Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf

53.000

Category:

Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf

Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf

fff

Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf

fff

jp

I KI O1NG DẠI HỌC KUSH 1 E VI uc DAIS


———————-•<?>■«<?>————

LIÊU TIÉN HOÀN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VKX

CHI YÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

LUẬNVĂNTHẠCSỸQUẢN TRỊ KINH DOANH

NGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC: GS.TS. HOÀNG ĐƯC THÂN

HÀ NỘI – 2013

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin gửi lời căm ơn tới giáo viên hướng dần luận vãn của tỏi Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf , GS.TS Hoàng Đức Thân. Trong suốt quá trinh nghiên cứu. thầy giáo đà tạo mọi điều kiện giúp đờ. kiên nhan hướng dần và động viên tôi rất nhiều. Sự hiểu biết sâu sắc về khoa học. cũng nlnr kinh nghiệm của thay chính là tiền đề đê giúp tòi hoãn thành tốt luận văn này.

Tòi cùng xin gứi cám ơn chán thành tới các thầy, cò giáo trong Viện Thương mại và Kinh te quốc tế đà góp ý. truyền đạt Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf lại những kinh nghiệm quý báu đê tói hoàn thành luận văn cùa mình. Tôi xin càm ơn các thầy cô viên Đào tạo sau đại học đà hỗ trợ tòi trong suốt quá trình học tập tại trường.

Cuối cũng, tỏi xin chân thành căm ơn gia đình và các bạn đong nghiệp, các bạn cùng lớp đầ hỗ trợ lắt nhiều đế tôi có thế hoàn thành tót luận văn thạc sỳ cùa mình, xin câm ơn công ty TNHH VKX và cãc phòng ban đã cung Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf cap tài liệu giúp tói hoãn thành băn luận vãn nãy.

Tòi xin chân thành cam ơn!

Học viên

Liêu Tiến Hoàn

MỤC LỤC

MỜ DÁI

CHƯƠNG 1: LÝ LI ẶN CHUNG VẺ HIỆU QLẤ TIÊU THỤ SÀN PHÁM CUA

DOANH NGHĨẸP

I. I. I. Khái niệm vả phân loại hiệu quà riéu thụ sân phàm 6 Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf

 • 1.3. Nhân tố anh hưởng đền hiệu quâ tiêu thụ sàn phẩm Nâng Cao Hiệu Quả

Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf cùa doanh nghiệp… 22

CHƯƠNG 2: THỰC trạng hiệu quả tiêu thụ sản PHẢM cùa công

TY TNHH VKX

 • 2.1.   Kết quá tiêu thụ sán phâm cua công ty TNHH VKX từ 2008 den 2012 29

 • 2.1.2.  Phân tích thực nạng tiêu thụ sân phẩm nong nước n’t nãm 2008 đến 2012.32

 • 2.1.3.  Phân Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf

tích thực trạng xuất khau sân phẩm cùa cõng ty VKX từ năm

2008 đen 2012

2.2. Phán tích thực trạng hiệu quà tiêu thụ sàn phâm cùa cóng ty TM111 VKX từ nấm 2008 đến năm 2012

TNHH VKX từ năm 2008 đến 2012 Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm

Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf

 • 2.3. Đánh giá thực trạng các yếu tố ánh hưởng đến hiệu qua tiêu thụ

sàn phâm cùa công ty TNHH VKX

 • 2.3.1.  Những yeu to ãnli hưởng tícli cực nâng cao hiệu quả tiêu thụ sân phàm … 57

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỞNG VÀ GIAI PHÁP NHÁM NÂNG CAO HIỆU

QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẤM CÙA CÔNG TY TNHH VKX ĐỂN 2020 65

 • 3.1.   Phtrong hướng phát triên cùa công ty Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản

Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf TNHH VKX đến niim 2020

 • 3.1.1.  Xu hướng phát triền cóng nghệ thòng tin. viển thông trẽn the giới vã tại

Việt Nam

 • 3.2.    Một so giài pháp nâng cao hiệu quà tiêu thụ sàn phâm cùa công

ty TNHH VKX

 • 3.2.1.  Tảng cường quàn trị chi phí và tiêu thụ sán phàm cùa cõng tỵ

TNHH VKX

 • 3.2.2.  Mở lộng thị trường tiêu thụ săn pliầni của cóng ty Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu

Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf TNHH VKX

 • 3.2.3.  Nâng cao chất lượng dịch vụ vã chain sóc khách hãng trong tiêu thụ

sản phẩm của công ty TNHH VKX

 • 3.2.4.  Đầy mạnh các hoạt động marketing trong tiêu thụ san phẩm cùa còng

ty TNHH VKX

 • 3.3.2.  Táng cưỡng liên doanh – hên kết hợp tác giữa các Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu

Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf doanh nghiệp trong

và ngoài nước

 • 3.3.3.  Hoàn thiện cơ cấu tồ chức bộ máy tiêu thụ sàn phàm cùa còng ty

TNHH VKX

KÉT H ẠN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẢT

Tiếng Việt

<<<123>>>

STT

Chữ viết tắt

Nghĩa đầy đu

1

BCVT

Bưn chính viễn thông

2

CNTT Nâng Cao Hiệu Qiiả Tiên Thụ Sản Phẩm

Còng nghệ thòng tin

3

DN

Doanh nghiệp

4

HỌTTSP

Hiện qnả tiên thụ săn phâm

5

PTTH

Phố thông tiling học

6

TNHH

Trách nhiệm hữn hạn

7

TTSP

Tiên thụ săn phâm

Tiếng Anh

<<<123>>>

STT

Chữ viết tát

Đấy đù tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

1

ADSL

Asymmetric Digital

Subscriber Line

Thnê bao so bat đoi xứng

Nâng

Cno—

B-ISDN

Broadband Integrated Services Digital Network

Mạng tích hợp dịch vụ số băng rộng

3

BSC

Base Station Subsystem

Hệ thống điền khiên trạm gốc

4

BTS

Base Transceiver Station

Trạm gốc

5

CDMA

Code Division Multiple Access

Kĩ thnật đa trny nhập phân chia theo mã

6

CPEs

Customer Premises Equipment

Thiết bị điện tử trong nhà

7

ERP

Enterprise Resource Planning

Nâng Cao Hiện Qnả Tiên Thụ Sản Phẩm Của Công Ty

8

GDP

Gross Domestic Product

Tông sân phàm qnôc 11Ộ1

9

IN

Intelligent Network

Mạng thông minh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf
Nâng Cao Hiệu Quả Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Tnhh Vkx.pdf
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart