Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf đến gia đình, bọn bè. đồng nghiệp – những người đà sát cánh, động viên, giiip đờ tòi trong snot thời gian qua.

Tác giã

Nguyễn Thi Mai Hường

MỤC LỤC

LÒI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC CHỮ X IÉT TÁT

DANH MỤC BẢNG. BIẺU ĐÕ. HÌNH, so ĐÓ

TÓM TẬT LUẬN VÃN

LÒI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: NHƯNG VẤN ĐẼ co BAN VẼ HIỆỤ QUẢ KINH DOANH

VẶN TÀI Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không

Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf HÀNG HÓA Báng ĐườnG HàNg KhÔnG

 • 1.1.1.  Kliái niệm vận tài liãng hóa bàng đường hàng không vã các yen to can tlìànli . ..5

 • 1.1.4.  So sánh vận tãi hàng hóa bang đường hàng không VỚI các hình thức vận

tài khác

 • 1.2. Quan diêm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf , bàn chất và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quà kinh

doanh vận tài hàng hóa của các hãng hàng không

1.2.2……………………………………

chất cùa hiệu quá kinh (loanh

 • 1.2.3.  Sự cấn thiết phai nàng cao hiên quá kinh doanh vận tái hàng hóa cùa các

hàng hàng không

 • 1.3.    Một số tiêu chí đánh giá hiệu quá kinh doanh vận tài hàng hóa bang

đường hãng không

 • 1.3.1.  Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc

Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf Chi tiêu dành giá hiệu quá tòng hợp

 • 1.3.2.  Chi tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng cãc veil tố đau tư cơ băn vào vận tãi

hàng hóa

 • 1.4.    Nhân to ành hường đến hiệu quà kinh doanh vận tài hàng hóa bảng

đường hãng không

 • 1.4.1.  Nhóm nhãn tô anh hương đèn doanh thu vận tãi hàng hóa bảng đường

hàng không

 • 1.4.2.  Nhóm nhàn tố anh hường đến chi phí vận tài hàng hóa băng đường hàng

không    Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng

Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf 29

CHưƠNg 2: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH VẶN TÀI HÀNG HÓA CỦA HANG HANG KHÔNG QUÓC GIA Mệt nấm (METOAM AIRLINES) … ……………………………………………………………………….’.

 • 2.1.    Đặc điêni hoạt động kinh doanh vận tâi hàng hóa của Vietnam

Airlines

 • 2.1.1.  Các loại hàng chuyên chơ băng dường hàng không cùa Vietnam Ail lines.. 32

 • 2.1.3.  Nhà ga. kho bài. thiết bị chất xếp, dờ Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf hàng tại sân bay cùa Vietnam

Airlines

 • 2.1.6.  Quỵ trinh bán. tiếp nhận hãng hóa và xuất không vận đơn của Vietnam

Aừlines

 • 2.2. Thực trạng hiệu quà hoạt động kinh doanh vận tài hàng hóa cùa hãng hàng không

Việt Nam giai đoạn 2007-2011

 • 2.2.1.  Kèt quà hoạt động kmh doanh vận tãi hãng hóa Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf của Vietnam Airlines giai

đoạn 2007-2011

 • 2.2.2.  Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tãi hàng hóa của

Vietnam Airlines giai đoạn 2007-2011

 • 2.3. Phân tích các chi tiêu hiệu quà kinh doanh vận tài hàng hóa cùa

Vietnam Airlines

 • 2.3.1.  Các chi tiêu đánh giá hiệu quà tông hợp hoạt động vận tai hàng hóa cùa

Vietnam Airlines

 • 2.3.2.  Hiệu quà sử dung các yếu tố đầu tu cơ ban vào vận tai Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf hàng lióa cùa

Vietnam Airlines

2.4 Đánh giá chung về hiệu quà kinh doanh vận tài hàng hóa của hãng hàng không quốc gia

Việt Nam

 • 2.4.1.  ưu diêm hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tãi hàng hóa của Vietnam

Aừlines

 • 2.4.2.  Nhùng hạn che trong hiệu quả kinh doanh vận tải hãng hóa của Vietnam

Aừlines

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHẬT TRIỂN, GIÃI PHÁP VÀ KIÊN NGHỊ NHẤM NÂNG CAO HIỆU QUÀ KINH DOANH VẶN TẢI Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf HÀNG HÓA CUA HẢNG HẢNG kHôNG qUóC gia việt nam (VIETNAM AIRLINES)…. ………………………………………..L …….’………………….z Z………….   62

 • 3.1.    Mục tiêu, phương hướng phát triển của hãng hàng không quôc gia

Việt Nam đến nãm 2020

3.11. Quan diêm phát triển cùa hàng hàng không quốc gia Việt Nam

 • 3.1.2. ………………………………………………………………………………………………………

Chien hrợc phát trién của hãng hãng không quôc gia Việt Nam

 • 3.1.3.  Dự báo tinh hình thị trường hãng không và tinh hình phát Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf triển lỉnh vực

vận tai hàng hóa cùa hàng hàng không quôc gia Việt Nam

 • 3.2.    Giái pháp nâng cao hiệu qua kinh doanh vận tài hàng hóa của hãng

hàng không quốc gia Việt Nam

 • 3.2.1.  Nhóm giãi pháp tâng doanh thu vận tãi hãng hóa của hàng hãng không

quốc gia Việt Nam

 • 3.2.2.  Nhóm giãi pháp giâm chi phi vận tãi hàng hóa của hãng hàng không quốc

gia Việt Nam chi phi 78

3.2.3. Giai pháp dê tốc độ tổng doanh thu Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf lớn hơn tốc độ tăng


KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

D ANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT

1. l iêng Việt

<<<123>>>

Ký hiệu

DN

Nghĩa dầy du

:      Doanh ngỉũệp

HK

:       ỉ lãng không

11KDD

HKỌT

;      Hàng không dân dụng

:      Hãng không quốc tẽ

HK*N

:      Hàng không Việt Nam

TCT11K

:      Tòng công ty hàng không

TNHH

SXKD

:       Trách nhiệm hữu hạn

:       Sân xuất kinh doanh Nâng

Cao Hiệu Quả Kính Doanh Vân Tải Hàn,

VNA

:       Vietnam Airlines

VTHK      :      Vận tãi hảng không

2. Tiếng Anh

Ký hiệu

Nghĩa Tiếng Anh

Nghĩa Tiếng Việt

AAPA

Association of Asia Pacific Airlines

Hiẽp hội Hàng không châu Á- Thái

Binh Dương

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

Hiệp hội các quốc gia Đòng Nam Á

AWB

Ail way Bill

Vận đơn hang không

EDI

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hà„„ HA- C,c Hã„„ Hà„„ KhS„„

Phương pháp trao đổi dir liệu băng

diện tir

GCCS

ĨATA

Global Command iUid Control System International Air t ransport Association

Hệ thõng giao liẽp háng hoá toàn cáu 1 liệp hội vận tài hàng hóa bang

đường hàng không quốc le

1CAO

International Civil Aviation

Tô chức hàng không dãn dụng

Organization

quốc te

NTAGS

Noi Bai International Aiiporl Ground Services

Trung lãui phục vụ mạt đai Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hànn

Bài

VLD

Unit Load Devices

Thiết bị chãi xếp

WTO

World Trade Organization

Tồ chức thương mại thế giới

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf
Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Vận Tải Hàng Hóa Của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines).Pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart