nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến

nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến

fff

nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến

fff

nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến

fff

nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến

fff

nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến

fff

nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         BỌ NỒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN NÒNG NGHIỆP VIỆT NAM

MAI LONG

NÂNG CAO HOẠT TÍNH ĐÓI KHÁNG NÁM FUSARIUM OXYSPORUM GÂY BỆNH CÀ CHUA CỦA MỌT số CHỦNG VI KHƯẢN

BÀNG PHƯƠNG PHÁP ĐỌT BIÉN

LUẬN VĂN THẠC sĩ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIÊN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

MAI LONG

NÂNG CAO HOẠT nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến TÍNH ĐÓI KHÁNG

NẤM FUSARIUM OXYSPORUM GÂY BỆNH

CÀ CHUA CỦA MỌT số CHỦNG VI KHƯẢN

BÀNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘT BIỂN

CHUYÊN NGÀNH : CÔNG NGHẸ SINH HỌC

MÃ $Ó              : 60.42.02.01

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:

TS. LÊ NHƯ KIÊU

TS. NGUYÊN VÃN GIANG

LÕĨ CAM DOAN

Tôi xin cam đoan:

Luận vãn này là công trình nghiên cứu cùa tôi:

– số liệu sứ dụng trong nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến luận van là trung thực:

Thông tin trích dan trong luận văn dểu dã ditợc chi rõ nguồn gốc và có độ chinh xác cao trong phạm vi hiểu biết cùa tôi.

Hà Nội. ngày……tháng…….năm 2014

Tác giã luận vãn

Mai Long

LỜI CÂM ƠN

Trước tiên, cho tôi xin được gứi lời cảm ơn đến tất cà quý thầy cô giáng dạy và công tác tại Ban quăn lý đào tạo. Bộ môn Công nghệ vi sinh. Khoa nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến Công nghệ sinh học. Học viện Nông nghiệp Việt Nam: luôn quan tâm. lạo điểu kiện và giúp đờ ung hộ tôi trong quá trinh học tập vã hoàn thành luận vản tốt nghiệp cùa mình.

Đẻ hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. cho phép tôi được bày tò lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc lới TS. Lê Như Kiểu – Phó Viện trướng – Viện Thó nhưỡng Nông hóa. thầy giáo TS. Nguyễn Văn Giang – Trường Bộ môn Công nghệ vi nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến sinh – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình hướng dẫn. chi bao. giúp đờ và tạo điểu kiện tốt nhát cho lôi trong suốt quá trình thực hiện để lài. đánh giá kết quà và hoãn thành luận văn đồng thời bồi dường cho tôi những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quý báu.

Với tình câm sâu sắc. lôi xin gửi lời câm ơn tới Ban lãnh đạo. Cán bộ công nhân viên trong Bộ môn Vi sinh vật – Viện Tho nhưỡng nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến Nông hóa. đặc biệt ThS. Trần Quang Minh đã tận tinh giúp đờ và tạo diều kiện cho tôi trong suốt quá trinh thực tập.

Cuối cùng, tôi cùng xin gứi lời cam ơn chân thành nhất đến toàn thề gia đình, bạn bẽ. anh em. đồng nghiệp đã lạo moi điều kiện thuận lợi và giúp đờ, động viên khuyến khích lôi hoàn thành luận vàn này!

Hà Nội. ngày …. tháng…….năm 2014

Mai Long

MỤC LỤC

nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỰC

DANH MỰC BÀNG

DANH MỤC HÌNH, sơ ĐO. BIỂU ĐO

DANH MỰC CÁC TỪ VIÉT TẤT

MỜ ĐẢU

Chương 1 TÒNG nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến QUAN TÀI LIỆU

I. I. Tồng quan về cây cà chua

 • 1.2.2.  Tinh hình sânxuất cà nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến chua tại Việt Nam10

 • 1.3.3.

Triệu chửng và đặc điếm sinh học của bệnh héo do Fusarium

 • 1.3.4.

Con đường xâm nhiêm và gây bệnh của nấm F. oxysporum

 • 1.4. Tinh hình nghiên cửu bệnh chết héo gây ra bởi nam Fnâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến . oxysporum trên

Thế giới và Việt Nam

 • 1.4.1.  Tình hình nghiên cữu bệnh cây trồng gây ra bởi nấm F. oxysporum

trẽn Thế giới

 • 1.4.2.  Tinh hình nghiên cứu bênh cây trồng gây ra bời nấm F. oxysporum tại

Việt Nam

 • 1.5.3.  Biện pháp phòng nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh

cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến trừ băng cách sử dụng các giống kháng bệnh

 • 1.7.4.  Sự biểu hiện nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà

chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến các tính trạng và mục đích tạo thể đột biến

Một số thành hru về cái tạo giống vi sinh vật băng phương pháp đột biến

Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU

 • 2.2.1.  Tạo bộ chung vi khuân đột nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến

biến      bảng hóa chất theo hướng tăng cường

khà năng đối kháng với nấm bệnh F. oxysporum

 • 2.2.2.  Đánh giá độ an toàn sinh học của các chúng vi khuán lựa chọn trên

thực vật và động vật

 • 2.2.3.  Sân xuất và đánh giá chế phẩm vi sinh đối kháng bệnh héo F.

oxysporum trên cà chua trong điểu kiện nhà lưới

 • 2.3.1.  Xứ lý đột biến chùng vi khuẩn đối kháng băng Acridine Orange nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến

(Bernal G. et al.. 2002)

 • 2.3.2.  Sàng lọc các biển chủng có hoạt tính đổi kháng cao và ồn định với

nấm F. oxyspontm

Hoe viên Nóng nghiẽp Viẽi Nam – Luận vân Thac sỹKhoa hoc Nông nghiệp

Page v

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
báo cáo quản lí bảo dưỡng lập kế hoạch bảo dưỡng cho máy đột góc CNC 204 tại công ty chế tạo kết cấu thép SSM
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN SỐ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến
nâng cao hoạt tính đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh cà chua của một số chủng vi khuẩn bằng phương pháp đột biến
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart